17/2020 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący 17/2020 | 29.06.2020 | 19:41

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Bindasa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Piotr Bindas wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. of Wrocław ( “Company”, “Issuer”) hereby informs that the Company received the resignation of Mr. Piotr Bindas from his position as member of the Supervisory Board with the effect from 30th June 2020. The submitted resignation does not contain information about its reasons.

The Executive Board expressed thanks to Mr. Piotr Bindas for his valuable work with the Company.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X