3/2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Dates of publishing of periodic reports in 2020.

Raport bieżący 3/2020 | 27.01.2020 | 16:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 30 września 2020 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 maja 2020 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 27 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the dates of publication of periodic reports in 2020 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2019 – 30th April, 2020.

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2020 to 30th June 2020 – 30th September 2020.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2020 containing entity quarterly financial information – 29th May 2020.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2020 containing entity quarterly financial information – 27th November, 2020.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for last quarter of the financial year 2019 and the second quarter of the financial year 2020;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2020 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X