15/2020 | Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Application of a candidate for a Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 15/2020 | 23.06.2020 | 20:11

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku informuje, że otrzymał od INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji akcjonariuszy Emitenta, tj. Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zgłoszenie kandydatury Pana Filipa Paszke na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że kandydat przedłożył zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw with reference to the agenda of the Ordinary General Meeting presented in current report No. 12/2020 of June 3rd, 2020, convened for June 30th, 2020, informs that it received from the INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, acting as the body authorized to represent the Issuer’s shareholders: the Investor Parasol Open Investment Fund and Investor Parasol Open Specialist Investment Fund, proposing the candidacy of Mr Filip Paszke for the Independent Member of the Supervisory Board of the Issuer.

The candidate’s curriculum vitae is attached to this current report.

At the same time, the Issuer’s Executive Board informs that the candidate has submitted his consent to run for election and appointment to the Company’s Supervisory Board and has stated that he meets the criteria for Independent Members of the Supervisory Board.

CV_Filip_Paszke

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X