Raporty ESPI – okresowe

6 sierpnia 2019 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 754,4 -3 170,6 -640,9 -758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 443,9 -3 871,2 -801,3 -926,5
Zysk (strata) brutto -3 430,5 -3 796,5 -798,2 -908,6
Zysk (strata) netto -3 432,4 -3 806,6 -798,6 -911,0
Łączne całkowite dochody -3 416,2 -3 815,6 -794,9 -913,2
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048 3 680 500 4 138 048 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,83 -1,03 -0,19 -0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -2 342,2 -3 157,2 -545,0 -755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 337,4 1 354,5 -1 241,9 324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056,5 -9,2 2 339,9 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 376,8 -1 811,9 553,0 -433,6
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 726,4 9 324,2 3 656,2 2 168,4
Aktywa trwałe 4 579,1 4 113,0 1 064,6 956,5
Aktywa obrotowe 11 147,3 5 211,2 2 591,6 1 211,9
Kapitał własny 14 350,0 8 010,8 3 336,2 1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 376,4 1 313,4 320,0 305,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 373,5 1 302,4 319,3 302,9
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 791,8 -3 195,0 -649,6 -764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 481,3 -3 895,6 -810,0 -932,3
Zysk (strata) brutto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Zysk (strata) netto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Łączne całkowite dochody -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048 3 680 500 4 138 048 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,84 -1,04 -0,19 -0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -2 301,4 -3 190,1 -535,5 -763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 330,9 1 190,5 -1 240,4 284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056,5 -9,2 2 339,9 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 424,2 -2 008,8 564,1 -480,8
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 807,6 9 354,1 3 675,1 2 175,4
Aktywa trwałe 5 166,5 4 694,7 1 201,1 1 091,8
Aktywa obrotowe 10 641,1 4 659,3 2 473,9 1 083,6
Kapitał własny 14 120,9 7 821,5 3 282,9 1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 686,7 1 532,5 392,1 356,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 683,7 1 521,6 391,4 353,9

Srodroczne_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2019_korekta
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_1Q_2019_corrected

30 maja 2019 | Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 754,4 -3 170,6 -640,9 -758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 443,9 -3 871,2 -801,3 -926,5
Zysk (strata) brutto -3 430,5 -3 796,5 -798,2 -908,6
Zysk (strata) netto -3 432,4 -3 806,6 -798,6 -911,0
Łączne całkowite dochody -3 416,2 -3 815,6 -794,9 -913,2
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 963,5 -3 157,2 -456,9 -755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 337,4 1 354,5 -1 241,9 324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 376,8 -1 811,9 553,0 -433,6
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 726,4 9 324,2 3 656,2 2 168,4
Aktywa trwałe 4 579,1 4 113,0 1 064,6 956,5
Aktywa obrotowe 11 147,3 5 211,2 2 591,6 1 211,9
Kapitał własny 13 971,3 8 010,8 3 248,2 1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 755,1 1 313,4 408,0 305,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 752,2 1 302,4 407,4 302,9
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 791,8 -3 195,0 -649,6 -764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 481,3 -3 895,6 -810,0 -932,3
Zysk (strata) brutto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Zysk (strata) netto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Łączne całkowite dochody -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 922,6 -3 190,1 -447,3 -763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 330,9 1 190,5 -1 240,4 284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 424,2 -2 008,8 564,1 -480,8
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 807,6 9 354,1 3 675,1 2 175,4
Aktywa trwałe 5 166,5 4 694,7 1 201,1 1 091,8
Aktywa obrotowe 10 641,1 4 659,3 2 473,9 1 083,6
Kapitał własny 13 742,2 7 821,5 3 194,9 1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 065,4 1 532,5 480,2 356,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 2 062,5 1 521,6 479,5 353,9
30 kwietnia 2019 | Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,43 1 747,12 405,78 411,60
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 064,60 -9 063,37 -2 593,12 -2 135,22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 862,59 -19 034,47 -3 248,87 -4 484,29
Zysk (strata) brutto -13 706,05 -19 086,77 -3 212,18 -4 496,61
Zysk (strata) netto -13 749,90 -19 125,94 -3 222,46 -4 505,84
Łączne całkowite dochody -13 691,97 -19 210,89 -3 208,88 -4 525,85
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,32 -0,88 -1,49
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 719,84 -8 968,24 -2 746,69 -2 112,81
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 867,43 -8 327,94 2 078,19 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -2 880,00 -5 455,02 -674,96 -1 285,14
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 324,19 20 683,14 2 168,42 4 958,92
Aktywa trwałe 4 113,03 2 852,19 956,52 683,83
Aktywa obrotowe 5 211,15 17 830,95 1 211,90 4 275,08
Kapitał własny 8 010,83 18 900,21 1 862,98 4 531,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 313,35 1 782,93 305,43 427,47
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 302,43 1 738,22 302,89 416,75

Wybrane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_DataWalk_2018
Raport_roczny_Grupa_Kapitalowa_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

30 kwietnia 2019 | Jednostkowy raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,42 1 709,64 405,78 402,77
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 179,54 -9 198,38 -2 620,06 -2 167,03
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 977,53 -19 169,48 -3 275,80 -4 516,10
Zysk (strata) brutto -13 773,08 -19 260,41 -3 227,89 -4 537,52
Zysk (strata) netto -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Łączne całkowite dochody -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,36 -0,88 -1,50
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 699,24 -8 807,73 -2 741,86 -2 074,99
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 652,33 -8 327,94 2 027,78 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -3 074,50 -5 294,51 -720,55 -1 247,32
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 354,06 20 699,55 2 175,36 4 962,85
Aktywa trwałe 4 694,72 3 218,50 1 091,80 771,66
Aktywa obrotowe 4 659,35 17 481,05 1 083,57 4 191,19
Kapitał własny 7 821,52 18 792,00 1 818,96 4 505,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 532,54 1 907,55 356,40 457,35
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 521,62 1 862,84 353,87 446,63

Wybrane_dane_finansowe_DataWalk_S.A._2018
Raport_roczny_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X