Raporty ESPI – okresowe

30 kwietnia 2021 | Jednostkowy raport roczny RR 2020

Raport okresowy roczny za 2020 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Przychody netto ze sprzedaży usług 12 359,00 2 362,00 2 762,00 549,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 309,00 -11 373,00 69,00 -2 644,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 100,00 -11 265,00 -916,00 -2 619,00
Zysk (strata) brutto -4 421,00 -11 193,00 -988,00 -2 602,00
Zysk (strata) netto -4 421,00 -11 193,00 -988,00 -2 602,00
Łączne całkowite dochody -4 421,00 -11 193,00 -988,00 -2 602,00
Liczba akcji (w szt.) 4 542 116,00 4 113 366,00 4 542 116,00 4 113 366,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,97 -2,72 -0,22 -0,63
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 3 306,00 -10 737,00 739,00 -2 496,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -4 557,00 -7 817,00 -1 018,00 -1 817,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 64 693,00 25 037,00 14 459,00 5 820,00
Przepływy pieniężne netto – razem 63 443,00 6 483,00 14 180,00 1 507,00
Wybrane dane – stan na dzień 31,12 31,12 31,12 31,12
Aktywa / Pasywa razem 89 032,00 22 988,00 19 293,00 5 398,00
Aktywa trwałe 11 241,00 7 776,00 2 436,00 1 826,00
Aktywa obrotowe 77 791,00 15 212,00 16 857,00 3 572,00
Kapitał własny 81 337,00 20 638,00 17 625,00 4 846,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 695,00 2 350,00 1 668,00 552,00
Zobowiązania długoterminowe 639,00 153,00 138,00 36,00
Zobowiązania krótkoterminowe 7 056,00 2 197,00 1 529,00 516,00

DataWalk_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania

Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020

Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020

Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_SA_2020

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2020

Wybrane_dane_finansowe_DataWalk_SA_2020

Jednostkowy Raport Roczny 2020_format ESEF

30 kwietnia 2021 | Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży usług 15 722,00 3 512,00 3 514,00 816,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -6 537,00 -11 121,00 -1 461,00 -2 585,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 227,00 -11 052,00 -1 392,00 -2 569,00
Zysk (strata) brutto -6 276,00 -11 027,00 -1 403,00 -2 563,00
Zysk (strata) netto -6 323,00 -11 044,00 -1 413,00 -2 567,00
Łączne całkowite dochody -6 293,00 -11 055,00 -1 407,00 -2 570,00
Liczba akcji (w szt.) 4 542 116,00 4 113 366,00 4 542 116,00 4 113 366,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,39 -2,68 -0,31 -0,62
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -356,00 -10 874,00 -80,00 -2 528,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -812,00 -7 272,00 -181,00 -1 690,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 65 887,00 25 037,00 14 726,00 5 820,00
Przepływy pieniężne netto – razem 64 719,00 6 891,00 14 465,00 1 602,00
Wybrane dane – stan na dzień 31,12 31,12 31,12 31,12
Aktywa / Pasywa razem 91 241,00 23 858,00 19 771,00 5 603,00
Aktywa trwałe 11 304,00 6 598,00 2 449,00 1 549,00
Aktywa obrotowe 79 937,00 17 260,00 17 322,00 4 053,00
Kapitał własny 79 793,00 20 966,00 17 291,00 4 923,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 448,00 2 892,00 2 481,00 679,00
Zobowiązania długoterminowe 1 976,00 153,00 428,00 36,00
Zobowiązania krótkoterminowe 9 472,00 2 739,00 2 052,00 643,00

DataWalk_31122020_SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania

DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2020

Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020

Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020

Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk__2020

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2020

Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2020

Skonsolidowany Raport Roczny 2020_format ESEF

27 listopada 2020 | Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01
do 2020-09-30
kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01
do 2020-09-30
kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 8 939 1 875 2 012 435
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -6 415 -8 359 -1 444 -1 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 105 -10 440 -1 374 -2 423
Zysk (strata) brutto -6 015 -10 394 -1 354 -2 412
Zysk (strata) netto -6 137 -10 397 -1 382 -2 413
Łączne całkowite dochody -6 133 -10 343 -1 381 -2 401
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 030 784 4 465 048 4 030 784
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,37 -2,58 -0,31 -0,60
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -5 321 -7 788 -1 198 -1 808
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 689 -1 887 155 -438
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 876 10 041 197 2 330
Przepływy pieniężne netto – razem -3 756 366 -846 85
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 22 370 23 858 4 942 5 603
Aktywa trwałe 9 058 6 598 2 001 1 549
Aktywa obrotowe 13 312 17 260 2 941 4 053
Kapitał własny 14 833 20 966 3 277 4 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 538 2 892 1 665 679
Zobowiązania długoterminowe 1 382 153 305 36
Zobowiązania krótkoterminowe 6 156 2 740 1 360 643
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 6 783 1 875 1 527 435
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 437 -8 514 -324 -1 976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 622 -10 557 -1 041 -2 450
Zysk (strata) brutto -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
Zysk (strata) netto -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
Łączne całkowite dochody -4 676 -10 474 -1 053 -2 431
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 030 784 4 465 048 4 030 784
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,05 -2,60 -0,24 -0,60
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 511 -7 798 -340 -1 810
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -3 085 -1 880 -695 -436
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -351 10 041 -79 2 330
Przepływy pieniężne netto – razem -4 948 363 -1 114 84
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 20 522 22 988 4 534 5 398
Aktywa trwałe 10 372 7 776 2 291 1 826
Aktywa obrotowe 10 150 15 212 2 242 3 572
Kapitał własny 15 963 20 638 3 526 4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 560 2 350 1 007 552
Zobowiązania długoterminowe 44 153 10 36
Zobowiązania krótkoterminowe 4 515 2 197 997 516

Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2020_r

Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020

30 września 2020 | Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Raport okresowy półroczny PSr 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 5 116 761 1 152 178
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -4 831 -5 757 -1 088 -1 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 522 -7 078 -1 018 -1 651
Zysk (strata) brutto -4 325 -7 038 -974 -1 641
Zysk (strata) netto -4 425 -7 040 -996 -1 642
Łączne całkowite dochody -4 340 -7 047 -977 -1 643
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 3 976 263 4 465 048 3 976 263
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,99 -1,77 -0,22 -0,41
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -3 552 -4 759 -800 -1 110
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 1 944 -2 410 438 -562
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 402 10 056 90 2 345
Przepływy pieniężne netto – razem -1 206 2 887 -272 673
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 20 407 23 858 4 569 5 603
Aktywa trwałe 8 115 6 598 1 817 1 549
Aktywa obrotowe 12 291 17 260 2 752 4 053
Kapitał własny 16 627 20 966 3 723 4 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 780 2 892 846 679
Zobowiązania długoterminowe 747 153 167 36
Zobowiązania krótkoterminowe 3 034 2 740 679 643
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 3 682 761 829 178
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 519 -5 872 -342 -1 370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 815 -7 156 -1 084 -1 669
Zysk (strata) brutto -4 642 -7 119 -1 045 -1 660
Zysk (strata) netto -4 642 -7 119 -1 045 -1 660
Łączne całkowite dochody -4 642 -7 119 -1 045 -1 660
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 3 976 263 4 465 048 3 976 263
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,04 -1,79 -0,23 -0,42
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -600 -4 723 -135 -1 102
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -455 -2 403 -103 -561
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -237 10 056 -53 2 345
Przepływy pieniężne netto – razem -1 292 2 929 -291 683
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 18 567 22 988 4 157 5 398
Aktywa trwałe 8 072 7 776 1 808 1 826
Aktywa obrotowe 10 494 15 212 2 350 3 572
Kapitał własny 15 997 20 638 3 582 4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 570 2 350 575 552
Zobowiązania długoterminowe 53 153 12 36
Zobowiązania krótkoterminowe 2 517 2 197 564 516
22 maja 2020 | Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 261 180 287 42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3 628 -2 754 -825 -641
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 679 -3 444 -837 -801
Zysk (strata) brutto -3 450 -3 431 -785 -798
Zysk (strata) netto -3 454 -3 432 -786 -799
Łączne całkowite dochody -3 310 -3 416 -753 -795
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 138 048 4 465 048 4 138 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -0,77 -0,83 -0,18 -0,19
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 322 -2 342 -301 -545
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 3 080 -5 337 701 -1 242
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -122 10 056 -28 2 340
Przepływy pieniężne netto – razem 1 636 2 377 372 553
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 20 536 23 858 4 511 5 603
Aktywa trwałe 7 268 6 598 1 597 1 549
Aktywa obrotowe 13 268 17 260 2 915 4 053
Kapitał własny 17 656 20 966 3 878 4 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 880 2 892 633 679
Zobowiązania długoterminowe 83 153 18 36
Zobowiązania krótkoterminowe 2 797 2 740 614 643
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 717 180 163 42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 737 -2 792 -395 -650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 789 -3 481 -407 -810
Zysk (strata) brutto -1 431 -3 456 -325 -804
Zysk (strata) netto -1 431 -3 456 -325 -804
Łączne całkowite dochody -1 431 -3 456 -325 -804
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 138 048 4 465 048 4 138 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,84 -0,07 -0,19
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -245 -2 301 -56 -535
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 1 802 -5 331 410 -1 240
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -122 10 056 -28 2 340
Przepływy pieniężne netto – razem 1 434 2 424 326 564
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 21 687 22 988 4 764 5 398
Aktywa trwałe 9 732 7 776 2 138 1 826
Aktywa obrotowe 11 955 15 212 2 626 3 572
Kapitał własny 19 208 20 638 4 219 4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 479 2 350 545 552
Zobowiązania długoterminowe 83 153 18 36
Zobowiązania krótkoterminowe 2 396 2 197 526 516
17 kwietnia 2020 | Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży usług 3 512 1 731 816 406
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 121 -11 065 -2 585 -2 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 052 -13 863 -2 569 -3 249
Zysk (strata) brutto -11 027 -13 706 -2 563 -3 212
Zysk (strata) netto -11 044 -13 750 -2 567 -3 222
Łączne całkowite dochody -11 055 -13 692 -2 570 -3 209
Liczba akcji (w szt.) 4 113 366 3 680 500 4 113 366 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,68 -3,74 -0,62 -0,88
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -10 874 -11 720 -2 528 -2 747
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -7 272 8 867 -1 690 2 078
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 25 037 -28 5 820 -6
Przepływy pieniężne netto – razem 6 891 -2 880 1 602 -675
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 23 858 9 324 5 603 2 168
Aktywa trwałe 6 598 4 113 1 549 957
Aktywa obrotowe 17 260 5 211 4 053 1 212
Kapitał własny 20 966 8 011 4 923 1 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 892 1 313 679 305
Zobowiązania długoterminowe 153 11 36 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 740 1 302 643 303


Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Sprawozdanie_z_badania_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Raport_roczny_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2019
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2019

17 kwietnia 2020 | Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży usług 2 362 1 731 549 406
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 373 -11 180 -2 644 -2 620
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 265 -13 978 -2 619 -3 276
Zysk (strata) brutto -11 193 -13 773 -2 602 -3 228
Zysk (strata) netto -11 193 -13 773 -2 602 -3 228
Łączne całkowite dochody -11 193 -13 773 -2 602 -3 228
Liczba akcji (w szt.) 4 113 366 3 680 500 4 113 366 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,72 -3,74 -0,63 -0,88
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -10 737 -11 699 -2 496 -2 742
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -7 817 8 652 -1 817 2 028
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 25 037 -28 5 820 -6
Przepływy pieniężne netto – razem 6 483 -3 075 1 507 -721
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 22 988 9 354 5 398 2 175
Aktywa trwałe 7 776 4 695 1 826 1 092
Aktywa obrotowe 15 212 4 659 3 572 1 084
Kapitał własny 20 638 7 822 4 846 1 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 350 1 533 552 356
Zobowiązania długoterminowe 153 11 36 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 197 1 522 516 354
29 listopada 2019 | Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01
do 2018-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01
do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 875 1 179 435 277
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8 359 -8 961 -1 940 -2 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 440 -10 884 -2 423 -2 559
Zysk (strata) brutto -10 394 -10 742 -2 412 -2 526
Zysk (strata) netto -10 397 -10 770 -2 413 -2 532
Łączne całkowite dochody -10 343 -10 729 -2 401 -2 522
Liczba akcji (w szt.) 4 030 784 3 680 500 4 030 784 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,58 -2,93 -0,60 -0,69
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -7 788 -9 323 -1 808 -2 192
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 887 9 387 -438 2 207
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 041 -31 2 330 -7
Przepływy pieniężne netto – razem 366 33 85 8
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 10 835 9 324 2 477 2 168
Aktywa trwałe 5 437 4 113 1 243 957
Aktywa obrotowe 5 399 5 211 1 234 1 212
Kapitał własny 8 825 8 011 2 018 1 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 011 1 313 460 305
Zobowiązania długoterminowe 8 11 2 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 003 1 302 458 303
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 875 1 179 435 277
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8 514 -9 045 -1 976 -2 126
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 557 -10 968 -2 450 -2 578
Zysk (strata) brutto -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Zysk (strata) netto -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Łączne całkowite dochody -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Liczba akcji (w szt.) 4 030 784 3 680 500 4 030 784 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,60 -2,93 -0,60 -0,69
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -7 798 -9 274 -1 810 -2 180
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 880 9 182 -436 2 159
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 041 -31 2 330 -7
Przepływy pieniężne netto – razem 363 -124 84 -29
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 10 702 9 354 2 447 2 175
Aktywa trwałe 6 051 4 695 1 384 1 092
Aktywa obrotowe 4 651 4 659 1 063 1 084
Kapitał własny 8 505 7 822 1 945 1 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 197 1 533 502 356
Zobowiązania długoterminowe 8 11 2 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 189 1 522 500 354
30 września 2019 | Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

 

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 761 981 178 232
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 757 -5 861 -1 343 -1 383
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 078 -7 153 -1 651 -1 687
Zysk (strata) brutto -7 038 -7 037 -1 641 -1 660
Zysk (strata) netto -7 040 -7 059 -1 642 -1 665
Łączne całkowite dochody -7 047 -7 004 -1 643 -1 652
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 3 976 263 3 680 500 3 976 263 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -1,8 -1,9 -0,4 -0,5
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -4 759 -6 612 -1 110 -1 560
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -2 410 9 868 -562 2 328
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056 -25 2 345 -6
Przepływy pieniężne netto – razem 2 887 3 232 673 762
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 12 907 9 324 3 036 2 168
Aktywa trwałe 4 949 4 113 1 164 957
Aktywa obrotowe 7 958 5 211 1 872 1 212
Kapitał własny 11 420 8 011 2 686 1 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 487 1 313 350 305
Zobowiązania długoterminowe 5 11 1 3
Zobowiązania krótkoterminowe 1 482 1 302 349 303
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 761 981 178 232
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 872 -5 916 -1 370 -1 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 156 -7 208 -1 669 -1 700
Zysk (strata) brutto -7 119 -7 046 -1 660 -1 662
Zysk (strata) netto -7 119 -7 046 -1 660 -1 662
Łączne całkowite dochody -7 119 -7 046 -1 660 -1 662
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 3 976 263 3 680 500 3 976 263 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -1,79 -1,91 -0,42 -0,45
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -4 723 -6 196 -1 102 -1 461
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -2 403 9 652 -561 2 277
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056 -25 2 345 -6
Przepływy pieniężne netto – razem 2 929 3 432 683 809
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 13 020 9 354 3 062 2 175
Aktywa trwałe 5 521 4 695 1 298 1 092
Aktywa obrotowe 7 499 4 659 1 764 1 084
Kapitał własny 11 158 7 822 2 624 1 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 862 1 533 438 356
Zobowiązania długoterminowe 5 11 1 3
Zobowiązania krótkoterminowe 1 857 1 522 437 354

 

List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf

Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf

Sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2019.pdf

Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2019.pdf

Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf

Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2019.pdf

6 sierpnia 2019 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 754,4 -3 170,6 -640,9 -758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 443,9 -3 871,2 -801,3 -926,5
Zysk (strata) brutto -3 430,5 -3 796,5 -798,2 -908,6
Zysk (strata) netto -3 432,4 -3 806,6 -798,6 -911,0
Łączne całkowite dochody -3 416,2 -3 815,6 -794,9 -913,2
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048 3 680 500 4 138 048 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,83 -1,03 -0,19 -0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -2 342,2 -3 157,2 -545,0 -755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 337,4 1 354,5 -1 241,9 324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056,5 -9,2 2 339,9 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 376,8 -1 811,9 553,0 -433,6
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 726,4 9 324,2 3 656,2 2 168,4
Aktywa trwałe 4 579,1 4 113,0 1 064,6 956,5
Aktywa obrotowe 11 147,3 5 211,2 2 591,6 1 211,9
Kapitał własny 14 350,0 8 010,8 3 336,2 1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 376,4 1 313,4 320,0 305,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 373,5 1 302,4 319,3 302,9
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 791,8 -3 195,0 -649,6 -764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 481,3 -3 895,6 -810,0 -932,3
Zysk (strata) brutto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Zysk (strata) netto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Łączne całkowite dochody -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048 3 680 500 4 138 048 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,84 -1,04 -0,19 -0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -2 301,4 -3 190,1 -535,5 -763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 330,9 1 190,5 -1 240,4 284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 056,5 -9,2 2 339,9 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 424,2 -2 008,8 564,1 -480,8
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 807,6 9 354,1 3 675,1 2 175,4
Aktywa trwałe 5 166,5 4 694,7 1 201,1 1 091,8
Aktywa obrotowe 10 641,1 4 659,3 2 473,9 1 083,6
Kapitał własny 14 120,9 7 821,5 3 282,9 1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 686,7 1 532,5 392,1 356,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 683,7 1 521,6 391,4 353,9

Srodroczne_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2019_korekta
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_1Q_2019_corrected

30 maja 2019 | Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 754,4 -3 170,6 -640,9 -758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 443,9 -3 871,2 -801,3 -926,5
Zysk (strata) brutto -3 430,5 -3 796,5 -798,2 -908,6
Zysk (strata) netto -3 432,4 -3 806,6 -798,6 -911,0
Łączne całkowite dochody -3 416,2 -3 815,6 -794,9 -913,2
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 963,5 -3 157,2 -456,9 -755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 337,4 1 354,5 -1 241,9 324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 376,8 -1 811,9 553,0 -433,6
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 726,4 9 324,2 3 656,2 2 168,4
Aktywa trwałe 4 579,1 4 113,0 1 064,6 956,5
Aktywa obrotowe 11 147,3 5 211,2 2 591,6 1 211,9
Kapitał własny 13 971,3 8 010,8 3 248,2 1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 755,1 1 313,4 408,0 305,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 1 752,2 1 302,4 407,4 302,9
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 180,1 336,1 41,9 80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 791,8 -3 195,0 -649,6 -764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 481,3 -3 895,6 -810,0 -932,3
Zysk (strata) brutto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Zysk (strata) netto -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Łączne całkowite dochody -3 456,0 -3 827,7 -804,1 -916,1
Liczba akcji (w szt.) 4 138 048,0 3 680 500,0 4 138 048,0 3 680 500,0
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,8 -1,0 -0,2 -0,3
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 922,6 -3 190,1 -447,3 -763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 330,9 1 190,5 -1 240,4 284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 9 677,8 -9,2 2 251,8 -2,2
Przepływy pieniężne netto – razem 2 424,2 -2 008,8 564,1 -480,8
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 15 807,6 9 354,1 3 675,1 2 175,4
Aktywa trwałe 5 166,5 4 694,7 1 201,1 1 091,8
Aktywa obrotowe 10 641,1 4 659,3 2 473,9 1 083,6
Kapitał własny 13 742,2 7 821,5 3 194,9 1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 065,4 1 532,5 480,2 356,4
Zobowiązania długoterminowe 2,9 10,9 0,7 2,5
Zobowiązania krótkoterminowe 2 062,5 1 521,6 479,5 353,9
30 kwietnia 2019 | Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,43 1 747,12 405,78 411,60
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 064,60 -9 063,37 -2 593,12 -2 135,22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 862,59 -19 034,47 -3 248,87 -4 484,29
Zysk (strata) brutto -13 706,05 -19 086,77 -3 212,18 -4 496,61
Zysk (strata) netto -13 749,90 -19 125,94 -3 222,46 -4 505,84
Łączne całkowite dochody -13 691,97 -19 210,89 -3 208,88 -4 525,85
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,32 -0,88 -1,49
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 719,84 -8 968,24 -2 746,69 -2 112,81
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 867,43 -8 327,94 2 078,19 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -2 880,00 -5 455,02 -674,96 -1 285,14
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 324,19 20 683,14 2 168,42 4 958,92
Aktywa trwałe 4 113,03 2 852,19 956,52 683,83
Aktywa obrotowe 5 211,15 17 830,95 1 211,90 4 275,08
Kapitał własny 8 010,83 18 900,21 1 862,98 4 531,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 313,35 1 782,93 305,43 427,47
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 302,43 1 738,22 302,89 416,75

Wybrane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_DataWalk_2018
Raport_roczny_Grupa_Kapitalowa_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

30 kwietnia 2019 | Jednostkowy raport roczny za 2018 rok

 

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 731,42 1 709,64 405,78 402,77
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -11 179,54 -9 198,38 -2 620,06 -2 167,03
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 977,53 -19 169,48 -3 275,80 -4 516,10
Zysk (strata) brutto -13 773,08 -19 260,41 -3 227,89 -4 537,52
Zysk (strata) netto -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Łączne całkowite dochody -13 773,08 -19 252,14 -3 227,89 -4 535,57
Liczba akcji (w szt.) 3 680 500 3 025 842 3 680 500 3 025 842
Zysk (strata) netto na jedną akcję -3,74 -6,36 -0,88 -1,50
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 699,24 -8 807,73 -2 741,86 -2 074,99
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 652,33 -8 327,94 2 027,78 -1 961,96
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -27,59 11 841,16 -6,47 2 789,63
Przepływy pieniężne netto – razem -3 074,50 -5 294,51 -720,55 -1 247,32
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa / Pasywa razem 9 354,06 20 699,55 2 175,36 4 962,85
Aktywa trwałe 4 694,72 3 218,50 1 091,80 771,66
Aktywa obrotowe 4 659,35 17 481,05 1 083,57 4 191,19
Kapitał własny 7 821,52 18 792,00 1 818,96 4 505,50
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 532,54 1 907,55 356,40 457,35
Zobowiązania długoterminowe 10,92 44,71 2,54 10,72
Zobowiązania krótkoterminowe 1 521,62 1 862,84 353,87 446,63

Wybrane_dane_finansowe_DataWalk_S.A._2018
Raport_roczny_DataWalk__za_2018
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A.
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X