Raporty ESPI - bieżące

20 września 2019 | 35/2019 | Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Policyjną w USA. Pilot project with State Police Agency in the USA.

Raport bieżący 35/2019 | 20.09.2019 | 16:53

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) ze Stanową Agencją Policyjną w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją kryminalną, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwem publicznym na obszarze jurysdykcji Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with US State Police Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk in support of the client’s mission to investigate criminal behavior, terrorist threats and preserve the peace for the citizens within their jurisdiction.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

28 sierpnia 2019 | 34/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący 34/2019 | 28.08.2019 | 17:41

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku od Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wieczyńskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 28th of August 2019 Company obtained notification from the President of the Management Board – Mr. Paweł Wieczyński, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_PW_art.19_MAR

27 sierpnia 2019 | 33/2019 | Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA. Pilot project with State Regulatory Agency in the USA.

Raport bieżący 33/2019 | 27.08.2019 | 22:41

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. initiated execution of a pilot project (“Pilot”) with US State Regulatory Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which regulates and investigates the gambling industry doing business within their jurisdiction.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

 

27 sierpnia 2019 | 32/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący 32/2019 | 27.08.2019 | 22:17

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2019 roku od Beyondream Investments Ltd – osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej – Panem Rafałem Wasilewskim powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th of August 2019 Company obtained notification from Beyondream Investments Ltd – entity closely related with Supervisory Board Member of the Issuer – Mr. Rafał Wasilewski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RW_art.19_MAR

19 sierpnia 2019 | 31/2019 l Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 31/2019 | 19.08.2019 | 16:27

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku od Członka Zarządu – Pana Krystiana Piećko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 19th of August 2019 Company obtained notification from a Member of Executive Board – Mr. Krystian Piećko, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_KP_art.19_MAR

14 sierpnia 2019 | 30/2019 l Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 30/2019 | 14.08.2019 | 9:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z inwestygacjami nadużyć na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the client’s mission to investigate fraud on behalf of their insurance company customers.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

9 sierpnia 2019 | 29/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 29/2019 | 9.08.2019 | godz. 15:10

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 sierpnia 2019 roku od Członka Zarządu – Pana Sergiusza Borysławskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th of August 2019 Company obtained notification from a Member of Executive Board – Mr. Sergiusz Borysławski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_SB_art.19_MAR

6 sierpnia 2019 | 28/2019 | Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019. Correction of Q1 2019 report.

Raport bieżący z plikiem 28/2019 | 6.08.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędem rachunkowym znajdującymi się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym DataWalk S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 roku, dokonuje korekty Raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku (“Raport”) poprzez aktualizację jego treści.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 r.

W wyniku dokonania korekty błędów:

1) błąd rachunkowy – o kwotę 378,7 tys. PLN zwiększył się kapitał zapasowy (pozycja bilansowa “Pozostałe kapitały”) Spółki, z kolei o kwotę 378,7 tys. PLN zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe (pozycja bilansowa “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”). Jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta.

2) omyłka pisarska – w tabeli “Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” (str. 13) w wierszu “Przeliczenie jednostek zagranicznych” kolumna “Kapitały razem” poprawiono sumę, która wynosi 16,2 tys. PLN.

3) omyłka pisarska – w tabeli “Wartość aktywów netto na jedną akcję” (str. 80) w wierszach “Rozwodniona liczba akcji (w szt.)” oraz “Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich ilość i wartość.

4) omyłka pisarska – w tabeli “Zysk (strata) netto na jedną akcję” (str. 81) w wierszach “Rozwodniona ilość akcji (w szt.)” oraz w “Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich liczbę i wartość.

Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany został w załączniku do niniejszego raportu.

Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that due to typographical error and accounting error in the interim condensed separate financial statement of the DataWalk and in the interim condensed consolidated financial statement of DataWalk Capital Group for the I quarter of 2019, it makes an adjustment of the Quarterly report for the period of 3 months ended 31st March 2019 (“Report”) by updating its content.

The Executive Board of the Issuer informs that the correction has no effect on total assets and the financial results of the Company and the Group DataWalk in the first quarter of 2019.

As a result of the correction of errors:

1) accounting error – by PLN 378,7 thousand PLN increased the supplementary capital (balance sheet item “Other capitals”) of the Company and in turn decrease by PLN 378,7 thousand PLN of the short-term liabilities (balance sheet item “Trade liabilities”). At the same time, the areas of the Report affected by the correction were updated.

2) typographical error – in the table “Interim condensed consolidated statement on changes in consolidated equity” (page 13) in the line “Conversion of foreign operations” column “Total capitals”, the amount was adjusted to 16,2 thousand PLN.

3) typographical error – in the table “Net asset value per share” (page 80) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and “Diluted net asset value per share”, their amount and value have been corrected accordingly.

4) typographical error – in the table “Net profit (loss) per share” (page 81) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and in “Diluted net profit (loss) per share”, their number and value have been corrected accordingly.

Detailed scope of correction is presented in the attachment to this report.

Other settlements of the Financial Statement are not subject to change, and the revised Report will be published today.

Zalacznik_do_raportu_biezacego_1Q2019_korekta
Attachment_to_current_report_1Q_2019_corrected

2 sierpnia 2019 | 27/2019 | Pilotażowy projekt z towarzystwem ubezpieczeniowym w USA. Pilot project with insurance company in the USA.

Raport bieżący 27/2019 | 2.08.2019 | godz.16:06

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z towarzystwem ubezpieczeniowym (Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z inwestygacją zastrzeżeń do licencjonowanych brokerów (sieć dystrybucji) produktów Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with Customer (“Customer”), a commercial insurance company. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the client’s mission to investigate complaints against licensed brokers (distribution channel) of their products.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

2 lipca 2019 | 26/2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 28th June 2019.

Raport bieżący 26/2019 | 2.07.2019 | godz.20:45

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku (“ZWZ”):

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.900.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 39,07
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 120.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 120.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,47
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 5,92

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, announces the list of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General Meeting (“AGM”) on 28th June 2019.

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Number of shares registered at AGM: 1.175.000
Number of votes registered at AGM: 1.900.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 39,07
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Number of shares registered at AGM: 120.000
Number of votes registered at AGM: 120.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 2,47
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 5,92

28 czerwca 2019 | 25/2019 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new of Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 25/2019 | 28.06.2019 | godz.17:40

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Bindas do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, 3-letniej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

– Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,

– Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,

– Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,

– Piotr Bindas – Członek Rady Nadzorczej.

W załączniku Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z pozostałymi oświadczeniami nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that on 28th June 2019, basing on resolution number 20, the General Meeting appointed Mr Piotr Bindas as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.

The Supervisory Board of DataWalk S.A. thus comprises of the following members:

– Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,

– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,

– Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,

– Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Szymon Kowalski – Member of the Supervisory Board,

– Piotr Bindas – Member of the Supervisory Board.

In the attachment, the Issuer presents information on education, professional experience and positions held previously with other statements of the newly appointed Member of the Supervisory Board.

Formularz_osobowy_Piotr_Bindas

28 czerwca 2019 | 24/2019 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 28 czerwca 2019r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2019.

Raport bieżący z plikiem 24/2019 | 28.06.2019 | godz.17:24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (“ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ ani nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2019.

Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_28.06.2019

26 czerwca 2019 | 23/2019 | Pilotażowy projekt z dostawcą analiz i informacji biznesowych w USA. Pilot project with a commercial data and analytics company in the USA.

Raport bieżący 23/2019 | 26.06.2019 | godz.12:19

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z dostawcą analiz i informacji biznesowych w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z działalnością Klienta, który dostarcza przedsiębiorstwom z wielu branż informacje wspierające procesy analityczne i compliance.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a commercial data and analytics company in the USA (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the company’s mission which offers compliance and monitoring, and data solutions for clients in a wide range of industries.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

6 czerwca 2019 | 22/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 22/2019 | 06.06.2019 | godz. 16:17

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“the Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 6th of June 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RP_art19_MAR

4 czerwca 2019 | 21/2019 | Zawarcie memorandum z RII w ramach konsorcjum na realizację projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA. Signing memorandum with RII within consortium to address projects in the US Department of Justice award.

Raport bieżący 21/2019 | 04.06.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. Memorandum of Understanding (“Memorandum”) z Research Innovation Inc. (“RII”), integratorem technologii będącym liderem konsorcjum ofertowego (“Konsorcjum”) na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA (“DOJ”).

W związku z rozstrzygnięciem przetargu DOJ wybrał Konsorcjum do współpracy w okresie 5 lat w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych (“Projekty”). Memorandum potwierdza gotowość RII do realizacji Projektów z wykorzystaniem platformy DataWalk.

Zakłada się, że Projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza iż Konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach Projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do Projektów. Oprócz spółki zależnej Emitenta oraz RII w Konsorcjum uczestniczą: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

Szacowana przez DOJ wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 milionów USD.

Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów DOJ w celu obsługi złożonych zadań analitycznych na danych o dużej skali. System powinien być skalowany do setek terabajtów i petabajtów danych i obejmować funkcje wyszukiwania, zarządzania wiedzą, analizy i analizy powiązań, musi również zapewniać kompatybilność z otwartymi interfejsami API, połączeniami z bazą danych JDBC / ODBC, przeszukiwaniem sieci i narzędziami e-discovery, jak również wspierać zasilanie różnymi formatami danych oraz modelowanie danych w kierunku określonych inwestygacji.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“the Company”, “Issuer”) informs that today it received information that the Issuer’s subsidiary DataWalk Inc. signed a Memorandum of Understanding (“Memorandum”) with Research Innovation Inc. (“RII”), a technology integrator leading a consortium (“Consortium”) eligible to deliver solutions to the US Department of Justice (“DOJ”).

The DOJ selected the Consortium to bid on data analysis projects over the next 5 years (“Projects”). The Memorandum confirms RII’s readiness to implement such Projects using the DataWalk platform.

It is assumed that the Projects will be implemented under a Blanket Purchase Agreement (BPA), which means that the Consortium will bid for Projects posted by DOJ. In addition to the Company and RII, other members of this Consortium are: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

The RII consortium is one of 6 selected by DOJ, and the total 5-year value of projects that will be made available under this BPA is roughly $500M.

BPA requirements include an IT solution consisting of a platform, software tools, and support to DOJ components in order to support complex analytic tasks on large-scale data. This system must scale to hundreds of terabytes to petabytes of data, and include search, knowledge management, analytics, and link analysis capabilities. It must be also compatible with a variety of data formats and should support data modeling to enable new formats in support of specific investigations. Finally, it must be compatible with open APIs, JDBC/ODBC database connections, web crawling, and DOJ e-discovery tools.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future financial, economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

31 maja 2019 | 20/2019 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący z plikiem 20/2019 | 31.05.2019 | godz. 11:03

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ
Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_uzasadnieniami

23 maja 2019 | 19/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 19/2019 | 23.05.2019 | godz. 11:33

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z realizacjami globalnych dochodzeń korporacyjnych, monitoringu i analiz compliance, jak również doradztwa w obszarach bezpieczeństwa i technologii dla klientów z szerokiego zakresu branż.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

Dla uniknięcia wątpliwości, wynikających z niepodawania nazwy Klienta, Zarząd wyjaśnia, iż w niniejszym raporcie przekazuje informację o odrębnej współpracy względem raportu bieżącego nr 18/2019.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which offers global investigations, compliance and monitoring, as well as security and technology consulting solutions for clients in a wide range of industries.

The Executive Board of the Company recognized the fact of starting the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in the United States.

For the avoidance of doubts resulting from not naming the Customer’s name, the Executive Board explains that in this report it provides information about separate project in relation to current report number 18/2019.

21 maja 2019 | 18/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 18/2019 | 21.05.2019 | godz. 15:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniu związanym z realizacją korporacyjnych dochodzeń i analiz Klienta na rzecz kontrahentów z listy Fortune 500.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which is to provide corporate investigations and analysis for their clients who include Fortune 500 companies.

3 kwietnia 2019 | 17/2019 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.

Raport bieżący 17/2019 | 03.04.2019 | godz. 15:13

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2019 r. potwierdzenia przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Database Hierarchy-Independent Data Drilling”.

Uzyskanie czwartego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that Company obtained information about earning a patent in the United States Patent and Trademark Office on 2nd of April 2019. The title of the Patent is “Database Hierarchy-Independent Data Drilling”.

Obtaining fourth patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of DataWalk S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

28 marca 2019 | 16/2019 | Wypowiedzenie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Termination of the contract with the NCBR for co-financing of the project.

Raport bieżący 16/2019 | 28.03.2019 | godz. 16:03

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 13/2018 z dnia 5 października 2018 r. dotyczącego zawarcia umowy z NCBR o dofinansowanie projektu, Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. Emitent podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (“NCBR”).

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konieczność odstąpienia od realizacji projektu została spowodowana wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania założeń projektu okoliczności, mających istotny wpływ na zakres i wykonanie zadań przewidzianych w ramach poszczególnych etapów. Biorąc pod uwagę zaistniałe czynniki Zarząd Spółki podjął decyzję o nie realizacji rzeczonej inwestycji w kształcie wskazanym we wniosku i wypowiedzeniu przedmiotowej umowy.

W związku z odstąpieniem od realizacji projektu wg pierwotnych założeń, Spółka może koncentrować działania związane z rozwijaniem systemu w kierunku wskazanym we wniosku w sposób bardziej efektywny, wykorzystując aktualną wiedzę uzyskiwaną w trakcie realizacji przez Grupę projektów w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż w trakcie obowiązywania umowy Emitent nie otrzymał żadnych płatności wynikających z dofinansowania z NCBR, rozwiązanie umowy nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, iż czynniki będące podstawą wypowiedzenia umowy nie mają wpływu na realizowane projekty w ramach Grupy Emitenta lub projekty mogące rozpocząć się w przyszłości.

With reference the current report ESPI 13/2018 of 5th October, 2018 regarding the conclusion of a contract with the NCBR for co-financing of the project, the Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Issuer”, “Company”) informs that on 28th March 2019, the Issuer decided to terminate the contract for co-financing the project under the Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1 concluded with The National Center for Research and Development based in Warsaw (“NCBR”).

Co-financing was granted for the implementation of the project titled “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. The need to withdraw from the project was caused by the occurrence of circumstances unforeseeable at the stage of preparing project assumptions, having a significant impact on the scope and execution of the tasks envisaged within the individual stages. Taking into account these factors, the Executive Board of the Company decided not to implement the above investment in the form indicated in the application and to terminate the mentioned contract.

Due to the withdrawal from the project according to the original assumptions, the Company may concentrate activities related to developing the system in the direction indicated in the application in a more effective manner, using the current knowledge obtained during the execution of projects by the Group in this area. Bearing in mind the above, as well as the fact that during the term of the agreement the Issuer did not receive any payments resulting from co-financing from the NCBR, the termination of the contract will not have a significant impact on the financial position of the Company.

The Executive Board of the Company explains at the same time that the factors being the basis for terminating the agreement do not affect the projects implemented within the Issuer’s Group or projects that may start in the future.

20 marca 2019 | 15/2019 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series M shares.

Raport bieżący 15/2019 | 20.03.2019 | godz. 19:34 

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent”) informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 131/2019 z dnia 14 marca 2019 r., w dniu 25 marca 2019 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 457.548 akcji serii M i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw informs that on 20th March 2019 it received a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) , which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 131/2019 of 14th March 2019, on 25th March 2019, 457 548 series M shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

20 marca 2019 | 14/2019 | Wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii M. Introduction of series M shares to stock exchange trading and determination of the last trading day of rights to series

Raport bieżący 14/2019 | 20.03.2019 |  godz. 9:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 181/2019 z dnia 19 marca 2019 r. postanowił wprowadzić z dniem 25 marca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa powyżej, nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 marca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLPILAB00012”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zarząd GPW na podstawie Uchwały nr 180/2019 z dnia 19 marca 2019 r. wyznaczył na 22 marca 2019 r. dzień ostatniego notowania 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00046”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“the Company”, “Issuer”) informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 181/2019 of 19th March 2019, decided to introduce, as of 25th of March 2019, to exchange trading on the main market 457 548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) Company’s series M ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

The introduction of the shares referred to above to stock exchange trading will take place provided that the National Central Securities Depository of Poland S.A. on 25th March 2019, registers these shares and marks them with the code “PLPILAB00012”.

At the same time, the Issuer’s Executive Board informs that the Executive Board of the WSE pursuant to Resolution No. 180/2019 of 19th March 2019 designated the date of the last listing of 457 558 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to Company’s series M ordinary bearer shares for 22nd March 2019 with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, designated by the National Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00046”.

14 marca 2019 | 13/2019 | Rejestracja akcji serii M w KDPW. Registration of series M shares in KDPW.

Raport bieżący 13/2019 | 14.03.2019 |  godz. 15:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2019 roku otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie rejestracji w KDPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLPILAB00046, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th March 2019 the Company received a statement from the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) dated 14 March 2019 regarding registration of 457 548 series M ordinary bearer shares in KDPW with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with ISIN code PLPILAB00012, subject to the introduction of these shares to the trading on a regulated market to which other shares of the Issuer were introduced and marked with the above-mentioned ISIN code.

The registration will take place in connection with the closure of accounts for transferable rights to shares marked with the code PLPILAB00046, within 3 days of receipt by KDPW of the decision to introduce the abovementioned shares for trading on the regulated market, for which other shares of the Issuer were introduced and marked with abovementioned ISIN code, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introducing these shares to trading on this regulated market.

11 marca 2019 | 12/2019 | Powołanie na stanowisko VP of Sales w DataWalk Inc. Appointment to the position of VP of Sales in DataWalk Inc.

Raport bieżący 12/2019 | 11.03.2019 |  godz. 15:59

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11.03.2019 r. Pan Mark Massop został powołany na stanowisko Vice President of Sales w spółce zależnej Emitenta – DataWalk Inc.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania do współpracy Pana Marka Massopa za istotną informację, ze względu na jego planowaną rolę w organizacji, w której będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na rynku Ameryki Północnej, istotnie przyczyniając się do wzrostu wartości Grupy.

Pan Mark Massop jest ekspertem w obszarze analityki sieci powiązań, posiada imponujące osiągnięcia w sprzedaży systemów analitycznych. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie wiodącego, globalnego produktu w sektorze analitycznym, jest również potwierdzeniem konsekwentnej realizacji celów emisyjnych Emitenta.

Informacje na temat kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej:

Mark Massop rozpoczął swoją karierę w organach ścigania w 1988 roku w Independence Missouri Police Department, gdzie służył z honorami przez 16 lat. Podczas jego służby, uzyskał dwa odznaczenia za Odwagę od Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. Był również wyróżniony przez Drug Enforcement Administration za Nadzwyczajne Efekty w obszarze inwestygacji narkotykowych, jak również przez National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program, gdzie uzyskał tytuł Analityka Wywiadowczego Roku.

Po udanej karierze w służbach, Mark dołączył do firmy i2, dostawcy systemów analitycznych dla organów ścigania i innych podmiotów zainteresowanych analityką śledczą. Po przejęciu i2 przez IBM, Mark został odpowiedzialny za sprzedaż w Ameryce, na stanowisku North America Technical Sales Leader. Podczas jego kadencji, zespół konsekwentnie uzyskiwał wyniki ponad 100% celów sprzedażowych.

Po 11 latach w IBM, Mark dołączył do firmy Sintelix w 2017 roku jako Vice President of the Americas, celem wprowadzenia systemów przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji tekstu do działań śledczych i operacji organów ścigania. Mark szybko zbudował sprzedaż w USA, m.in. budując pipeline (strumień) projektów o wartości ponad 10 mln USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Mr. Mark Massop has joined DataWalk Inc. (Issuer’s subsidiary) as Vice President of Sales, effective March 11, 2019.

Given his US role and experience, Mr. Massop will be instrumental to the development and growth of the Company’s Capital Group and execution of issue objectives. Mr. Massop will be responsible for expanding sales in the North America market.

Mr. Massop is an expert in the field of link analytics with a successful track record of selling analytical systems. The Executive Board of Issuer perceives this hire as major step in executing the Company’s strategy and objective of becoming a leading global vendor of link analytics software products.

Short dossier:

Mark Massop began his career in law enforcement in 1988 with the Independence Missouri Police Department, where he served with honor for 16 years. During his tenure with the Police Department, he received two awards for Valor from the Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. He was also recognized by the Drug Enforcement Administration for Outstanding Contributions in the Field of Drug Investigations, and by the National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program where he was named the Intelligence Analyst of the Year.

After his career in Law Enforcement, Mark joined i2, a supplier of data visualization and analysis software for law enforcement and other markets. After acquisition of i2 by IBM, Mark was the North America Technical Sales Leader. During his tenure, his team consistently attained over 100% of target revenue.

After 11 years with IBM, Mark joined Sintelix in 2017 as Vice President of the Americas to bring natural language processing and text extraction to the investigation and law enforcement communities. Mark quickly scaled the US business, creating over $10M in pipeline within the first six months of joining the company.

7 marca 2019 | 11/2019 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 7 marca 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – FGP Venture Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”) informs about the receipt by the Company on 7th March 2019 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a shareholder – FGP Venture Sp. z o.o. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_FGP_VENTURE

6 marca 2019 | 10/2019 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii M oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series M shares and amendments to the Articles of Association.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 6 marca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. Treść uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 413.804,80 zł (czterysta trzynaście tysięcy osiemset cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.138.048 (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy,

b) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L

m) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 4.863.048 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki została opisana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”) informs about registration on 6th March 2019, by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association adopted by Resolutions 9 and 10 of the Company’s Extraordinary General Meeting of 6th August 2018. The content of the resolutions was disclosed by the Company to the public in the current report EBI number 17/2018 dated 6th August 2018.

The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said changes in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 413 804.80 (four hundred thirteen thousand eight hundred four zlotys and eighty groszy) and is divided into 4 138 048 (four million one hundred thirty eight thousand forty eight) shares. with a nominal value of PLN 0.10 each.

After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:

a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,

b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,

c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,

d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,

e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,

f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,

g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,

h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,

i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,

j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,

k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,

l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,

m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,

After registration, the total number of votes in the Company is 4 863 048 (four million eight hundred and sixty three thousand and forty eight) votes.

The content of the amended provisions of the Company’s Articles of Association is attached to this report.

Załącznik – rejestracja podwyższenia

4 marca 2019 | 9/2019 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w związku ze zmianą rynku notowań, przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 30 września 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 30 maja 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 listopada 2019 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2019;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., zgodny z regulacjami ASO NewConnect i przedstawiony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., przestaje obowiązywać.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.datawalk.pl) w zakładce Raporty.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the change in the quotation market, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – 30th April, 2019,

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2019 to 30th June 2019 – 30th September 2019.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 30th May 2019.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 29th November, 2019.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for the second and last quarter of the financial year 2019;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2019 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

At the same time, the Executive Board of the Company informs that the schedule for the publication of periodic reports in 2019, in accordance with the regulations of NewConnect and presented in the current report EBI 1/2019 dated 31st January 2019, ceases to apply.

All periodic reports will be posted on the Company’s website (www.datawalk.pl) in the Reports tab.

25 lutego 2019 | 8/2019 | Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Introduction of securities to trading on the main market of the WSE

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 112/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L

– oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00012”;

2) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

b) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K

– pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLPILAB00012”;

3) notować akcje DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “DataWalk” i oznaczeniem “DAT”.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 113/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00046”;

2) notować prawa do akcji DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “DataWalk-PDA” i oznaczeniem “DATA”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) based on Resolution No. 112/2019 of February 25th 2019, decided:

1) to introduce the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, as of February 28th 2019, to the stock exchange trading on the main market:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 71.500 (seventy one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares

– marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00012”;

2) to introduce from February 28th 2019 to public trading on the main market the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 250.000 (two hundred fifty thousand) series H shares,

b) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares

– provided that the Central Securities Depository of Poland S.A. on February 28th 2019, registers these shares and marks them with the code “PLPILAB00012”;

3) to list the shares of DataWalk S.A., referred to in points 1) and 2), in the continuous trading system under the abbreviated name “DataWalk” and the code “DAT”.

At the same time, the WSE Management Board Resolution No. 113/2019 of 25th February 2019 decided:

1) to introduce as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market 457.548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer shares of the series M DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00046”;

2) to list the rights to shares of DataWalk S.A., referred to in point 1), in the continuous trading system under the abbreviated name “DataWalk-PDA” and the code “DATA”.

25 lutego 2019 | 7/2019 | Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz wykluczenie akcji z obrotu w ASO NewConnect. Admission of securities to trading on the main market of the WSE and exclusion of shares from trading on NewConne

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 111/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił dopuścić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K,

k) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L,

l) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii M, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. l), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A. w wyniku emisji tych akcji.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 110/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., w związku ze zmianą rynku notowań, postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L DataWalk S.A., oznaczone kodem “PLPILAB00012” – z dniem 28 lutego 2019 r.

W uchwale wskazano, iż zlecenia maklerskie na akcje DataWalk S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 111/2019 of February 25th 2019, decided to admit as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market:

1) the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A,, with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares,

k) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares,

l) 457.548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) series M shares, subject to paragraph 2;

2) 457,548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer series M shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

2. The admission to exchange trading of series M shares, referred to in paragraph 1 point 1) l), is subject to the registration of the increase in the share capital of DataWalk S.A. as a result of issuing these shares.

At the same time, the Executive Board of the WSE Resolution No. 110/2019 of February 25th 2019, in connection with the change in the quotation market, decided to exclude on February 28th 2019 from the alternative trading system of the NewConnect market ordinary bearer shares of series B, C, D, E, F, G, H , I, J and L of DataWalk SA, marked with the code “PLPILAB00012”.

The resolution indicates that broker’s orders for DataWalk S.A. shares transferred to the alternative trading system on the NewConnect market, and not executed until February 27th 2019 (inclusive), expire after the end of that trading day.

15 lutego 2019 | 6/2019 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem oferty publicznej akcji serii M, podtrzymanie Strategii Grupy oraz realizacji celów emisji zgodnie z prospektem emisyjnym. Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii M Spółki (“Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2018 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 27 grudnia 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.datawalk.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii M wyemitowane zostały w trybie oferty publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019, zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2019.

2) data przydziału papierów wartościowych;

Data przydziału akcji serii M: 5 lutego 2019 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Oferta publiczna obejmowała do 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Przy emisji akcji serii M nie wystąpiła redukcja.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy łącznie na 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało łącznie 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej równej 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), za jedną akcję. Akcje serii M zostały w całości opłacone gotówką.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii M zapis złożyło łącznie 110 podmiotów, w tym:

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii M przydzielone zostały łącznie 110 podmiotom.

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość objętych akcji serii M wyniosła 10.066.056,00 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych wyniosły 1.022.104,61 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 524.782,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 406.628,11 zł;

d) promocji oferty – 90.694,44 zł.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii M w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii M wyniósł 2,23 zł (dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Objęcie (nabycie) akcji nie było przeprowadzone w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd oświadcza, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków Oferty, zamierza konsekwentnie realizować Strategię Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany Strategii Grupy, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.

Jedocześnie Zarząd oświadcza, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku, nie zmieniając jednocześnie istotnie ani Strategii Grupy, ani opisanych w Prospekcie celów emisyjnych. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na okres 2020 roku. Powyższe scenariusze zakładają:

• konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow;

• przesunięcie na 2020 rok inwestycji nie związanych z bieżącymi operacjami, takich jak: kolejne procesy patentowe w USA i UE, zakup dodatkowych bibliotek programistycznych, udział w konferencjach branżowych poza USA i Polską, usługi eksperckie, zakup dodatkowych środków trwałych (sprzęt komputerowy).

W związku z powyższym, kwota środków z emisji zostanie przeznaczona w następujący sposób: (i) cel nr 1. Działalność w Stanach Zjednoczonych – do 3,90 mln zł, (ii) cel nr 2. Rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 1,95 mln zł, (iii) cel nr 3. Ochrona wartości intelektualnych – do 0,35 mln zł, (iv) cel nr. 4 Działalność operacyjna DataWalk S.A. – do 3,80 mln zł.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020, co przekłada się na scenariusz, w którym Spółka nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs about completion of shares series M public offering (“Shares Offered”).

All of the terms starting with capital letter and not defined in below report, have a meaning given to them in Company Prospectus approved by Polish Financial Supervision Authority on 21st of December 2018 and published for public review electronically on 27th December 2018 on Issuer website (www.datawalk.pl) and BOŚ Stockbroker House website (www.bossa.pl).

1) Start and end date of subscription or sale;

M series shares were issued as part of the public offering. Subscription phase opened on 24th of January 2019 and closed on 1st of February 2019.

2) Date of assignment of securities;

Date of assignment of subscription shares series M: 5th of February 2019.

3) Number of shares for subscription or sale;

Public offering included up to 1.350.000 ordinary M series bearer shares, with a nominal value of PLN 0,10 (1/10 of zloty) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches;

Reduction did not occur with respect to M series shares.

5) The number of securities that have been subscribed for under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were subscribed for, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were allocated, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

7) The price at which the securities were purchased (acquired);

Purchase price of M series shares was PLN 22,00 (twenty-two) per share and were paid for in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in each tranche;

M series shares were subscribed for by total 110 entities, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche;

M series shares were allocated to total 110 investors, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements;

M series shares have not been subject of an underwriting agreement.

11) Value of the subscription or sales of shares;

Total value of shares series M subscribed for was PLN 10.066.056,00 (ten million sixty-six thousand and fifty-six zloty).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles;

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the public offer of Offered Shares amounted to PLN 1,022,104.61 (one million twenty-two thousand one hundred and four zloty 61/100), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 524,782.06;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – PLN 406,628,11;

d) promotion of the offer – PLN 90,694.44.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series M shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

The amount of the issue costs was estimated and included in the issue costs in line with the best knowledge of the Company. If as a result of the final settlement of the costs of the issue, a correction of the data provided in this report is necessary, the Company will provide information in this regard in the form of a current report.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale;

The average cost incurred by the Company per one series M share was PLN 2.23 (two zloty 23/100).

14) The method of payment of acquired (purchased) securities, with the indication of detailed information covering: a) if the acquisition (purchase) was made by offsetting the receivables: – the date of the claim, – the subject of the claim, – the value of the claim together with the inclusion of its valuation , – a description of the transaction in which the receivables arose, – entities that acquired (purchased) the issuer’s securities, indicating their number, b) when the acquisition (purchase) occurred in exchange for non-cash contributions: – the subject of non-cash contributions, – value of non-cash contributions with the inclusion of their valuation, – entities that have taken (purchased) the issuer’s securities, indicating their number;

Acquisition (purchase) of shares was not carried out by offsetting receivables or in exchange for non-cash contributions. The shares were covered only with cash contributions.

The Executive Board declares that despite the lack of obtaining the maximum amount resulting from the terms of the Offer, it intends to consistently implement the Group Strategy and sees no grounds to change the intended use of the issue or change the Group’s Strategy. The Issuer does not rule out that the deadlines adopted for the implementation of individual issue objectives can be extended.

Simultaneously the Executive Board declares that during the subsequent twelve months there is no shortage of working capital in scenarios in which the Issuer implements only part of the initially planned investments in the Group in 2019, without significantly altering either the Group’s Strategy or the issue objectives described in the Prospectus. Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and shifting some parts of the investments planned for the period of 2020. The above scenarios assume:

• a conservative approach to recruitment in example of the sales staff, especially in the USA. In an extreme case, it is assumed that the recruitment of some sales teams will be postponed until 2020 or until additional financing or operating revenues not included in the conservative cash-flow plan are obtained;

• shifting to 2020 investments not related to current operations, such as: subsequent patent processes in the US and the EU, purchase of additional programming libraries, participation in industry conferences outside the US and Poland, expert consulting services, purchase of additional fixed assets (computer hardware).

In regards with the above, the amount of funds from the issue will be allocated in the following way: (i) goal No. 1. Operations in the United States – up to PLN 3.90 million, (ii) goal No. 2. Development of DataWalk analytical platform – up to 1.95 PLN million, (iii) Objective 3. Intellectual property protection – up to PLN 0.35 million, (iv) goal no. 4 Operational activity of DataWalk S.A. – up to PLN 3.80 million.

Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and moving part of the investments for 2020, which translates into a scenario in which the Company does not anticipate a shortage of capital in the next twelve months.

In order to implement the Group’s strategy in the longer horizon and satisfy the capital needs, the Issuer will seek to raise additional funds through another – public or private – issue of shares, or through other financial instruments.

Legal basis: §16 point 1 Regulation of the Minister of Finance dated March 29th, 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

7 lutego 2019 | 5/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lutego 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of February 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

32457608_RP_DW_art19_MAR

5 lutego 2019 | 4/2019 | Przydział akcji serii M. Allocation of series M shares.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej;

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję serii M.

Łączna wartość wpłat wyniosła 10.066.056,00 zł.

Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii M doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that basing on authorization granted in Resolution no 9 of General Meeting from 6th of August 2018, the Executive Board has allocated shares series M that were offered publicly.

Executive Board allocated a total of 457.548 ordinary bearer shares series M, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

Issue price of Offered Shares was set up at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share of series M offered.

Total value of deposits amounted to 10.066.056,00 zł.

Considering the above, the public offering of ordinary bearer shares series M materializes. Executive Board will thus take steps enabling introduction of ordinary bearer shares series M to the trading on the main market of Warsaw Stock Exchange.

25 stycznia 2019 | 3/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Pilot project with a private public safety agency in the USA.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z Praesidium Partners LLC. (“Praesidium”), prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. began execution of a pilot project (“Pilot”) with Praesidium Partners LLC. (“Praesidium”), a private law enforcement agency. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in applications targeted at countering human trafficking and coordination of information and investigations between different private and government agencies fighting against human trafficking. Executing the Pilot is an important milestone for the Capital Group and is part of our strategy to build a market position in the United States of America.

The Executive Board of DataWalk S.A. determined that executing the Pilot is an important information, as there are indications that the cooperation with Praesidium can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

23 stycznia 2019 | 2/2019 | Ustalenie ceny emisyjnej oraz liczby oferowanych akcji serii M. Determination of the issue price and number of offered shares series M.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M (“Akcje Oferowane”) oraz liczby Akcji Oferowanych, a także o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.

Zarząd Spółki, w porozumieniu z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (“Oferujący”), ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym przedmiotem Oferty Publicznej objętych jest łącznie 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oferowanych przez Emitenta w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 200.000 Akcji serii M,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1.150.000 Akcji serii M.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland pursuant to article 54 point 3 of Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Public Trading and Public Companies act, hereby informs about setting up a final issue price for shares series M (“Offered Shares”) and defining amount of Offered Shares, along with information about resignation of the Executive Board from mandate to specify the final amount that will increase the share capital.

Executive Board, in coordination with Bank Ochrony Środowiska S.A. Stockbroker House (“Offerer”), has set up an issue price of Offered Shares at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share offered.

Executive Board informs that it will not use the mandate to specify the final amount that will increase the share capital, pursuant to article 432 § 4 of Commercial Companies Code. Therefore the Offered Shares number offered publicly consists of total of 1.350.000 ordinary bearer shares series M, including:

a) within the Retail Tranche: 200.000 shares series M,

b) within Institutional Investors Tranche: 1.150.000 shares series M.

15 stycznia 2019 | 1/2019 | Zawarcie umowy z Klientem z sektora ubezpieczeniowego. Signing agreement with the insurance Customer.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie (“Klient”), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych (“Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Spółka rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand.

Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information about the conclusion of an Agreement (“Agreement”) with a Customer registered in Warsaw (“Customer”), to execute the sale and implementation of the DataWalk analytical platform (“System”) for anti-fraud applications.

Objectives of the Agreement include: (i) granting of a license and (ii) defining the terms of the maintenance services, all with open-ended contractual arrangements.

The Customer is one of the several largest insurance Groups in the world and another insurance customer of DataWalk, as well as this is a first agreement based on a long term subscription fee. Cooperation with the Customer in Poland is an important milestone for the relationship of the Issuer with the Customer Group, as a part of the Issuer’s land&expand strategy.

Decision about purchasing the DataWalk system were preceded by pilot implementations in Customer Group companies, where the system was tested in fraud detection, targeting organized crime groups and analysis of the claim liquidation process. Due to the international sales context and developing character of the relationship the name of the Customer will remain unpublished for now.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Agreement is important information, as there are indications that the cooperation with this Customer can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

17 października 2018 | 15/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 października 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) na wynalazek pn. “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Uzyskana ochrona patentowa w USPTO dotyczy wynalazku Emitenta, który uzyskał już ochronę w European Patent Office, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 03/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Trzeci patent uzyskany w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta zarówno na najbardziej konkurencyjnym, amerykańskim rynku IT, jak i w Europie.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 17th of October 2018 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Obtained US patent applies to the same area of invention which was already covered by its equivalent patent in European Patent Office (as per report ESPI 3/2017). Thus third patent is another recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of DataWalk S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

6 października 2018 | 14/2018 | Zawarcie memorandum z HIDTA, kluczową instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with HIDTA, key law enforcement agency, US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”), informuje, iż w dniu 5 października 2018 r. powziął informację, że w dniu 5 października 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) instytucją bezpieczeństwa publicznego operującą w stanach Pennsylvania, New Jersey i Delaware w USA na potrzeby sprzedaży i wdrożenia rocznej licencji platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do kolejnego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. on 5th of October 2018 concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) a key law enforcement agency operating in Pennsylvania, New Jersey and Delaware, confirming intent to execute sale and an implementation of a one-year license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the another production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

5 października 2018 | 13/2018 | Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Signing agreement with NCBR for refunding a project.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącego wyboru projektu Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1, zawarta przez Emitenta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Podpisana umowa formalizuje zasady przyznanego dofinansowania, które wynieść ma łącznie 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na znaczącą wartość podpisanej umowy, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Referring to the ESPI report number 10/2018 published on 26th of July 2018 in regards to refund of development costs, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained hardcopy of agreement for financing of Issuer’s development project as part of Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1 with The National Center for Research and Development based in Warsaw.

As a result Company will receive partial refund of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. Agreement formalizes refund for the Company’s expenses in regards to this project where overall costs are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by NCBR.

The value of the contract exceeds the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, therefore the Executive Board of DataWalk S.A. determined that obtaining signed hardcopies of the agreement is an important information.

15 września 2018 | 12/2018 | Zawarcie memorandum z NVGTF instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with NVGTF law enforcement agency in US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2018 r. powziął informację, że w dniu 14 września 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z The Northern Virginia Gang Task Force, instytucją bezpieczeństwa publicznego w stanie Wirginia w USA, na potrzeby sprzedaży i wdrożenia licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to kolejny milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do pierwszego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of September 2018 the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with The Northern Virginia Gang Task Force a key law enforcement agency in the US state of Virginia, confirming intent to execute sale and implementation of a perpetual license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the first production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

6 sierpnia 2018 | 11/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.08.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu

31035652_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_NWZ_20180806

26 lipca 2018 | 10/2018 | Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR. Announcement: PiLab selected by NCBR to receive refund.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. powziął informację, iż złożony przez Emitenta wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” spełnił kryteria w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”) rekomendacji do dofinansowania.

Wnioskowana kwota dofinansowania ww. projektu Spółki wynosi 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc rekomendowana przez NCBR kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of July 2018 the Company obtained information about approval of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. This means that Company costs for the software development were approved to be co-financed as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1.

Company’s expense in regards to this project are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by the Smart Growth Operational Program. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreement can positively influence the Company’s financial situation. We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

10 lipca 2018 | 9/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

29 czerwca 2018 | 8/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Uzyskanie kolejnego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 29th of June 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Obtaining next patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

29 czerwca 2018 | 7/2018 | Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektów. Signing agreement with PARP for refunding of projects.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dotyczącego wyboru projektów Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęły cztery umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR, zawarte przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (“PARP”). Pozyskane przez Spółkę środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Na realizacje każdego z czterech projektów Spółka otrzymała 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), co oznacza, iż Emitent pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów wynosi 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc otrzymana od PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A.

Reffering to the ESPI report number 3/2018 published on 1st of March 2018 in regards to refund of patenting costs, the Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 29th of June 2018 the Company obtained hardcopies of all four (4) agreements for financing of Issuer’s patenting projects with The Polish Agency for Enterprise Development based in Warsaw (“PARP”). As a results, Company will receive partial refund of costs connected with patenting its intellectual property internationally.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

29 czerwca 2018 | 6/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

30761491_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20180628

1 czerwca 2018 | 5/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

16 kwietnia 2018 | 4/2018 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Ministerstwie Finansów RP. Signing agreement for implementation of DataWalk in Ministry of Finance in Poland.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa w ramach współpracy Emitenta z firmami Symmetry sp. z o.o. i Comp S.A. której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Zawarcie umowy to milowy krok w rozwoju Spółki, ze względu na charakter wykorzystania platformy analitycznej DataWalk – jest to jeden z kluczowych obszarów, w którym Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoją działalność. Platforma zostanie wdrożona na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, do którego zadań należy m. in. zapobieganie praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt przystąpienia do realizacji projektu w Ministerstwie Finansów za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisana umowa jest w dotychczasowej historii Spółki największym wartościowo kontraktem na sprzedaż oprogramowania Emitenta. Uczestnictwo w projekcie na rzecz centralnego organu administracji państwowej jest dla Emitenta kluczową referencją, na tym etapie rozwoju, ponadto projekt posiada duży potencjał rozwojowy.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 16th of April 2018 the Company concluded an agreement for cooperation with companies Symmetry sp. z o.o. and Comp S.A., in order to execute sale and implementation of a perpetual license of DataWalk software at the Ministry of Finance, Poland. Signing the agreement is an important milestone for the Company and its Capital Group, as installing DataWalk for usage as defined in this agreement reinforces our efforts concentrated around building a best in class product for law enforcement, intelligence and financial crimes. The DataWalk platform will be implemented for use by The General Inspector of Financial Information, a part of the Ministry of Finance, with an objective to tackle money laundering, address counter-terrorism and identify and investigate financial crimes.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A. determined that signing this agreement to implement DataWalk at the Ministry of Finance is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

The agreement signed and hereby reported is the largest contract in the Company’s history. Participation in this project for the central government is a critical reference for our Company at this stage of development and enables production usage of the system for the strategically important use-cases such as anti-money laundering. Furthermore, the project presents significant development potential within the Ministry of Finance, where DataWalk usage can be significantly enhanced.

1 marca 2018 | 3/2018 | Informacja o wyborze projektów Emitenta do dofinansowania z PARP. Announcement: PiLab selected by PARP to receive refund

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. powziął informację, iż wszystkie z 4 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów Emitenta spełniły kryteria w ramach poddziałania 2.3.4 POIR – Etap IV konkurs nr 1/2017 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (“PARP”) rekomendacji do dofinansowania. Przeznaczeniem dofinansowania ma być częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Maksymalna rekomendowana kwota dofinansowania dla każdego z czterech projektów Spółki wynosi 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. łącznie Emitent może uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów oszacowany został na nie więcej niż 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc maksymalna rekomendowana przez PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 1st of March 2018 the Company obtained information about approval of all four (4) of our projects connected with the international patenting process. This means that Company costs for the patenting process for these 4 patents will be refunded as part of the program named 2.3.4 POIR – stage IV 1/2017.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

25 stycznia 2018 | 2/2018 | Zawarcie umowy z HDI Sigorta A.S., Grupa Talanx. Agreement with HDI Sigorta A.S., Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a HDI Sigorta A.S. należącym do Grupy Talanx (“Klient”).

Współpraca określona w kontrakcie ma mieć długoterminowy charakter i zakłada sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk. Zawarcie umowy stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami w 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25th of January 2018 the Company concluded an agreement between the Issuer and HDI Sigorta A.S. belonging to the Talanx Group (“Client”), continuing cooperation reported in ESPI 5/2017 dated on 14th June 2017. The agreement formalizes the long-term cooperation plan between parties and sale of a perpetual license for full production usage of DataWalk system.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with the Client is important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

2 stycznia 2018 | 1/2018 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs on receiving on 2nd of January, 2018 pursuant to Article 70 point 1 of the Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading and on public companies, notification from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych located in Warsaw, of exceeding the exposure level of votes at the General Shareholder’s Meeting over the level of 5%.

 

29321621_Pilab_S.A._AIFIO_AIPTFI_powyzej_5%_02.01.2018

28 grudnia 2017 | 16/2017 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło od FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

28 grudnia 2017 | 15/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Wojciecha Dyszy, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301564_PIL_zaw_art._19_MAR_WD_20171228

28 grudnia 2017 | 14/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301529_PIL_zaw_art._19_MAR_KP_20171228

28 grudnia 2017 | 13/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301482_PIL_zaw_art._19_MAR_PW_20171228

28 grudnia 2017 | 12/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301428_PIL_zaw_art._19_MAR_SB_20171228

9 listopada 2017 | Raport bieżący 11/2017 | Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty prywatnej akcji. Decision about intention of executing private subscription

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem emisji akcji serii L w liczbie nie większej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy), które zaoferowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej, z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii L w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, z uwzględnieniem rekomendacji oferującego oraz z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tą cenę emisyjną przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zamiarze emisji akcji serii K w liczbie nie większej niż 320 000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) które z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, uczestnikom programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników i współpracowników Spółki.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii K w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej.

Akcje serii K i L emitowane będą na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego w §6a Statutu Emitenta.

O dalszych krokach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th of November 2017 the Company has decided to initiate the process of book building in order to prepare issuance of shares series L in a quantity not greater than 355,000 (three hundred fifty five thousand) shares, which will be offered in the form of private subscription, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of L series shares by 31st of December 2017.

The price of L series shares will be fixed upon finalization of the book building process and will include recommendation of offerer share price and its approval by the Supervisory Board.

Simultaneously, the Executive Board informs about the intent of issuing K series shares in a number not greater than 320,000 (three hundred twenty thousand), which will be offered in the form of a private subscription to participants of the Stock Options Motivating Program – Executive Board, Supervisory Board Members, coworkers and employees of the Company, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of K series shares by 31st of December 2017.

The price of K series shares will be fixed upon the Executive Board decision and approval by the Supervisory Board.

Shares of K and L series will be issued upon the Executive Board Resolution in terms of the capital increase within the authorized capital acting pursuant to paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company.

Next steps with the above process will be reported in due course.

6 września 2017 | 10/2017 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 06.09.2017 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Uzyskanie pierwszego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

Patent obtaining in US

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 6th of September 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Obtaining the first patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of the first US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

2 września 2017 | Raport bieżący 9/2017 | Chris Westphal obejmuje kluczowe stanowisko w Zarządzie DataWalk Inc. Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Pan Chris Westphal w dniu 01.09.2017 roku dołączył do zespołu DataWalk Inc., spółki zależnej od Emitenta, obejmując stanowisko World Wide Vice-President of Sales and Chief Analytics Officer w Zarządzie DataWalk Inc.

Docelowo pozycja Pana Chrisa Westphala w Grupie Kapitałowej Emitenta przewiduje zaangażowanie w globalny rozwój biznesu. Obecnie celem jest penetracja rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uzyskanie pierwszych referencji, a następnie skalowanie obecności Grupy Kapitałowej Emitenta na rynkach globalnych.Pan Chris Westphal zadeklarował zaangażowanie kapitałowe w Spółkę poprzez nabycie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji PiLab S.A.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kluczowego członka zespołu i inwestora za istotną informację, która może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Do chwili obecnej, Pan Chris Westphal pełnił rolę konsultanta i eksperta we współpracy z DataWalk Inc. Dotychczasowe zaangażowanie pozwoliło Panu Westphalowi zweryfikować przewagi konkurencyjne technologii Emitenta oraz jej globalny potencjał, w związku z tym podjął decyzję o niezwłocznym zaangażowaniu operacyjnym w pełnym wymiarze. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie globalnego produktu w sektorze analitycznym.


Krótkie dossier.

Chris Westphal jest przedsiębiorcą i naukowcem w obszarze analityki, autorem kilku książek w tematyce data mining, wizualizacji danych i pattern discovery. Współzałożyciel i prezes zarządu spółki Visual Analytics, która została przejęta w drodze akwizycji przez koncern Raytheon Company w 2013 roku. Rozwijając Visual Analytics współpracował z federalnymi oraz stanowymi agencjami rządowymi z obszaru bezpieczeństwa, wszystkimi głównymi służbami wywiadowczymi, Departamentem Obrony USA, agencjami cywilnymi, międzynarodowymi służbami wywiadu finansowego (FIU – Financial Intelligence Units) oraz dużymi korporacjami.

Jako reprezentant Visual Analytics Chris Westphal zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) i Maryland Muscle Award oraz finał Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Mr. Chris Westphal on 1st of September 2017 joined DataWalk Inc. as World Wide Vice President of Sales and Chief Analytics Officer. Mr. Chris is also being appointed to the Board of Directors of DataWalk.

Given his World Wide role, Mr. Chris will be instrumental to the development and growth of Company’s Capital Group. Mr. Westphal will be engaged in the development of Company’s solutions and penetration in the North America market, with gaining a foothold in North America as a first objective and driving the scaling of Company’s Capital Group presence in the World Wide marketplace as a second objective.

In addition to joining as a key executive, Mr. Chris will also become an investor in PiLab by purchasing 25 000 (twenty-five thousand) shares of PiLab S.A.

This hire might have a positive impact on the Issuer’s Capital Group financial prospects. Mr. Westphal was already active in the Company because he has been serving as an important consultant and expert. Thus he became familiar with Company’s technology and its advantages as well as global potential and offered his full time engagement. The Executive Board of Issuer perceives this hire as major step in executing the Company’s objective of becoming a global vendor of analytics software product.

Short dossier:

Chris Westphal is an entrepreneur, computer/data scientist, and is the author of several books on data mining, visualization, and pattern discovery. He was the co-founder and CEO of data-mining software company Visual Analytics before its sale to Raytheon Company in 2013. While at Visual Analytics he worked with federal and state/local law enforcement, all major intelligence agencies, the Department of Defense, civilian agencies, international Financial Intelligence Units (FIUs), and large corporations.

While at Visual Analytics, Chris garnered industry recognition and accolades, including Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) and Maryland Muscle Award and was named a finalist for the Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

31 lipca 2017 | Raport bieżący 8/2017 | Pierwsza ewaluacja DataWalk w USA. First customer evaluation of DataWalk in USA

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. rozpoczęła na terenie Stanów Zjednoczonych pierwsze testy w procesie ewaluacji systemu DataWalk (“Projekt”). Projekt realizowany w siedzibie korporacji z listy Fortune100 (“Klient”) ma na celu zweryfikowanie systemu DataWalk w kontekście zastosowań w środowisku i infrastrukturze wewnętrznej Klienta.

Projekt ma charakter próbny i może potencjalnie prowadzić do dalszych kroków biznesowych z Klientem, jak również może w znaczący sposób powiększyć wiedzę o przewagach i zastosowaniach systemu DataWalk w najbardziej zaawansowanych, globalnych środowiskach korporacyjnych. Pierwsza ewaluacja systemu z amerykańskim podmiotem stanowi ważny krok milowy w rozwoju firmy high-tech i odnosi się bezpośrednio do strategii Grupy Kapitałowej Emitenta, wskazując na postęp w jej realizacji. Analogiczne działania z sukcesem Emitent prowadził w ostatnich latach na rynku krajowym.

Zarząd PiLab S.A. zdecydował, że rozpoczęcie Projektu stanowi istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem i realizacja Projektu mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 31st of July 2017 DataWalk, Inc., wholly owned subsidiary of Issuer, initiated first customer test and evaluation (“Project”) with a Fortune100 corporation (“Customer”) in United States. The project is intended to test DataWalk software solution against different use-cases within Customer’s environment and infrastructure.

Described Project has an intended trial character and could possibly led to further engagements with Customer, as well as can significantly increase knowledge about possible advantages and applications of DataWalk solution in most advanced corporate environments globally. First customer evaluation with an US entity is an important milestone in the development of a high-tech company and refers directly to Company and its Capital Group strategy, proving progress in its execution analogical to similar milestones achieved in Poland in the past few years.

The Executive Board of PiLab S.A decided that initiation of Project is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s Capital Group financial condition in the future.

30 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 7/2017 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20170629 

22 czerwca 2017 | Raport bieżący 6/2017 | Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta. Lock-up agreement conclusion.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “FGPV”, “Akcjonariusz”). Umowa dotyczy czasowego ograniczenia zbywalności akcji Emitenta. Tym samym wszystkie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcje będące w posiadaniu FGPV zostały objęte zobowiązaniem o charakterze lock-up.

Akcjonariusz zobowiązał się, iż w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie będzie oferował, sprzedawał lub w inny sposób rozporządzał przedmiotowymi akcjami. Zawarcie umowy typu lock-up potwierdza po raz kolejny intencję długoterminowego zaangażowania kluczowych akcjonariuszy będących jednocześnie założycielami i członkami Zarządu Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 22th of June 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and FGP Venture sp. z o.o. registered in Wrocław (“FGPV”, “Shareholder”). The agreement is limiting timeframe of Issuer’s shares sales availability. All of the shares traded on NewConnect Alternative Trading System and owned by FGP Venture are subject to a lock-up obligation.

Without prior written consent of the Company, the Shareholder has pledged not to offer, sell or otherwise dispose of the owned shares within 24 months from the date of conclusion of the agreement. This agreement confirms once again the intention of long-term commitment of the key shareholders who are both founders and members of the Company’s Management Board.

14 czerwca 2017 | Raport bieżący 5/2017 | Zawarcie umowy z podmiotem z Grupy Talanx. Agreement with a company from Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Emitentem a zagranicznym podmiotem z sektora ubezpieczeń z Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk. Na podstawie zawartej umowy ustalone zostały założenia dotyczące dwóch pierwszych etapów współpracy przewidujących pełne wdrożenie systemu oraz zakres współpracy w bieżącym roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta. Umowa handlowa z podmiotem zagranicznym stanowi milowy krok w rozwoju spółki high-tech, gdyż pokazuje uzyskanie trakcji sprzedażowej, jak również potwierdza, iż przewagi konkurencyjne produktu technologicznego z Polski (pomimo braku referencji zagranicą, wsparcia sprzedaży w obcym języku, zasobów wdrożeniowych na lokalnym rynku Klienta) mogą zostać dostrzeżone w rywalizacji z liczną, światową konkurencją, poza rodzimym rynkiem.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, gdyż wartość umowy oraz kolejne związane z nią zamówienia z Grupy Talanx mogą znacząco rosnąć.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of June 2017 the Company received hardcopy of an agreement concluded between the Issuer and a foreign entity from insurance sector from Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution. The contract relates to first two phases of cooperation – full implementation of the system and cooperation in the current year with the possibility of extending the scope of cooperation.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, but will have a relatively significant impact on the Issuer’s results. First trade agreement with a foreign entity is an important milestone in the development of a high-tech company. It demonstrates sales traction and confirms that the competitive advantage of a high-tech product from Poland (despite lack of foreign references, language support and implementation engineers available locally) can be noticed despite high competition in the foreign market.

The Executive Board of PiLab S.A decided that cooperation with Client is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s financial condition in the future. It is possible that value of the agreement and further orders from Talanx Group could significantly increase.

2 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 4/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

11 maja 2017 | Raport bieżący 3/2017 | Uzyskanie patentu. Patent obtaining

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 39/2013 z dnia 1 września 2013 r. niniejszym informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. powziął informację o uzyskaniu patentu procedowanego od 2013 roku w European Patent Office (Europejskim Urzędzie Patentowym). Ochrona prawna dotyczy wynalazku pn. “Computer-implemented method for improving query execution in relational databases normalized at level 4 and above” jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych.

Uzyskanie pierwszego patentu z kilku procedowanych zgłoszeń w Unii Europejskiej i USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta oraz nowatorskiego podejścia do wprowadzanych na rynek informatyczny rozwiązań. Jednocześnie pokazuje, że nakłady inwestycyjne na B+R ponoszone przez Emitenta są celowe oraz budują wartość Emitenta.

Patentowanie rozwiązań informatycznych jest kosztownym, długotrwałym i wymagającym procesem, zazwyczaj tylko międzynarodowe korporacje realizują tego rodzaju działania. W Polsce w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich najbardziej aktywne w patentowaniu są nadal ośrodki badawcze, tym bardziej uzyskanie przez Emitenta patentu z obszaru IT jest przełomowym wydarzeniem.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zgłoszenia patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

 

———————————

Patent obtaining

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report EBI 39/2013 published on 31st of August 2013, hereby informs that on 10th of May 2017 has received information about obtaining a patent as a result of a process started in 2013 in European Patent Office. Legal protection concerns the invention “Computer-implemented method for improving query execution in normalized relational databases at level 4 and above” – it is one of the few Polish software patents and the first one that concerns relational databases.

Obtaining the first patent from several applications filed in the European Union and USA confirms the innovation of the Issuer’s technology and innovative approach to the IT solutions introduced by the Company. At the same time, it shows that Issuer’s investment in R&D are intentional and creating value added to the Issuer.

Patenting IT solutions is an expensive, long-lasting and demanding process, executed usually by international corporations. In Poland, unlike most other European countries, the most active in patenting efforts are scientific research centres. From this perspective obtaining IT patent by the Issuer is a groundbreaking event.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that receiving of the first patent is a significant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Patent is securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP) so that it would become a source of revenue in the process of its commercialization.

27 kwietnia 2017 | 2/2017 | Złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku patentowego. Submitting the patent application to the European Patent Organization

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka złożyła do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego) zgłoszenie patentowe w międzynarodowej procedurze PCT, na podstawie którego Emitent ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. “Systems and methods for querying databases”. Przedmiotem złożonego wniosku patentowego są nowatorskie sposoby oraz metody Emitenta w zakresie budowania zapytań do baz danych.

Zarząd Spółki uznał fakt złożenia kolejnego wniosku patentowego za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Złożenie wniosku patentowego ma na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

Submitting the patent application

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of April 2016 the Company submitted a patent application to the European Patent Organization under the international PCT procedure for “Systems and methods for querying databases”, which aims to secure rights to innovative and unique techniques of building database queries.

The Executive Board of PiLab S.A decided, that submitting this patent application is a relevant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Submission of a patent application aims at securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (“IP” – Intellectual Property) so that they would become a source of revenue in the process of commercialization of IP rights.

15 marca 2017 | 1/2017 | Zawarcie umowy z TUiR WARTA S.A. Agreement with TUiR WARTA S.A.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. należącym do Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

 

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of March 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and WARTA S.A. Insurance and Reinsurance Company belonging to the Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution.

 

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with Client is an important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s financial condition in the future.

23 grudnia 2016 | 7/2016 | Zawarcie umowy z klientem z sektora finansowego. Agreement with a customer from financial sector.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 14 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a jednym z liderów sektora windykacji (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kolejnego klienta z branży windykacyjnej za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez rozwiązania Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu w sektorze windykacyjnym. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 23.12.2016 the Company received a hardcopy agreement dated on 14.12.2016 concluded between the Issuer and one of the leaders from debt collection sector (“Client”). The agreement objectives include realisation of commercial analytical project, through implementation DataWalk software solution.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, however it will have a relatively significant impact on Issuer’s revenue.

The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with new client from debt collection sector is an important information. It confirms, introduced by Issuer’s solution value added to the effectivity improvement, for the entities from debt collection sector. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have further, positive impact on the Company’s financial condition in the future.

8 grudnia 2016 | 6/2016 | Otrzymanie zamówienia na poszerzanie zakresu działania systemu PiLab | Order for the extension of Pilab solution.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zamówienie od podmiotu z sektora windykacji (“Klient”) na poszerzenie zakresu działania platformy analitycznej zakupionej od Emitenta w 2015 roku. Przedmiotowe zamówienie stanowi kontynuację współpracy z Klientem, o której podjęciu Emitent komunikował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Wartość zamówienia przekracza 30% wartości inicjalnego zakupu, przy czym kwota ta może dodatkowo wzrosnąć w przyszłości z tytułu świadczenia przez Emitenta usług wsparcia oprogramowania (maintenance).

Zarząd Emitenta zaznacza, iż wartość otrzymanego zamówienia, jak i sumaryczna wartość aktualnego oraz inicjalnego zamówienia, nie spełniają kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał jednak fakt pozyskania kolejnego zamówienia za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu Klienta. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of December 2016 the Company received an order from a company (“Client”) from the debt collection sector, for the expansion of analytical solution bought by the Client in 2015. This order is incremental to the agreement, which was communicated by Issuer in EBI 40/2015 report issued on 3th of November 2015.

Value of this order is over 30% of the value of initial one and it could further increase due to maintenances services provided by the Issuer.

Although value of this order and combined agreement are not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that acquiring this order is an important information, because it confirms, introduced by Issuer’s solution, value added to the Client’s effectivity improvement. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Company’s financial condition in the future.

25 listopada 2016 | Raport bieżący 5/2016 | Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa | Agreement with State Treasury.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”,) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 17 listopada 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa (“Strony”). Umowa dotyczy realizacji projektu pilotażowego wdrożenia środowiska analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Projekt ma charakter płatnego wdrożenia, którego celem jest opracowanie szeregu istotnych analiz i ewaluacja określonych obszarów merytorycznych. Podjęty przez Strony projekt stanowi weryfikację praktycznego zastosowania nowatorskiego rozwiązania polskiej spółki technologicznej w sektorze administracji publicznej na poziomie centralnym.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Emitenta uznał jednak fakt podpisania ww. umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że wyniki tego projektu mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25.11.2016 the Company received a hardcopy agreement of 17.11.2016 concluded between the Issuer and State Treasury. The agreement is for the realisation pilot project, regarding initial introduction of data analysis platform DataWalk.

The aim of this paid implementation is to develop a number of essential analyses and evaluations of specific areas, providing also a validation of a practical usage of an innovative solution developed by Polish high-tech company within public administration at the central level.

Although value of this agreement is not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that signing this agreement is an important information due to indications that the outcome of this project can have impact on the Company’s financial condition in the future.

28 lipca 2016 | Raport bieżący 4/2016 | Objęcie udziałów w spółce prawa amerykańskiego – DataWalk Inc. | Purchase of shares in DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100,00% kapitału zakładowego w spółce prawa amerykańskiego DataWalk Inc. z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware, za cenę w łącznej wysokości 5.000,00 USD (słownie: pięć tysięcy dolarów amerykańskich). W związku z powyższym DataWalk Inc. stał się podmiotem zależnym od Emitenta.

Funkcja Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) DataWalk Inc. powierzona została Panu Gaborowi Gotthardowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

The Management Board of PiLab S.A. with its registered office in Wrocław, Poland (“The Issuer”) hereby informs that on July, 27 2016 The Issuer purchased 100 shares in DataWalk Inc. with its registered office in Wilmington, Delaware, which represents 100,00% of its share capital for a total purchase price of USD 5,000.00 (five thousand US dolars). Therefore DataWalk Inc. has become a wholly owned subsidiary of The Issuer.

Gabor Gotthard, former member of the Supervisory Board of the Issuer was appointed Chief Executive Officer of DataWalk Inc.

30 czerwca 2016 | 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik: pilab_sa_-_wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_2016_06_29.pdf

2 czerwca 2016 | nr 1/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
PIL – projekty uchwał ZWZ 2016.pdf  
PIL – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2016.pdf    
PIL – ogłoszenie ZWZ 2016.pdf

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 18/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_JSwiderski 20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 17/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL_-_ESPI__-_zawiadomienie_z_art._69_ASokolowski_20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 16/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_Investors TFI SA 20150916

10 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 15/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik PIL-zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

3 lipca 2015 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. List of Shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd PiLab S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs about Shareholders holding at least 5% of votes present at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Załącznik: PIL – wykaz akcjonariuszy powyzej 5% ZWZ 2015 06 29

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Panów Pawła Wieczyńskiego, Sergiusza Borysławskiego i Krystiana Piećko, Członków Zarządu PiLab S.A. (Osoby zobowiązane), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Panowie Paweł Wieczyński, Sergiusz Borysławski i Krystian Piećko, Członkowie Zarządu PiLab S.A., wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art_160_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Krystian Piećko, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_PW.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Sergiusza Borysławskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: 
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna    
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Pawła Wieczyńskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_PW.jpg

3 czerwca 2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu

 

PIL – Ogłoszenie – ZWZ

PIL – Projekty uchwał

PIL – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

1 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii H oraz I.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik – zawiadomienie art. 69 ESPI

9 kwietnia 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii G.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

6 marca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport nr: 1/2015

Data sporządzenia: 2015-03-06

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 05 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu  powyżej progu  5%  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA (spółka notowana na rynku NewConnect). Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA zostało spowodowane nabyciem w dniu 27.02.2015 r. 3180 akcji PILAB S.A. po średniej cenie 40,14 zł za jedna akcję, za pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, na sesji zwykłej organizowanej przez GPW w Warszawie.

Przed powyżej dokonaną zmianą wraz z osobą blisko powiązaną posiadałem 124475 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stanowiło 6,97% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do 124475 głosów z tych akcji stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku powyższej zmiany posiadam wraz z osobą blisko powiązaną 127655 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stawni 7,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 127655 głosów z tych akcji stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia zawiadamiania nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.

Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy

10 lipca 2014 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Numer: 6/2014

Data sporządzenia: 10-07-2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd PILAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5proc_glosow_na_ZWZ

13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

 

  1. Jerzy Świderski na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że przekroczyłem 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB SA.
  2. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PILAB SA, o czym informowała spółka PILAB SA raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 06.06.2014r., posiadam 191.471 akcji PILAB SA, które stanowią 10,71% w kapitale zakładowym PILAB SA i uprawniają do 191.471 głosów, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów.
  3. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy
  4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy
  5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy
13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki PILAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

  1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów nie została spowodowana zbyciem przeze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i jednocześnie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. w związku z powzięciem informacji w dniu 6 czerwca 2014 r. o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  2. W wyniku powyższej zmiany posiadam 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 40,57% w kapitale zakładowym oraz 57,72% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB S.A.
  3. Przed wyżej wymienioną zmianą posiadałem 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., co stanowiło 44,75% w kapitale zakładowym oraz 61,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB  S.A.
  4. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.
5 czerwca 2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 2/2014

Data sporządzenia: 3-06-2014

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL-ogłoszenie-ZWZ1

PIL-Wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania1

PIL-projekty-uchwał1

31 stycznia 2014 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 1/2014

Data sporządzenia: 30-01-2014
Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._160_201401302

17 lipca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr: 13/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Temat:   Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki (do 3 czerwca 2013 r.), zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski (Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A. do 3 czerwca 2013 r.), wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

17 lipca 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 12/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

4 lipca 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Numer: 11/2013

Data sporządzenia: 04-07-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_ZWZ

31 maja 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 9/2013

Data sporządzenia: 31-05-2013

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL_-_ogloszenie_Zarzadu_spolki_piLAB_Spolka_Akcyjna

PIL_-_projekty_uchwal

PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

14 maja 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013.05.14

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji serii E.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zalacznik_8_2013

13 kwietnia 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2013

Data sporządzenia: 13-04-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PILAB_art.160

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3 kwietnia 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Numer: 5/2013

Data sporządzenia: 29-03-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 marca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 4/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Sokolowski

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 3/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Bijasa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Bijas

1 marca 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 1/2013

Data sporządzenia: 01-03-2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB-ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB-projekty_uchwal_NWZ

piLAB-wzor_pelnomocnictwa

6 grudnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący: 12/2012

Data sporządzenia: 06.12.2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art160_A_Sokolowski-1

22 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 10 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.22

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._69_ASokolowski

18 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr: 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.18

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_z_tyt._69_KPiecko

19 września 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2012

Data sporządzenia: 19-09-2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku, w związku z nie dojściem do skutku transakcji, o której informował zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokonanym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Raport Bieżący ESPI nr 4/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.), otrzymał od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), ponowną informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. wraz z listem przewodnim wyjaśniającym zaistniałą sytuację.

Pan Przemysław Jura, były Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie oraz list przewodni wyjaśniający zaistniałą sytuację stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art.160_+_list_przewodni_PJura

19 września 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8/2012

Data sporządzenia: 2012.09.19

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_art._69_PJura

6 września 2012 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 5 września 2012 r.

Numer: 6/2012

Data sporządzenia: 06-09-2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 5 września 2012 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

21 sierpnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr:  4/2012

Data sporządzenia: 2012-08-21

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Przemysława Jury, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. Pan Przemysław Jura, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_art_160_PJura

10 sierpnia 2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 10-08-2012

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB_-_projekty_uchwal_NWZ

piLAB_-_Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

30 lipca 2012 | Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012.07.30 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI_02.2012

11 lipca 2012 | Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr: 1 / 2012

Data sporządzenia: 05-07-2012

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 05 lipca 2012 r. piLAB S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X