Archiwum bieżące NewConnect

26 lutego 2019 | 2/2019 | Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Termination of the contract for the provision of Authorized Advisor services

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy Emitentem a spółką Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczące rozwiązania umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 4 kwietnia 2014 r. („Porozumienie”).

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2019 r., tj. z dniem poprzedzającym dzień pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z dniem ustania obowiązków informacyjnych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) informs that on February 26th 2019 an agreement was signed between the Issuer and Blue Oak Advisory sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, regarding the termination of the contract for the provision of Authorized Advisor services concluded on April 4th 2014 (“Agreement”).

Agreement shall enter into force on February 27th 2019, the day preceding the first listing of the Issuer’s financial instruments on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange and on the day the information obligations of the Company on the NewConnect Alternative Trading System market will cease to exist.

31 stycznia 2019 | 1/2019 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 21 marca 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 maja 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 sierpnia 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 listopada 2019 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do dnia 21 marca 2019 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

W związku z tym, iż Spółka ubiega się o zmianę rynku notowań z ASO NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie terminy przekazywania raportów okresowych mogą zmienić się w wyniku dostosowania ich do przepisów, które będą obowiązywać Emitenta. Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego w przewidzianych przepisami terminach.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – March 21st, 2019,

– Consolidated quarterly report for IQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – May 13th, 2019,

– Consolidated quarterly report for IIQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – August 13th, 2019,

– Consolidated quarterly report for IIIQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – November 13th, 2019.

Issuer decided to publish yearly report for 2018 within 80 days of the fiscal year ending (21st March 2019) and therefore the Company is released from the duty of publishing quarterly report for IVQ 2018.

Due to the fact that Company is applying for the change of the listing market from NewConnect Alternative Trading System to main market of Warsaw Stock Exchange, dates of publishing the periodic reports can be changed, as a result of adopting new regulations. Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.

Based on § 5 point 2a of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules “Current and periodic information transferred in the alternative trading system on the NewConnect market”, the Issuer is not obliged to prepare a separate quarterly report and consolidate quarterly report, provided that the separate information is included in the consolidated quarterly report.

6 września 2018 | 21/2018 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. dokonano rejestracji zmian w Statucie Spółki, wynikających z uchwały nr 10 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 6 sierpnia 2018 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

W wyniku rejestracji zmianom uległy §3, §4, §6, §7, §8, §11, §12, §13, §15, §16, §17, §18, §19, §21, §22, §23, §24, §25, §27 Statutu Spółki, uchylony został ust. 2 w §9 Statutu Spółki oraz dodany został §28 Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 6th of September 2018 information about registration of changes in the Articles of Association of the Company was obtained.

Change of Articles of Association was connected with §3, §4, §6, §7, §8, §11, §12, §13, §15, §16, §17, §18, §19, §21, §22, §23, §24, §25, §27, also §9.2 was deleted and §28 was added to the Articles of Association.

The Executive Board of DataWalk S.A. presents therefore uniformed text of Articles of Association of the Company.

Zalacznik_-_Statut

22 sierpnia 2018 | 20/2018 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2018 r. powziął informację, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. dokonano rejestracji zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwał nr 25 i 26 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 czerwca 2018 r., o których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmianie uległ §1 Statutu Spółki, na podstawie którego firma Emitenta brzmi: „DataWalk Spółka Akcyjna” oraz §6a Statutu Spółki, zgodnie z którym udzielono upoważnienia Zarządowi Emitenta do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia ujednolicony tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 22nd of August 2018 information about registration of changes in the Articles of Association of the Company was obtained.

Change of Articles of Association was connected with §1 – Company name changed to DataWalk SA and §6a – granting approval for the Executive Board to increase share capital within target capital.

The Executive Board of DataWalk S.A. presents therefore uniformed text of Articles of Association of the Company.

Załącznik – Statut

20 sierpnia 2018 | 19/2018 | Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki. Application for approval of an issue prospectus.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 20 sierpnia 2018 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki.

Prospekt emisyjny sporządzono w związku z zamiarem:

1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 135.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nie więcej niż 1.350.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest efektem działań podjętych przez Zarząd Spółki w związku z treścią uchwał nr 6 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 sierpnia 2018 r. Treść wskazanych wyżej uchwał została podana do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland hereby announces that on 20th August 2018 the Company has filed to Financial Supervision Committee application for approval of an issue prospectus.

Prospectus was created and filed with following intentions:

1) increase of the share capital by the amount not greater than 135.000,00 zł (one hundred thirty five thousand złoty) through public offering of no more than 1.350.000 (one million three hundred fifty thousand) ordinary bearer shares series M with exclusion of subscription rights to the existing investors; change of § 6 point 1 Articles of Association of the Company connected with increase of the share capital; Dematerialization of ordinary bearer shares series M and allotment certificates for shares series M and applying to introduce these shares and their allotment certificates to the trading on the Main Market of Warsaw Stock Exchange.

2) applying to introduce existing shares series B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L to the trading on the Main Market of Warsaw Stock Exchange.

Filing above described application is an effect of the act of Executive Board of the Company, based on Resolutions number 6 and 9 of Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018. Content of these resolutions has been published in attachment to the report EBI 17/2018 dated 6th August 2018.

6 sierpnia 2018 | 18/2018 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new of Member of the Supervisory Board.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, 3-letniej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Wojciecha Kowalskiego.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
– Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,
– Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,
– Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,
– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,
– Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 6th August 2018, basing on resolution number 4, the Extraordinary General Meeting appointed Mr Wojciech Kowalski as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.

Information referred to in § 10 paragraph 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Regulations are attached.

The Supervisory Board of PiLab S.A. thus comprises of the following members:
– Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,
– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,
– Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,
– Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,
– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,
– Wojciech Szymon Kowalski – Member of the Supervisory Board.

31035587_PIL_formularz_osobowy_Wojciech_Szymon_Kowalski-0

6 sierpnia 2018 | 17/2018 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018.

31035535_PIL_tresc_uchwal_NWZ_2018_08_06-0

31 lipca 2018 | 15/2018 | Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2018 r. Change in the date of publishing quarterly report for Q2’18

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2018 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r., pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 13 sierpnia 2018 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu okresowego za II kw. 2018 r. zostaje ustalony na dzień 3 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

The Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”„Company”) registered in Wroclaw, Poland hereby announces a change in the date of publishing quarterly report for second quarter of 2018.

According to report EBI 2/2018 dated on 12th of January 2018, declared date of publishing quarterly report for second quarter of 2018 was initially set on 13th of August 2018.

Due to the change of the date, quarterly report for second quarter of 2018 will be published on 3rd of August 2018.

10 lipca 2018 | 14/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30837800_PIL_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ
30837800_PIL_-_projekt_-_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia
30837800_PIL_-_projekt_-_tekst_jednolity_Statutu
30837800_PIL_-_projekty_uchwal_NWZ
30837800_PIL_-_proponowane_zmiany_Statutu_NWZ
30837800_PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf

28 czerwca 2018 | 13/2018 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. na podstawie uchwał nr 20-23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało czterech członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 3-letnią kadencję.

Ponadto spółka FGP Venture sp. z o. o. działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała Pana Wojciecha Dyszy do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną 3-letnią kadencję.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

– Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,

– Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,

– Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 28th June 2018 The Shareholders’ Meeting of PiLab SA appointed four new Members of The Supervisory Board for a new, consecutive term.

Additionally to that, FGP Venture sp. z o.o., acting upon its rights resulting from § 16 point 3 of Articles of Association of the Company, appointed Mr Wojciech Dyszy as a Member of The
Supervisory Board for a new, consecutive term.
The Supervisory Board of PiLab S.A. thus comprises of the following members:

– Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,

– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,

– Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,

– Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board.

 

Information referred to in § 10 paragraph 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Regulations are attached.

28 czerwca 2018 | 12/2018 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2018.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2018.

Treść uchwał ZWZ

1 czerwca 2018 | 11/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30529559_PIL_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ-0
30529559_PIL_-_projekty_uchwal_na_ZWZ-1
30529559_PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_ZWZ-2

29 maja 2018 | 10/2018 | Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji. Appointment of Executive Board for a consecutive term of office.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z upływem w dniu 28 maja 2018 roku drugiej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 28 maja 2018 uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki na nową, trzecią, wspólną, 3-letnią kadencję:

1) Pana Pawła Wieczyńskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz

2) Pana Krystiana Piećko – powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Dodatkowo, działając na podstawie uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu Spółki określonego w § 22 ust. 3 Statutu Spółki, akcjonariusz Spółki – spółka FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożyła oświadczenie w przedmiocie powołania Pana Sergiusza Borysławskiego na Członka Zarządu Spółki na nową, wspólną 3-letnią kadencję.
W związku z powyższym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i jest następujący:

– Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu,

– Krystian Piećko – Członek Zarządu,

– Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 28th May 2018 The Supervisory Board of PiLab SA appointed The Executive Board of the PiLab for a third, consecutive term of office for 3 years, electing:

1) Paweł Wieczyński – appointed as the President of the Executive Board

2) Krystian Piećko – appointed as the Member of the Executive Board

Additionally, based on right of appointing one of the Board Members as per § 22 point 3 of Articles of Association, major shareholder of the Company – FGP Venture sp. z o.o. based in Wrocław, has filed the request to appoint Sergiusz Borysławski as the Member of the Executive Board for a term of office for 3 years.

The Executive Board of PiLab SA thus remains the same and comprises of the following members:

– Paweł Wieczyński – The President of the Executive Board

– Krystian Piećko – Member of the Executive Board

– Sergiusz Borysławski – Member of the Executive Board

Current report includes attachment with additional information, requested as per § 10 point 20 Appendix 1 of the Alternative Trading System Regulations.

 

Formularze

8 maja 2018 | 6/2018 | Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. Change in the date of publishing reports for 2017

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r., pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadać miał na dzień 29 maja 2018 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok zostaje ustalony na dzień 10 maja 2018 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu EBI nr 2/2018 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”„Company”) registered in Wroclaw, Poland hereby announces a change in the date of publishing the PiLab’s and its Capital Group’s consolidated reports for 2017.

According to report EBI 2/2018 dated on 12th of January 2018, declared date of publishing both PiLab’s and consolidated Capital Group periodic reports for 2017 was initially set on 29th of May 2018.

Due to the change of the date, both PiLab’s and consolidated Capital Group periodic reports for 2017 will be published on 10th of May 2018. Dates of publishing of other periodic reports remain the same, as per report EBI 2/2018.

19 kwietnia 2018 | 5/2018 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 71.500 akcji serii H oraz akcji serii L do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Expiration of contract with Authorized Advisor for the introduction of 71.500 series H shares and shares of series L to the Alternative Trading System.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy oraz raportu bieżącego EBI 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie aneksu do niniejszej umowy, zawartych w celu wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ramach ASO na rynku NewConnect, a także w związku z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania 71.500 akcji serii H o numerach od 250.001 do 321.500 i akcji serii L na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, uległa ona wygaśnięciu z dniem 19 kwietnia 2018 r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab SA („Issuer”, „Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that with reference to the current EBI report 4/2017 dated 20th February 2017 on the conclusion of an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. for Authorized Advisor service, later annexed as per report EBI 1/2018 dated 5th January 2018, in connection with the introduction of shares of the Issuer to the market under the alternative trading system of NewConnect and the date of the first listing of the shares of series H with numbers from 250.001 to 321.500 and shares of series L on NewConnect, as a result of realization of the provisions within the contract, the agreement with Authorized Advisor expires on 19th April 2018.

19 marca 2018 | 4/2018 | Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2017

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3115). Powyższa umowa dotyczy zlecenia UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwał Rady Nadzorczej Emitenta odpowiednio z dnia 2 lutego 2018 r. i 19 marca 2018 r. w sprawie wyboru UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp.k jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017, podjętych na podstawie § 18 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”, „Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 19th of March 2018 the Company concluded an agreement between the Issuer and UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. registered in Krakow (entity is registered by the National Chamber of Statutory Auditors on the list of entities authorized to financial statements audit under number 3115). The agreement applies to an order to UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. for both Company and consolidated financial statements audit for the year 2017.

Signing of the above agreement is a realization of the Supervisory Board resolutions from 2nd of February 2018 and 19th of March 2018 on the selection of UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. as an auditor authorized to audit both Company and consolidated financial statements for 2017, according to § 18 point 2/12 of the Articles of Incorporation.

12 stycznia 2018 | 2/2018 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Dates of publishing of periodic reports in 2018.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 lutego 2018 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 14 maja 2018 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 sierpnia 2018 r.

 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 listopada 2018 r.

– Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.

– Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


The Executive Board of PiLab S.A. („Issuer”„Company”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in 2018 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated quarterly report for IVQ 2017 including separate quarterly financial information for mother company – February 13th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – May 14th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IIQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – August 13th, 2018,

– Consolidated quarterly report for IIIQ 2018 including separate quarterly financial information for mother company – November 13th, 2018,

– Entity annual report for 2017 – May 29th, 2018,

– Consolidated annual report for 2017 – May 29th, 2018.

Based on § 5 point 2a of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules “Current and periodic information transferred in the alternative trading system on the NewConnect market”, the Issuer is not obliged to prepare a separate quarterly report and consolidate quarterly report, provided that the separate information is included in the consolidated quarterly report.

Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.

5 stycznia 2018 | 1/2018 | Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Signing the annex to agreement with an Authorized Advisor

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii H do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect („ASO”), niniejszym informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. został zawarty aneks do ww. umowy.

Powodem zawarcia niniejszego aneksu jest fakt, iż wraz z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w ASO 71.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H, jednocześnie Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w ASO 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. W związku z powyższym pomiędzy Emitentem a Blue Oak Advisory sp. z o.o. zawarty został stosowny aneks do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wrocław, Poland, in regards to report EBI number 4/2017 published on 20th of February 2017 reporting an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. registered in Wrocław (acting as an Authorized Advisor, formalizing the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series H) informs about signing on 5th of January 2018 the annex to the agreement.

The reason for signing an annex is a fact that with introduction to the Alternative Trading System 71 500 ordinary bearer shares of series H, Issuer plans to introduce to the Alternative Trading System 355 000 ordinary bearer shares of series L. Such intention was included in the signed annex with Blue Oak Advisory, acting as an Authorized Advisor for the described process.

22 grudnia 2017 | 17/2017 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) przekazuje informację o zarejestrowaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki PiLab S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 21st of December 2017 registration of changes in the Articles of Association of the Company connected with §6 point 1 took place.

The Executive Board of PiLab S.A. presents therefore uniformed text of Articles of Association of the Company.

 

Załącznik – statut

22 grudnia 2017 | 16/2017 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K i L. Notification of the company share capital increase through registration

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) przekazuje informację o zarejestrowaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 320.000 (słownie: trzystu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 355.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 15/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 300.550 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 368.050,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 3.680.500 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

h) 321.500 ( słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 21st December 2017, registration of share capital increase took place. The Company share capital was increased by 320 000 ordinary bearer shares of series K and by 355 000 ordinary bearer shares of series L placed in a private placement (on basis of article 431 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code) as per announcement in the current report number 15/2017 dated 30th November 2017.

The Company share capital was increased from amount of 300 550 PLN to amount of 368 050 PLN.

The Company share capital is therefore consisting of 3 680 500 (three million six hundred eighty thousand and five hundred) shares with nominal value 0,10 PLN each, including:

a) 725.000 preferred shares series A

b) 525.000 ordinary bearer shares series B

c) 150.000 ordinary bearer shares series C,

d) 70.000 ordinary bearer shares series D,

e) 150.000 ordinary bearer shares series E,

f) 167.000 ordinary bearer shares series F,

g) 220.000 ordinary bearer shares series G,

h) 321.500 ordinary bearer shares series H,

i) 207.000 ordinary bearer shares series I.

j) 470.000 ordinary bearer shares series J.

k) 320.000 ordinary bearer shares series K.

l) 355.000 ordinary bearer shares series L.

30 listopada 2017 | 15/2017 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K oraz L. Completion of subscription ordinary bearer shares series K and L.

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz serii L emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 14/2017) w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej, oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz L do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii K (Program Motywacyjny) wyemitowane zostały na podstawie § 6a ust. 1 pkt f) Statutu Spółki. Akcje wyemitowane zostały w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Emitenta. Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku.

Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) wyemitowane zostały na podstawie § 6a ust. 1 pkt g) Statutu Spółki. Proces budowy księgi popytu został przeprowadzony w dniach od 9 listopada 2017 roku do 16 listopada 2017 roku. Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii K (Program Motywacyjny): Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku

Data przydziału akcji serii L (Kapitał Inwestorski): Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte w dniach od 20 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku.

Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w dniu 27 listopada 2017 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

– 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

– 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Kapitał Inwestorski), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji przy zapisach na akcje serii K (Program Motywacyjny) i akcje serii L (Kapitał Inwestorski).

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Kapitał Inwestorski) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii K (Program Motywacyjny) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) za jedną akcję.

6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Akcje serii K (Program Motywacyjny) pokryte zostały wkładem pieniężnym.

Akcje serii L (Kapitał Inwestorski) pokryte zostały wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcja prywatna akcji serii K oraz akcji serii L nie była podzielona na transze.

W ramach emisji akcji serii K (Program Motywacyjny) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 45 osobami.

W ramach emisji akcji serii L (Kapitał Inwestorski) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 14 osobami, przy czym liczba ta obejmuje subfundusze w ramach funduszy inwestycyjnych, które objęły akcje serii L.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Subskrypcja prywatna akcji serii K oraz akcji serii L nie była podzielona na transze.

W ramach emisji akcje serii K (Program Motywacyjny) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 45 osobami.

W ramach emisji akcje serii L (Kapitał Inwestorski) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 14 osobami, przy czym liczba ta obejmuje subfundusze w ramach funduszy inwestycyjnych, które objęły akcje serii L.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii K (Program Motywacyjny) oraz serii L (Kapitał Inwestorski) nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii K (Program Motywacyjny): nie wystąpiły

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L (Kapitał Inwestorski) wynosi 204.300,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 100.300,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 104.000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: nie wystąpiły.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary K and L – series bearer, under Resolution of the Executive Board Number 1 dated November 17, 2017, on increase of share capital within the authorized capital (see current report number 14/2017) in private placement under art. 431 § 2 point 1 of the Code of Commercial Companies and due to the planned introduction of ordinary K and L – series bearer shares to the Alternative Trading System on NewConnect market, the Executive Board of PiLab SA with its registered office in Wroclaw, Poland (“Issuer”, “Company”), hereby informs:

1) Start and end date of subscription or sale:

K – series shares (Incentive Program) were issued under a§ 6a point 1 f) of Company’s Articles of Association. Share purchase agreements with respect to K-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017.

L-series shares (Investor Capital) were issued under § 6a point 1 g) of Company’s Articles of Association. Bookbuilding took place between 9 and 16 November 2017. Share purchase agreements with respect to L-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017.

2) Date of assignment of securities:

Date of assignment of subscription shares series K (Stock Options Motivating Program): Not applicable. Share purchase agreements with respect to K-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017.

Date of assignment of subscription shares series L (Investor Capital): Not applicable. Share purchase agreements with respect to L-series shares were concluded on 20 and 24 November 2017.

The Executive Board of the Issuer made a statement on the amount of increase of share capital under art. 310 § 2 in connection with art. 431 § 7 of the Code of Commercial Companies on 27 November 2017.

3) Number of shares for subscription or sale:

– 320.000 (three hundred twenty thousand) ordinary K-series bearer shares, with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty) each, (Incentive Program).

– 355.000 (three hundred fifty five thousand) ordinary L-series bearer shares with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty) each (Investor Capital)

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur neither with respect to K – series shares (Incentive Program) nor with respect to L-series shares (Investor Capital).

5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:

Under private placement of 320.000 (three hundred twenty thousand) ordinary bearer K-series shares with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 złoty) each (Incentive Program) were purchased.

Under private placement of 355.000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer L- series shares, with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 złoty) each (Investor Capital) were purchased.

6) The price at which the securities were purchased (acquired):

Purchase price of K series shares (Incentive Program) was 0,10 PLN (1/10 złoty) per share.

Purchase price of L – series shares (Investor Capital) was 34,00 (thirty four) PLN per share.

6a) Description of form of payment for subscribed shares (information on whether the shares were paid for by cash or by non-cash equivalents).

Shares series K (Stock Options Motivating Program) were paid in cash.

Shares series L (Investor Capital) were paid in cash.

7) Number of individuals and entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:

Private placement of K-series and L-series shares was not divided into tranches.

Under private placement of K-series shares (Incentive Program) the Issuer concluded share purchase agreements with 45 persons.

Under private placement of L-series shares (Investor Capital) the Issuer concluded share purchase agreements with 14 individuals and entities, whereas this number includes subfunds of investment funds who purchased L-series shares.

8) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche:

Private placement of K-series and L-series shares was not divided into tranches.

Under private placement of K-series shares (Incentive Program) the Issuer concluded share purchase agreements with 45 persons.

Under private placement of L-series shares (Investor Capital) the Issuer concluded share purchase agreements with 14 individuals and entities, whereas this number includes subfunds of investment funds who purchased L-series shares.

9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

K – series shares (Incentive Program) and L- series shares (Investor Capital) have not been subject of an underwriting agreement.

10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.

The total amount of costs that are classified as cost of issuance of K – series shares (Incentive Program): there were no such costs

The total amount of costs that are classified as cost of issuance of L – series shares (Investor Capital) is 204,300.00 PLN, including:

a. preparation and conducting the offering: 100,300.00 PLN

b. underwriters’ fees: 0.00 PLN

c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 104,000.00 PLN

d. promotion of the offering: 0.00 PLN

Issuance costs according to article 36 point 2b of Accounting Act, executed in effect of the nominal capital increase, decrease the supplementary capital up to the amount of surplus over nominal shares value (“agio”) and the remaining amount of costs is accounted as a financial cost.

Legal basis: §4 section 1 of Exhibit No 3 to Bylaws of the Alternative Trading System – “Current and interim information disclosed in alternative Trading System on NewConnect market”.

17 listopada 2017 | 14/2017 | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. Resolution of the Board to increase the share capital.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 roku w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, przed notariuszem Tomaszem Kalinowskim odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał nr 1, 2, 3 i 4 Rady Nadzorczej z dnia 17 listopada 2017 – powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uchwałą nr 1 z dnia 17 listopada 2017 podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 300.550,00 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 368.050,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 67.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 675.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

1) nie więcej niż 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2) nie więcej niż 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Kapitał Inwestorski) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

Zgodnie z postanowieniem powołanych Uchwał Zarządu Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie:

1) uchwały nr 2/11/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że jest niezbędne dla sprawnej realizacji programu motywacyjnego, którego realizacja jest niezbędna dla dalszej motywacji oraz bliższego związania kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką.

2) uchwały nr 4/11/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie – również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów i kluczowych partnerów biznesowych Spółki, a także zaangażowanie kapitałowe podmiotów niezwiązanych dotychczas ze Spółką.

Akcje serii K i serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji:

1) serii K wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję;

2) serii L wynosi 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) za jedną akcję.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych Uchwał Zarządu Spółki umowy objęcia akcji serii K i serii L zawierane będą do dnia 31 grudnia 2017 roku. Akcje serii K i akcje serii L mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcje serii K i akcje serii L nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), przy czym akcje serii K będą wprowadzane do obrotu nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od momentu ustalenia ich ceny oraz będą przedmiotem zawartych odrębnie umów lock-up.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Resolution of the Board to increase the share capital within the authorized capital

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th of November 2017 in the Notary`s Office Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski Partnership Company in Wroclaw, Rynek 60, in the presence of a notary Tomasz Kalinowski, Executive Board Meeting, which – acting pursuant to article 446 § 1 and 3 of the Commercial Companies Code and paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company in connection with Resolutions No. 1, 2, 3 and 4 of Supervisory Board processed on 17th of November 2017 – issued Resolutions in terms of the capital increase within the authorized capital.

On the basis of Resolution No.1 Board increased the share capital from the amount of 300.550,00 zł (three hundred fifty five thousand złoty) to an amount not greater than 368.050,00 PLN (three hundred sixty eight thousand and fifty złoty), it is by no more than 67.500,00 PLN (sixty seven thousand five hundred złoty) through the issue of not more than 675.000 (six hundred seventy five thousand złoty) ordinary bearer shares, including:

1) Up to 320.000 (three hundred twenty thousand) ordinary bearer shares series K (Stock Options Motivating Program), with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty) each;

2) Up to 355.000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer shares series L (Investor Capital), with a nominal value of 0,10 PLN (1/10 of złoty each);

On the basis of Executive Board Resolutions, with the approval of the Supervisory Board, Resolution accepts exclusion of whole subscription rights of series K and series L shares vested on existing investors. Exclusion of subscription rights to existing investors results from:

1) For series K exclusion based on Executive Board Resolution and Supervisory Board Resolution number 2/11/2017 from 17th of November 2017 derives from the obligations of the Company towards the Stock Options Motivating Program beneficiaries.

2) For series L exclusion based on Executive Board Resolution and Supervisory Board Resolution number 4/11/2017 from 17th of November 2017 derives from business needs of strengthening the cooperation with new investors and necessity to fund the further development of the Company.

Series K and series L shares will be placed in a private placement (pursuant to article 431 § 2 point 1 of Commercial Companies Code).

Resolution established with the approval of the Supervisory Board sets the issue price of shares:

1) Series K issue price will be 0,10 PLN (1/10 of złoty) for each share;

2) Series L issue price will be 34,00 (thirty four złoty) PLN for each share;

On the basis of Resolutions, shares take-up agreements for shares of series K and series L should be signed no later than on 31st of December 2017 and shares of series K and series L will be paid in full in cash contributed before the registration of the share capital increase.

Shares of series K and series L will not have the form of documents, will be subjected to dematerialization and will be the subject of application for public trading on the Alternative Trading System NewConnect, with assumption that series K shares will enter the public trading system not earlier than within 12 months after their price setup and they will be subjected to lock-up agreements.

11 września 2017 | 12/2017 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registered amendments of Association of the Company

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. Emitent powziął informację, że w dniu 08 września 2017 r. dokonano rejestracji zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 17 i 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 czerwca 2017 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 9/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Tym samym Zarząd Emitenta przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 11th of September 2017 Issuer was informed that on 8th of September 2017 there was a change in the Articles of Association of the Company, resulting from the resolution No. 17 and 18 adopted by the Annual General Meeting dated 29 th June 2017, Company informed about it in EBI report No. 9/2017 of 29 th June 2017.

The Executive Board of PiLab S.A. presents therefore consolidated Articles of Association of the Company.

STATUT

29 czerwca 2017 | 10/2017 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Changes in the Supervisory Board

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. Pani Katarzyna Sawka złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pani Katarzyna Sawka wniosła w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 oraz 21 powołało Panów Ireneusza Wąsowicza oraz Rafała Wasilewskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się formularze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, hereby informs that on 29th of June 2017 Mrs Katarzyna Sawka has resigned from the function of Member of Supervisory Board with an immediate effect.

The Executive Board wishes to thank Mrs Katarzyna Sawka for her valuable work with the Company.

Simultaneously the Executive Board of PiLab SA informs that General Meeting held on 29th June 2017 based on resolutions number 20 and 21 has approved Mr Ireneusz Wąsowicz and Mr Rafał Wasilewski as new Members of the Supervisory Board. Formal personal dossiers of newly chosen Supervisory Board Members have been attached to this report.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

pilab_Rafał_Wasilewski_formularz_osobowy_Członka_RN.pdf

pilab_ Ireneusz_Wąsowicz_formularz_osobowy_Członka_RN.pdf

 

29 czerwca 2017 | 9/2017 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2017.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.
Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2017.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

pilab_tresc_uchwal_zwz_20170629.pdf

2 czerwca 2017 | 8/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

8 maja 2017 | 5/2017 | Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 r. Dates of publishing periodic reports in 2017 – update

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w efekcie rozpoczęcia działalności operacyjnej przez spółkę DataWalk Inc., w której Emitent posiada 100% udziałów, Emitent zaczął podlegać obowiązkowi sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych. W związku z powyższym, począwszy od raportu okresowego za I kw. 2017 r. Emitent rozpoczyna publikację skonsolidowanych raportów okresowych.

W rezultacie zmianie ulega harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta, zgodnie z którym będą one przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 11 sierpnia 2017 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 13 listopada 2017 r.
– Jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 29 maja 2017 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that as a result of the start of operations by DataWalk Inc., in which the Issuer holds 100% of the shares, the Issuer has become obliged to prepare and publish consolidated periodical reports. Starting with the report for Q1 2017, the Issuer will begin publication of the consolidated periodic reports.

As a result, the schedule of publishing periodic reports is changed. Reports will be published on the following dates:
– Consolidated quarterly report for Q1 2017 – May 11th, 2017
– Consolidated quarterly report for Q2 2017 – August 11th, 2017
– Consolidated quarterly report for Q3 2017 – November 13th, 2017
– Annual report for 2016 – May 29th, 2017

Based on § 5 ust. 2a of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules “Current and periodic information transferred in the alternative trading system on the NewConnect market”, the Issuer is not obliged to prepare a separate quarterly report, provided that the separate information is included in the consolidated quarterly report.

Any changes to the dates of publication of periodic reports will be made in the form of a current report.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 w zw. z § 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 lutego 2017 | 4/2017 | Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy Emitentem a Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii H Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 20th of February 2017 Company has signed an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. registered in Wrocław and acting as an Authorized Advisor. The agreement formalizes the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series H.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

10 lutego 2017 | 2/2017 | Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2016

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.02.2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 27 stycznia 2017 r. zawarta pomiędzy Emitentem a UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3115). Powyższa umowa dotyczy zlecenia UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok obrotowy.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp.k jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok obrotowy, podjętej na podstawie § 18 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on February 10, 2017 the company received a hardcopy agreement concluded between the Issuer and UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. registered in Krakow (entity is registered by the National Chamber of Statutory Auditors on the list of entities authorized to financial statements audit under number 3115). The agreement applies to an order to UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. for financial statement audit for the year 2016.

Signing of the above agreement is a realization of the Supervisory Board resolution from 27th of January 2017 on the selection UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. as an auditor authorized to audit the financial statement of the Company for 2016, according to § 18 ust. 2 pkt 12) of the Articles of Incorporation.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

27 stycznia 2017 | 1/2017 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. (Dates of publishing of periodic reports in 2017).

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 13 lutego 2017 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 11 sierpnia 2017 r.
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 13 listopada 2017 r.
– Jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 29 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in year 2017. Periodic reports will be published on the following dates:
– Entity quarterly report for 2016 IVQ – February 13th, 2017,
– Entity quarterly report for 2017 IQ – May 11th, 2017,
– Entity quarterly report for 2017 IIQ – August 11th, 2017,
– Entity quarterly report for 2017 IIIQ – November 13th, 2017,
– Annual report for 2016 – May 29th, 2017.

Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30 czerwca 2016 | 8/2016 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation Member of the Supervisory Board

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. Pan Gabor E. Gotthard złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Podjęcie decyzji o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta związane jest z planowanym powołaniem Pana Gabora E. Gottharda do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki zależnej od Emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Gaborowi E. Gotthardowi za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30 czerwca 2016 | 7/2016 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2016.

Zarząd Spółki PiLab S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Zarząd Spółki informuje również, iż na wniosek akcjonariusza Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło pod głosowanie Uchwałę nr 17 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami wskazanymi w pkt. 8) lit. „g”, „h” oraz „i” porządku obrad, która została jednomyślnie przyjęta, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad tymi uchwałami.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż do treści protokołu z obrad nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2016.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

2 czerwca 2016 | Raport Bieżący nr 6/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
PIL – ogłoszenie ZWZ 2016.pdf
PIL – projekty uchwał ZWZ 2016.pdf
PIL – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2016.pdf

23 lutego 2016 | Raport Bieżący nr 3/2016 | Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 22 lutego 2016 r. informacji o dokonaniu przez Radę Nadzorczą w dniu 19 lutego 2016 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Mocą Uchwały nr 1/02/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, do realizacji powyższego zadania wybrała UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie tj. podmiot wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.

Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2015

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 19th of February 2016 the Supervisory Board, by Resolution of the Supervisory Board No 1/02/2016, selected an auditor authorized to audit the financial statements of the Company for the year 2015, which is UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k., registered in Krakow, Poland, which has an entry in the register of entities authorized to audit, number 3115.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

26 stycznia 2016 | Raport Bieżący nr 1/2016 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.(Dates of publishing of periodic reports in 2016)

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 12 listopada 2016 r.

– Jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 31 maja 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in year 2016. Periodic reports will be published on the following dates:

– Entity quarterly report for 2015 IVQ –February 12th, 2016

– Entity quarterly report for 2016 IQ –May 12th, 2016

– Entity quarterly report for 2016 IIQ- August 12th, 2016

– Entity quarterly report for 2016 IIIQ – November 12th, 2016

– Annual report for 2015 – May 31st, 2016

Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 listopada 2015 | Raport Bieżący nr 44/2015 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii J do ASO na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 38/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zawarcia umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii J Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, ulegnie ona wygaśnięciu z dniem 16 listopada 2015 r.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw (the „Issuer” or „the Company”) hereby announces that with reference to the current EBI report No. 38/2015 of 15th September 2015 on the conclusion of an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. Authorized Advisor service in connection with the introduction of series J shares of the Issuer on the market under the alternative trading system on the NewConnect and the date of the first listing of the shares of series J NewConnect, as a result of realization of the provisions within the contract, the agreement with Authorized Advisor will expire on 16th November 2015.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

6 listopada 2015 | Raport Bieżący nr 42/2015 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 listopada 2015 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii J Spółki jest 16 listopada 2015 r.

Notowanie akcji serii J odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta PLPILAB00012.

Submission of the application for designation of first trading day of ordinary bearer shares J series to the NewConnect

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th November 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for designation of first trading day of 470.000 ordinary bearer shares J series to the NewConnect alternative trading system.
The proposed date of the first trading day is 16th November 2015.

Shares are registered under the same code as previously listed shares PLPILAB00012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 listopada 2015 | Raport Bieżący nr 41/2015 | Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1109/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs that on 3rd of November 2015 Executive Board of Warsaw Stock Exchange issued Resolution No 1109/2015 in terms of introduction 470.000 (four hundred seventy thousand) ordinary bearer shares series J of the PiLab SA with a nominal value of 0,10 PLN each to trading on NewConnect, the Alternative Trading System.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 listopada 2015 | Raport Bieżący nr 40/2015 | Informacja o zawarciu umowy z podmiotem z grupy bankowej na dostawę oprogramowania

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 03.11.2015 do siedziby Spółki wpłynęła umowa zawarta z podmiotem z grupy bankowej na dostawę platformy analitycznej PiLab. Wartość przedmiotu umowy wynosi 690.027,81 PLN netto, przy czym kwota ta może dodatkowo wzrosnąć w przyszłości z tytułu świadczenia przez Emitenta usług wsparcia oprogramowania (maintenance).

Opracowane przez Spółkę rozwiązanie odpowiada na potrzeby sektora finansowego w obszarze customer due diligence oraz wykrywania oszustw i nieprawidłowości. Nakłady poniesione przez Emitenta na realizację projektów pilotażowych o charakterze Proof of Concept pozwoliły wypracować, dzięki analizie połączeń (natywnej cesze systemu Spółki), rozwiązanie zapewniające poprawę efektywności procesów segmentacji i docierania do klientów w wielowymiarowym środowisku oraz wykrywanie defraudacji. Narzędzie umożliwia użytkownikom biznesowym klienta uzyskanie wiedzy na temat najlepszej ścieżki oraz czasu kontaktu z grupą dłużników w danym segmencie, pokazuje również wzory zachowań sygnalizujące potencjalne nadużycia lub nieprawidłowości (fraudy). Celem realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności biznesu instytucji finansowej poprzez istotną optymalizację ponoszonych kosztów operacyjnych oraz poprawę skuteczności odzyskiwania długów z posiadanych portfeli wierzytelności, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu osiąganych przez klienta wyników finansowych. Jednocześnie Zarząd informuje, iż szczegółowy zakres otrzymanego zlecenia nie mógł zostać ujawniony ze względu na podpisaną klauzulę poufności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotny wpływ na sytuację finansową Spółki i perspektywy rozwoju produktu w kraju i zagranicą, szczególnie, że raportowana umowa dotyczy trzeciego prowadzonego projektu o identycznym charakterze. Ponadto określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju PiLab S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 15 lipca 2015 r. – identyfikacja optymalnych obszarów zastosowania systemu PiLab (z uwzględnieniem przewag technologicznych i korzyści klienta) oraz rozpoczęcie skalowania sprzedaży systemów jako gotowego rozwiązania.
Information about signing an agreement with a company from banking capital group for the supply of PiLab software

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 3rd November 2015 the Company received a hardcopy agreement with an company from the banking capital group for the supply of PiLab data analysis platform. The value of the agreement amounts to PLN 690,027.81, but the amount may be increased in the future due to the provision by the Company software support services.

Solution developed by PiLab is addressed to the needs of the financial sector in the area of customer due diligence and fraud detection. Expenditures incurred by the Company on the implementation of pilot projects (“Proof of Concept”) allowed to develop, thanks to analyzing connections, a solution for improving the efficiency of segmentation and communication processes as well as fraud detection. The system enables business users to gain knowledge on the best path and the time of contact with a group of debtors in different segments, as well as shows patterns of behavior indicating possible fraud. The aim of the project is to increase business efficiency by decrease of operating costs and improving the efficiency of the debt recovery, which in turn contributes to the growth of profit generated by the customer. The Executive Board informs that the details of signed agreement could not be disclosed due to signed non-disclosure agreement.
The Executive Board publishes this information due to its significant impact on the Company’s financial condition and prospects of development of the product in the country and abroad. In addition, value of revenue exceeds 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement.

Mentioned agreement confirms execution of PiLab development strategy, described in the Information Document of the Company dated 15th July 2015. – Identification of optimum use of the PiLab system (including technological advantages and benefits of the customer) and start of sales ramp up.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 października 2015 | Raport bieżący nr 39/2015 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 21 października 2015 r. informacji, iż z dniem 20 października 2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Submission of the application for the introduction of ordinary bearer shares J series to the NewConnect market.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 21st October 2015 Issuer was informed that on 20th October 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for the introduction of 470.000 ordinary bearer shares J series, with a nominal value of 0,10 PLN each, to the alternative trading system of the NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15 września 2015 | Raport Bieżący nr 38/2015 | Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 września 2015 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 10 września 2015 r. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii J Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 14th September 2015 Company has received a hardcopy of agreement signed on 10th September 2015 with Blue Oak Advisory, registered in Wrocław and acting as an Authorized Advisor. The agreement formalizes the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series J.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

9 września 2015 | Raport Bieżący nr 37/2015 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Company Articles of Association)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem w dniu 9 września 2015 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki PiLab S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th September 2015 Company acquired information that in connection with registration of the increase of the capital of the Company on 7th September 2015, Court registered amendments to the §6 Subsection 1 of Articles of Association of the Company.

The Executive Board of PiLab S.A. presents therefore consolidated Articles of Association of the Company.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: STATUT_tekst_jednolity_20_08_2015-0

 

20 sierpnia 2015 | Raport Bieżący nr 36/2015 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J (Completion of subscription of ordinary bearer shares series J).

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 30/2015) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii J do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii J wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 lipca 2015 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2015 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii J: 20 sierpnia 2015 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji w transzy inwestorów instytucjonalnych wyniosła średnio 9,42%.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej równej 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii J zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii J zapis złożyło 6 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii J zostały przydzielone 5 podmiotom, w tym 5 osobom prawnym i żadnej osobie fizycznej.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J wynosi 324.750 ,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 317.250,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7.500,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

 

Completion of subscription of ordinary bearer shares series J.

In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series J, on the basis of Executive Board Resolution Number 1 dated 20th July, 2015, regarding capital increase within the authorized capital (which was announced by the Company in the current report number 30/2015) and for the introduction of ordinary bearer shares of series J to the Alternative Trading System, The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs:

1) Start and end date of subscription or sale:

Shares for series J were placed in a private placement on the basis of article 431§ 2 of the Commercial Companies Code.

Start date of subscription was 21th July, 2015, and end date of subscription was 20th August, 2015.

2) Date of assignment of securities:

Date of assignment of subscription shares for series J: 20th August, 2015.

3) Number of shares for subscription or sale:

Subscription shares for series J were placed in a private placement issue, no more than 470.000 (four hundred seventy thousand) ordinary bearer shares of series J, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Articles of Association of the Company.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

The rate of reduction in institutional investors tranche was at average level of 9,42 percent.

5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:

Subscription shares for series J placed in a private placement issue 470.000 (four hundred seventy thousand) ordinary bearer shares of series J, with a nominal value of 0,10 PLN each.

6) The price at which the securities were purchased (acquired):

Purchase price of series J shares was 45,00 (forty-five) PLN per share. Shares for Series J were paid by cash.

7) Number of entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:

6 legal entities subscribed for the shares.

8) Number of people who were allocated securities under the subscription or sale in each tranche:

Shares were acquired by 5 institutional investors (legal entities).

9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Shares have not been the subject of an underwriting agreement.

10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.

The total amount of costs that are classified in cost of issuance 324.750 PLN, including:

a. preparation and conducting the offering: 317.250,00 PLN

b. underwriters’ fees: 0,00 PLN

c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 7 500,00 PLN

d. promotion of the offering: 0,00 PLN

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 sierpnia 2015 | Raport Bieżący nr 35/2015 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii I do ASO na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zawarcia umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii I Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania akcji serii I na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, ulegnie ona wygaśnięciu z dniem 14 sierpnia 2015 r.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw (the „Issuer” or „the Company”) hereby announces that with reference to the current EBI report No. 26/2015 of 7th July 2015 on the conclusion of an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. Authorized Advisor service in connection with the introduction of series I shares of the Issuer on the market under the alternative trading system on the NewConnect and the date of the first listing of the shares of series I NewConnect, as a result of realization of the provisions within the contract, the agreement with Authorized Advisor will expire on 14th August 2015.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 sierpnia 2015 | Raport Bieżący nr 34/2015 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na dzień 14 sierpnia 2015 r.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 823/2015 podjętą w dniu 12 sierpnia 2015 r. postanowił określić dzień 14 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki PiLab S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00012”.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PILAB” i oznaczeniem „PIL”.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on the basis of the Warsaw Stock Exchange S.A. Executive Board Resolution No 823/2015, dated on 12th August, 14th August 2015 has been designated as the first day of trading for 207.000 ordinary bearer shares series I of the PiLab S.A. with nominal value 0,10 zł each, that are being introduced to trading on NewConnect, the Alternative Trading System. Shares are registered in the National Depositary for Securities S.A. under the Code „PLPILAB00012”.

Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A in Warsaw, decided that shares will be listed on the directed by the orders market of continuous trading under the abbreviated name „PILAB” and under the designation „PIL”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11 sierpnia 2015 | Raport Bieżący nr 32/2015 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii I Spółki jest 14 sierpnia 2015 r.

Notowanie akcji serii I odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta PLPILAB00012.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 10th August 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for designation of first trading day of 207.000 ordinary bearer shares I series to the alternative trading system of the NewConnect.

The proposed date of the first trading day is 14th August 2015.

Shares are registered under the same code as previously listed shares PLPILAB00012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24 lipca 2015 | Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect (Introduction of ordinary bearer shares series I to NewConnect market)

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 715/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs that on 23th of July 2015 Executive Board of Warsaw Stock Exchange issued Resolution No 715/2015 in terms of introduction 207.000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares series I of the PiLab SA with a nominal value of 0,10 PLN each to trading on NewConnect, the Alternative Trading System.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 lipca 2015 | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu w obecności notariusza Tomasza Kalinowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 16 lipca 2015 r. – powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Mocą postanowień powołanej Uchwały, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 253.550,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 300.550,00 zł (słownie: trzysta tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączył w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z osobami i podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki.

Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji serii J wynosi 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zarządu Spółki umowy o objęciu akcji serii J powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r., a akcje serii J powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje serii J nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Resolution of the Board to increase the share capital

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 20th of July 2015 in the Notary`s Office Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski Partnership Company in Wroclaw, in the presence of a notary Tomasz Kalinowski, Executive Board Meeting, which – acting pursuant to article 446 § 1 and 3 of the Commercial Companies Code and paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company in connection with Resolution No. 1 and 2 by Supervisory Board meeting processed on 16th July 2015 – issued Resolutions in terms of the capital increase within the authorized capital. Authorized capital bases on authorization of the Executive Board to increase the share capital within limits and time period set by the shareholders meeting.

On the basis of Resolutions Executive Board increased the share capital from the amount of 253.550,00 PLN (two hundred fifty three thousand five hundred fifty) to an amount not greater than 300.550,00 PLN (three hundred thousand five hundred fifty), it is by no more than 47.000,00 PLN (forty seven thousand) through the issue of not more than 470.000 (four hundred seventy thousand ) ordinary bearer shares of series J, with a nominal value of 0,10 PLN each.

On the basis of Resolutions Executive Board, with the approval of the Supervisory Board, Resolution accepts exclusion of whole subscription rights of series J shares vested on existing investors. Exclusion of subscription rights to existing investors results from business need of strengthening the cooperation with new investors to enhance the evolution of the Company.

Series J shares will be placed in a private placement.

Resolution established with the approval of the Supervisory Board sets the issue price of shares of series J on a level of 45,00 (forty-five) PLN each.

On the basis of Resolutions, shares take-up agreements for shares of series J should be signed no later than on 31th August 2015 and shares of series J will be paid in full in cash contributed before the registration of the share capital increase.

Shares of series J will not have the form of documents, will be subject to dematerialization and will be the subject of application for public trading on the Alternative Trading System.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 lipca 2015 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 r. Emitent powziął informację, że w dniu 10 lipca 2015 r. dokonano rejestracji zmiany § 6a Statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 czerwca 2015 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 24/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Tym samym Zarząd Emitenta przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 20 July 2015 Issuer was informed that on 10 July 2015 there was a change paragraph § 6a in the Articles of Association of the Company, resulting from the resolution No. 17 adopted by the the Annual General Meeting dated 29 June 2015, Company informed about it in EBI report No. 24/2015 of 30 June 2015.
The Executive Board of PiLab S.A. presents therefore consolidated Articles of Association of the Company.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik

18 lipca 2015 | Korekta raportu bieżącego nr 27/2015. Correction of the report no 27/2015

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 27/2015. Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wskazanej daty złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii I. W miejsce błędnie wskazanej daty 17 sierpnia 2015 r., zamieszcza się prawidłową datę 17 lipca 2015 r.

Zarząd informuje jednocześnie, iż w pozostałej części raport pozostaje bez zmian. Niniejszym treść przedmiotowego raportu po dokonaniu korekty jest następująca:

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, submits a correction of the report No. 27/2015. The correction refers to an misprint in date of application for the introduction of series I shares. The incorrect date of 17 August 2015 was replaced by the correct date of 17 July 2015.

The Executive Board of PiLab S.A. also announces that the rest of the report remains unchanged. Hereby the content of the report after the correction is as follows:

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th July 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for the introduction of 207.000 ordinary bearer shares I series, with a nominal value of 0,10 PLN each, to the alternative trading system of the NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 lipca 2015 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Submission of the application for the introduction of ordinary bearer shares I series to the NewConnect market.

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th July 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for the introduction of 207.000 ordinary bearer shares I series, with a nominal value of 0,10 PLN each, to the alternative trading system of the NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

7 lipca 2015 | Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 3 lipca 2015 r. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii I Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 6th July 2015 Company has received a hardcopy of agreement signed on 3th July 2015 with Blue Oak Advisory, registered in Wrocław and acting as an Authorized Advisor. The agreement formalizes the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series I.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

30 czerwca 2015 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term.

Zarząd PiLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku na podstawie uchwał nr 20-25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na nowa kadencję.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,

– Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

– Katarzyna Sawka – Członek Rady Nadzorczej,

– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,

– Gabor E. Gotthard – Członek Rady Nadzorczej,

– Krzysztof Piontek – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 29th June 2015 The Shareholders’ Meeting of PiLab SA appointed The Supervisory Board of the PiLab for a consecutive term.

The Supervisory Board of PiLab SA comprises of the following members:

– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,

– Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,

– Katarzyna Sawka – Member of the Supervisory Board,

– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,

– Gabor E. Gotthard – Member of the Supervisory Board,

– Krzysztof Piontek – Member of the Supervisory Board.

Information referred to in § 10 paragraph 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Regulations in attachment.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU – Gabor Gotthad
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU – Katrzyna Sawka
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU – Paweł Sobkiewicz
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU – Wojciech Dyszy
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU- Grzegorz Dymek
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU- Krzysztof Piontek

30 czerwca 2015 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r. (Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2015)

Zarząd Spółki PiLab S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2015.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały ZWZ

26 czerwca 2015 | Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk (Best Practices in reporting standards application)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs about the range of reporting standards applied in regards to Appendix 1 to Warsaw Stock Exchange Executive Board Resolution No 795/2008 dated on 31st of October 2008 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, later changed with Resolution N 293/2010 dated on 31st of March 2010.

Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – PiLab – Oświadczenie Zarządu Dobre Praktyki

24 czerwca 2015 | Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta (Lock-up agreement conclusion)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 wpłynęła do Spółki podpisana przez FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „FGPV”, „Akcjonariusz”) umowa z dnia 22 czerwca 2015 r. o czasowym ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta. Tym samym wszystkie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcje będące w posiadaniu FGPV zostały objęte zobowiązaniem o charakterze lock-up.

Akcjonariusz zobowiązał się, iż w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie będzie oferował, sprzedawał lub w inny sposób rozporządzał przedmiotowymi akcjami.
The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs that on 23rd June 2015 PiLab received lock-up agreement signed on 22nd of June by FGP Venture sp. z o.o. registered in Wrocław. According to the agreement all of the stocks traded on NewConnect Alternative Trading System and owned by FGP Venture can not be sold without Issuer permission. The lock-up agreement mentioned above disables trading, selling and any disposal of stock for the period of 24 months.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

23 czerwca 2015 | Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję (Appointment of Executive Board for a consecutive term of office)

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu nowego Zarządu Spółki w niezmienionym składzie na drugą, 3-letnią kadencję wspólną.

W związku z powyższym w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
– Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu
– Krystian Piećko – Członek Zarządu
– Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Mając na uwadze naruszenie § 6 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

 

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 28th May 2015 The Shareholders’ Meeting of PiLab SA appointed The Executive Board of the PiLab for a consecutive term of office for 3 years.

The Executive Board of PiLab SA comprises of the following members:
– Paweł Wieczyński – The President of the Executive Board
– Krystian Piećko – Member of the Executive Board
– Sergiusz Borysławski – Member of the Executive Board

Current report includes attachment with additional information.

Bearing in mind the violation of Paragraph 6 Section 1 of Appendix 3 of the Alternative Trading System Regulations “Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market” The Executive Board ensures that the occurrence was a minor incident and declares to run conscientious information policy with also making every effort to ensure that the situation will not repeat in the future.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik 1 – Formularze

Załącznik 2 – Questionnaire

 

 

15 czerwca 2015 | Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład portfela indeksu NCIndex30 (Financial instrument issued by PILAB will join the NCIndex30 composition)

Zarząd spółki PiLab S.A. (dalej: Emitent), z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że po przeprowadzonej kwartalnej rewizji portfela indeksu NCIndex30, która nastąpi po sesji w dniu 19 czerwca 2015 r., w skład ww. portfela indeksu wejdzie 809.000 akcji Emitenta, z wyznaczonym udziałem na poziomie 10,00%.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs that after 19th June 2015, after quarterly adjustment of NCIndex30 index, financial instrument issued by PILAB will join the NCIndex30 composition 809.000 of PiLab shares as new index participant will reflect 10,00% of index weight.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15 czerwca 2015 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NewConnect (Termination of Authorised Adviser for the introduction of series G shares Dealership NewConnect)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zawarcia umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii G Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania akcji serii G na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, ulegnie ona wygaśnięciu z dniem 15 czerwca 2015 r.

The Executive Board of PiLab SA with its registered office in Wroclaw (the “Issuer” or “the Company”) hereby announces that with reference to the current EBI report No. 6/2015 of 31st March 2015 on the conclusion of an agreement with Blue Oak Advisory sp. z o.o. Authorized Advisor service in connection with the introduction of Series G shares of the Issuer on the market under the alternative trading system on the NewConnect and the date of the first listing of the shares of Series G NewConnect, as a result of realization of the provisions within the contract, the agreement with Authorized Advisor will expire on 15th June 2015.

10 czerwca 2015 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G na dzień 15 czerwca 2015 r. (Designation of first trading day shares series G on 15th June 2015)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 549/2015 podjętą w dniu 9 czerwca 2015 r. postanowił określić dzień 15 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PiLab S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00012”.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PILAB” i oznaczeniem „PIL”.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on the basis of the Warsaw Stock Exchange S.A. Executive Board Resolution No 549/2015, dated on 9th August, 15th June 2015 has been designated as the first day of trading for 220.000 ordinary bearer shares series G of the PiLab S.A. with nominal value 0,10 zł each that are being introduced to trading on NewConnect, the Alternative Trading System. Shares are registered in the National Depositary for Securities S.A. under the Code “PLPILAB00012”.

Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A in Warsaw, decided that shares will be listed on the directed by the orders market of continuous trading under the abbreviated name „PILAB” and under the designation „PIL”.

6 czerwca 2015 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G na rynku NewConnect (Submission of the application for designation of first trading day of ordinary bearer shares G series to the NewConnect)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii G Spółki jest 15 czerwca 2015 r. Notowanie akcji serii G odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th June 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for designation of first trading day of 220.000 ordinary bearer shares G series to the alternative trading system of the NewConnect.

The proposed date of the first trading day is 15th June 2015. Shares are registered under the same code as previously listed shares.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 czerwca 2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał (Convocation of the General Shareholders Meeting)

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs about convocation of General Meeting basing on article 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 11 point 1 of Articles of Association of the Company. General Meeting will be held acting pursuant to Article 402[1] of the Commercial Companies Code in the Notary Office Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna in Wrocław, Rynek 60, 50-116 Wrocław. Complete content of the announcement, draft resolutions and form of proxy voting are enclosed.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu

 

PIL – Ogłoszenie – ZWZ

PIL – Projekty uchwał

PIL – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

31 maja 2015 | PiLab SA Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect (Introduction of ordinary bearer shares series G to NewConnect market)

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2015 r. powziął informację, iż na podstawie Uchwały nr 520/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs that on 30 of May 2015 information about Warsaw Stock Exchange S.A. Executive Board Resolution No 520/2015 was obtained. Resolution introduces 220.000 ordinary bearer shares series G of the PiLab SA with nominal value 0,10 zł each to trading on NewConnect, the Alternative Trading System.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 maja 2015 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem w dniu 27 marca 2015 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 20 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki PiLab S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

 

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th March 2015 Company acquired information that in connection with registration of the increase of the capital of the Company on 20th March 2015, Court registered amendments to the §6 Subsection 1 of Articles of Association of the Company.

The Executive Board of PiLab S.A. presents therefore consolidated Articles of Association of the Company.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 maja 2015 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H i I

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 maja 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 528 500 (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H i I objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 9/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Tym samym kapitał zakładowy Spółki PiLab S.A. został podwyższony z kwoty 200 700,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset złotych) do kwoty 253 550,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 2.535.500 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

h) 321.500 ( słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 28th May 2015, the Company received notification of the company share capital increase. The company share capital was increased by 528 500 ordinary bearer shares of series H and I placed in a private placement (on basis of article 431 § 2 of the Commercial Companies Code) which was announced by the Company in the current report number 9/2015.

The Company share capital was increased from amount of 200.700,00 PLN to amount of 253.550,00 PLN.

The Company share capital are therefore consisting of 2.535.500 shares with nominal value 0,10 PLN each, including:

a) 725.000 preferred shares series A

b) 525.000 ordinary bearer shares series B

c) 150.000 ordinary bearer shares series C,

d) 70.000 ordinary bearer shares series D,

e) 150.000 ordinary bearer shares series E,

f) 167.000 ordinary bearer shares series F,

g) 220.000 ordinary bearer shares series G,

h) 321.500 ordinary bearer shares series H,

i) 207.00 ordinary bearer shares series I.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29 kwietnia 2015 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect (Submission of the application for the introduction of ordinary bearer shares G series to the NewConnect market)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

The Executive Board of PiLab S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 29th April 2015 Company submitted the application to the Warsaw Stock Exchange for the introduction of 220.000 ordinary bearer shares G series, with a nominal value of 0,10 PLN each, to the alternative trading system of the NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 kwietnia 2015 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz I (Completion of subscription ordinary bearer shares series H and I).

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 8/2015) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2015r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2015r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski): 20 kwietnia 2015r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 321.500 (słownie: trzystu dwudziestu jeden tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii H (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 207.000 (słownie: dwustu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (Kapitał Inwestorski), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Brak redukcji przy zapisach na akcje serii H (Program Motywacyjny) i redukcja uznaniowa, średnio 63% przy zapisach na akcje serii I (Kapitał Inwestorski).

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 321.500 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (Kapitał Inwestorski) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H (Program Motywacyjny) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje serii H zostały w całości opłacone gotówką.
Akcje serii I (Kapitał Inwestorski) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii I zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii H (Program Motywacyjny) zapis złożyło 14 osób fizycznych.
Na akcje serii I (Kapitał Inwestorski) zapis złożyło 5 podmiotów prawnych (w tym 4 fundusze zarządzane w ramach 3 TFI) oraz 11 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii H (Program Motywacyjny) zostały przydzielone 14 osobom fizycznym.
Akcje serii I (Kapitał Inwestorski) zostały przydzielone 9 podmiotom, tj. 4 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym (w tym 4 funduszom zarządzanym w ramach 3 TFI).

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) wynosi 16.687,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 687,00 0,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital), on the basis of Executive Board Resolution Number 1 dated April 9, 2015, regarding capital increase within the authorized capital (which was announced by the Company in the current report number 8/2015) and for the introduction of ordinary bearer shares of series H and I to the Alternative Trading System, The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs:

1) Start and end date of subscription or sale:
Shares for series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital) were placed in a private placement on the basis of article 431 § 2 of the Commercial Companies Code.
Start date of subscription was April 9, 2015, and end date of subscription was April 14, 2015.

2) Date of assignment of securities:
Date of assignment of subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital): April 20, 2015.

3) Number of shares for subscription or sale:
Subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) were placed in a private placement issue, no more than 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Association of the Company.
Subscription shares for series I (Investor Capital) were placed in a private placement issue, no more than 207.000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares of series I, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Association of the Company.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:
Reduction did not occur with shares series H (Stock Options Motivating Program), there has been average of 63% stock subscription reduction for shares series I (Investor Capital).

5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:
Subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) placed in a private placement issue 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each.
Subscription shares for series I (Investor Capital) placed in a private placement issue 207.000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each.

6) The price at which the securities were purchased (acquired):
Purchase price of series H (Stock Options Motivating Program) shares was 0,10 PLN each per share. Shares for Series H were paid by cash.
Purchase price of series I (Investor Capital) shares was 29,00 (twenty nine) PLN each per share. Shares for Series I were paid by cash.

7) Number of entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:
Company has received 14 subscriptions by private individuals on series H (Stock Options Motivating Program) shares.
Company has received 11 subscriptions by private individuals, as well as 5 subscriptions by legal entities (including 4 funds managed by 3 TFI – mutual funds) on series I (Investor Capital) shares.

8) Number of entities who were allocated securities under the subscription or sale in each tranche:
Shares series H (Stock Options Motivating Program) were acquired by 14 investors – 14 private individuals.
Shares series I (Investor Capital) were acquired by 9 investors – 4 private individuals and 5 legal entities (including 4 funds managed by 3 TFI – mutual funds).

9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:
Shares have not been the subject of an underwriting agreement.

10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.
The total amount of costs that are classified in cost of issuance 16.687,00 PLN, including:
a. preparation and conducting the offering: 1 687,00 PLN
b. underwriters’ fees: 0,00PLN
c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 15.000,00 PLN
d. promotion of the offering: 0,00PLN

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krystian Piećko – członek Zarządu
9 kwietnia 2015 | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu w obecności notariusza Tomasza Kalinowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał nr 1, 2, 3 i 4 Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2015 – powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Mocą postanowień powołanej Uchwały Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 200.700,00 zł (słownie: dwustu tysięcy siedmiuset złotych) do kwoty nie większej niż 253.550,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych), to jest o kwotę nie większą niż 52.850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 528.500 (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących:

1)      nie więcej niż 321.500 (słownie: trzystu dwudziestu jeden tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii H (Program Motywacyjny opisany w § 6a Statutu Spółki oraz komunikowany w EBI 35/2013), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

2)      nie więcej niż 207.000 (słownie: dwustu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (Kapitał Inwestorski), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

 

Zgodnie z postanowieniem powołanych Uchwał Zarządu Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie:

1)      uchwały nr 2 z dnia 7 kwietnia 2015 r., wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z potrzeby wywiązania się ze zobowiązań zaciągniętych wobec osób uprawnionych do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego.

2)      uchwały nr 4 z dnia 7 kwietnia 2015 r., wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii I dotychczasowych akcjonariuszy. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z osobami i podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki w tym zaoferowania inwestorom finansowym udziału w emisji akcji w celu pozyskania kapitału znacznej wielkości z przeznaczeniem na działania Spółki na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Akcje serii H i serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji:

1)      serii H wynosi  0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję;

2)      Serii I wynosi 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) za jedną akcję.

 

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych Uchwał Zarządu Spółki umowy o objęciu akcji serii H i serii I powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Akcje serii H i akcje serii I powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Akcje serii H oraz akcje serii I nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, przy czym akcje serii H będą wprowadzane do obrotu nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od momentu ustalenia ich ceny oraz będą przedmiotem zawartych odrębnie umów lock-up.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Resolution of the Board to increase capital via Series H and Series I Financing

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company has authorized issuance of additional shares in order to increase capital, in an Executive Board Meeting held on April 9, 2015. This meeting was held in the Notary`s Office Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski Partnership Company in Wroclaw, in the presence of notary Tomasz Kalinowski. Acting pursuant to article 446 § 1 and 3 of the Commercial Companies Code and paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company in connection with Resolutions No. 1, 2, 4 and 4 by Supervisory Board processed on 7th of April 2015, the Executive Board issued Resolutions in terms of the capital increase within the authorized capital.

These Executive Board Resolutions increased the share capital from the amount of 200,700 PLN (two hundred thousand seven hundred) to an amount not greater than 253,550 PLN (two hundred fifty three thousand five hundred fifty). This increase of up to 52,850 PLN (fifty two thousand eight hundred fifty) is generated through the issue of not more than 528,500 (five hundred twenty eight thousand five hundred) ordinary bearer shares, consisting of:

1)      Up to 321,500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer shares series H (Stock Options Motivating Program described in § 6a of the Articles of Association of the Company and reported in EBI 35/2013), with a nominal value of 0.10 (one tenth) PLN each;

2)      Up to 207,000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares series I (Investor Capital), with a nominal value of 0.10 (one tenth) PLN each;

On the basis of these Executive Board Resolutions, with the approval of the Supervisory Board, Resolution accepts exclusion of whole subscription rights of series H and series I shares vested on existing investors. Exclusion of subscription rights to existing investors results from:

1)      For series H exclusion: based on Executive Board Resolution and Supervisory Board Resolution number 2 from 7th of April 2015 derives from the obligations of the Company towards the Stock Options Motivating Program beneficiaries.

2)      For series I exclusion: based on Executive Board Resolution and Supervisory Board Resolution number 4 from 7th of April 2015 derives from business needs of strengthening the cooperation with new investors to enhance the evolution of the Company, including financial investors co-financing Company plans of starting operations in United States market.

Series H and I shares will be placed in a private placement.

Resolution established with the approval of the Supervisory Board sets the issue price of shares:

1)      Series H issue price will be 0.10 (one tenth) PLN for each share;

2)      Series I issue price will be 29 (twenty nine) PLN for each share;

 

On the basis of these Resolutions,  agreements for investors to purchase shares of series H and I are to be signed no later than April 30, 2015, and purchase of these shares is to be paid in full and in cash contributed before the registration of the share capital increase.

Shares of series H and I will not have the form of documents, will be subject to dematerialization and will be the subject of application for public trading on the Alternative Trading System, with assumption that series H shares will enter the public trading system not earlier than within 12 months after purchase and will be subjected to lock-up agreements.

1 kwietnia 2015 | Nowa, kluczowa osoba w zespole PiLab (Key new person in PiLab)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż 1 kwietnia 2015 roku Pan Wojciech Jakóbczyk rozpoczął pracę jako członek zespołu Spółki. Pan Wojciech Jakóbczyk będzie w PiLab piastować funkcję Head of Engineering. Będzie odpowiedzialny za rozwój produktu, usprawnienie procesów realizacyjnych oraz rozbudowę zespołu.

Pan Wojciech Jakóbczyk ma ponad 18 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania dla klientów biznesowych z branży nowych technologii na całym świecie. Dlatego też Zarząd PiLab S.A. postrzega tę rekrutację jako milowy krok w realizowaniu strategii Spółki i budowania wartości PiLab jako globalnego vendora produktów.

Zarząd PiLab S.A. publikuję tę informację z racji na jej istotny, pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 1st of April 2015 key new team member, Mr. Wojciech Jakóbczyk, will start operations in PiLab. Mr. Wojciech Jakóbczyk will be PiLab Head of Engineering. His role will focus on product development, execution process improvements and helping in building team. Since Mr. Wojciech Jakóbczyk has over 18 years of experience in developing software for business customers from all over the world, , thus the Executive Board of PiLab S.A. perceives this hire as a major step in executing the Company strategy of becoming a global vendor of software products.

The Executive Board of PiLab S.A. publishes this information due to its significant, positive impact onto Company future results and performance.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krystian Piećko – Członek Zarządu
31 marca 2015 | Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. wpłynęła do siedziby Spółki umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii G Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory sp. z o.o.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 31st March 2015 Company has received a hardcopy of agreement with Blue Oak Advisory, registered in Wrocław and acting as an Authorized Advisor. The agreement formalizes the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series G.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

27 marca 2015 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem w dniu 27 marca 2015 r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 20 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki piLAB S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th March 2015 Company acquired information that in connection with registration of the increase of the capital of the Company on 20th March 2015, Court registered amendments to the §6 Subsection 1 of Articles of Association of the Company.

The Executive Board of PILAB S.A. presents therefore consolidated Articles of Association of the Company.

PIL – STATUT_tekst_jednolity_30_12_2014

27 marca 2015 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 31/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Tym samym kapitał zakładowy Spółki PiLab S.A. został podwyższony z kwoty 178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) do kwoty 200.700,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 2.007.000 (słownie: dwa miliony siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a)      725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b)      525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c)       150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d)      70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e)      150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f)       167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g)      220.000 (słownie:  dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th March 2015, the Company received notification that made an entry on the company share capital increase. The company share capital was increased by 220.000 ordinary bearer shares of series G placed in a private placement (on basis of article 431 § 2 of the Commercial Companies Code) which was announced by the Company in the current report number 31/2014.

The Company share capital was increased from amount of 178.700,00 PLN to amount of 200.700,00 PLN.

The Company share capital are therefore consisting of 2.007.000 shares with nominal value 0,10 PLN each, including:

a) 725.000 preferred shares series A

b) 525.000 ordinary bearer shares series B

c) 150.000 ordinary bearer shares series  C,

d) 70.000 ordinary bearer shares series  D,

e) 150.000 ordinary bearer shares series  E,

f) 167.000 ordinary bearer shares series  F,

g) 220.000 ordinary bearer shares series  G.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krystian Piećko – Członek Zarządu
20 lutego 2015 | Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2014)

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2014

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z protokołem z dnia 17 lutego 2015  r., uchwałą nr 1/02/2015, działając w oparciu o postanowienia § 18 ust. 2 pkt 12 oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 262.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th of  February 2015 by Resolution of the Supervisory Board  No 1/02/2015, acting pursuant to article 18 subsection 1  point 12 and article 17 subsection 6 of the Articles of Association of the Company, selected an auditor authorized to audit the financial statements of the Company for the year 2014, which is Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o., registered in Wroclaw, Poland, which has an entry in the register of entities authorized to audit, number 262.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

12 stycznia 2015 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. (Dates of publishing of periodic reports in 2015).

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–        Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 12 lutego 2015 r.

–        Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 12 maja 2015 r.

–        Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 12 sierpnia 2015 r.

–        Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 r.

–        Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Jednostkowy raport roczny za rok 2014 – 2 czerwca 2015 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in year 2015. Periodic reports will be published on the following dates:

– Entity quarterly report for 2014 Q4 –February 12th, 2015

– Entity quarterly report for 2015 IQ –May 12th,  2015

– Entity quarterly report for 2015 IIQ-  August 12th, 2015

– Entity quarterly report for 2015 IIIQ –  November 12th, 2015

Annual report for 2014 –  June 2nd, 2015

Possible changes in the publication of perodic reports will be announced in form of new current reports.

 

Podstawa prawna:  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30 grudnia 2014 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G i dokonaniem ich przydziału (Completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series G).

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 28/2014) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)      Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii G wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 września 2014 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 listopada 2014 r.

2)      Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii G: 29 grudnia 2014 r.

3)      Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4)      Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji.

5)      Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6)      Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) za jedną akcję. Akcje serii G zostały w całości opłacone gotówką.

7)      Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii G zapis złożyło 7 podmiotów.

8)      Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G zostały przydzielone 7 podmiotom, tj. 4 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

9)      Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10)   Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 10 510,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 510,00zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series G, on the basis of Executive Board Resolution Number 1 dated September 24, 2014, regarding capital increase within the authorized capital (which was announced by the Company in the current report number 28/2014) and for the introduction of ordinary bearer shares of series G to the Alternative Trading System, The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs:

1) Start and end date of subscription or sale:

Shares for series G were placed in a private placement on the basis of article 431§ 2  of the Commercial Companies Code.

Start date of subscription  was September 25, 2014, and end date of subscription was November 29, 2014.

2) Date of assignment of securities:

Date of assignment of subscription shares for series G: December 29, 2014.

3) Number of shares for subscription or sale:

Subscription shares for series G were placed in a private placement issue, no more than 220.000 (two hundred twenty thousand) ordinary bearer shares of series G, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Association of the Company.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur.

5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:

Subscription shares for series G placed in a private placement issue 220.000 (two hundred twenty thousand) ordinary bearer shares of series G, with a nominal value of 0,10 PLN each

6) The price at which the securities were purchased (acquired):

Purchase price of series G shares were 14,00 PLN (fourteen)  per share. Shares for Series G were paid by cash.

7) Number of people who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:

Shares were acquired by 7 investors.

8) Number of people who were allocated securities under the subscription or sale in each tranche:

Shares were acquired by 7 investors – 4 natural persons and 3 legal entities.

9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Shares have not been the subject of an underwriting agrement.

10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.

The total amount of costs that are classified in cost of issuance 10 510,00 PLN, including:

a. preparation and conducting the offering: 510,00PLN

b. underwriters’ fees: 0,00PLN

c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 10 000,00 PLN

d. Promotion of the offering: 0,00PLN

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 listopada 2014 | Nowa kluczowa osoba w zespole PILAB w USA (Key new person in PILAB US team)

Temat: Nowa kluczowa osoba w zespole PILAB w USA (Key new person in PILAB US team)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż 24 listopada 2014 roku Pan Bob Thomas rozpocznie pracę jako członek zespołu Spółki w USA. Pan Bob Thomas będzie w PILAB piastować funkcję Vice President of Marketing dla globalnych operacji Spółki i jest pierwszym stałym pracownikiem firmy w Krzemowej Dolinie. Jego rola skupi się na zarządzaniu produktem i jego pozycjonowaniu, jak również na pomocy w zbudowaniu amerykańskiego zespołu oraz uruchomieniu pierwszych projektów pilotażowych w USA w roku 2015.

Pan Bob Thomas ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze high-tech oraz doświadczenie poparte sukcesami w tworzeniu nowych produktów i zarządzaniu liniami produktowymi o multimiliardowych przychodach w USD rocznie. Dlatego też Zarząd PILAB S.A. postrzega tę rekrutację jako milowy krok w realizowaniu strategii Spółki i budowania wartości PILAB jako globalnego vendora produktów.

Zarząd PILAB S.A. publikuję tę informację z racji na jej istotny, pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Spółki.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 24th of November 2014 key new team member, Mr. Bob Thomas, will start operations in USA. Mr. Bob Thomas will be PILAB Vice President of Marketing for worldwide operations and is the first permanent employee in Silicon Valley. His role will focus on product management and positioning, as well as helping in building the US team and starting operations by organizing the first pilot projects with US customers in 2015. Since Mr. Bob Thomas has over 25 years of experience in high technology with a track record of creating successful new products and managing multi-billion dollar product lines, the Executive Board of PILAB S.A. perceives this hire as major step in executing the Company strategy of becoming a global vendor of software products.

The Executive Board of PILAB S.A. publishes this information due to its significant, positive impact onto Company future results and performance.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dossier_PL

Dossier_EN

 

25 września 2014 | PILAB SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2014 roku w Kancelarii Notarialnej Agata Romankiewicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu w obecności notariusza Tomasza Kalinowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2014 – powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Mocą postanowień powołanej Uchwały Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset złotych) do kwoty nie większej niż 200.700,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset złotych), to jest o kwotę nie większą niż 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 220.000 (słownie: dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączył w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z osobami i podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki.

Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji serii G wynosi  14,00 zł (słownie: czternaście złotych) za jedną akcję.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zarządu Spółki umowy o objęciu akcji serii G powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku, a akcje serii G powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Resolution of the Board to increase the share capital

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 24th of September 2014 in the Notary`s Office Agata Romankiewicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski Partnership Company in Wroclaw, in the presence of a notary Tomasz Kalinowski, Executive Board Meeting, which – acting pursuant to article 446 § 1 and 3 of the Commercial Companies Code and paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company in connection with Resolution No. 1 and 2 by Supervisory Board meeting processed on 22nd of September 2014 – issued Resolutions in terms of the capital increase within the authorized capital. Authorized capital  bases on authorization of the Executive Board to increase the share capital within limits and time period set by the shareholders meeting.

On the basis of Resolutions Executive Board increased the share capital from the amount of 178, 700,00 PLN (one hundred seventy eight thousand seven hundred) to an amount not greater than 200,700,00 PLN (two hundred thousand seven hundred), it is by no more than 22,000,00 PLN (twenty two thousand) through the issue  of not more than 220,000 (two hundred twenty thousand ) ordinary bearer shares of series G, with a nominal value of 0,10 PLN each.

On the basis of Resolutions Executive Board, with the approval of the Supervisory Board, Resolution accepts exclusion of whole subscription rights of series G shares vested on existing investors. Exclusion of subscription rights to existing investors results from business need of strengthening the cooperation with new investors to enhance the evolution of the Company.

Series G shares will be placed in a private placement.

Resolution established with the approval of the Supervisory Board sets the issue price of shares of series G on a level of 14,00 (fourteen) PLN each.

On the basis of Resolutions,  shares take-up agreements for shares of series G should be signed no later than on 30th November 2014 and shares of series G will be paid in full in cash contributed before the registration of the share capital increase.

Shares of series G will not have the form of documents, will be subject to dematerialization and will be the subject of application for public trading on the Alternative Trading System. 

5 września 2014 | Złożenie wniosków patentowych

Złożenie wniosków patentowych

Filing a patent applications

Treść: Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2014 r. do Spółki wpłynęła informacja o złożeniu do U.S. Patent and Trademark Office procedowanych przed Europejskim Urzędem Patentowym dwóch wniosków patentowych.

Wyżej wskazane wynalazki były przedmiotem zgłoszeń patentowych (RB EBI 39/2013). Po weryfikacji aplikacji przez reprezentującą PILAB kancelarię patentową z Krzemowej Doliny oraz poszerzeniu kwestii technicznych wnioski rozpoczęły proces analogiczny, jak dla odpowiedników przed Europejskim Urzędem Patentowym. Opisywane aplikacje patentowe stanowią kontynuację działań zmierzających do zabezpieczenia praw intelektualnych Spółki do autorskiej technologii, na największym i najbardziej konkurencyjnym rynku dla technologii z obszaru Big Data.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o złożeniu wniosków patentowych Emitenta z uwagi na spodziewany jego wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosków patentowych  wpisuje się w strategię rozwoju PILAB S.A. oraz jest przedmiotem zabezpieczania kluczowych interesów Spółki.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 4th of September 2014 has received a confirmation of filing two patent applications to U.S. Patent and Trademark Office, proceeded earlier through European Patent Office.

Subject inventions were a part of previously reported(RB EBI 39/2013) patent applications. After review of the applications by technology law firm in U. S. and expansion of the submissions,  patent applications were filed to U.S. Patent and Trademark Office.  Filing third and fourth patent applications is the next and planned step to protect Company`s intellectual property rights to own technology for the largest and most competitive Big Data market.

The Executive Board of PILAB S.A. publishes this information due to its potential significant impact. Filing patent applications is a vital part of PILAB S.A. development strategy and  significant part of IP security processes.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 sierpnia 2014 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do ASO na rynku NewConnect

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do ASO na rynku NewConnect

Expiration of contract with Authorized Advisor for the introduction of series F shares to the Alternative Trading System.

Treść: Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zawarcia umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii F Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz dniem pierwszego notowania akcji serii F na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, uległa ona wygaśnięciu z dniem 27 sierpnia 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that referring to Report EBI No 19/2014 published on 21th on July 2014, the contract with Blue Oak Advisory acting as Authorized Advisor for introduction ordinary bearer shares series F on NewConnect, the Alternative Trading System, has expired on 27th of August 2014, due to contract finalization through first trading day for series F shares on NewConnect.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

23 sierpnia 2014 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii F na dzień 27 sierpnia 2014 r. (Designation of first trading day of ordinary bearer shares series F on 27th of August 2014.).

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 962/2014 podjętą w dniu 22 sierpnia 2014 r. postanowił określić dzień 27 sierpnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PILAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00012″.

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PILAB” i oznaczeniem „PIL”.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 22 August 2014, on the basis of the Warsaw Stock  Exchange S.A. Executive Board Resolution No 962/2014,  27th of August 2014  has been designated as the first day of trading for 167.000 ordinary bearer shares series F of the PILAB S.A. with nominal value 0,10 zł each, that are being introduced to trading on NewConnect, the Alternative Trading System. Shares are registered in the National Depositary for Securities S.A. under the Code „PLPILAB00012″.

 

Executive Board of the Warsaw Stock  Exchange S.A in Warsaw,  decided that shares will be listed on the directed by the orders market of continuous trading under the abbreviated name „PILAB” and under the designation „PIL”.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 sierpnia 2014 | Istotna umowa w kontekście partnerstwa strategicznego (Significant agreement: strategic partnership context)

Istotna umowa w kontekście partnerstwa strategicznego (Significant agreement: strategic partnership context)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. Emitent powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej pomiędzy Spółką a Hewlett-Packard Polska („HP”) z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest wspólny projekt pilotażowy prowadzony operacyjnie z polskim oddziałem, centralą HP w USA i ośrodkiem badawczym HP w Grenoble we Francji (http://www.hpintelco.net/location_grenoble.htm). Projekt ma na celu weryfikację technologiczną i biznesową, w oparciu o benchmarki, testy technologiczne i projekty sprzedażowe wspólnie prowadzone w Polsce, potencjału partnerstwa strategicznego na bazie systemów PILAB oraz bazy danych HP Vertica.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na możliwy znaczący wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. W ocenie Zarządu realizowane przedsięwzięcie ma rozwojowy charakter i razem z dwoma innymi projektami o identycznym charakterze: jednym prowadzonym z polskim oddziałem globalnie operującej firmy oraz jednym realizowanym we współpracy bezpośredniej z firmą z Krzemowej Doliny, wpisują się w strategię Spółki.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 18th of August 2014 Company has received a hardcopy of agreement between PILAB and Hewlett-Packard Polska („HP”) registered in Warsaw. The subject of the agreement is a joint pilot project, executed with the  Polish HP division of Hewlett Packard (HP, headquarters in the USA) and HP research center in Grenoble, France (http://www.hpintelco.net/location_grenoble.htm). Project objectives are to verify technological and business overlaps, through benchmarks, technical tests and joint sales processes executed now in Poland, in the context of a strategic partnership based on PILAB systems and HP Vertica database.

The Executive Board of PILAB S.A. publishes this information due to its potential significant impact. Executive Board identifies this project, along with two other projects of identical nature:  one with the Polish division of global corporation and one directly with a Silicon Valley enterprise, as activities representing substantial business potential and fitting into Company strategy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 sierpnia 2014 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii F Spółki jest 27 sierpnia 2014 r. Notowanie akcji serii F odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15 sierpnia 2014 | Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2014 r. na podstawie Uchwały nr 930/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29 lipca 2014 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 167.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 lipca 2014 | Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 18 lipca 2014 r. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii F Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

8 lipca 2014 | Zawarcie umowy z NCBiR na dofinansowanie

Zawarcie umowy z NCBiR na dofinansowanie

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 lipca 2014r. wpłynęła do siedziby Emitenta umowa zawarta pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie projektu „Opracowanie strategii globalnej komercjalizacji wyników prac B+R w zakresie zaawansowanych rozwiązań w branży IT” w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL „Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 222 000,00 zł, wszystkie koszty kwalifikowane projektu wynoszą 141 500,00 zł, a wysokość dofinansowania stanowi  85% wydatków kwalifikowanych.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu w/w umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Zawarcie w/w umowy wpisuje się w strategię rozwoju PILAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. tj. przygotowanie zasobów i strategii do realizacji wejścia na rynek Amerykański.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2 lipca 2014 | Złożenie wniosku patentowego

Temat: Złożenie wniosku patentowego

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęła informacja o złożeniu do U.S. Patent and Trademark Office procedowanego przed Europejskim Urzędem Patentowym wniosku patentowego.

Wyżej wskazany wynalazek był przedmiotem zgłoszenia patentowego (RB EBI 34/2013). Po weryfikacji aplikacji przez reprezentującą PILAB kancelarię patentową z Krzemowej Doliny oraz poszerzeniu kwestii technicznych wniosek rozpoczął proces analogiczny, jak dla odpowiednika przed Europejskim Urzędem Patentowym. Opisywana aplikacja patentowa stanowi kontynuację działań zmierzających do zabezpieczenia praw intelektualnych Spółki do autorskiej technologii, na największym i najbardziej konkurencyjnym rynku dla technologii z obszaru Big Data.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o złożeniu wniosku patentowego Emitenta z uwagi na spodziewany jego wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosku patentowego wpisuje się w strategię rozwoju PILAB S.A. oraz jest przedmiotem zabezpieczania kluczowych interesów Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1 lipca 2014 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL-treść-podjętych-uchwał-ZWZ-20140630

25 czerwca 2014 | Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki

Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r. uchwałą nr 2, działając na podstawie § 22 ust. 1  Statutu Emitenta, odwołała Pana Krystiana Piećko z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji Członka Zarządu, a także powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Wieczyńskiego oraz na stanowisko członka Zarządu Pana Krystiana Piećko.

Pan Krystian Piećko twórca technologii PILAB obejmie funkcję Chief Technology Officer (CTO)  odpowiedzialnego za wizję rozwoju technologicznego Spółki, działania B+R, popularyzację rozwiązań PILAB na rynkach globalnych. Pan Paweł Wieczyński podejmie nadzór nad działalnością operacyjną Spółki pełniąc funkcję Chief Executive Officer (CEO).

W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu, Krystian Piećko – Członek Zarządu i Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL-Formularz-członków-Zarządu-KP20140624_0000

PIL-Formularz-członków-Zarządu-PW20140624_0000

6 czerwca 2014 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem w dniu 6 czerwca 2014r. informacji o zarejestrowaniu w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki.

 

Tym samym Zarząd Spółki piLAB S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 czerwca 2014 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

 

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 6/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Tym samym kapitał zakładowy spółki PILAB S.A. został podwyższony z kwoty 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 1.787.000 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5 czerwca 2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 – 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL-projekty-uchwał

PIL-Wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania

PIL-ogłoszenie-ZWZ

6 maja 2014 | Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z protokołem z dnia 6 maja 2014 r., uchwałą nr 1/04/2014, działając w oparciu o postanowienia § 18 ust. 2 pkt 12 oraz § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 262.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

17 kwietnia 2014 | Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z wpisaniem na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect i Catalyst spółki Blue Oak Advisory sp. z o.o. i jednoczesnym skreśleniem z listy Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect spółki Certus Capital S.A., w dniu 16 kwietnia 2014 r. w życie weszło porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o świadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Certus Capital S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w tym samym dniu weszła w życie nowa umowa o świadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy zawarta ze spółką Blue Oak Advisory sp. z o.o., która została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i Catalyst w dniu 16 kwietnia 2014 r. Umowa została zawarta na warunkach dotychczasowej współpracy z Certus Capital S.A.

Dniem rozwiązania umowy z Certus Capital S.A. i wejścia w życie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. jest 16 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

4 kwietnia 2014 | Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie unikalnego systemu komputerowego

Temat: Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie unikalnego systemu komputerowego

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 31 marca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a podmiotem z branży finansowej („Zamawiający”), przedmiotem której jest opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego do wsparcia i automatyzacji procesów analitycznych w sektorze finansowym na potrzeby zestawiania dotychczas niepowiązanych źródeł informacji i danych. Kluczowymi elementami, realizacji systemu dla Zamawiającego jest możliwość ciągłej integracji, dodawania i modyfikowana źródeł danych jak i swobodnej zmiany struktury specjalistycznego systemu, w tym modelu danych, przez końcowego odbiorcę w trybie ad hoc. Przygotowywane rozwiązanie posiada zaawansowane technologicznie funkcjonalności pozwalające realizować na jednym zestawie danych zapytania klasyczne zarówno dla baz relacyjnych, jak i grafowych.

Wartość kontraktu wynosi 250 000,00 zł netto. Umowa została zawarta na nieokreślony i przewiduje możliwość poszerzenia zakresu prac.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju PILAB S.A., zawartą w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostawców oprogramowania do zarządzania danymi, realizowane przy zastosowaniu unikalnej technologii zapewniającej integrację wielu źródeł danych oraz możliwość strukturyzowania informacji ad hoc.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 kwietnia 2014 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału

Temat: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 3/2014) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)      Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii F wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 lutego 2014 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 lutego 2014 r.

2)      Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii F: 2 kwietnia 2014 r.

3)      Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4)      Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji.

5)      Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6)      Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję. Akcje serii F zostały w całości opłacone gotówką.

7)      Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii F zapis złożyło 9 podmiotów.

8)      Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały przydzielone 8 podmiotom, tj. 7 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

9)      Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10)   Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 10.700,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 700,00  zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

27 marca 2014 | Złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego w USA

Temat: Złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego w USA

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. do Spółki wpłynęła informacja o złożeniu wniosku patentowego do U.S. Patent and Trademark Office (USA) procedowanego jednocześnie przed Europejskim Urzędem Patentowym, o czym Spółka komunikowała w odrębnym raporcie (RB EBI 13/2013).

Opisywana aplikacja patentowa w Stanach Zjednoczonych stanowi kontynuację działań zmierzających do zabezpieczenia praw intelektualnych Spółki do autorskiej technologii na największym i najbardziej konkurencyjnym rynku dla rozwiązań informatycznych z obszaru Big Data.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na spodziewany jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosku patentowego wpisuje się w strategię rozwoju PILAB S.A. oraz jest przedmiotem zabezpieczania kluczowych interesów Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 lutego 2014 | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku w Kancelarii Notarialnej Agata Romankiewicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu w obecności notariusza Tomasza Kalinowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 3 lutego 2014 – powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Mocą postanowień powołanej Uchwały Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączył w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z osobami i podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki.

Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna akcji serii F wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zarządu Spółki umowy o objęciu akcji serii F powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 28 lutego 2014 roku, a akcje serii F powinny zostać opłacone w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

7 stycznia 2014 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 12 lutego 2014 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 12 maja 2014 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 12 sierpnia 2014 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 12 listopada 2014 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 – 2 czerwca 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1 stycznia 2014 | Zmiana adresu biura i adresu do korespondencji PILAB S.A.

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż z dniem 2 stycznia 2014 r. zmianie ulega adres biura i adres do korespondencji Emitenta. Nowe dane adresowe Spółki są następujące:

PILAB S.A.

ul. Rzeźnicza 32-33

50-130 Wrocław

Zmiana adresu biura i adresu do korespondencji związana jest z koniecznością znacznego poszerzenia zespołu i uzyskania dostępu do nowej infrastruktury, dopasowanej do aktualnych potrzeb Emitenta, jednocześnie zwiększającej efektywność realizowanej przez Emitenta strategii. W przeciągu ostatniego roku zespół zaangażowanych operacyjnie w PILAB S.A. osób urósł ponad dwukrotnie, w zdecydowanej mierze ze względu na rozbudowę działów deweloperskiego i inżynierii systemów. W 2014 roku Zarząd planuje dalsze zwiększanie zatrudnienia w obszarach technicznych oraz w dziale marketingu i sprzedaży.

Zarząd PILAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zmianie adresu biura i adresu do korespondencji Emitenta z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 grudnia 2013 | Zawarcie istotnej umowy licencyjnej na sprzedaż oprogramowania Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Spółką a Perfekt s.c. z siedzibą w Legnicy, przedmiotem której jest sprzedaż licencji autorskich systemów informatycznych oferowanych przez Emitenta. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 120.000,00 zł.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostarczania oprogramowania do digitalizacji i zarządzania danymi w Polsce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

31 sierpnia 2013 | Złożenie wniosków patentowych

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2013 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego złożono trzeci i czwarty z serii kilkunastu zgłoszeń patentowych. O poprzednich zgłoszeniach patentowych Emitent informował na podstawie raportów bieżących EBI nr 13/2013  oraz 34/2013.

Trzeci ze zgłaszanych patentów dotyczy technik do znacznego przyśpieszania operacji bazodanowych nawet o kilka rzędów, przy czym system jest skalowalny, a najlepsze rezultaty uzyskuje przy dużych i skomplikowanych zestawach informacji. Rozwiązanie opiera się na unikalnym know-how piLAB S.A. w dziedzinie zarządzania danymi, które nie wymaga wsparcia sprzętowego (jak technologie in-memory), eliminuje pre-processing oraz denormalizację struktur danowych.

Czwarte zgłoszenie zabezpiecza technologię piLAB S.A. w zakresie możliwości wykonywania zaawansowanych zapytań analizujących dane. Elementy przewagi konkurencyjnej tego rozwiązania zostaną zaprezentowane w ramach konferencji branżowych w najbliższych miesiącach.

Opisywane wyżej nowatorskie rozwiązania pozwalają uzyskiwać dotąd niedostępne rezultaty w obszarze szybkości i zakresu operowania na danych oraz możliwości ich analizy. Zastosowanie wynalazków w produktach piLAB  wspiera integrację wielu, permanentnie rosnących i zmieniających się zestawów danych. W ten sposób uzyskano unikalną funkcjonalność – ultraszybką i holistyczną analizę wszystkich informacji w obrębie dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji, dostępne w jednym miejscu w zintegrowanym systemie informatycznym.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o złożeniu wniosków patentowych przez Emitenta z uwagi na spodziewany ich wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosków patentowych wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. – Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia praw majątkowych Emitenta w drodze realizacji kolejnych zgłoszeń patentowych oraz zdobycie istotnej pozycji na rynku dostawców rozwiązań IT w obszarze zarządzania danymi, dzięki popularyzacji korzyści wynikających z zastosowania piTechnologii. Niniejsze działania zmierzają w kierunku zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki w kluczowych gospodarkach UE, jak również w USA.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 sierpnia 2013 | Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 6 sierpnia 2013 r. zawarta pomiędzy Spółką a firmą ABI PLUS („Zamawiający”), przedmiotem której jest opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego do wsparcia i automatyzacji procesów biznesowych typu B2B w ramach integracji zestawów danych, ich błyskawicznego strukturyzowania w relacyjnej strukturze na zasadzie mapy myśli oraz zdalnego i ultraszybkiego dostępu do bazy danych poprzez aplikację mobilną.

Wartość kontraktu wynosi 416.840,00 zł netto.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostawców oprogramowania do zarządzania danymi, realizowane przy zastosowaniu unikalnej technologii zapewniającej integrację wielu źródeł danych oraz możliwość strukturyzowania informacji ad hoc.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 sierpnia 2013 | Zawarcie umów na dofinansowanie projektów Emitenta

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2013 r. podpisane zostało 11 umów zawartych pomiędzy Spółką jako Beneficjentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, reprezentowaną przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zawartych umów jest dofinansowanie (dotacje) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4: Zarządzenia własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1.: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej dla planowanych projektów Emitenta.

Emitent zawarł 11 umów, które dotyczą dofinansowania 11 projektów Spółki. Całkowity koszt realizacji projektów wynosi 2.328.986,55 zł, wszystkie koszty kwalifikowane projektów wynoszą 1.893.485,00 zł. Łączna maksymalna wartość dofinansowania na ochronę patentową technologii Spółki na rynkach UE i USA wynosi 1.325.439,50 zł, co stanowi do 70% dofinansowania wydatków kwalifikowanych.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu w/w umów z uwagi na spodziewany wpływ zawartych umów na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość dofinansowań wynikających z przedmiotowych kontraktów przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie w/w umów wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. – Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia praw majątkowych Emitenta w drodze realizacji kolejnych zgłoszeń patentowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2 sierpnia 2013 | Podpisanie umów uczestnictwa w programie motywacyjnym

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisanych zostało 21 umów uczestnictwa w programie motywacyjnym. Przedmiotowe umowy stanowią pierwszą część z kilku etapów planowanego wcześniej programu motywacyjnego, mającego na celu wzmocnienie relacji kluczowych dla rozwoju Emitenta osób z piLAB S.A.

W ramach wyżej wymienionych umów przyznano możliwość objęcia do 274 500 szt akcji łącznie, pod warunkiem realizacji w okresie od 18 do 24 miesięcy szeregu indywidualnie wyznaczonych celów. Program został skonstruowany w taki sposób, aby realizacja wszystkich istotnych zadań pozwalała uzyskać znaczący wzrost wyceny Spółki, w tym fundamentalną wartość zbliżoną do poziomu 12 milionów euro.

Przy założeniu wykonania wszystkich celów przez każdego z uczestników programu, przewiduje się realizację emisji w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 6a punkt f Statutu Emitenta, najwcześniej w pierwszej połowie 2015 roku.

1 lipca 2013 | Złożenie wniosku patentowego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2013 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego złożono drugi z serii kilkunastu zgłoszeń patentowych.

Kolejna innowacja piLAB S.A. rewolucjonizuje na skalę globalną podejście do analizy wielowymiarowych zestawów danych połączonych ze sobą logicznie. Zgłoszenie postuluje nieograniczone strukturą danych oraz nieskończone głębokością przeszukiwanie danych, co pozwala generować wyniki analizy niemożliwe do osiągnięcia aktualnie dostępnymi metodami. W oparciu o tzw. „data drilling” realizowana jest analiza danych w czasie rzeczywistym w zakresie szybkości i elastyczności niedostępnym innym narzędziom informatycznym znanym na dzisiejszym, światowym rynku. Opisywany wynalazek, stosowany w technologiach piLAB S.A., pozwala na uzyskanie znaczącej poprawy efektywności procesów w rozwiązaniach klasy „business intelligence”, optymalizuje działania controllingu, jak również wspiera systemy do analizy danych w bankowości i finansach, przemyśle i energetyce oraz w badaniach, marketingu i biurach projektowych. W połączeniu z pozostałymi wynalazkami będącymi przedmiotem kolejnych patentów piLAB S.A. posiada unikalne środowisko informatyczne pozwalające na uzyskanie niespotykanych dotąd wyników w zakresie funkcjonalności, szybkości i elastyczności przechowywania, zarządzania oraz eksploracji wielkowolumenowych baz danych.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o złożeniu wniosku patentowego Emitenta z uwagi na spodziewany jego wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosku patentowego wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 27 maja 2013 r. – Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia praw majątkowych Emitenta w drodze realizacji kolejnych zgłoszeń patentowych oraz zdobycie istotnej pozycji na rynku dostawców rozwiązań IT w obszarze zarządzania danymi, dzięki popularyzacji korzyści wynikających z zastosowania piTechnologii. Niniejsze działania zmierzają w kierunku zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki w kluczowych gospodarkach UE, jak również w USA.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 czerwca 2013 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL-tresc-podjetych-uchwal

28 czerwca 2013 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki  piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie piLAB S.A. powołało Panią Katarzynę Sawkę na członka Rady Nadzorczej.

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pani Katarzyna Sawka  – członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Termin kadencji upływa z dniem 18 października 2014.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Katarzyna Sawka – wykształcenie wyższe, absolwentka ekonomii specjalność marketing, studia podyplomowe w zakresie badania rynku oraz zarządzania marketingowego na rynku B2B. Od 2004 roku do chwili obecnej związana z Advanced Digital Broadcast – Dyrektor Marketingu regionu Centralna i Środkowa Europa, w międzyczasie pełniła funkcje Członka Zarządu w podmiocie zależnym Grupy ADB – tele.DOM Sp. z o.o. Specjalistka w obszarze międzynarodowej promocji nowych technologii oraz marketingu na rynku high-tech.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie dotyczy.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

2005 – 2008 Członek Zarządu Spółki tele.DOM Sp. z o.o (Grupa ADB SA)

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie dotyczy.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie dotyczy.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie dotyczy.

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie dotyczy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

26 czerwca 2013 | Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E do ASO na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zawarcia umowy z Certus Capital S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii E Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz dniem pierwszego notowania akcji serii E na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, uległa ona wygaśnięciu z dniem 26 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krystian Piećko – Prezes Zarządu

24 czerwca 2013 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii E Spółki jest 26 czerwca 2013 r. Notowanie akcji serii E odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24 czerwca 2013 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E na dzień 26 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 685/2013 podjętą w dniu 20 czerwca 2013 r. postanowił określić dzień 26 czerwca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki piLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00012″.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PILAB” i oznaczeniem „PIL”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 czerwca 2013 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki  piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż dnia 19 czerwca 2013 roku na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki, na mocy uchwały nr 1/VI/2013 Rady Nadzorczej powołano w drodze kooptacji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Piontka.

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Krzysztof Piontek jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Termin kadencji upływa dnia 18 października 2014 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Krzysztof Piontek jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunktem w Katedrze Inwestycji Finansowych oraz Zarządzania Ryzykiem. Pan Krzysztof Piontek jest również absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod matematycznych w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szeregów czasowych. Kierownik studium podyplomowego „Analityk Finansowy”. Autor ponad 40 artykułów naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych z obszaru rynków i instrumentów finansowych.

Członek Business Center Club oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Aktywny inwestor giełdowy.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Prezes zarządu i współwłaściciel w 2 spolkach: DB Energy sp.  z o.o., Home &  More Sp.  z o. o.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

maj 2010r. – nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu DB ENERGY Sp. z o.o.,

sierpień 2010r.  – nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu Home&More Sp. z o.o.,

wrzesień 2008r. – marzec 2009r. Członek Rady Nadzorczej Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A.,

kwiecień 2008r. – czerwiec 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.

lipiec 2006r. – sierpień 2007r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Pan  Krzysztof Piontek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Od września 2008 do marca 2009 członek  Rady Nadzorczej spółki Free Fund SA.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan  Krzysztof Piontek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki  kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan  Krzysztof Piontek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 czerwca 2013 | Uzupełnienie do raportu rocznego piLAB S.A. za rok obrotowy 2012 w zakresie oświadczenia nt. stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu, zgodnie z §5 ust. 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie do raportu rocznego Emitenta za 2012 rok w zakresie oświadczenia nt. stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL_oswiadczenie-uzupelnienie_oswiadczenia_zarzadu

17 czerwca 2013 | Korekta raportu bieżącego nr 25/2013

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 25/2013 w związku z przekazaniem do niniejszego raportu błędnego załącznika. Treść przedmiotowego raportu nie ulega zmianie i jest następująca:

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu, zgodnie z §5 ust. 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie do raportu rocznego Emitenta za 2012 rok w zakresie oświadczenia nt. stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL_oswiadczenie-uzupelnienie-oświadczenia-zarządu

17 czerwca 2013 | Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia11 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy Spółką a PCC Centrum Teleinformatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Licencjobiorca”), przedmiotem której jest wdrożenie pilotażowego odcinka systemu komputerowego do wsparcia administracyjnego oraz detekcji nadużyć, stanowiącego element tworzonej bazy wiedzy firmy na potrzeby grupy kapitałowej PCC.

Wartość kontraktu wynosi 57 358,66 zł netto.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na możliwy znaczący wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Pomimo faktu, iż określona wartość zawartej umowy wynosi mniej niż 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz mniej niż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, umowa ta została uznana za istotną z uwagi na jej spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta. W ocenie Zarządu realizowane przedsięwzięcie ma rozwojowy charakter, istnieją bowiem przesłanki do znacznego zwiększenia obszaru współpracy i zakresu funkcjonalności systemów IT dążąc do realizacji kompletnej bazy wiedzy przedsiębiorstwa w oparciu o technologię piLAB w obszarze grupy kapitałowej PCC obsługiwanej przez PCC Centrum Teleinformatyki SA. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na krajowym rynku dostawców oprogramowania do zarządzania wiedzą.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

8 czerwca 2013 | Wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. na podstawie Uchwały nr 626/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 czerwca 2013 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w 3 czerwca 2013 r. Pan Adam Sokołowski z ważnych przyczyn osobistych złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej piLAB S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

31 maja 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PIL-ogloszenie-Zarzadu-sploki-piLAB-Spolka-Akcyjna

PIL-wzor-pelnomocnictwa-i-instrukcji-do-glosowania

PIL-projekty-uchwał (1)

29 maja 2013 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB  S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2013 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 150.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

8 maja 2013 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja 2013 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 16/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Tym samym kapitał zakładowy spółki piLAB  S.A. został podwyższony z kwoty 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) do kwoty 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a)      725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b)      525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c)       150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d)      70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e)      150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

8 maja 2013 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 7 maja 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w §6 ust. 1 treści Statutu Spółki. Ponadto, dokonano zmiany w §24 ust. 1 oraz usunięto §6 ust. 5 i dodano §6a Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki piLAB S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

STATUT_tekst_jednolity_17_04_2013

23 kwietnia 2013 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 marca 2013 r., a zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2013 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii E: 17 kwietnia 2013 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii E zapisy złożyło 11 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały przydzielone 11 podmiotom, tj. 10 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 19.695,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.695,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (“agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krystian Piećko – Prezes Zarządu
8 kwietnia 2013 | Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 29 marca 2013 r. zawarta pomiędzy Spółką a CODE ARCHITECTURE & DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”), przedmiotem której jest opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego do wsparcia i automatyzacji procesów biznesowych typu B2B w ramach działań projektowania kreatywnego.

Wartość kontraktu wynosi 672.000,00 zł netto.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. W ocenie Zarządu realizowane przedsięwzięcie ma rozwojowy charakter, istnieją bowiem przesłanki do zwiększenia obszaru współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji wspólnych projektów biznesowych w oparciu o jego portfolio klientów. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na krajowym rynku dostawców oprogramowania do zarządzania danymi, realizowane przy zastosowaniu samodokumentującego repozytorium danych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 kwietnia 2013 | Powołanie Członków Zarządu Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. uchwałami nr 3 – 4 działając na podstawie § 22 ust. 1  statutu Emitenta, powołała na stanowiska Członka Zarządu Pana Pawła Wieczyńskiego oraz Pana Sergiusza Borysławskiego.

W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Krystian Piećko – Prezes Zarządu, Paweł Wieczyński – Członek Zarządu i Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu.

Pan Paweł Wieczyński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedsiębiorca zaangażowany w przeszłości w założenie i prowadzenie firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów, był m.in. współzałożycielem i Członkiem Zarządu firmy Certus Capital. Jako bierny inwestor finansowy jest udziałowcem kilku spółek na rynkach o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (NewConnect, rynek niepublicznych inwestycji Venture Capital), jak również jest aktywnym, mniejszościowym inwestorem i doradcą w kilku przedsiębiorstwach z branż IT, handlu i technologii bezpieczeństwa. Specjalizuje się również w organizacjach transakcji upublicznienia i dokapitalizowywania firm oraz optymalizacji źródeł finansowania i długoterminowego budowania wartości przedsiębiorstw. W swojej karierze zawodowej zajmował się przeprowadzeniem transakcji o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych, zarówno na rynku niepublicznym jak i w trakcie upublicznienia, równolegle reprezentując inwestorów (buy-side) przy transakcjach o kilkukrotnie większej wartości.

Pan Sergiusz Borysławski

Inwestor z wieloletnim doświadczeniem – aktywny uczestnik rynku kapitałowego. Praktyk biznesu od wczesnych lat dziewięćdziesiątych zaangażowany w budowę wartości przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Posiada długoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, partner w konsorcjach doradczych w procesach upublicznienia spółek. Członek organów nadzorczych przedsiębiorstw (m.in. MASTERFORM S.A. seryjna obróbka części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC). Wykładowca, prelegent na licznych konferencjach z zakresu rynku early-stage oraz praktycznych zagadnień rynku finansowego. Promotor instytucji klubów inwestorów w Polsce, aktywny anioł biznesu zaangażowany w projekty na wczesnych etapach rozwoju, z dużym potencjał wzrostu. Specjalista w zakresie komercjalizacji technologii.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2 kwietnia 2013 | Złożenie wniosku patentowego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2013 r. do Europejskiego UrzęduPatentowego złożono pierwszy z serii kilkunastu zgłoszeń patentowych.

Wyżej wskazany wynalazek rewolucjonizuje na skalę globalną, podejścia do metodologii przechowywania i zarządzania danymi w oparciu o tzw. “mapę myśli” względem najbardziej efektywnych i znanych obecnie systemów IT. Wynalazek ten, wykorzystywany w technologiach piLAB, pozwala na uzyskanie znacząco bardziej elastycznej i funkcjonalnej struktury danych, która w połączeniu z pozostałymi wynalazkami Spółki będącymi przedmiotem kolejnych patentów, pozwala na uzyskanie niespotykanych dotąd efektów w zakresie funkcjonalności, szybkości i elastyczności wielkowolumenowych baz danych (tzw. “Big Data”).

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o złożeniu wniosku patentowego Emitenta z uwagi na spodziewany jego wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Złożenie wniosku patentowego wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostarczania oprogramowania do zarządzania danymi w Polsce oraz zmierza w kierunku zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki w kluczowych gospodarkach UE, jak również w USA.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 marca 2013 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2013 r. uchwałami nr 9 – 11 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Adama Bijas, Pana Pawła Wieczyńskiego, Pana Sergiusza Borysławskiego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 marca 2013 r. uchwałami nr 12 – 13 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Gabora E Gottharda, Pana Pawła Sobkiewicza.

W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej piLAB S.A. wchodzi: Pan Wojciech Dyszy, Pan Grzegorz Dymek, Pan Adam Sokołowski, Pan Gabor E Gotthard oraz Pan Paweł Sobkiewicz.

Pan Paweł Sobkiewicz – Ekonomista, studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi. Od 1995 roku związany z rynkiem kapitałowym.  Swoją pracę zawodową zaczynał przy obsłudze Programu Powszechnej Prywatyzacji. Następnie zajmował się oferowaniem papierów wartościowych i  ich wprowadzaniem do obrotu giełdowego. Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim BGK S.A. Obecnie jest Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. i Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej APS ENERGIA S.A. Zajmuje się także restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz procesami fuzji i przejęć.

Pan Gabor E Gotthard – Absolwent Cornell University w Nowym Jorku i Colorado State University w Fort Collins. Inwestor i praktyk biznesu z 30letnim doświadczeniem w rozwoju i marketingu produktów na rynkach high-tech i ponad 15letnim doświadczeniem z poziomu zarządu. Odpowiedzialny był m.in. za zdefiniowanie i rozwój wielu produktów w branży IT, uruchamiając m.in. 3 flagowe, korporacyjne linie produktowe oraz rozwijając jedną linię produktową ze sprzedaży na poziomie 500 milionów USD do 2 miliardów USD. Wraz z rozwojem marketingu, zarządzał procesami rozwoju biznesu i strategicznych aliansów, w ramach czego koordynował pozyskanie ponad $125 milionów USD dla swoich firm. Odnotowuje znaczne sukcesy w zakresie planowania strategicznego, bazując na autorskiej metodologii – dzięki jego pracy z pozycji członka zarządu w startupie 3PAR, spółka odniosła sukces marketingowy i później, bazując na założonej strategii, dokonała debiutu na NYSE i została sprzedana do HP za 2,4 miliarda USD. Doświadczony w zakresie wprowadzania technologii europejskich na rynki globalne poprzez Krzemową Dolinę, aktualnie doradza w wielu projektach w Silicon Valley, często z ramienia inwestorów instytucjonalnych (Venture Capital).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 marca 2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 marca 2013 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

27 marca 2013 | Przeniesienie praw i obowiązków z umowy typu lock-up

Zarząd piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż, w dniu 26 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o których Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 2/2013 i 3/2013 z dnia 26 marca 2013 r. W związku z tym, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu transakcji kupna-sprzedaży 37.500 akcji piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, realizowanej jako wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 18 sierpnia 2012 roku, pomiędzy Panem Adamem Bijas, będącym Przewodniczącym Rady Nadzorczej (sprzedawca) a Panem Adamem Sokołowskim, będącym Członkiem Rady Nadzorczej (nabywca).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana Adama Bijasa na Pana Adama Sokołowskiego w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 5/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

27 marca 2013 | Korekta raportu bieżącego nr 9/2013

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 9/2013 w związku z oczywistą omyłką pisarską popełnioną w pierwszym akapicie treści przedmiotowego raportu w zakresie numeracji raportów bieżących opublikowanych w systemie ESPI.

Treść raportu przed korektą:

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy typu lock-up

Zarząd piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż, w dniu 26 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o których Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 2/2013 i 3/2013 z dnia 26 marca 2013 r. W związku z tym, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu transakcji kupna-sprzedaży 37.500 akcji piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, realizowanej jako wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 18 sierpnia 2012 roku, pomiędzy Panem Adamem Bijas, będącym Przewodniczącym Rady Nadzorczej (sprzedawca) a Panem Adamem Sokołowskim, będącym Członkiem Rady Nadzorczej (nabywca).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana Adama Bijasa na Pana Adama Sokołowskiego w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 5/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu po korekcie:

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy typu lock-up

Zarząd piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż, w dniu 26 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o których Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 3/2013 i 4/2013 z dnia 26 marca 2013 r. W związku z tym, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu transakcji kupna-sprzedaży 37.500 akcji piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, realizowanej jako wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 18 sierpnia 2012 roku, pomiędzy Panem Adamem Bijas, będącym Przewodniczącym Rady Nadzorczej (sprzedawca) a Panem Adamem Sokołowskim, będącym Członkiem Rady Nadzorczej (nabywca).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana Adama Bijasa na Pana Adama Sokołowskiego w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 5/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 marca 2013 | Zawarcie umowy z Certus Capital S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2013 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 14 marca 2013 r. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii E Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

1 marca 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

piLAB_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

pilab_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania1

pilab_-_projekty_uchwal_nwz

27 lutego 2013 | Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/02/2013 w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza wybrała Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 262.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 lutego 2013 | Zawarcie umów typu lock-up na akcje Emitenta

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 r. pomiędzy Emitentem a czterema akcjonariuszami Spółki, w tym trzema członkami Rady Nadzorczej, tj. Panem Adamem Bijas, Panem Sergiuszem Borysławskim oraz Panem Pawłem Wieczyńskim, zawarto zobowiązania z podpisem notarialnie poświadczonym w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych przez nich akcji serii B, tj. łącznie 480.000 akcji serii B, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na mocy wyżej wskazanych umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up, w/w akcjonariusze serii B zobowiązali się, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszych umów nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowymi zobowiązaniami akcji (łącznie 480.000 akcji serii B), chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Spółki w drodze pisemnej.

Nie będzie stanowić złamania zapisów niniejszego zobowiązania zbycie lub przeniesienie własności akcji serii B na rzecz jakiejkolwiek osoby, jeżeli druga strona czynności zobowiąże się do zawarcia ze Spółką umowy o ograniczeniu zbywalności akcji w brzmieniu tożsamym z niniejszą umową, przy czym taka umowa będzie obowiązywała do końca wyznaczonego okresu lock-up.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29 stycznia 2013 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

-Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 11 lutego 2013 r.

-Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 10 maja 2013 r.

-Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 9 sierpnia 2013 r.

-Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 8 listopada 2013 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 – 26 kwietnia 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18 stycznia 2013 | Zmiana siedziby piLAB S.A.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż zmianie uległ adres siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący:

piLAB S.A.

ul. Krakowska 19-23

50-424 Wrocław

Zmiana adresu siedziby związana jest z tworzeniem ciągu powierzchni biurowych w specjalistycznym budynku o infrastrukturze wewnętrznej dopasowanej do dynamicznego rozwoju Spółki. Implikowane jest to koniecznością odzwierciedlenia potencjału Spółki w organizacyjnej infrastrukturze niezbędnej do realizowania bieżących oraz przyszłych dużych projektów krajowych i zagranicznych (w UE i USA). Przeprowadzka powiązana jest również z koniecznością zabezpieczenia zasobów intelektualnych Emitenta w związku z realizowanymi procedurami patentowymi (w powiązaniu z komunikowanymi w raporcie EBI 1/2013 informacjami).

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zmianie siedziby z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości. Zarząd Emitenta dokonał transferu z pomieszczeń we Wrocławskim Parku Technologicznym do nowej lokalizacji, gdyż dzięki uzyskanemu dostępowi do tajnej kancelarii, ulepszonej infrastrukturze teletechnicznej i znacznie zwiększonej powierzchni biurowej, możliwe będzie efektywniejsze realizowanie strategii Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11 stycznia 2013 | Zawarcie umów na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej potrzebnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów Emitenta

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęły umowy zawarte pomiędzy Spółką jako Zleceniodawcą a EGC Consulting Group T. Chemielecki, T. Kęcerski, P. Mazurek Sp. J. z siedzibą w Łodzi jako Zleceniobiorcą. Przedmiotem zawartych umów jest przygotowanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Zleceniodawcy potrzebnej do ubiegania się o dofinansowanie (dotacje) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4: Zarządzenia własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1.: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej dla planowanych projektów Emitenta.

Emitent zawarł jedenaście umów, które dotyczą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej potrzebnej do dofinansowania jedenastu projektów Spółki. Łączna wartość zawartych umów przez Emitenta z jednym podmiotem wynosi 88.000,00 zł

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu w/w umów z uwagi na spodziewany wpływ zawartych umów na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowych kontraktów przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie w/w umów wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostarczania oprogramowania do digitalizacji i zarządzania danymi w Polsce oraz zmierza w kierunku zabezpieczenia długoterminowych interesów Spółki w kluczowych gospodarkach UE, jak również w USA.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14 grudnia 2012 | Zawarcie istotnej umowy licencyjnej na sprzedaż oprogramowania Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Spółką a MGM Systems S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka notowana na rynku NewConnect), przedmiotem której jest sprzedaż licencji autorskich systemów informatycznych oferowanych przez Emitenta. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 300.000,00 zł.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostarczania oprogramowania do digitalizacji i zarządzania danymi w Polsce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 grudnia 2012 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D na dzień 11 grudnia 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1237/2012 podjętą w dniu 5 grudnia 2012 r. postanowił określić dzień 11 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki piLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00012″.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PILAB” i oznaczeniem „PIL”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 grudnia 2012 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 3 grudnia 2012 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii D Spółki jest 11 grudnia 2012 r. Notowanie akcji serii D odbywać się będzie pod kodem istniejących akcji serii B i C Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29 listopada 2012 | Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. na podstawie Uchwały nr 1209/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 listopada 2012 | Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB  S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 70.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 października 2012 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem informacji w dniu 16 października 2012 r. ozarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w § 6 ust. 1 treści Statutu Spółki. Ponadto, dokonano zmiany § 11 ust. 6,  § 17 ust. 5 oraz usunięto § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki piLAB S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

statut_tekst_jednolity_16_10_2012

17 października 2012 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 października 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 19/2012 z dnia 2 października 2012 r.

Tym samym kapitał zakładowy spółki piLAB  S.A. został podwyższony z kwoty 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 1.470.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 października 2012 | Zawarcie edukacyjnej umowy licencyjnej z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2012 r. zawarta została edukacyjna umowa licencyjna pomiędzy Emitentem a Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego („Instytut Historyczny”), na podstawie której Spółka udzieliła prawa do korzystania przez Instytut Historyczny z dostarczonego przez Emitenta oprogramowania Alkmena wyłącznie w celach dydaktycznych, badawczych, naukowych lub innych nie mających charakteru komercyjnego, przy czym Spółka zachowuje wszelkie prawa wyłączne związane z oprogramowaniem, tj. prawo do firmy, znaku towarowego, prawo autorskie oraz prawa własności intelektualnej. Przedmiotowe oprogramowanie zostaje przekazane bezpłatnie.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na formalne rozpoczęcie współpracy z Instytutem Historycznym, w ramach której oprogramowanie Alkmena jest używane do szkolenia studentów archiwistyki jako podstawowe narzędzie archiwistyczne. W wyniku przedmiotowej współpracy studenci zostają przeszkoleni w formie użytkownika, stając się tym samym potencjalnymi odbiorcami komercyjnej wersji oprogramowania Spółki. Ponadto, w/w współpraca przewiduje również wsparcie merytoryczne dla Emitenta pod kątem zgodności oprogramowania piLAB S.A. z obowiązującymi europejskimi standardami archiwistyki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

3 października 2012 | Zawarcie istotnej umowy licencyjnej na korzystanie z oprogramowania Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa licencyjna zawarta pomiędzy Spółką a EGF sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przedmiotem której jest udzielenie licencji na okres 24 miesięcy na niewyłączne, nieprzenaszalne korzystanie z oprogramowania o nazwie Alkmena 6 wraz z towarzyszącą mu dokumentacją oraz modułami. Wartość niniejszego kontraktu w okresie jego obowiązywania wynosi 82.200,00 zł.

Zarząd piLAB S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego kontraktu w okresie jego obowiązywania przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju piLAB S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. – Zdobycie istotnej pozycji na rynku dostarczania oprogramowania do digitalizacji i zarządzania danymi w Polsce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2 października 2012 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie i zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 września 2012 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii D: 5 września 2012 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii D złożył zapis 1 podmiot.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały przydzielone 1 osobie fizycznej.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 21.196,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.196,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Powyższe informacje zostają przekazane z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 września 2012 | Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 18/2012

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 5 września 2012 r. na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odwołano Pana Przemysława Jura z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że jednocześnie na mocy uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2012 r. powołano Pana Adama Sokołowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 września 2012 | Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 września 2012 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

pil_-_tresc_uchwal_podjetych_na_nwz

24 sierpnia 2012 | Zawarcie umowy z Certus Capital S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2012 r. zawarł z Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii D Emitenta do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. O zamiarze emisji akcji serii D Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 13/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. oraz 15/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

14 sierpnia 2012 | Istotna informacja

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.08.2012 r. podpisane zostały trzynastępujące, powiązane ze sobą umowy:

  • umowa inwestycyjna pomiędzy akcjonariuszami Emitenta posiadającymi łącznie ponad 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki a Panem Adamem Sokołowskim, zwanym dalej „Inwestorem”.  Umowa związana jest z  podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję nie więcej niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D i dotyczy objęcia ich w całości przez Inwestora oraz powołania Inwestora w skład Rady Nadzorczej Emitenta,
  • umowa sprzedaży 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta na rzecz Inwestora,
  • przedwstępna warunkowa umowa objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Inwestorem, dotycząca objęcia w całości siedemdziesięciu tysięcy akcji nowej emisji serii D, po cenie emisyjnej 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy) każda.

Kwestie poruszone w wyżej wymienionych. umowach będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym sygnatariusze umowy inwestycyjnej zobowiązali się do dokonania wszelkich starań dla realizacji wyżej wymienionych umów.

O realizacji ww. umów Emitent poinformuje w drodze kolejnych komunikatów EBI.

W ocenie Emitenta przyszłe powołanie Pana Adama Sokołowskiego do Rady Nadzorczej piLAB S.A. jest istotne z punktu widzenia doświadczenia oraz wiedzy Inwestora oraz będzie istotne z punktu potencjalnych przychodów Spółki z uwagi na możliwość stymulacji  popytu na nowy typ systemów integrujących bazy danych i oprogramowanie do zarządzania  w firmach posiadających dotychczas dobre lecz wzajemnie niekompatybilne systemy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

13 sierpnia 2012 | Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii C oraz pierwszego dnia notowania akcji serii B i C na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania 150.000 PDA serii C. Jednocześnie Emitent złożył do Zarządu GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 525.000 akcji serii B oraz 150.000 akcji serii C Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem ostatniego notowania PDA serii C jest 17 sierpnia 2012 r., z kolei dniem pierwszego notowania akcji serii B i C jest 20 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

10 sierpnia 2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

pilab-ogłoszenie-o-zwołaniu-nwz1

pilab-projekty-uchwał-nwz1

pilab-wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania1

25 lipca 2012 | Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 r. powziął informację o rejestracji przez sądrejestrowy w dniu 20 lipca 2012 r. zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres Spółki: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

25 lipca 2012 | Wejście w życie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w związku powzięciem informacji w dniu 24 lipca 2012 r. o rejestracji w dniu 20 lipca 2012 r. przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r., w życie wchodzi uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Tym samym, Pan Grzegorz Dymek z dniem 20 lipca 2012 r. rozpoczął pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Opis dotychczasowej kariery zawodowej Pana Grzegorza Dymka, został przedstawiony w pkt 4.20.2 Dokumentu Informacyjnego Emitenta z dnia 26 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24 lipca 2012 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 lipca 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Tym samym kapitał zakładowy spółki piLAB  S.A. został podwyższony z kwoty 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 lipca 2012 | piLAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii C na dzień 20 lipca 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 712/2012 podjętą w dniu 18 lipca 2012 r. postanowił określić dzień 20 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki piLAB S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00020″;

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PILAB-PDA” i oznaczeniem “PILA”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18 lipca 2012 | Zawarcie istotnej umowy konsorcjalnej

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 18 czerwca 2012 r. pomiędzy Emitentem występującym jako Konsorcjant a „Mega Sonic Co. Ltd” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie występujący jako Lider Konsorcjum. Przedmiotowa umowa określa szczegółowe warunki współpracy w zakresie sprzedaży programów komputerowych Herakles i Alkmena, wraz z towarzyszącymi im utworami (dokumentacja, materiały informacyjne, itp.), tworzonymi przez Emitenta.

Strony przedmiotowej umowy będą współpracować ze sobą niezależnie i zawiązały konsorcjum, którego celem jest wspólne uczestnictwo w sprzedaży w/w oprogramowania na rzecz osób trzecich i w tym celu będą składały określone oferty na rzecz zamawiających. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy, ze względu na jej możliwy istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości. piLAB S.A. zwraca również uwagę, że w wyniku zawiązania w/w Konsorcjum będzie miał dostęp do szerokiej bazy potencjalnych klientów, mogących stać się odbiorcami oferowanego oprogramowania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 lipca 2012 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 9 sierpnia 2012 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 9 listopada 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 lipca 2012 | Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii C na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji  serii C jest 20 lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

7 lipca 2012 | Wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2012 r. na podstawie Uchwały nr 672/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C;

2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii B i C następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki piLAB S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X