21/2019 | Zawarcie memorandum z RII w ramach konsorcjum na realizację projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA. Signing memorandum with RII within consortium to address projects in the US Department of Justice award.

Raport bieżący 21/2019 | 04.06.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. Memorandum of Understanding (“Memorandum”) z Research Innovation Inc. (“RII”), integratorem technologii będącym liderem konsorcjum ofertowego (“Konsorcjum”) na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA (“DOJ”).

W związku z rozstrzygnięciem przetargu DOJ wybrał Konsorcjum do współpracy w okresie 5 lat w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych (“Projekty”). Memorandum potwierdza gotowość RII do realizacji Projektów z wykorzystaniem platformy DataWalk.

Zakłada się, że Projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza iż Konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach Projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do Projektów. Oprócz spółki zależnej Emitenta oraz RII w Konsorcjum uczestniczą: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

Szacowana przez DOJ wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 milionów USD.

Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów DOJ w celu obsługi złożonych zadań analitycznych na danych o dużej skali. System powinien być skalowany do setek terabajtów i petabajtów danych i obejmować funkcje wyszukiwania, zarządzania wiedzą, analizy i analizy powiązań, musi również zapewniać kompatybilność z otwartymi interfejsami API, połączeniami z bazą danych JDBC / ODBC, przeszukiwaniem sieci i narzędziami e-discovery, jak również wspierać zasilanie różnymi formatami danych oraz modelowanie danych w kierunku określonych inwestygacji.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“the Company”, “Issuer”) informs that today it received information that the Issuer’s subsidiary DataWalk Inc. signed a Memorandum of Understanding (“Memorandum”) with Research Innovation Inc. (“RII”), a technology integrator leading a consortium (“Consortium”) eligible to deliver solutions to the US Department of Justice (“DOJ”).

The DOJ selected the Consortium to bid on data analysis projects over the next 5 years (“Projects”). The Memorandum confirms RII’s readiness to implement such Projects using the DataWalk platform.

It is assumed that the Projects will be implemented under a Blanket Purchase Agreement (BPA), which means that the Consortium will bid for Projects posted by DOJ. In addition to the Company and RII, other members of this Consortium are: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

The RII consortium is one of 6 selected by DOJ, and the total 5-year value of projects that will be made available under this BPA is roughly $500M.

BPA requirements include an IT solution consisting of a platform, software tools, and support to DOJ components in order to support complex analytic tasks on large-scale data. This system must scale to hundreds of terabytes to petabytes of data, and include search, knowledge management, analytics, and link analysis capabilities. It must be also compatible with a variety of data formats and should support data modeling to enable new formats in support of specific investigations. Finally, it must be compatible with open APIs, JDBC/ODBC database connections, web crawling, and DOJ e-discovery tools.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future financial, economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X