40/2019 | Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.

Raport bieżący 40/2019 | 30.09.2019 | 16:39

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i towarzystwem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie (“Klient”) której celem jest uregulowanie zakresu i warunków realizacji pierwszego etapu komercyjnej współpracy (“Projekt”) w zastosowaniach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, fakt zawarcia umowy jest potwierdzeniem realizacji celów strategicznych przyjętych przez Spółkę.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it received an agreement with an insurance company registered in Warsaw (“Customer”) to regulate scope and commercial terms of the execution of a first phase of cooperation (“Project”) in the insurance fraud detection process.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group. In addition, the fact of concluding the contract confirms the implementation of the strategic objectives adopted by the Company.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X