Oferta publiczna

Struktura oferty

Ofertą publiczną objętych jest do 1,35 mln akcji, które będę oferowane inwestorom w dwóch transzach: dla Inwestorów Instytucjonalnych (do 1,15 mln akcji) i detalicznej (do 0,2 mln akcji).

Harmonogram oferty

Budowa księgi popytu będzie prowadzona 23 stycznia 2019 r., a cena emisyjna zostanie ogłoszona do 24 stycznia 2019 r. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane, od 24 do 31 stycznia 2019 r. w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Przydział akcji inwestorom planowany jest na 5 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty/Publikacja Prospektu 27 grudnia 2018
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej do 23 stycznia 2019 r.
Budowa Księgi Popytu 23 stycznia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej do 24 stycznia 2019 r.
Zapisów w ramach Transzy Detalicznej od 24 do 31 stycznia 2019 r.
Zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych od 24 stycznia do 1 lutego 2019 r.
Planowany termin przydziału i zakończenia Oferty 5 lutego 2019 r.
Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym spółki jest kancelaria Gessel, Koziorowski sp. k.

Akcjonariat 

Przy założeniu objęcia wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84% podwyższonego kapitału. Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad Spółką jest FGP VENTURE posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 43,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wspólnicy i członkowie Zarządu FGP VENTURE są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze to Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 % kapitału i 9,08% liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335,290 akcji (9,11% kapitału i 7,61% liczby głosów).

ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną: (i) nie więcej niż do 1.350.000 nowych akcji na okaziciela serii M spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Oferta”) („Akcje Oferowane”) oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. nie więcej niż 4.305.500 akcji Spółki, w tym w tym nie więcej niż 1.350.000 Akcji Oferowanych („Akcje”) oraz nie więcej niż 1.350.000 praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). („Dopuszczenie”).

W dniu 21 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku aneksów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów i informacji), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.datawalk.pl).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DALEJ
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X