9/2020 | Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Information on estimated selected financial data for the 1st quarter 2020.

Raport bieżący 9/2020 | 14.05.2020 | 17:05

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) za I kwartał 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 717 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kwartale 2019 r, co stanowi wzrost o ok. 298%,

– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 455 tys. zł, wobec 2 972 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o 17%,

– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -1 431 tys. zł, wobec -3 456 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 59%,

– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 261 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 600%,

– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 4 889 tys. zł, wobec 2 934 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost o 67%,

– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -3 454 tys. zł, wobec -3 432 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost straty o ok. 1%.

Na mniejszą jednostkową stratę netto w I kwartale 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także iv) wzrost przychodów finansowych wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych, aktualizacji wartości inwestycji w jednostkach powiązanych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I kwartale 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych w spółce zależnej od Emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w Spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także vi) wzrost przychodów finansowych w Grupie wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2020 r.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta w okresie I kwartału 2020 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności Spółki.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the estimated selected financial data of the Company and the Capital Group for the first quarter of 2020 with comparable data:

– separate DataWalk S.A. estimated revenues from sales amounted to PLN 717 thousand, compared to PLN 180 thousand in the first quarter of 2019, an increase of approx. 298%;

– separate estimated operating costs amounted to PLN 2 455 thousand, compared to PLN 2 972 thousand in the first quarter of 2019, which is a reduction of 17%,

– the separate estimated net financial result was PLN -1 431 thousand, compared to PLN -3 456 thousand in the first quarter of 2019, which is a reduction of loss by approx. 59%;

– consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 1 261 thousand, compared to PLN 180 thousand in the first quarter of 2019, which is an increase of approx. 600%;

– consolidated estimated operating costs amounted to PLN 4 889 thousand, compared to PLN 2 934 thousand in the first quarter of 2019, which is an increase of 67%,

– the consolidated estimated net financial result was PLN -3 454 thousand, compared to PLN -3 432 thousand in the first quarter of 2019, which represents an increase of loss by approx. 1%.

The separate net financial result achieved by the Company in the first quarter of 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of the costs of that program in other operating expenses; and iv) increase in financial revenues in the Company resulting in particular from positive exchange rate differences, revaluation of investments in related parties, and recognition of interest on bank deposits.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first quarter of 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, in particular resulting from the process of building a sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) higher depreciation costs for completed development works on DataWalk software; iv) an increase in external services costs in the Issuer’s subsidiary, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; v) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of the costs of that program in other operating expenses; vi) increase in financial revenues of the Group, in particular resulting from recognition of interest on bank deposits and positive exchange rate differences.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements. The results that will be published finally in the periodic report may differ from the results presented above. The Issuer will publish a quarterly report on 29th May, 2020.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer in the first quarter of 2020, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X