Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 754,4 -3 170,6 -640,9 -758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 443,9 -3 871,2 -801,3 -926,5
Zysk (strata) brutto -3 430,5 -3 796,5 -798,2 -908,6
Zysk (strata) netto -3 432,4 -3 806,6 -798,6 -911,0
Łączne całkowite dochody -3 416,2 -3 815,6 -794,9 -913,2
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 963,5 -3 157,2 -456,9 -755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 337,4 1 354,5 -1 241,9 324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 376,8 -1 811,9 553,0 -433,6
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 726,4 9 324,2 3 656,2 2 168,4
Aktywa trwałe 4 579,1 4 113,0 1 064,6 956,5
Aktywa obrotowe 11 147,3 5 211,2 2 591,6 1 211,9
Kapitał własny 13 971,3 8 010,8 3 248,2 1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 755,1 1 313,4 408,0 305,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 752,2 1 302,4 407,4 302,9
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 791,8 -3 195,0 -649,6 -764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 481,3 -3 895,6 -810,0 -932,3
Zysk (strata) brutto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Zysk (strata) netto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Łączne całkowite dochody -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 922,6 -3 190,1 -447,3 -763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 330,9 1 190,5 -1 240,4 284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 424,2 -2 008,8 564,1 -480,8
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 807,6 9 354,1 3 675,1 2 175,4
Aktywa trwałe 5 166,5 4 694,7 1 201,1 1 091,8
Aktywa obrotowe 10 641,1 4 659,3 2 473,9 1 083,6
Kapitał własny 13 742,2 7 821,5 3 194,9 1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 065,4 1 532,5 480,2 356,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 2 062,5 1 521,6 479,5 353,9
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X