10/2020 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.

Raport bieżący 10/2020 | 19.05.2020 | 17:21

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. na dzień 22 maja 2020 r.

Pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe oświadczenia oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 3/2020 pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report 3/2020 published on 27th of January 2020, on the schedule of periodic reports in year 2020, hereby informs about the change of date of the publication for consolidated report for the first quarter of 2020 to May 22 th, 2020.

The original date of publication of this report was scheduled for May 29th, 2020.

Other statements and dates of publication of periodic reports in 2020, indicated by the Issuer in the current report 3/2020 remain unchanged.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X