28/2019 | Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019. Correction of Q1 2019 report.

Raport bieżący z plikiem 28/2019 | 6.08.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędem rachunkowym znajdującymi się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym DataWalk S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 roku, dokonuje korekty Raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku (“Raport”) poprzez aktualizację jego treści.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 r.

W wyniku dokonania korekty błędów:

1) błąd rachunkowy – o kwotę 378,7 tys. PLN zwiększył się kapitał zapasowy (pozycja bilansowa “Pozostałe kapitały”) Spółki, z kolei o kwotę 378,7 tys. PLN zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe (pozycja bilansowa “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”). Jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta.

2) omyłka pisarska – w tabeli “Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” (str. 13) w wierszu “Przeliczenie jednostek zagranicznych” kolumna “Kapitały razem” poprawiono sumę, która wynosi 16,2 tys. PLN.

3) omyłka pisarska – w tabeli “Wartość aktywów netto na jedną akcję” (str. 80) w wierszach “Rozwodniona liczba akcji (w szt.)” oraz “Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich ilość i wartość.

4) omyłka pisarska – w tabeli “Zysk (strata) netto na jedną akcję” (str. 81) w wierszach “Rozwodniona ilość akcji (w szt.)” oraz w “Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich liczbę i wartość.

Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany został w załączniku do niniejszego raportu.

Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that due to typographical error and accounting error in the interim condensed separate financial statement of the DataWalk and in the interim condensed consolidated financial statement of DataWalk Capital Group for the I quarter of 2019, it makes an adjustment of the Quarterly report for the period of 3 months ended 31st March 2019 (“Report”) by updating its content.

The Executive Board of the Issuer informs that the correction has no effect on total assets and the financial results of the Company and the Group DataWalk in the first quarter of 2019.

As a result of the correction of errors:

1) accounting error – by PLN 378,7 thousand PLN increased the supplementary capital (balance sheet item “Other capitals”) of the Company and in turn decrease by PLN 378,7 thousand PLN of the short-term liabilities (balance sheet item “Trade liabilities”). At the same time, the areas of the Report affected by the correction were updated.

2) typographical error – in the table “Interim condensed consolidated statement on changes in consolidated equity” (page 13) in the line “Conversion of foreign operations” column “Total capitals”, the amount was adjusted to 16,2 thousand PLN.

3) typographical error – in the table “Net asset value per share” (page 80) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and “Diluted net asset value per share”, their amount and value have been corrected accordingly.

4) typographical error – in the table “Net profit (loss) per share” (page 81) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and in “Diluted net profit (loss) per share”, their number and value have been corrected accordingly.

Detailed scope of correction is presented in the attachment to this report.

Other settlements of the Financial Statement are not subject to change, and the revised Report will be published today.

Zalacznik_do_raportu_biezacego_1Q2019_korekta
Attachment_to_current_report_1Q_2019_corrected

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X