Archiwum okresowe NewConnect

7 grudnia 2018 | 23/2018 | Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report) – Korekta (Correction)

Zarząd Spółki DataWalk S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2018 r. opublikowanego w raporcie EBI nr 22/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., wraz z wykazem sporządzonych zmian. Emitent dokonał korekt w związku z:

a) zmianą sposobu rozliczenia programu motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z MSSF 2;

b) zmianą wartości bilansowej pozycji „Wartość firmy” w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF, zgodnie z MSSF 1;

c) korektą wartości bilansowej pozycji “Prace rozwojowe w trakcie realizacji” w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, zgodnie z MSR 38;

d) korektą w ramach „Zobowiązań krótkoterminowych” polegającą na wykazaniu w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” części zobowiązań handlowych, które omyłkowo zostały ujęte w pozycji „Pozostałe zobowiązania” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana ta nie wpływa na sumaryczną wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta;

e) korektą wykazanych przez Emitenta kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych kosztów.

Zarząd Emitenta informuje, iż przedmiotowa korekta w znacznym stopniu odnosi się do zmiany dotychczas przyjętych zasad rachunkowości. Raport okresowy za III kwartał 2018 r. był pierwszym raportem kwartalnym, w którym Emitent prezentował jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zgodnie nowoprzyjętymi standardami.

Zmiana w stosowaniu zasad rachunkowości spowodowała konieczność zweryfikowania uznanych aktywów i pasywów oraz dokonania ich wyceny i klasyfikacji zgodnie z MSR/MSSF. W celu rzetelnego odzwierciedlenia wpływu przejścia na nowe standardy Zarząd Emitenta skorygował sposób ujęcia wybranych wartości, aby prezentacja skutków zmian była czytelna i precyzyjna.

Zarząd Emitenta zaznacza, iż sporządzenie korekty raportu okresowego nie wynika z ujęcia żadnych dodatkowych zdarzeń gospodarczych o istotnym znaczeniu, a jest jedynie efektem zmiany przyjętych zasad rachunkowości, które opisane zostały powyżej.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2018 r. oraz protokół dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Issuer”) hereby reports the correction of the quarterly report published in report EBI 22/2018 dated 13th November 2018 with a list of changes and edits. Issuer made following corrections:

a) change in Motivational Program accounting in financial reports, pursuant to IFRS 2;

b) change of the balance sheet value for “Company value” in position “Intangible assets” in opening report for the day of the transfer to IFRS, according to IFRS 1.

c) correction of balance sheet value for “Costs of development works in progress” in position “Intangible assets”, according to IFRS 1.

d) correction of balance in “Short-term liabilities”.

e) correction of costs reported by Issuer in consolidated quarterly report.

Executive Board reports that mentioned above correction is mostly due to change of accounting methodology. Q3 report was our first quarterly report when financials were presented in new form and standards.

Change in accounting methodology has caused verification of assets and liabilities and their valuation according to IFRS. In order to clarify the reports and make them more transparent to the reader, we have made edits to presentation of particular values.

Executive Board reports that corrections are not related to any important economic event of some sort and are resulting only from the accounting methodology change.

32003141_PROTOKOL_ZMIAN-2

32003141_Raport_kwartalny_IIIQ_2018_eng_-_Correction-1

32003141_Raport_kwartalny_IIIQ_2018_pl_-_Korekta-0

13 listopada 2018 | 22/2018 | Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r.

The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q3 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

3 sierpnia 2018 | 16/2018 | Raport okresowy za II kwartał 2018 r. (Q2 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q2 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

14 maja 2018 | 9/2018 | Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q1 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny IQ 2018 pl

Raport kwartalny IQ 2018 eng

10 maja 2018 | 8/2018 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 consolidated annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal consolidated financial and executive reports of PiLab SA Capital Group for 2017 year.
 Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
10 maja 2018 | 7/2018 | Jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 entity annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal entity financial and executive reports of PiLab SA for 2017 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

13 lutego 2018 | Raport Kwartalny nr 3/2018 | Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (Q4 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q4 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

13 listopada 2017 | Raport Kwartalny nr 13/2017 | Raport okresowy za III kwartał 2017 r. (Q3 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q3 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11 sierpnia 2017 | Raport Kwartalny nr 11/2017 | Raport okresowy za II kwartał 2017 r. (Q2 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q2 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Q2-2017-pl

29 maja 2017 | Raport Roczny nr 7/2017 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2016 (2016 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2016.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2016 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

11 maja 2017 | Raport Kwartalny nr 6/2017 | Raport okresowy za I kwartał 2017 r. Q1 2017: Quarterly Report

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q1 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Q1-2017-pl

Q1-2017-eng

13 lutego 2017 | Raport Kwartalny nr 3/2017 | Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. (Q4 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IVQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 listopada 2016 | Raport Kwartalny nr 10/2016 | Raport okresowy za III kwartał 2016 r. (Q3 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IIIQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu
12 sierpnia 2016 | Raport Kwartalny nr 9/2016 | Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (Q2 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IIQ2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

31 maja 2016 | Raport Roczny nr 5/2016 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2015 (2015 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2015.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2015 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 maja 2016 | Raport Kwartalny nr 4/2016 | Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. (Q1 2016: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for I quarter of 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

12 lutego 2016 | Raport Kwartalny nr 2/2016 | Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. (Q4 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IV quarter of 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
IVQ 2015 PL.pdf
IVQ 2015 ENG.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu

12 listopada 2015 | Raport Kwartalny nr 45/2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. (Q3 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for III quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

IIIQ_2015_PL

IIIQ_2015_ENG

 

 

12 sierpnia 2015 | Raport Kwartalny nr 33/2015 | Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. (Q2 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for II quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik 1 – IIQ_2015_PL
Załącznik 2 – IIQ_2015_ENG

2 czerwca 2015 | Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2014 (2014 annual report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2014.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, presents the audited formal financial and executive reports for 2014 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny 2014

12 maja 2015 | Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. (Q1 2015: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for I quarter of 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

IQ 2015 PL

IQ 2015 ENG

 

12 lutego 2015 | Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (Q4 2014: Quarterly Report)

Temat: Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (Q4 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for IV quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-PL

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-ENG

13 listopada 2014 | Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (Q3 2014: Quarterly Report)

Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (Q3 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for III quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IIIQ-2014-PL

PILAB-Quarterly-Report-QIII

12 sierpnia 2014 | Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (Q2 2014: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the quarterly report for II quarter of 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-quarterly-report-II-Q-2014

PILAB-raport-okresowy-II-Q

2 czerwca 2014 | Raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013

Temat: Raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013

 

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-roczny-2013-PIL

12 maja 2014 | Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Temat: Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-I-Q-2014

12 lutego 2014 | Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PILAB-raport-okresowy-IV-Q-2013

8 listopada 2013 | Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-III-Q-2013

9 sierpnia 2013 | Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-II-Q-final

10 maja 2013 | Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

piLAB-raport-okresowy-I-Q

26 kwietnia 2013 | Raport roczny piLAB S.A. za rok obrotowy 2012

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny piLAB S.A. za rok obrotowy 2012.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-roczny-PIL2

11 lutego 2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.pilab-raport-okresowy-iv-q

9 listopada 2012 | Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.raport-okresowy-iii-q-2012

10 sierpnia 2012 | Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

pilab-s.a.-raport-za-ii-kwartał-2012

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X