Jednostkowy raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,42 1 709,64 405,78 402,77
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 179,54 -9 198,38 -2 620,06 -2 167,03
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 977,53 -19 169,48 -3 275,80 -4 516,10
Zysk (strata) brutto -13 773,08 -19 260,41 -3 227,89 -4 537,52
Zysk (strata) netto -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Łączne całkowite dochody -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,36 -0,88 -1,50
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 699,24 -8 807,73 -2 741,86 -2 074,99
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 652,33 -8 327,94 2 027,78 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -3 074,50 -5 294,51 -720,55 -1 247,32
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 354,06 20 699,55 2 175,36 4 962,85
Aktywa trwałe 4 694,72 3 218,50 1 091,80 771,66
Aktywa obrotowe 4 659,35 17 481,05 1 083,57 4 191,19
Kapitał własny 7 821,52 18 792,00 1 818,96 4 505,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 532,54 1 907,55 356,40 457,35
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 521,62 1 862,84 353,87 446,63

Wybrane_dane_finansowe_DataWalk_S.A._2018
Raport_roczny_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X