Wyszczególnienie 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 1 118 259,87 1 746 882,92
Zysk (strata) netto -6 581 783,23 -7 592 533,38

W 2016 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1.746.882,92 zł. Większość przychodów w tym okresie wygenerowały przychody z projektów pilotażowych i ich komercjalizacji – 85,65% ogółu przychodów, czyli 1.469.132,41 zł. Pozostałe przychody wynikały z płatności wynikających z projektów realizowanych w poprzednich latach, oraz płatności za asystę techniczną wynikającą z wcześniej  zawartych umów. Przychody te były wyższe o 56,21% od przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W maju 2015 roku nastąpiła premiera produktu DataWalk (nowa platforma analityczna skierowana na rynek podmiotów enterprise) oraz odstąpienie Spółki od pierwotnej działalności na rynku archiwizacji.

Strata w początkowej fazie rozwoju spółki technologicznej jest wynikiem przyjętego przez DataWalk modelu biznesowego (vendor high-tech). Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju (runda A), w związku z tym ponad 80% kosztów generowanych przez Spółkę jest przeznaczone na rozwój produktu DataWalk. Celem i ambicją DataWalk SA jest, bazując na unikalnym i opatentowanym silniku technologii, zbudować globalnie konkurencyjny produkt, który zdominuje testowane nisze biznesowe.