Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,43 1 747,12 405,78 411,60
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 064,60 -9 063,37 -2 593,12 -2 135,22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 862,59 -19 034,47 -3 248,87 -4 484,29
Zysk (strata) brutto -13 706,05 -19 086,77 -3 212,18 -4 496,61
Zysk (strata) netto -13 749,90 -19 125,94 -3 222,46 -4 505,84
Łączne całkowite dochody -13 691,97 -19 210,89 -3 208,88 -4 525,85
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,32 -0,88 -1,49
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 719,84 -8 968,24 -2 746,69 -2 112,81
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 867,43 -8 327,94 2 078,19 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -2 880,00 -5 455,02 -674,96 -1 285,14
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 324,19 20 683,14 2 168,42 4 958,92
Aktywa trwałe 4 113,03 2 852,19 956,52 683,83
Aktywa obrotowe 5 211,15 17 830,95 1 211,90 4 275,08
Kapitał własny 8 010,83 18 900,21 1 862,98 4 531,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 313,35 1 782,93 305,43 427,47
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 302,43 1 738,22 302,89 416,75

Wybrane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_DataWalk_2018
Raport_roczny_Grupa_Kapitalowa_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X