51/2019 | Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

Raport bieżący 51/2019 | 3.12.2019 | 21:29

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 1232/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 327.000 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jedocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii N pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2019 r. pod kodem “PLPILAB00012”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 1232/2019 of December 3rd, 2019, stated that 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each are admitted to exchange trading on the main market.

At the same time, the WSE Executive Board decided to introduce to exchange trading on the main market the shares of N series on December 6th, 2019, subject to the registration of these shares by the Central Securities Depository of Poland on December 6th, 2019 under the code “PLPILAB00012”.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X