Raporty ESPI - bieżące

4 czerwca 2021 | 9/2021 | Sprzedaż do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Sale to U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.

Raport bieżący 9/2021 | 04.06.2021 | 14:02

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (“RII”), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (“INL”).

Misją INL jest zapewnienie bezpieczeństwa w Ameryce poprzez zwalczanie przestępczości, nielegalnych narkotyków i niestabilności za granicą, poprzez wspieranie rządowych agencji innych krajów w zwiększaniu ich zdolności operacyjnych. Oprogramowanie DataWalk zostało wybrane do jednego z takich projektów w zastosowaniach związanych z pozyskiwaniem informacji, wywiadu i gromadzenia danych, a także ich analizy i rozpowszechniania, dla organizacji celnej kraju partnerskiego.

Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ zakup licencji przez instytucję federalną USA może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. has obtained a purchase order from Research Innovations Inc. USA (“RII”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

INL’s mission is to keep America safe by countering crime, illegal drugs and instability abroad by assisting government agencies of other countries to enhance their operational capabilities. DataWalk software has been selected for such a deployment, where it will be used to aid information, intelligence and data collection; as well as analysis and dissemination, for a national customs organization of a partner country.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order from another U.S. Federal Government agency is confidential information, and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

2 czerwca 2021 | 8/2021 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A.

Raport bieżący 8/2021 | 02.06.2021 | 12:23

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz inne materiały znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanego punktu porządku obrad ws. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Emitent informuje, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

– Pana Grzegorza Dymka,

– Pana Wojciecha Dyszego,

– Pana Filipa Paszke,

– Pana Romana Pudełko,

– Pana Rafała Wasilewskiego

wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Życiorysy wskazanych powyższej członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://datawalk.pl/wladze-spolki/.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, acting pursuant to article 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 11 item 1 of the Company’s Articles of Association, convenes under article 402 [1] of the Commercial Companies Code, as of June 30, 2021, at 12:00, the Ordinary General Meeting of the Company which will be held at the Company’s headquarters at ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company, the content of draft resolutions with justifications and other materials are included in the attachments to this report.

In addition, with reference to the planned point on the agenda regarding the appointment of members of the Supervisory Board of the Company, the Issuer informs that all existing members of the Supervisory Board of the Company expressed their readiness to serve a new term of office, and agreed to stand as candidates at the Ordinary General Meeting. These Board members are:

– Mr. Grzegorz Dymek,

– Mr. Wojciech Dyszy,

– Mr. Filip Paszke,

– Mr. Roman Pudełko,

– Mr. Rafał Wasilewski

The resumes of the above-mentioned members of the Supervisory Board are available on the Company’s website at: https://datawalk.pl/wladze-spolki/.

39435681_DW_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2019_2020.pdf
39435681_DW_ZWZ_2021_projekty_uchwal_z_uzasadnieniem.pdf
39435681_DW_ogloszenie_ZWZ_2021.pdf
39435681_DW_opinia_zarzadu_kapital_docelowy.pdf
39435681_DataWalk_S.A._2019-2020_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf
39435681_Sprawozdanie_RN_za_2020.pdf

 

 

1 czerwca 2021 | 7/2021 | Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji. Appointment of Executive Board for a consecutive term of office.

Raport bieżący 7/2021 | 01.06.2021 | 17:38

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 1 czerwca 2021r. uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki na nową, wspólną, 3-letnią kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku:
1_ Pana Pawła Wieczyńskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
2_ Pana Krystiana Piećko – powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki oraz
3_ Pana Sergiusza Borysławskiego – powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk powołanych Członków Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.The Executive Board of DataWalk S.A. _“Company”, “Issuer”_ registered in Wroclaw, Poland informs that on 1st June 2021 the Supervisory Board of the Issuer appointed the Executive Board of the Company for a new, joint 3-year term of office commencing on the day following the date of the Ordinary General Meeting approving the financial statements for the financial year ended December 31, 2020, electing:
1_ Paweł Wieczyński – appointed as the President of the Executive Board,
2_ Krystian Piećko – appointed as the Member of the Executive Board and
3_ Sergiusz Borysławski – appointed as the Member of the Executive Board.

The appointed Members of the Executive Board do not conduct any activity that would be competitive to that of the Company, are not partners of a competitive civil partnership, partnership or capital company, and do not participate in a competitive legal entity as members of its governing body. Moreover, they are not included in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register.

In the attachment to this current report, the Issuer presents information on the education, professional experience and positions of the appointed Members of the Executive Board.

zalacznik_-_powolanie_do_Zarzadu

 

17 maja 2021 | 6/2021 | Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za 1 kwartał 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first quarter of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.

Raport bieżący 6/2021 | 17.05.2021 | 22:25

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”) za 1 kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 2 592 tys. zł, wobec 717 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 261%,
– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 4 723 tys. zł, wobec 2 455 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi ich zwiększenie o 92%,
– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 365 tys. zł, wobec -1 431 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi zwiększenie straty o ok. 205%,
– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3 465 tys. zł, wobec 1 261 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 175%,
– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 796 tys. zł, wobec 4 889 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o 80%,
– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 599 tys. zł, wobec -3 454 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi zwiększenie straty o ok. 33%.

Najważniejszy wpływ na jednostkowy wynik finansowy netto Spółki w 1 kwartale 2021 r. miały: i) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc.; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; a także iii) wzrost przychodów ze sprzedaży.

W związku z prowadzonymi pracami nad śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za 1 kwartał 2021 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 2 969 tys. zł. Tym samym, do dnia bilansowego 31 marca 2021 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumybilansowej wykazywanej w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za 1 kwartał 2021 r. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 1 kwartale 2021 r. miały: i) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; ii) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 31 maja 2021 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w 1 kwartale 2021 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby announces estimated selected financial data for the Company and the Data Walk Capital Group (“Group”) for the first quarter of 2021 toghether with comparable data:

– Estimated revenues from sales amounted to PLN 2 592 thousand, compared to PLN 717 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of approx. 261%;
– Estimated operating costs amounted to PLN 4 723 thousand, compared to PLN 2 455 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 92%,
– Estimated net financial result was PLN -4 365 thousand, compared to PLN -1 431 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of loss by approx. 205%;
– Consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 3 465 thousand, compared to PLN 1 261 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of approx. 175%;
– Consolidated estimated operating costs amounted to PLN 8 796 thousand, compared to PLN 4 889 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 80%,
– Consolidated estimated net financial result was PLN -4 599 thousand, compared to PLN -3 454 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 33%.

The separate net financial result in the first quarter of 2021 was particularly affected by the following factors: i) recognition by the Company of an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the subsidiary entity DataWalk Inc.; ii) an increase in the costs of remuneration and external services related to the growing scale of operations, the increasing number of implementations, engineering investments and the growth in the number of sales teams, as well as other processes related to international commercialization; and iii) an increase in the Company’s sales revenues.

In the course of preparing of the interim condensed financial statements for the first quarter of 2021, the Executive Board of the Company decided to recognize an impairment loss on the financial asset held by the Issuer in the subsidiary in the total amount of PLN 2 969 thousand. Thus, until the balance sheet date of March 31, 2021, the Company recognized impairment losses amounting to the entire investment value in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the activities related to the the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake investment activities, in particular related to building the sales and implementation teams. The overriding goal of the subsidiary’s planned investment activities is to increase the scale of operations and maximize revenues from sales. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the the parent company. The major factor reducing the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, based on which the impairment test was performed.

Recognition of the impairment loss by the Issuer reduces the separate financial result and the value of the balance sheet total shown in the interim condensed financial statements for the first quarter of 2021. The impairment loss will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the Group.

The above operation is a non-cash operation and does not affect the Issuer and the Group’s current financial situation.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first quarter of 2021 came

from: i) an increase in the costs of remuneration and external services related to the development and growing scale of the Group’s operations, both in increasing the number of implementations, engineering investments and sales teams members, as well as processes related to international commercialization; and ii) an increase in the Group’s sales revenues.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements, and consequently the possibility of change in values indicated in this current report may not by excluded. The periodic report will be published on 31st May, 2021.

In the event of significant changes to the data mentioned above, the Issuer will submit a separate report according to applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer and the consolidated net financial result achieved by the Group in first quarter of 2021, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company and of the Group.

26 kwietnia 2021 | 5/2021 | Sprzedaż do Rhode Island Office of Attorney General. Sale to Rhode Island Office of Attorney General.

Raport bieżący 5/2021 | 26.04.2021 | 19:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Rhode Island Office of Attorney General “RIAG”, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk.

Biuro prokuratora generalnego Rhode Island odpowiada za zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i publicznego Rhode Island oraz zapewnienie zaufania społecznego do władz stanowych i walkę z korupcją. Biuro Prokuratora Generalnego Rhode Island zastosuje platformę analityczną DataWalk do analiz wywiadowczych i dochodzeń wspierających działalność RIAG.

Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ zamówienie potwierdza zdolność Emitenta do skutecznej obsługi agencji rządowych w USA na szczeblu stanowym oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

The Executive Board of DataWalk S.A.  “Company”, “Issuer” registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from the Rhode Island Office of Attorney General  “RIAG”, for license sale of the DataWalk analytical platform.

Rhode Island’s Office of Attorney General fights to enhance the economic security of Rhode Island, protect the public safety of the communities and restore the public trust in state government by fighting corruption. Rhode Island’s Office of the Attorney General will use DataWalk to for intelligence analysis and investigations in support of their mission.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this further confirms the Issuer’s ability to successfully service state-level U.S. government agencies, and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

 

12 kwietnia 2021 | 4/2021 | Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za rok 2020 i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the year 2020 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.

Raport bieżący 4/2021 | 12.04.2021 | 17:43

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) za rok 2020 wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 12 359 tys. zł, wobec 2 362 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o ok. 423%,
– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 12 050 tys. zł, wobec 13 735 tys. zł w roku 2019, co stanowi ich zmniejszenie o 12%,
– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 421 tys. zł, wobec -11 193 tys. zł w roku 2019, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 60%,
– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15 722 tys. zł, wobec 3 512 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o ok. 348%,
– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 22 259 tys. zł, wobec 14 633 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o 52%,
– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -6 323 tys. zł, wobec -11 044 tys. zł w roku 2019, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 43%.

Na jednostkową stratę netto w roku 2020, szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; iv) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., a także v) wzrost kosztów finansowych wynikający w szczególnosci z ujemnych różnic kursowych oraz aktualizacji wartości inwestycji w jednostkach powiązanych.

W związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym raportem za rok 2020, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 1 114 tys. zł. Tym samym w całym roku 2020 Spółka dokonała odpisów na łączną kwotę 4 719 tys. zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy. Jednocześnie Spółka informuje, że wartość dokonanego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w roku 2020 miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; a także v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w Spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych. Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe są przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w roku 2020, na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.
The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Data Walk Capital Group (“Group”) for the year 2020 tohether with comparable data:

– separate estimated revenues from sales amounted to PLN 12 359 thousand, compared to PLN 2 362 thousand in the year 2019, which is an increase of approx. 423%;
– separate estimated operating costs amounted to PLN 12 050 thousand, compared to PLN 13 735 thousand in the year 2019, which is a reduction of 12%,
– the separate estimated net financial result was PLN -4 421 thousand, compared to PLN -11 193 thousand in the year 2019, which is a reduction of loss by approx. 60%;
– consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 15 722 thousand, compared to PLN 3 512 thousand in the year 2019, which is an increase of approx. 348%;
– consolidated estimated operating costs amounted to PLN 22 259 thousand, compared to PLN 14 633 thousand in the year 2019, which is an increase of 52%,
– the consolidated estimated net financial result was PLN -6 323 thousand, compared to PLN -11 044 thousand in the year 2019, which is a reduction of 43%.

The separate net financial result in the year 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of that program’s costs in other operating expenses; and iv) creation by the Company of an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the related entity DataWalk Inc. and v) an increase in the financial costs resulting in particular from negative exchange rate differences and revaluation of investments in related entities.

In connection with the work on the annual report for the year 2020, the Executive Board of the Company decided to create an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the subsidiary in the total amount of PLN 1 114 thousand. Thus, in the whole year 2020, the Company made an impairment loss in the total amount of PLN 4 719 thousand, which corresponds to the full value of the investment in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the dynamics of activities related to the expansion on the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake appropriate investment activities, in particular related to the intensification of the process of building the sales and implementation teams. The overriding goal of the subsidiary’s planned investment activities is to increase the scale of operations and thus to maximize revenues form sales. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the Company as the parent company. The major impact on reducing the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, based on which the impairment test was performed.

Creating of he impairment loss by the Issuer reduces the separate financial result and the value of the balance sheet total shown in the separate financial statements for the year 2020. The impairment loss will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the Group.

The above operation is non-pecuniary and does not affect the Issuer and the Group’s current financial situation. At the same time, the Company informs that the write-off value is estimated and may change.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the year 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, mainly resulting from building sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) higher depreciation costs for completed development works on DataWalk software; iv) an increase in external services costs, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; v) the termination in the Company of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of that program’s costs in other operating expenses.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements. The Issuer indicates that the financial statement is subject to review by an independent statutory auditor, and consequently the possibility of change of values indicated in this current report may not by excluded. The periodic report will be published on 30th April, 2021.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer and the consolidated net financial result achieved by the Group in the year 2020, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company and of the Group.

 

15 marca 2021 | 3/2021 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.

Raport bieżący 3/2021 | 15.03.2020 | 21:55

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 2 marca 2021 r. potwierdzenia przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Systems And Methods For Querying Databases”.

Uzyskanie piątego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście realizowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej, co stanowi podstawę uznania niniejszej informacji za informację poufną.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that today the Company obtained information about earning a patent in the United States Patent and Trademark Office on 2nd March 2021. The title of the Patent is “Systems And Methods For Querying Databases”.

Obtaining this fifth patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP), which is the basis for recognizing information as confidential information.

 

25 stycznia 2021 | 2/2021 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O – uzupełnienie raportu ESPI nr 34/2020 z dnia 12 października 2020 r . Information connected with the completion of the private subscription of series O shares – supplement to ESPI report No. 34/2020 of October 12, 2020.

Raport bieżący 2/2021 | 25.01.2020 | 12:05

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 12 października 2020 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją prywatną akcji serii O (“Akcje”):

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 50.949,49 zł (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 50.949,49 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d) promocji oferty – nie dotyczy.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii O w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii O wyniósł 0,12 zł (dwanaście groszy).

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 34/2020 of October 12, 2020, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public supplement regarding the information contained in point 12 and 13, relating to the costs associated with the private subscription of O series shares (“Shares”):

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the issuance of Offered Shares amounted to PLN 50.949,49 (fifty thousand nine hundred forty-nine zloty forty-nine groszy), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 50.949,49;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – not applicable;

d) promotion of the offer – not applicable.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series O shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale

The average cost incurred by the Company per one O series share was PLN 0,12 (twelve groszy).

 

13 stycznia 2021 | 1/2021 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. Dates of publishing of periodic reports in 2021.

Raport bieżący 1/2021 | 13.01.2020 | 12:03

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 30 września 2021 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 31 maja 2021 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 listopada 2021 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego 2021;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2021 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the dates of publication of periodic reports in 2021 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2020 – 30th April, 2021.

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2021 to 30th June 2021 – 30th September 2021.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2021 containing entity quarterly financial information – 31st May 2021.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2021 containing entity quarterly financial information – 29th November, 2021.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for last quarter of the financial year 2020 and the second quarter of the financial year 2021;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2021 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

 

29 grudnia 2020 | 49/2020 | Zawarcie umowy na kontynuację współpracy w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the continuation of use of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.

Raport bieżący 49/2020 | 29.12.2020 | 19:47

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 z dnia 9 maja 2020 roku.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na umocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na polepszenie sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that today it concluded an agreement with an entity based in Warsaw that provides cloud services, signed in order to continue cooperation on the project at the request of the state administration body. Above reported agreement defines the cooperation plan between parties, continuing cooperation previously reported in ESPI 8/2020 dated May 9th, 2020.

Execution of the project will have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future economic and financial situation of the Issuer and the prospects for its development.

29 grudnia 2020 | 48/2020 | Sprzedaż do Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku. Sale to the Procurador Fiscal de la Federacion in Mexico.

Raport bieżący 48/2020 | 29.12.2020 | 11:44

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z IT Solutions and Services. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku (“PFF”).

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową i pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from IT Solutions and Services for license sale of the DataWalk analytical platform to the Procurador Fiscal de la Federacion in Mexico (“PFF”).

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this may have a positive impact on the future financial and competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

17 grudnia 2020 | 47/2020 | Sprzedaż do Policji w Kanadzie. Sale to Police in Canada.

Raport bieżący 47/2020 | 17.12.2020 | 15:14

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o podpisaniu umowy z jedną z największych Komend Policji w Kanadzie (“Klient”). Umowa dotyczy sprzedaży oprogramowania DataWalk.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem, może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową i pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc., has signed an agreement with one of the largest municipal police departments in Canada for purchase of DataWalk software.

The Executive Board of the Company recognized the fact that signing this agreement is confidential information as this may have a positive impact on the financial and strategic position of the Issuer’s Capital Group in North America.

1 grudnia 2020 | 46/2020 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series O shares.

Raport bieżący 46/2020 | 1.12.2020 | 15:37

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent”) informuje o wpływie do Spółki Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 1 grudnia 2020 r., w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 1224/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., w dniu 3 grudnia 2020 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 421.000 akcji serii O i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs about the receipt by the Company a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) of December 1st, 2020, which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 1224/2020 of 23rd November 2020, on December 3rd, 2020, 421 000 series O shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

1 grudnia 2020 | 45/2020 | Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący 45/2020 | 1.12.2020 | 10:33

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (50-130), ul. Rzeźnicza 32-33, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

30 listopada 2020 | 44/2020 | Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

Raport bieżący 44/2020 | 30.11.2020 | 20:49

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 920/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 421.000 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jedocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 3 grudnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii O pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 grudnia 2020 r. pod kodem “PLPILAB00012”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 920/2020 of November 30th, 2020, stated that 421.000 (four hundred and twenty-one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each are admitted to exchange trading on the main market.

At the same time, the WSE Executive Board decided to introduce to exchange trading on the main market the shares of O series on December 3rd, 2020 , subject to the registration these shares by the Central Securities Depository of Poland on December 3rd, 2020 under the code “PLPILAB00012”.

 

23 listopada 2020 | 43/2020 | Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.

Raport bieżący 43/2020 | 23.11.2020 | 16:01

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 23 listopada 2020 r., w sprawie rejestracji w KDPW 421.000 akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Company received a statement from the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) dated on 23rd of November 2020 regarding registration of 421.000 series O ordinary bearer shares in KDPW with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with ISIN code PLPILAB00012, subject to the introduction of these shares to the trading on a regulated market to which other shares of the Issuer were introduced and marked with the above-mentioned ISIN code.

The registration will take place within 3 days of receipt by KDPW of the decision to introduce the abovementioned shares for trading on the regulated market, for which other shares of the Issuer were introduced and marked with abovementioned ISIN code, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introducing these shares to trading on this regulated market.

16 listopada 2020 | 42/2020 | Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.

Raport bieżący 42/2020 | 16.11.2020 | 21:24

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6 783 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 262%,

– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 220 tys. zł, wobec 10 390 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o ok. 21%,

– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 676 tys. zł, wobec -10 474 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 55%,

– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8 939 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 377%,

– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 15 355 tys. zł, wobec 10 234 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o 50%,

– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -6 137 tys. zł, wobec -10 397 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 41%.

Na jednostkową stratę netto w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej; iv) wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z rozbudowy zespołów deweloperskiego oraz wdrożeniowego, a także v) dokonanie przez Spółkę w I półroczu 2020 r. odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., który został wykazany w pozostałych kosztach operacyjnych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym (ESPI 26/2020).

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wzrost kosztów usług obcych związany z rozwojem działalności oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi, a także iv) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 27 listopada 2020 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r., na które szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Capital Group for the first three quarters of 2020:

– separate DataWalk S.A. estimated revenues from sales increased by approx. 262% to PLN 6 783 thousand, compared to PLN 1 875 thousand in the first three quarters of 2019;

– separate estimated operating costs for DataWalk S.A. were reduced by approx. 21% to PLN 8 220 thousand, compared to PLN 10 390 thousand in the first three quarters of 2019,

– separate DataWalk S.A. operating loss was reduced by approx. 55% to PLN -4 676 thousand, compared to PLN -10 474 thousand in the first three quarters of 2019;

– for the DataWalk Capital Group , consolidated estimated revenues from sales increased by approx. 377% to PLN 8 939 thousand, compared to PLN 1 875 thousand in the first three quarters of 2019;

– the consolidated estimated operating costs increased by approx. 50% to PLN 15 355 thousand, compared to PLN 10 234 thousand in the first three quarters of 2019%,

– the consolidated estimated operating loss decreased by approx. 41% to PLN -6 137 thousand, compared to PLN -10 397 thousand in the first three quarters of 2019.

The net financial result achieved by the Company in the first three quarters of 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) higher costs of amortization of completed development works related to DataWalk software and right-of-use assets in the form of office space lease; iv) increase in remuneration costs resulting from the process of building sales and implementation teams; and v) making an impairment loss by the Company of financial assets held by the Issuer in a related entity DataWalk Inc., which was disclosed in other operating expenses, about what the Issuer informed in the report ESPI 26/2020.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first three quarters of 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, in particular resulting from the process of building sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) an increase in external services costs in the Issuer’s subsidiary, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; and iv) higher costs of amortization of completed development works related to DataWalk software and right-of-use assets in the form of office space lease.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements, and consequently are subject to change. The periodic report will be published on November 27th, 2020.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to changes which in the opinion of the Company’s Executive Board are significant, specifically financial results achieved by the Issuer in the first three quarters of 2020 as compared to the first three quarters of 2019.

 

16 listopada 2020 | 41/2020 | Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący 41/2020 | 16.11.2020 | 10:13

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (50-130), ul. Rzeźnicza 32-33, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

16 listopada 2020 | 40/2020 | Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Sale of DataWalk for Intelligence application in European Union member country.

Raport bieżący 40/2020 | 16.11.2020 | 8:51

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Emitentem i państwową agencją wywiadowczą kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz NATO (“Klient”), której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku globalnym .

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company has received an agreement for sale and implementation of DataWalk software for a national intelligence agency in the European Union, a NATO member.

The Executive Board of the Company recognized the fact that signing this agreement is confidential information and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group on global market.

2 listopada 2020 | 39/2020 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Raport bieżący 39/2020 | 2.11.2020 | 21:58

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie do Spółki zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz inne wskazane w zawiadomieniu fundusze, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland informs about a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. representing Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny and other funds indicated in the notification, on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_Nationale-Nederlanden_PTE

 

30 października 2020 | 38/2020 | Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący 38/2020 | 30.10.2020 | 12:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (50-130), ul. Rzeźnicza 32-33, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

28 października 2020 | 37/2020 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Raport bieżący 37/2020 | 28.10.2020 | 14:39

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 28 października 2020 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – FGP Venture Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland informs about the receipt by the Company on 28th October 2020 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a shareholder – FGP Venture Sp. z o.o. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_FGP_VENTURE

 

27 października 2020 | 36/2020 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series O shares and amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący 36/2020 | 27.10.2020 | 14:39

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o rejestracji w dniu 26 października 2020 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 28 września 2020 roku, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 31/2020 z dnia 28 września 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 488.604,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 80/100) i dzieli się na 4.886.048 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy,

b) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

m) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,

n) 327.000 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N,

o) 421.000 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 5.611.048 (pięć milionów sześćset jedenaście czterdzieści osiem) głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii O wynosi 7.900,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset).

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki została opisana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”, “Issuer”) informs about registration on 26th October 2020, by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Department of the National Court Register, amendments to the Company’s Statute, adopted by a resolution of the Company’s Executive Board regarding the increase in the Company’s share capital within the authorized capital and the amendment to the Company’s Statute of 28th September 2020, as the Issuer informed in the current ESPI report 31/2020 dated on 28th September 2020.

The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said changes in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 488 604.80 (four hundred eighty eight thousand six hundred and four zlotys 80/100) and is divided into 4 886 048 (four million eight hundred and eighty six thousand forty-eight) shares, with a nominal value of PLN 0.10 each.

After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:

a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,

b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,

c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,

d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,

e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,

f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,

g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,

h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,

i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,

j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,

k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,

l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,

m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,

n) 327 000 (three hundred twenty seven thousand) ordinary bearer series N shares

o) 421 000 (four hundred twenty one thousand) ordinary bearer series O shares.

After registration, the total number of votes in the Company is 5 611 048 (five million six hundred eleven thousand and forty eight) votes.

The amount of authorized capital remaining to be taken up after the issue of O series shares is PLN 7,900.00 (seven thousand nine hundred zlotys).

In connection with the registration of the share capital increase, the amendment to § 6 point 1 of the Company’s Articles of Association was registered. The content of the amended provisions of the Company’s Articles of Association is presented in the attachment to this report.

Załącznik_Zmiany_Statutu

 

15 października 2020 | 35/2020 | Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący 35/2020 | 15.10.2020 | 11:57

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (50-130), ul. Rzeźnicza 32-33, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

12 października 2020 | 34/2020 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O. Information connected with the completion of the private subscription of series O shares.

Raport bieżący 34/2020 | 12.10.2020 | 19:11

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii O (“Akcje”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii O zostały zawarte w dniu 2 października 2020 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Przy emisji akcji serii O nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) Akcji. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Nie dokonywano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej równej 154,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii O zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 35 inwestorom instytucjonalnym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 35 inwestorami instytucjonalnymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję:

Akcje serii O nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość objętych akcji serii O wyniosła 65.170.800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt przydający na jedną Akcję), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje serii O zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 33/2020 of October 2nd, 2020 in regards to conclusion of agreements on subscription for series O ordinary bearer shares issued within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public information summarizing the private subscription of O series shares (“Shares”).

1. Start and end date of subscription:

The subscription agreements for O series shares were concluded on October 2nd, 2020.

2. Date of assignment of securities:

The shares were taken up by way of private subscription on the basis of Shares subscription agreements, therefore no shares were allocated within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code.

3. Number of subscribed shares:

The private subscription covered 421.000 (four hundred and twenty one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0,10 (ten groszy) each.

4. The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur with respect to O series shares.

5. Number of securities subscribed for under the subscription:

As part of the private subscription, 421.000 (four hundred and twenty one thousand) Shares were offered. No subscriptions were made within the meaning of the Commercial Companies Code.

6. The number of securities that have been allocated under the subscription:

As part of the subscription, 421.000 (four hundred and twenty one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each were subscribed for. No allocation was made within the meaning of the Commercial Companies Code.

7. The price at which the securities were purchased:

Series O shares were acquired at an issue price of PLN 154,80 (one hundred and fifty four zlotys and eighty groszy) for one Share.

8. Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription in each tranche:

Series O shares were offered by the Executive Board in a private subscription to 35 institutional investors.

9. Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription:

Share subscription agreements were concluded with 35 institutional investors.

10. Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Series O shares were not acquired by underwriters. No underwriting agreement has been concluded.

11. Value of the subscription, understood as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price:

The total value of the series O shares taken up was PLN 65.170.800,00 (sixty five million one hundred and seventy thousand eight hundred zlotys).

12. Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report, immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

13. Average cost of subscription per unit of a security covered by subscription or sale:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report (including the average cost per one Share), immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

14. Information about payment method for subscribed securities:

Series O shares were fully paid in cash.

 

2 października 2020 | 33/2020 | Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series

Raport bieżący 32/2020 | 2.10.2020 | 17:47

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 28 września 2020 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 2 października 2020 r. zostały zawarte z inwestorami umowy objęcia łącznie 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (“Akcje”) emitowanych przez Zarząd Emitenta w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna jednej akcji serii O jest równa 154,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję w związku z czym w wyniku emisji akcji serii O Spółka pozyska 65.170.800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset). Zgodnie z zawartymi umowami objęcia Akcji wkład pieniężny zostanie wniesiony nie później niż do dnia 9 października 2020 r.

Mając powyższe na uwadze proces subskrypcji prywatnej Akcji został zakończony, w związku z czym Zarząd Spółki podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w wysokości 42.100,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych) i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 488.604,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 80/100).

Ponadto Zarząd Emitenta poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a także dematerializacji, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

With reference to current report No. 31/2020 of September 28th, 2020, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, informs that on October 1st, 2020, agreements were concluded with investors to subscribe for a total of 421,000 (four hundred and twenty one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (“Shares”) issued by the Company’s Executive Board within the limits of authorized capital, excluding the pre-emptive right of existing shareholders.

The issue price of one O series share is PLN 154,80 (one hundred and fifty four zlotys and eighty groszy) for one Share, therefore, as a result of the issue of O series shares, the Company will raise PLN 65.170.800,00 (sixty five million one hundred and seventy thousand eight hundred zlotys). Pursuant to the concluded subscription agreements, the cash contribution will be made no later than by October 9th, 2020.

Considering the above, the process of private subscription of the Shares has been completed, therefore the Company’s Executive Board will undertake actions consisting in submitting a statement on the amount of the Company’s increased share capital in the amount of PLN 42.100,00 (forty two thousand one hundred zlotys) and specifying the amount of the Company’s share capital as the amount of PLN 488.604,80 (in words four hundred eighty eight thousand six hundred and four zlotys 80/100).

In addition, the Issuer’s Executive Board will take steps to register the share capital increase in the National Court Register, as well as to execute dematerialization, admission and introduction of the Shares to the public trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange.

 

30 września 2020 | 32/2020 | Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 32/2020 | 30.09.2020 | 19:22

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (50-130), ul. Rzeźnicza 32-33, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

28 września 2020 | 31/2020 | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information – conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company’s share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.

Raport bieżący 31/2020 | 28.09.2020 | 16:02

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: “MAR”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 17 września 2020 roku.

Treścią opóźnionej informacji poufnej było podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących uczestnictwa w subskrypcji prywatnej akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd Emitenta prowadził negocjacje z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi oraz mniej niż 150 osobami fizycznymi lub prawnymi, innymi niż inwestorzy kwalifikowani dotyczące ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji Spółki emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W ramach tego procesu Zarząd Spółki pozyskiwał od inwestorów deklaracje zainteresowania w zakresie potencjalnej emisji akcji Spółki, których treść warunkowała podjęcie przez Zarząd Emitenta czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego i określenia jego parametrów.

W ocenie Spółki ujawnienie informacji o planowanej emisji, w trakcie trwania powyższych negocjacji i podejmowanych działań Zarządu, w tym przed uszczegółowieniem jej ostatecznych warunków mogło naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta i negatywnie wpłynąć na końcowy wynik negocjacji.

Powodem podania do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej jest fakt zakończenia procesu negocjacji oraz podjęcie uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy po uzyskaniu stosownych zgód Rady Nadzorczej Spółki w zakresie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz pozbawienia prawa poboru.

Pozyskanie kapitału od inwestorów, w tym instytucji finansowych, oferujących kapitał na korzystnych warunkach, leży w interesie Spółki oraz stanowi wyraz potrzeb inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta wynikających z przynoszącej oczekiwane rezultaty strategii. Uzyskane środki przyczynią się do zwiększenia tempa i skali rozwoju biznesu Grupy na kluczowych rynkach.

Wobec powyższego Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1, 2 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie:

(i) wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii O,

(ii) wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O

– powziął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (“Uchwała”).

Zarząd Spółki na mocy Uchwały podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 446.504,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset cztery złote 80/100) do kwoty nie niższej, niż 446.504,90 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset cztery złote 90/100) i nie wyższej, niż 488.604,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 80/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 42.100 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (“Akcje”).

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna Akcji wynosi 154,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawiono jednocześnie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w całości prawa poboru Akcji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie – również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów.

Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH bez konieczności sporządzenia oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu oraz memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego. O liczbie zaoferowanych Akcji poszczególnym inwestorom zadecyduje uznaniowo Zarząd Spółki. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego Zarząd Emitenta złoży, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały umowy objęcia Akcji zawierane będą do dnia 9 października 2020 roku. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednocześnie, w związku z Uchwałą, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji serii O oraz dematerializacji akcji serii O. Intencją Spółki jest, aby Akcje podlegały dematerializacji oraz zostały wprowadzone i dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

O zawarciu umów objęcia Akcji i wynikającej z nich ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Zarząd Emitenta powiadomi w odrębnym raporcie.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, pursuant to art. 17 clause 4 of the Regulation of the European Parliament and of the EU Council No. 596/2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/WE of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE (hereinafter: “MAR”) discloses confidential information which publication was delayed on September 17th, 2020.

The content of the delayed confidential information was the adoption by the Company’s Executive Board of a resolution on September 17th, 2020 regarding the commencement of negotiations regarding participation in the private subscription of shares issued by way of increasing the share capital within the limits of the authorized capital.

On the basis of the resolution, the Issuer’s Executive Board conducted negotiations with selected institutional investors and fewer than 150 private or legal persons other than qualified investors regarding their participation in a possible private subscription of the Company’s shares issued by way of increasing the share capital within the limits of the authorized capital. As part of this process, the Executive Board of the Company obtained from investors declarations of interest in the scope of potential issue of Company shares, whose content conditioned the adoption by the Executive Board of the Issuer of a resolution on taking steps to increase the share capital and its parameters.

In the Company’s opinion, disclosure of information about the planned issue during the above negotiations and actions taken by the Executive Board, before determining its final terms, could violate the legitimate interest of the Issuer and negatively affect the final result of the negotiations.

The reason for public disclosure of the abovementioned confidential information is the fact that the negotiation process is completed and that a resolution is adopted regarding an increase in the Company’s share capital within the authorized capital, excluding pre-emptive rights of existing shareholders after obtaining relevant consents from the Company’s Supervisory Board regarding the issue price of new issue shares and deprivation of pre-emptive rights.

Raising capital from financial institutions offering capital on favorable terms is in the interest of the Company and is an expression of the investment needs of the Issuer’s Capital Group resulting from the strategy execution and its current and expected deliverables. The funds obtained will contribute to increasing the pace and scale of the Group’s business development in key markets.

In regards to the above, the Executive Board of DataWalk S.A. informs that on September 28th, 2020 a meeting of the Company’s Executive Board was held, which – acting pursuant to art. 446 § 1, 2 and 3 and art. 447 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 6a of the Company’s Articles of Association and having regard to the provisions of the resolutions of the Supervisory Board of September 28th, 2020 regarding:

(i) consenting to the deprivation of pre-emptive rights of existing shareholders in connection with the issue of O series shares

(ii) agreeing to determine the issue price of O series shares

– adopted in the form of a notarial deed resolution on increasing the Company’s share capital within the authorized capital by issuing new series O shares under private placement, excluding the subscription right of the existing shareholders and amending the Company’s Articles of Association (“Resolution”).

The Executive Board of the Company, pursuant to a Resolution, increased the Company’s share capital from PLN PLN 446 504,80 (four hundred and forty six thousand five hundred and four zlotys 80/100) to an amount not less than PLN 446 504,90 (four hundred and forty six thousand five hundred and four zlotys 90/100) and not higher than PLN 488 604,80 (four hundred and eighty eight thousand six hundred and four zlotys 80/100), i.e. not less than 0,10 PLN (ten groszy) and not higher than 42 100,00 PLN (forty two thousand one hundred zlotys) by way of issue of not less than 1 (one) and not more than 421 000 (say: four hundred twenty one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0,10 (ten groszy) (“Shares”) each.

The issue price of the Shares determined with the consent of the Supervisory Board is PLN 154,80 (one hundred and fifty four zlotys and eighty grosz) for one Share.

Pursuant to the aforementioned Resolution of the Company’s Executive Board, with the consent of the Supervisory Board, the Issuer’s existing shareholders have been deprived of all pre-emptive rights to the Shares.

Depriving existing shareholders of pre-emptive rights is in the interest of the Company as it aims to optimize the process of obtaining financing for the Company’s operations and the effective development of its current and future projects, providing the Company with the necessary flexibility in the scope of raising additional capital. Depriving shareholders of pre-emptive rights has full economic justification and appears to be desirable from the point of view of the best interest of the Company, and thus also its shareholders. The above will enable efficient raising of funds from new investors.

The Shares will be offered by private subscription in accordance with art. 431 § 2 item 1 of the Code of Commercial Companies without the need to prepare and approve a prospectus and an information memorandum or any other information document by the Polish Financial Supervision Authority. The number of Shares offered to investors will be at the discretion of the Company’s Executive Board. Prior to notification of the share capital increase to the court register, the Issuer’s Executive Board will submit, pursuant to art. 310 § 2 in connection with art. 431 § 7 of the Code of Commercial Companies, a statement on the amount of the Company’s share capital taken up and specification of the amount of the share capital in the Company’s Articles of Association.

Pursuant to the provisions of this Resolution, the Share subscription agreement will be concluded until October 9th, 2020. Shares may be taken up only for cash contributions made before the registration of the share capital increase.

At the same time, in connection with the Resolution, the Company’s Executive Board adopted a resolution regarding the decision to apply for admission and introduction to the trading on the main market operated by the Warsaw Stock Exchange O series shares and dematerialization of O series shares. It is the Company’s intention that the Shares be dematerialized, introduced and admitted to public trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange.

The conclusion of the share subscription agreements and the resulting amount of the subscribed share capital of the Company will be notified by the Issuer’s Executive Board in a separate report.

 

25 września 2020 | 30/2020 | Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.

Raport bieżący 30/2020 | 25.09.2020 | 10:31

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z DLT Solutions LLC w USA (“DLT”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General (“DoD OIG”).

Oprogramowanie DataWalk zostanie wdrożone w celu wsparcia działalności DoD OIG w zakresie dochodzeń związanych z niegospodarnością i nadużyciami we wszystkich siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w szczególności w odniesieniu do umów związanych z finansowaniem pomocowym dotyczącym COVID-19.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w federalnych instytucjach rządowych USA takich jak Departament Obrony oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from DLT Solutions USA (“DLT”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the United States Department of Defense Office of Inspector General (“DoD OIG”).

DataWalk software will be used in support of investigations of fraud, waste, and abuse across all United States Armed Forces, specifically regarding contracts related to recently released COVID-19 funds.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this provides further confirmation of the Issuer’s ability to successfully service leading U.S. Federal Government agencies such as the Department of Defense, and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

21 września 2020 | 29/2020 | Sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Sale to US Department of Labor.

Raport bieżący 29/2020 | 21.09.2020 | 21:51

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z United States Department of Labor Office of Inspector General (“DOL OIG”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk.

Oprogramowanie DataWalk zostanie wdrożone w celu wsparcia działalności DOL OIG w zakresie dochodzeń związanych z niegospodarnością i nadużyciami w szczególności w odniesieniu do umów związanych z finansowaniem pomocowym dotyczącym COVID-19 i aktem CARES.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w federalnych instytucjach rządowych USA oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from the U.S. Department of Labor Office of Inspector General (DOL OIG), for license sale of the DataWalk analytical platform.

DOL OIG will utilize DataWalk in support of investigations of fraudulent unemployment claims associated with COVID-19 and the CARES Act.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this further confirms the Issuer’s ability to successfully sell US Federal Government customers, and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

21 września 2020 | 28/2020 | Pilotażowy projekt z Komendą Policji w Toronto. Pilot project with Toronto Police Service.

Raport bieżący 28/2020 | 21.09.2020 | 20:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o podpisaniu umowy z Komendą Policji w Toronto, Kanada (“TPS”). Umowa dotyczy pilotażowego wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w celu przetestowania oprogramowania DataWalk w charakterze potencjalnej platformy inwestygacyjnej.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z TPS, jedną z dziesięciu największych miejskich jednostek policji w Ameryce Północnej, może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc., has signed an agreement with the Toronto Police Service (Canada) for a pilot deployment of DataWalk software.

The Toronto Police Service is one of the ten largest municipal police agencies in North America, and will evaluate DataWalk software as a candidate intelligence analysis platform.

The Executive Board of the Company recognized the fact that signing this agreement is confidential information, and future cooperation may have a positive impact on the financial and strategic position of the Issuer’s Capital Group in North America.

 

4 września 2020 | 27/2020 | Informacja Zarządu dotycząca wielkości przychodów zakontraktowanych na 2020 r. Executive Board’s information on the amount of revenues contracted for 2020.

Raport bieżący 27/2020 | 04.09.2020 | 20:22

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wysokości oczekiwanych przychodów Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) zakontraktowanych do zafakturowania w 2020 r. Wartość zakontraktowanych na 2020 rok przychodów (“Zakontraktowane Przychody”) wynosi na dzień dzisiejszy 15 713 tys. zł.

Zarówno Spółka, jak i Grupa dokonują szczegółowej analizy zawieranych kontraktów celem zapewnienia prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. W zależności od specyfiki zawieranych umów moment rozpoznania przychodów może być uzależniony od m.in. stopnia zaawansowania realizacji kontraktów na dany dzień bilansowy, co w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian w harmonogramach prac wdrożeniowych, w negatywnym scenariuszu może wpłynąć na przesunięcie rozpoznania części Zakontraktowanych Przychodów z roku 2020 na kolejne okresy sprawozdawcze. Z kolei, fakt kontynuacji procesów handlowych może powiększyć zarówno wartość Zakontraktowanych Przychodów, jak i przychodów rozpoznanych w omawianym okresie.

W związku z powyższym, ostateczne wartości przychodów, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym mogą znacząco różnić się od wartości Zakontraktowanych Przychodów.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne zmiany odnotowane do dnia dzisiejszego w zakresie wysokości oczekiwanych przychodów Spółki oraz Grupy w 2020 roku w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2019 roku. Spółka publikuje powyższe dane ze względu na znaczący wzrost wartości Zakontraktowanych Przychodów, co zdaniem Zarządu Spółki stanowi dowód na realizację podstawowych założeń strategii Grupy, jak również jest potwierdzeniem uzyskania wyższej, aniżeli zakładana, dynamiki rozwoju przychodów w Grupie.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby publishes information on the amount of the expected revenues of the Company and the DataWalk Capital Group (“Group”) contracted for invoicing in 2020. The value of contracted revenues (“Contracted Revenue”) for 2020 is as of today PLN 15 713 thousand.

Both the Company and the Group carry out a detailed analysis of concluded contracts in order to ensure their correct disclosure in the financial statements. Depending on the specifics of the contracts concluded, the moment of revenue recognition may depend on, among others, the stage of completion of contracts as at a given balance sheet date, which in the event of possible changes in implementation work schedules, in a negative scenario, may affect the shift of the recognition of part of the Contracted Revenue from 2020 to subsequent reporting periods. In turn, the continuation of sales processes may increase both the value of the Contracted Revenue and the revenue recognized in the period in question.

Accordingly, the final revenue figures that will be published in the annual report may differ significantly from the Contracted Revenue.

The above information has been found to meet the requirements of Art. 7 sec. 1 MAR due to significant changes recorded to date in the amount of the expected revenues of the Company and the Group in 2020 in relation to the comparable period in 2019. The company publishes the above data due to the significant increase in the value of the Contracted Revenue, which, in the opinion of the Executive Board, is a proof of the successful implementation of the basic assumptions of the Group’s strategy, as well as constitutes a confirmation of obtaining higher than assumed dynamics of revenue growth in the Group.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

 

4 września 2020 | 26/2020 | Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2020 r. (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information on (I) estimated selected financial data for the 1st half

Raport bieżący 26/2020 | 04.09.2020 | 19:49

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 3 682 tys. zł, wobec 761 tys. zł w I półroczu 2019 r, co stanowi wzrost o ok. 384%,

– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 5 201 tys. zł, wobec 6 634 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o 22%,

– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 642 tys. zł, wobec -7 119 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 35%,

– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 5 116 tys. zł, wobec 761 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 572%,

– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 9 947 tys. zł, wobec 6 518 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi wzrost o 53%,

– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 425 tys. zł, wobec -7 040 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 37%.

Na mniejszą jednostkową stratę netto w I półroczu 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., który został wykazany w pozostałych kosztach operacyjnych, a także v) wzrost przychodów finansowych wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

W związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym raportem okresowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r., Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 3 628 tys. zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich działań inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy. Jednocześnie Spółka informuje, że wartość dokonanego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I półroczu 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych, szczególnie w spółce zależnej od Emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; a także v) wzrost przychodów finansowych w Grupie wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Emitent wskazuje, że sprawozdanie finansowe jest przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 30 września 2020 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w okresie I półrocza 2020 r., na które szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Capital Group for the first half of 2020 with comparable data:

– separate DataWalk S.A. estimated revenues from sales increased by approx. 384% to PLN 3 682 thousand, compared to PLN 761 thousand in the first half of 2019;

– separate estimated operating costs for DataWalk S.A. were reduced by 22% to PLN 5 201 thousand, compared to PLN 6 634 thousand in the first half of 2019,

– the separate estimated net financial result of DataWalk S.A. was reduced by 35% to PLN -4 642 thousand, compared to PLN -7 119 thousand in the first half of 2019,

– consolidated estimated revenues from sales increased by 572% to PLN 5 116 thousand, compared to PLN 761 thousand in the first half of 2019;

– consolidated estimated operating costs increased 53% to PLN 9 947 thousand, compared to PLN 6 518 thousand in the first half of 2019,

– the consolidated estimated net financial decreased by 37% to PLN -4 425 thousand, compared to PLN -7 040 thousand in the first half of 2019.

The separate net financial result achieved by the Company in the first quarter of 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) higher costs of amortization of completed development works related to DataWalk software iv) making an impairment loss by the Company of financial assets held by the Issuer in a related entity DataWalk Inc., which was disclosed in other operating expenses; and iv) increase in financial revenues in the Company resulting in particular from positive exchange rate differences and recognition of interest on bank deposits.

In connection with the work on the periodic report for the 6-month period ended on June 30th, 2020, the Executive Board of the Company decided today to create an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in our subsidiary in the total amount of PLN 3 628 thousand, which corresponds to the total value of the investment in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the dynamics of activities related to the expansion on the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake appropriate investment activities, in particular related to the intensification of the process of building the sales and implementation teams. The overriding goal of the planned investment activities in the subsidiary is to increase the scale of operations, and thus maximize revenues. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the Company as the parent company. The main impact on the reduction of the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, on the basis of which the impairment test was performed.

The impairment charge made by the Issuer reduces the individual financial result and the value of the balance sheet total shown in the separate financial statements for the first half of 2020. The impairment charge will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the DataWalk Group.

The above operation is non-pecuniary and does not affect the current financial situation of the Issuer and the Group. At the same time, the Company informs that the value of the write-off is estimated and may change.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first half of 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, in particular resulting from the process of building sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) higher depreciation costs for completed development works on DataWalk software; iv) an increase in external services costs in the Issuer’s subsidiary, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; v) positive exchange rate differences and recognition of interest on bank deposits.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements. The Issuer indicates that the financial statements are subject to review by an independent statutory auditor, and consequently are subject to potential change. The periodic report will be published on September 30th, 2020.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to changes which in the opinion of the Company’s Executive Board are significant; specifically financial results achieved by the Issuer in the first half of 2020 as compared to the first half of 2019.

 

3 września 2020 | 25/2020 | Sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Sale to the Polish Police Headquarters.

Raport bieżący 25/2020 | 03.09.2020 | 18:35

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (“Partner”) w ramach realizacji współpracy z Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie (“Klient”). Umowa dotyczy sprzedaży licencji wieczystej oraz realizacji usług wdrożeniowo-szkoleniowych w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy DataWalk w charakterze centralnego Systemu Informacji Operacyjnej Policji.

Podpisanie umowy ma pozytywny wpływ na umocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na polepszenie sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company concluded today an agreement with Comp S.A. registered in Warsaw (“Partner”) as part of a project with the Polish Police Headquarters based in Warsaw (“Client”). The agreement includes the sale of a perpetual license and the provision of implementation and training services for full production use of the DataWalk software platform as a central Police Operational Information System.

This agreement will have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future economic and financial situation of the Issuer.

10 sierpnia 2020 | 24/2020 | Sprzedaż do zastosowań związanych z ochroną granic. Sale for applications connected with border protection.

Raport bieżący 24/2020 | 10.08.2020 | 8:37

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (“RII”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej do United States Department of Homeland Security Customs and Border Protection (“DHS/CBP”).

DHS/CBP wspiera służby graniczne innych krajów w zwiększaniu ich zdolności operacyjnych. Oprogramowanie DataWalk zostało wybrane do jednego z takich projektów w zastosowaniach związanych z pozyskiwaniem informacji, wywiadu i gromadzenia danych, a także ich analizy i rozpowszechniania na rzecz lokalnych i krajowych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w instytucjach rządowych USA takich jak Department of Homeland Security oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. has obtained a purchase order from Research Innovations Inc. USA (“RII”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the United States Department of Homeland Security Customs and Border Protection (“DHS/CBP”).

DHS/CBP may assist government border agencies of other countries to enhance their operational capabilities. DataWalk software has been selected for one such deployment, where it will be used to aid information, intelligence and data collection; as well as analysis and dissemination, for a national border security organization.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this this provides further confirmation of the Issuer’s ability to successfully service leading US Federal Government agencies such as the Department of Homeland Security, and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

30 lipca 2020 | 23/2020 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.

Raport bieżący 23/2020 | 30.07.2020 | 9:35

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia na realizację projektu testowego (“Projekt”) z Integratorem Systemów w USA (“Partner”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia Projektu z jedną z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w instytucjach rządowych USA oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. has obtained a purchase order for the implementation of a test project (“Project”) with a System Integrator in the USA (“Partner”). The order is for a temporary license sale in support of a project with a branch of the United States military for analyzing and mitigating potentials risks associated with COVID-19.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this provides further confirmation of the Issuer’s ability to successfully service leading US Federal Government organizations, and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

14 lipca 2020 | 22/2020 | Rejestracja zmian Statutu. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący z plikiem 22/2020 | 14.07.2020 | 21:17

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 10 lipca 2020 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2020 r., o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku rejestracji zmianom uległy §6a, §12 ust. 4 oraz dodane zostały §12a, §12b Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs about registration on 10th July 2020, by the District Court for Wrocław -Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association, adopted at the General Meeting held on 30th June 2020 and reported in ESPI 18/2020 on 30th June 2020.

Changes of Articles of Association were connected with paragraphs §6a, §12 (4), §12a and §12b in the Articles of Association.

The Executive Board of DataWalk S.A. presents therefore uniformed text of Articles of Association of the Company.

Stataut_Spółki

Zmiany_Statutu

3 lipca 2020 | 21/2020 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2020.

Raport bieżący 21/2020 | 3.07.2020 | 21:02

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku (“ZWZ”):

FGP VENTURE SP. Z O.O.

Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 1 175 000

Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 1 900 000

Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 36,61%

Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 66,81%

SUBFUNDUSZE ZARZĄDZANE PRZEZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

tj. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Łączna liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 519 004

Łączna liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 519 004

Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 10,00%

Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 18,25%

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, announces the list of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General Meeting (“AGM”) on 30th June 2020.

FGP VENTURE SP. Z O.O.

Number of shares registered at AGM: 1 175 000

Number of votes registered at AGM: 1 900 000

Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 36,61%

Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 66,81%

SUB-FUNDS MANAGED BY INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Number of shares registered at AGM: 519 004

Number of votes registered at AGM: 519 004

Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 10,00%

Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 18,25%

30 czerwca 2020 | 20/2020 | Sprzedaż do LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń. Sale to LINK4 insurance company.

Raport bieżący 20/2020 | 30.06.2020 | 23:04

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (“Klient”), które finalizuje sprzedaż licencji wieczystej (“Projekt”) oraz formalizuje pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Projekt stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, o czym Emitent informował wcześniej w treści raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Pozyskanie zamówienia może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, reports that the company received a purchase order from LINK4 S.A., an insurance company registered in Warsaw, Poland (“Customer”). This purchase order formalizes with a date of June 30th the sale of a perpetual license (“Project”) and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform.

This project defines the cooperation plan between parties, continuing cooperation previously reported in ESPI 40/2019 dated September 30th, 2019.

This purchase order may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future economic and financial situation of the Issuer.

30 czerwca 2020 | 19/2020 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 19/2020 | 30.06.2020 | 22:13

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Filipa Paszke do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,

– Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,

– Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,

– Filip Paszke – Członek Rady Nadzorczej.

W załączniku Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z pozostałymi oświadczeniami nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 30th June 2020, basing on resolution number 23, the General Meeting appointed Mr Filip Paszke as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.

The Supervisory Board of DataWalk S.A. thus comprises of the following members:

– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,

– Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,

– Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,

– Filip Paszke – Member of the Supervisory Board.

In the attachment, the Issuer presents information on education, professional experience and positions held previously with other statements of the newly appointed Member of the Supervisory Board.

Formularz_osobowy_Filip_Peszke

30 czerwca 2020 | 18/2020 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2020r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 30th June 2020.

Raport bieżący z plikiem 18/2020 | 30.06.2020 | 21:45

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (“ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej, ZWZ postanowiło odstąpić od głosowania w zakresie pkt 8 lit. “l” porządku obrad ZWZ przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – w części dotyczącej odwołania. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 30th June 2020.

Uchwały_podjęte_przez_ZWZ_30.06.2020

29 czerwca 2020 | 17/2020 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący 17/2020 | 29.06.2020 | 19:41

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Bindasa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Piotr Bindas wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. of Wrocław ( “Company”, “Issuer”) hereby informs that the Company received the resignation of Mr. Piotr Bindas from his position as member of the Supervisory Board with the effect from 30th June 2020. The submitted resignation does not contain information about its reasons.

The Executive Board expressed thanks to Mr. Piotr Bindas for his valuable work with the Company.

26 czerwca 2020 | 16/2020 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 16/2020 | 26.06.2020 | 17:08

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Sobkiewicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Paweł Sobkiewicz wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. of Wrocław ( “Company”, “Issuer”) hereby informs that the Company received the resignation of Mr. Paweł Sobkiewicz from his position as member of the Supervisory Board from the start of the General Meeting held on 30th June 2020. The submitted resignation does not contain information about its reasons.

The Executive Board expressed thanks to Mr. Paweł Sobkiewicz for his valuable work with the Company.

23 czerwca 2020 | 15/2020 | Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Application of a candidate for a Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 15/2020 | 23.06.2020 | 20:11

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku informuje, że otrzymał od INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji akcjonariuszy Emitenta, tj. Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zgłoszenie kandydatury Pana Filipa Paszke na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że kandydat przedłożył zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw with reference to the agenda of the Ordinary General Meeting presented in current report No. 12/2020 of June 3rd, 2020, convened for June 30th, 2020, informs that it received from the INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, acting as the body authorized to represent the Issuer’s shareholders: the Investor Parasol Open Investment Fund and Investor Parasol Open Specialist Investment Fund, proposing the candidacy of Mr Filip Paszke for the Independent Member of the Supervisory Board of the Issuer.

The candidate’s curriculum vitae is attached to this current report.

At the same time, the Issuer’s Executive Board informs that the candidate has submitted his consent to run for election and appointment to the Company’s Supervisory Board and has stated that he meets the criteria for Independent Members of the Supervisory Board.

CV_Filip_Paszke

22 czerwca 2020 | 14/2020 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący 14/2020 | 22.06.2020 | 13:44

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Wojciech Szymon Kowalski wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. of Wrocław ( “Company”, “Issuer”) hereby informs that the Company received the resignation of Mr. Wojciech Szymon Kowalski from his position as member of the Supervisory Board with the effect from 30th June 2020. The submitted resignation does not contain information about its reasons.

The Executive Board expressed thanks to Mr. Wojciech Szymon Kowalski for his valuable work with the Company.

 

17 czerwca 2020 | 13/2020 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 13/2020 | 17.06.2020 | 20:20

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2020 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Wasilewskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 17th of June 2020 Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Rafał Wasilewski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RW_art.19_MAR

 

3 czerwca 2020 | 12/2020 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący z plikiem 12/2020| 3.06.2020 | 21:40

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ
Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

 

28 maja 2020 | 11/2020 | Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.

Raport bieżący 11/2020 | 28.05.2020 | 9:11

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (“RII”) w ramach realizacji zlecenia (“Task Order”) od Departamentu Sprawiedliwości USA (“DOJ”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ (“MLARS”). System DataWalk zostanie wdrożony w celu wsparcia działalności MLARS związanej ze ściganiem i koordynowaniem wrażliwych, wielostronnych, międzynarodowych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i odzyskiwania majątku.

Task Order został pozyskany w ramach konsorcjum z RII oraz stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, o czym Emitent informował wcześniej w treści raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku.

Uzyskane przez konsorcjum zamówienie stanowi potwierdzenie atrakcyjności oferty, której kluczowym elementem jest platforma DataWalk, jako alternatywy wobec obecnie wykorzystywanych w DOJ i MLARS rozwiązań takich jak system Palantir oraz zwiększa możliwości skutecznego ubiegania się o kolejne zlecenia od podmiotów podległych DOJ w ramach szerokiego projektu o nazwie Data Analytics Solution and Services.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie potwierdza realną możliwość konkurowania z Palantir, daje możliwość uzyskania światowej klasy referencji, stanowi realizację kluczowego elementu strategii rozwoju Emitenta oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. obtained a purchase order from Research Innovations Inc. USA (“RII”) for license sale and production usage of the DataWalk analytical platform in response to a task order (“Task Order”) from the United States Department of Justice’s Money Laundering and Asset Recovery Section (“MLARS”).

The DataWalk analytics platform will be deployed in support of MLARS’ mission to prosecute and coordinate complex, sensitive, multi-district, and international money laundering and asset forfeiture investigations and cases.

The purchase order from RII constitutes a continuation of the business relationship established between the entities, as reported in the current ESPI report 21/2019 of June 4th, 2019.

The Task Order obtained by the RII consortium confirms the attractiveness of the RII solution, the key element of which is the DataWalk platform, as an alternative to solutions currently used in DOJ and MLARS, such as the Palantir system, and increases the possibilities of successfully applying for subsequent orders from other entities subordinate to DOJ as part of their broad Data Analytics Solution and Services project.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as the acquired Task Order confirms the Issuer’s ability to successfully compete with Palantir, enables a world-class reference reflecting the implementation of a key element of the Issuer’s development strategy and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

19 maja 2020 | 10/2020 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.

Raport bieżący 10/2020 | 19.05.2020 | 17:21

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. na dzień 22 maja 2020 r.

Pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe oświadczenia oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 3/2020 pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report 3/2020 published on 27th of January 2020, on the schedule of periodic reports in year 2020, hereby informs about the change of date of the publication for consolidated report for the first quarter of 2020 to May 22 th, 2020.

The original date of publication of this report was scheduled for May 29th, 2020.

Other statements and dates of publication of periodic reports in 2020, indicated by the Issuer in the current report 3/2020 remain unchanged.

14 maja 2020 | 9/2020 | Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Information on estimated selected financial data for the 1st quarter 2020.

Raport bieżący 9/2020 | 14.05.2020 | 17:05

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk (“Grupa”) za I kwartał 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

– jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 717 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kwartale 2019 r, co stanowi wzrost o ok. 298%,

– jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 455 tys. zł, wobec 2 972 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o 17%,

– jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -1 431 tys. zł, wobec -3 456 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 59%,

– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 261 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 600%,

– skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 4 889 tys. zł, wobec 2 934 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost o 67%,

– skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -3 454 tys. zł, wobec -3 432 tys. zł w I kwartale 2019 r., co stanowi wzrost straty o ok. 1%.

Na mniejszą jednostkową stratę netto w I kwartale 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także iv) wzrost przychodów finansowych wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych, aktualizacji wartości inwestycji w jednostkach powiązanych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I kwartale 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych w spółce zależnej od Emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w Spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także vi) wzrost przychodów finansowych w Grupie wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odstetek od lokat bankowych.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2020 r.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta w okresie I kwartału 2020 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności Spółki.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the estimated selected financial data of the Company and the Capital Group for the first quarter of 2020 with comparable data:

– separate DataWalk S.A. estimated revenues from sales amounted to PLN 717 thousand, compared to PLN 180 thousand in the first quarter of 2019, an increase of approx. 298%;

– separate estimated operating costs amounted to PLN 2 455 thousand, compared to PLN 2 972 thousand in the first quarter of 2019, which is a reduction of 17%,

– the separate estimated net financial result was PLN -1 431 thousand, compared to PLN -3 456 thousand in the first quarter of 2019, which is a reduction of loss by approx. 59%;

– consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 1 261 thousand, compared to PLN 180 thousand in the first quarter of 2019, which is an increase of approx. 600%;

– consolidated estimated operating costs amounted to PLN 4 889 thousand, compared to PLN 2 934 thousand in the first quarter of 2019, which is an increase of 67%,

– the consolidated estimated net financial result was PLN -3 454 thousand, compared to PLN -3 432 thousand in the first quarter of 2019, which represents an increase of loss by approx. 1%.

The separate net financial result achieved by the Company in the first quarter of 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of the costs of that program in other operating expenses; and iv) increase in financial revenues in the Company resulting in particular from positive exchange rate differences, revaluation of investments in related parties, and recognition of interest on bank deposits.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first quarter of 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, in particular resulting from the process of building a sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) higher depreciation costs for completed development works on DataWalk software; iv) an increase in external services costs in the Issuer’s subsidiary, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; v) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of the costs of that program in other operating expenses; vi) increase in financial revenues of the Group, in particular resulting from recognition of interest on bank deposits and positive exchange rate differences.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements. The results that will be published finally in the periodic report may differ from the results presented above. The Issuer will publish a quarterly report on 29th May, 2020.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer in the first quarter of 2020, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company.

9 maja 2020 | 8/2020 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.

Raport bieżący 8/2020 | 09.05.2020 | 12:59

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji na pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w charakterze centralnego repozytorium oraz usług w zakresie analitycznego wsparcia w działaniach związanych z zapobieganiem rozwojowi pandemii i skutkom COVID-19 (“Projekt”).

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja Projektu może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku globalnym, stanowi pierwszą referencję dla zastosowań związanych z obszarem zarządzania epidemiologicznego.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with an entity based in Warsaw that provides cloud services for the implementation of the project at the request of the state administration. The agreement concerns the sale of licenses for full production use of the DataWalk platform as a central repository and services in the field of analytical support in activities related to preventing the development of a pandemic and the effects of COVID-19 (“Project”).

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the agreement as confidential information, as there are indications that the execution of the Project may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group on global market, by becoming a first reference in epidemiological management applications.

14 kwietnia 2020 | 7/2020 | Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Change of the publication date of the individual and consolidated annual reports for 2019.

Raport bieżący 7/2020 | 14.04.2020 | 19:10

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 r. na dzień 17 kwietnia 2020 r.

Pierwotna data publikacji raportów była ustalona na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe oświadczenia oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 3/2020 pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report 3/2020 published on 27th of January 2020, on the schedule of periodic reports in year 2020, hereby informs about the change of date of the publication for individual and consolidated annual reports for 2019 to April 17th, 2020.

The original date of publication of these reports was scheduled for April 30th, 2020.

Other statements and dates of publication of periodic reports in 2020, indicated by the Issuer in the current report 3/2020 remain unchanged.

23 marca 2020 | 6/2020 | Sprzedaż DataWalk do zastosowań inwestygacyjnych w RPA. Sale of DataWalk for investigative applications in RSA

Raport bieżący  6/2020 | 23.03.2020 | 19:00

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie w ramach partnerskiej umowy pomiędzy Emitentem a TechFINIUM (Pty) Ltd z siedzibą w Boksburg w RPA, integratorem systemów operującym na rynku RPA i Wielkiej Brytanii (“Partner”) na sprzedaż licencji wieczystej (“Projekt”) oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w SSG Security Solutions Proprietary Limited z siedzibą w Centurion, RPA (“Klient”) w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym, inwestygacją kryminalną i przeciwdziałaniem przestępczości.

Projekt w regionie geograficznym spoza aktualnego obszaru koncentracji biznesowej Grupy Kapitałowej Emitenta (Ameryka Północna – etap 3 strategii) jest efektem licznych zapytań handlowych inicjowanych przez partnerów i klientów z całego świata wykazujących dużą aktywność zakupową w obszarze związanym z zastosowaniami platformy DataWalk. Projekt stanowi potwierdzenie skuteczności realizacji przez Emitenta strategii, której głównym celem jest budowa pozycji światowego lidera (globalnego dostawcy produktu klasy enterprise software) w wybranych obszarach zastosowań.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że Projekt może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A., (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it received a purchase order for execution of a partner contract with system integrator operating on South African and British markets TechFINIUM (Pty) Ltd registered in Boksburg, Republic of South Africa (“Partner”), formalizing the sale of a perpetual license (“Project”) and production usage of the DataWalk analytical platform in SSG Security Solutions Proprietary Limited registered in Centurion, Republic of South Africa (“Customer”). The Project will be executed in applications connected with public safety, especially criminal investigations and crime prevention.

The Project in a geographical region outside the current area of business focus of the Issuer’s Capital Group (North America – stage 3 of the strategy) is the result of numerous commercial inquiries initiated by partners and clients from around the world showing high purchasing activity in the area related to the use of the DataWalk platform. The project confirms the effectiveness of the Issuer’s implementation of the strategy with main goal to build the position of a global leader (global vendor of enterprise software product) in selected areas of application.

The Executive Board of the Company recognized the fact of executing the sale as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

10 marca 2020 | 5/2020 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 5/2020 | 10.03.2020 | 11:29

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 10 marca 2020 roku od Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wieczyńskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 10th of March 2020 Company obtained notification from the President of the Management Board – Mr. Paweł Wieczyński, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_PW_art.19_MAR

14 lutego 2020 | 4/2020 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w PKN Orlen S.A. Signing agreement for implementation of DataWalk in PKN Orlen S.A.

Raport bieżący 4/2020 | 14.02.2020 | 19:25

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (“Klient”), której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej (“Projekt”) oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom.

Projekt z Klientem jest potwierdzeniem realizacji przyjętej przez Emitenta strategii, otwiera również perspektywę współpracy z kolejnymi podmiotami porównywalnej skali z sektora komercyjnego w zakresie podobnych zastosowań.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. registered in Płock, Poland (“Customer”), formalizing intent to execute the sale and implementation of a perpetual license (“Project”) and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform.

The project with the Customer is a confirmation of the strategy execution as well as opens the perspective of cooperation in similar applications with other companies of similar size from commercial sector.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

27 stycznia 2020 | 3/2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Dates of publishing of periodic reports in 2020.

Raport bieżący 3/2020 | 27.01.2020 | 16:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 30 września 2020 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 maja 2020 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 27 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the dates of publication of periodic reports in 2020 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2019 – 30th April, 2020.

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2020 to 30th June 2020 – 30th September 2020.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2020 containing entity quarterly financial information – 29th May 2020.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2020 containing entity quarterly financial information – 27th November, 2020.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for last quarter of the financial year 2019 and the second quarter of the financial year 2020;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2020 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

27 stycznia 2020 | 2/2020 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N – uzupełnienie raportu ESPI nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r . Information connected with the completion of the private subscription of series N

Raport bieżący 2/2020 | 27.01.2020 | 16:12

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją prywatną akcji serii N (“Akcje”):

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 55.868,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 55.868,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d) promocji oferty – nie dotyczy.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii N w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii N wyniósł 0,17 zł (siedemnaście groszy).

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 43/2019 of October 14, 2019, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public supplement regarding the information contained in point 12 and 13, relating to the costs associated with the private subscription of N series shares ( “Shares”):

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles.

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the issuance of Offered Shares amounted to PLN 55 868 (fifty five thousand eight hundred sixty eight zloty), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 55 868;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – not applicable;

d) promotion of the offer – not applicable.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of N series shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription.

The average cost incurred by the Company per one N series share was PLN 0.17 (seventeen groszy).

 

27 stycznia 2020 | 1/2020 | Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA

Raport bieżący 1/2020 | 27.01.2020 | 11:10

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o pozyskaniu zamówienia przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. na realizację projektu pilotażowego (“Pilot”) z Integratorem Systemów w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie w celu demonstracji platformy analitycznej DataWalk w zakresie wsparcia rozwiązań technologicznych Klienta realizującego kontrakt z rządową instytucją w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. received a purchase order for execution of a pilot project (“Pilot”) with US System Integrator (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the DataWalk analytical platform in support of their end to end solution as part of a contract they hold with a member agency in the US Government.

The Executive Board of the Company recognized the fact of receiving the purchase order as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

11 grudnia 2019 | 53/2019 | Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Sale of DataWalk for Intelligence application in North America.

Raport bieżący 53/2019 | 11.12.2019 | 12:54

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o pozyskaniu zamówienia przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. w ramach partnerskiej umowy z północnoamerykańskim Integratorem Systemów (“Klient”) na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z działalnością klienta docelowego (instytucja wywiadowcza na poziomie federalnym).

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania zamówienia i realizacji wdrożenia produkcyjnego za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej i na świecie.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. received a purchase order for execution of a partner contract to sell (“Project”) with a North American System Integrator (“Customer”). The Project will be executed in order for Customer to deploy the analytical platform DataWalk in support of their client’s mission. The end client is a Federal Government level Intelligence organization.

The Executive Board of the Company recognized the fact of executing the sale and production implementation of DataWalk system for Intelligence applications as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America and worldwide.

5 grudnia 2019 | 52/2019 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series N shares.

Raport bieżący 52/2019 | 5.12.2019 | 10:33

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent”) informuje o wpływie do Spółki Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 4 grudnia 2019 r., w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 1050/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., w dniu 6 grudnia 2019 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 327.000 akcji serii N i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs about the receipt by the Company of a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) of December 4th, 2019, which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 1050/2019 of 28th November 2019, on December 6th, 2019, 327.000 series N shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

3 grudnia 2019 | 51/2019 | Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

Raport bieżący 51/2019 | 3.12.2019 | 21:29

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 1232/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 327.000 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jedocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii N pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2019 r. pod kodem “PLPILAB00012”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 1232/2019 of December 3rd, 2019, stated that 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each are admitted to exchange trading on the main market.

At the same time, the WSE Executive Board decided to introduce to exchange trading on the main market the shares of N series on December 6th, 2019, subject to the registration of these shares by the Central Securities Depository of Poland on December 6th, 2019 under the code “PLPILAB00012”.

29 listopada 2019 | 50/2019 | Warunkowa rejestracja akcji serii N w KDPW. Conditional registration of series N shares in KDPW.

Raport bieżący 50/2019 | 29.11.2019 | 7:57

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie rejestracji w KDPW 327.000 akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Company received a statement from the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) dated on 28th of November 2019 regarding registration of 327.000 series N ordinary bearer shares in KDPW with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with ISIN code PLPILAB00012, subject to the introduction of these shares to the trading on a regulated market to which other shares of the Issuer were introduced and marked with the above-mentioned ISIN code.

The registration will take place within 3 days of receipt by KDPW of the decision to introduce the abovementioned shares for trading on the regulated market, for which other shares of the Issuer were introduced and marked with abovementioned ISIN code, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introducing these shares to trading on this regulated market.

5 listopada 2019 | 49/2019 | Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim Integratorem Systemów. Pilot project with a North American System Integrator.

Raport bieżący 49/2019 | 5.11.2019 | 15:02

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z północnoamerykańskim Integratorem Systemów (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją kryminalną i bezpieczeństwem publicznym na rzecz Stanowej Agencji Policyjnej w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a Pilot (“Pilot”) with North American System Integrator (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk in support of their client’s mission who is an US State Police Agency.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

31 października 2019 | 48/2019 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Raport bieżący 48/2019 | 31.10.2019 | 17:39

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 31 października 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland informs about the receipt by the Company on 31th October 2019 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a shareholder – Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_Aviva_Investors_Poland_TFI_S.A

31 października 2019 | 47/2019 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Raport bieżący 47/2019 | 31.10.2019 | 16:20

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 31 października 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – FGP Venture Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland informs about the receipt by the Company on 31th October 2019 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a shareholder – FGP Venture Sp. z o.o. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_FGP_Venture

31 października 2019 | 46/2019 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series N shares and amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący 46/2019 | 31.10.2019 | 13:32

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o rejestracji w dniu 31 października 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 30 września 2019 roku, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 446.504,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset cztery złote 80/100) i dzieli się na 4.465.048 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy,

b) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

m) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,

n) 327.000 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 5.190.048 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem) głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii N wynosi 29.800,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych).

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki została opisana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”, “Issuer”) informs about registration on 31st October 2019, by the District Court for Wrocław -Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association, adopted by a resolution of the Company’s Executive Board regarding the increase in the Company’s share capital within the authorized capital and the amendment to the Company’s Articles of Association of 30th September 2019, as the Issuer informed in the current ESPI report 39/2019 dated on 30th September 2019.

The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said changes in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 446 504.80 (four hundred forty six thousand five hundred and four zlotys 80/100) and is divided into 4 465 048 (four million four hundred and sixty five thousand forty eight) shares, with a nominal value of PLN 0.10 each.

After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:

a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,

b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,

c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,

d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,

e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,

f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,

g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,

h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,

i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,

j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,

k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,

l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,

m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,

n) 327 000 (three hundred twenty seven thousand) ordinary bearer series N shares.

After registration, the total number of votes in the Company is 5 190 048 (five million one hundred ninety thousand and forty eight) votes.

The amount of authorized capital remaining to be taken up after the issue of N series shares is PLN 29,800.00 (twenty nine thousand eight hundred zlotys).

In connection with the registration of the share capital increase, the amendment to § 6 point 1 of the Company’s Articles of Association was registered. The content of the amended provisions of the Company’s Articles of Association is presented in the attachment to this report.

Zalacznik_Zmiany_Statutu

29 października 2019 | 45/2019 | Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. Pilot project with North American Security/Intelligence Services Firm.

Raport bieżący 45/2019 | 29.10.2019 | 13:15

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją wywiadowczą przede wszystkim na rzecz północnoamerykańskiego sektora ubezpieczeniowego.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a Pilot (“Pilot”) with North American Security/Intelligence Services Firm (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk in support of the client’s mission which is to deliver security/intelligence services to their clients primarily in the North American Insurance industry.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

24 października 2019 | 44/2019 | Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA.

Raport bieżący 44/2019 | 24.10.2019 | 9:57

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z Integratorem Systemów w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem wsparcia oferty technologicznej Klienta kierowanej do rządowych instytucji na terenie USA.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. initiated execution of a pilot project (“Pilot”) with US System Integrator (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform in support of the Customer’s mission which is to deliver best of breed technologies to institutions in the US Government.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

14 października 2019 | 43/2019 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.

Raport bieżący 43/2019 | 14.10.2019 | 12:34

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii N (“Akcje”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii N zostały zawarte w dniu 2 października 2019 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Przy emisji akcji serii N nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) Akcji. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Nie dokonywano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych) za jedną Akcję. Akcje serii N zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii N zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom instytucjonalnym.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 11 inwestorami instytucjonalnymi.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję:

Akcje serii N nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość objętych akcji serii N wyniosła 15.042.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt przydający na jedną Akcję), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 42/2019 of October 3rd, 2019 in regards to conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public information summarizing the private subscription of N series shares (“Shares”).

1) Start and end date of subscription:

The subscription agreements for N series shares were concluded on October 2nd, 2019.

2) Date of assignment of securities:

The shares were taken up by way of private subscription on the basis of Shares subscription agreements, therefore no shares were allocated within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code.

3) Number of subscribed shares:

The private subscription covered 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0,10 (ten grosze) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur with respect to N series shares.

5) Number of securities subscribed for under the subscription:

As part of the private subscription, 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) Shares were offered. No subscriptions were made within the meaning of the Commercial Companies Code.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription:

As part of the subscription, 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosze) each were subscribed for. No allocation was made within the meaning of the Commercial Companies Code.

7) The price at which the securities were purchased and information about payment method for subscribed securities:

Series N shares were acquired at an issue price of PLN 46 (forty six zlotys) for one Share. Series N shares were fully paid in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription in each tranche:

Series N shares were offered by the Executive Board in a private subscription to 11 institutional investors.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription:

Share subscription agreements were concluded with 11 institutional investors.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Series N shares were not acquired by underwriters. No underwriting agreement has been concluded.

11) Value of the subscription, understood as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price:

The total value of the series N shares taken up was PLN 15.042.000,00 (fifteen million forty two thousand zlotys).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report, immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

13) Average cost of subscription per unit of a security covered by subscription or sale:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report (including the average cost per one Share), immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

3 października 2019 | 42/2019 | Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued by the Company’s Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.

Raport bieżący 42/2019 | 3.10.2019 | 9:09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu 2 października 2019 r. zostały zawarte z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (“Akcje”) emitowanych przez Zarząd Emitenta w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna jednej akcji serii N jest równa 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych) za jedną Akcję w związku z czym w wyniku emisji akcji serii N Spółka pozyska 15.042.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące). Zgodnie z zawartymi umowami objęcia Akcji wkład pieniężny zostanie wniesiony nie później niż do dnia 4 października 2019 r.

Mając powyższe na uwadze proces subskrypcji prywatnej Akcji został zakończony, w związku z czym Zarząd Spółki podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w wysokości 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset) i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 446.504,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset cztery złote 80/100).

Ponadto Zarząd Emitenta poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a także dematerializacji, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

With reference to current report No. 39/2019 of September 30th, 2019, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, informs that on October 2nd, 2019, agreements were concluded with institutional investors to subscribe for a total of 327,000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) ) each (“Shares”) issued by the Company’s Executive Board within the limits of authorized capital, excluding the pre-emptive right of existing shareholders.

The issue price of one N series share is PLN 46 (forty six zlotys) for one Share, therefore, as a result of the issue of N series shares, the Company will raise PLN 15.042.000,00 (fifteen million forty two thousand zlotys). Pursuant to the concluded subscription agreements, the cash contribution will be made no later than by October 4th, 2019.

Considering the above, the process of private subscription of the Shares has been completed, therefore the Company’s Executive Board will undertake actions consisting in submitting a statement on the amount of the Company’s increased share capital in the amount of PLN 32.700,00 (thirty two thousand seven hundred zlotys) and specifying the amount of the Company’s share capital as the amount of PLN 446.504,80 (in words: four hundred forty six thousand five hundred and four zlotys 80/100).

In addition, the Issuer’s Management Board will take steps to register the share capital increase in the National Court Register, as well as to execute dematerialization, admission and introduction of the Shares to the public trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange.

30 września 2019 | 41/2019 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.

Raport bieżący 41/2019 | 30.09.2019 | 20:42

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i Corpus Solutions a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy (“Partner”), której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej (“Projekt”) oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w towarzystwie ubezpieczeniowym Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group z siedzibą w Pradze, Czechy (“Klient”) w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Projekt z Klientem jest potwierdzeniem realizacji przyjętej przez Emitenta strategii, otwiera również perspektywę współpracy z kolejnymi podmiotami Vienna Insurance Group.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it concluded an agreement with Corpus Solutions a.s. registered in Prague, Czech Republic (“Partner”), formalizing intent to execute the sale and implementation of a perpetual license (“Project”) and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform in Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group insurance company registered in Prague, Czech Republic (“Customer”).

The project with the Customer is a confirmation of the strategy execution as well as opens the perspective of cooperation with other members of the Vienna Insurance Group.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

30 września 2019 | 40/2019 | Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.

Raport bieżący 40/2019 | 30.09.2019 | 16:39

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem i towarzystwem ubezpieczeniowym z siedzibą w Warszawie (“Klient”) której celem jest uregulowanie zakresu i warunków realizacji pierwszego etapu komercyjnej współpracy (“Projekt”) w zastosowaniach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, fakt zawarcia umowy jest potwierdzeniem realizacji celów strategicznych przyjętych przez Spółkę.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that today it received an agreement with an insurance company registered in Warsaw (“Customer”) to regulate scope and commercial terms of the execution of a first phase of cooperation (“Project”) in the insurance fraud detection process.

The Executive Board of the Company recognized the fact of the signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation with Customer may have a positive impact on the future financial economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group. In addition, the fact of concluding the contract confirms the implementation of the strategic objectives adopted by the Company.

30 września 2019 | 39/2019 | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information – conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company’s share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.

Raport bieżący 39/2019 | 30.09.2019 | 10:24

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: “MAR”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 25 września 2019 roku.

Treścią opóźnionej informacji poufnej było podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących uczestnictwa w subskrypcji prywatnej akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd Emitenta prowadził negocjacje z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi dotyczące ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji Spółki emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W ramach tego procesu Zarząd Spółki pozyskiwał od inwestorów deklaracje zainteresowania w zakresie potencjalnej emisji akcji Spółki, których treść warunkowała podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały ws. podjęcia czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego i jego parametrów.

W ocenie Spółki ujawnienie informacji o planowanej emisji, w trakcie trwania powyższych negocjacji i podejmowanych działań Zarządu, w tym przed uszczegółowieniem jej ostatecznych warunków mogło naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta i negatywnie wpłynąć na końcowy wynik negocjacji.

Powodem podania do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej jest fakt zakończenia procesu negocjacji oraz podjęcie uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy po uzyskaniu stosownych zgód Rady Nadzorczej Spółki w zakresie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz pozbawienia prawa poboru.

Pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, oferujących kapitał na korzystnych warunkach, leży w interesie Spółki oraz stanowi wyraz potrzeb inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta wynikających z przynoszącej oczekiwane rezultaty strategii. Uzyskane środki przyczynią się do zwiększenia tempa i skali rozwoju biznesu Grupy na kluczowych rynkach.

Wobec powyższego Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1, 2 i 3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki i mając na względzie postanowienia uchwał Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2019 w sprawie:

(i) wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii N

(ii) wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N

– powziął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki (“Uchwała”).

Zarząd Spółki na mocy Uchwały podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 413.804,80 zł (czterysta trzynaście tysięcy osiemset cztery złote 80/100) do kwoty nie niższej, niż 413.804,90 zł (słownie: czterysta trzynaście tysięcy osiemset cztery złote 90/100) i nie wyższej, niż 446.504,80 zł (słownie: [czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset cztery złote 80/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) (“Akcje”) każda.

Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna Akcji wynosi 46,00 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych) za jedną Akcję.

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawiono jednocześnie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w całości prawa poboru Akcji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie – również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów.

Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH bez konieczności sporządzenia oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu oraz memorandum informacyjnego. O liczbie zaoferowanych Akcji poszczególnym inwestorom zadecyduje uznaniowo Zarząd Spółki. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego Zarząd Emitenta złoży, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Uchwały umowy objęcia Akcji zawierane będą do dnia 4 października 2019 roku. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednocześnie, w związku z Uchwałą, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji serii N oraz dematerializacji akcji serii N. Intencją Spółki jest, aby Akcje podlegały dematerializacji oraz zostały wprowadzone i dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

O zawarciu umów objęcia Akcji i wynikającej z nich ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Zarząd Emitenta powiadomi w odrębnym raporcie.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, pursuant to art. 17 clause 4 of the Regulation of the European Parliament and of the EU Council No. 596/2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/WE of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE (hereinafter: “MAR”) discloses confidential information which publication was delayed on September 25th, 2019.

The content of the delayed confidential information was the adoption by the Company’s Executive Board of a resolution on September 25th, 2019 regarding the commencement of negotiations regarding participation in the private subscription of shares issued by way of increasing the share capital within the limits of the authorized capital.

On the basis of the resolution, the Issuer’s Executive Board conducted negotiations with selected institutional investors regarding their participation in a possible private subscription of the Company’s shares issued by way of increasing the share capital within the limits of the authorized capital. As part of this process, the Executive Board of the Company obtained from investors declarations of interest in the scope of potential issue of Company shares, whose content conditioned the adoption by the Executive Board of the Issuer of a resolution on taking steps to increase the share capital and its parameters.

In the Company’s opinion, disclosure of information about the planned issue during the above negotiations and actions taken by the Executive Board, before determining its final terms, could violate the legitimate interest of the Issuer and negatively affect the final result of the negotiations.

The reason for public disclosure of the abovementioned confidential information is the fact that the negotiation process is completed and that a resolution is adopted regarding an increase in the Company’s share capital within the authorized capital, excluding pre-emptive rights of existing shareholders after obtaining relevant consents from the Company’s Supervisory Board regarding the issue price of new issue shares and deprivation of pre-emptive rights.

Raising capital from financial institutions offering capital on favorable terms is in the interest of the Company and is an expression of the investment needs of the Issuer’s Capital Group resulting from the strategy execution and its current and expected deliverables. The funds obtained will contribute to increasing the pace and scale of the Group’s business development in key markets.

In regards to the above, the Executive Board of DataWalk S.A. informs that on September 30th, 2019 a meeting of the Company’s Executive Board was held, which – acting pursuant to art. 446 § 1, 2 and 3 and art. 447 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 6a of the Company’s Articles of Association and having regard to the provisions of the resolutions of the Supervisory Board of September 28th, 2019 regarding:

(i) consenting to the deprivation of pre-emptive rights of existing shareholders in connection with the issue of N series shares

(ii) agreeing to determine the issue price of N series shares

– adopted in the form of a notarial deed resolution on increasing the Company’s share capital within the authorized capital and amending the Company’s Statute (“Resolution”).

The Executive Board of the Company, pursuant to a Resolution, increased the Company’s share capital from PLN 413.804,80 (four hundred thirteen thousand eight hundred and four zlotys 80/100) to an amount not less than PLN 413.804,90 (four hundred and thirteen thousand eight hundred and four zlotys 90/100) and not higher than PLN 446.504,80 (four hundred forty six thousand five hundred and four zlotys 80/100), i.e. not less than 0,10 PLN (ten groszy) and not higher than 32.700,00 PLN (thirty two thousand seven hundred zlotys) by way of issue of not less than 1 (one) and not more than 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0,10 (ten groszy) (“Shares”) each.

The issue price of the Shares determined with the consent of the Supervisory Board is PLN 46,00 (say: forty six zlotys) for one Share.

Pursuant to the aforementioned Resolution of the Company’s Executive Board, with the consent of the Supervisory Board, the Issuer’s existing shareholders have been deprived of all pre-emptive rights to the Shares.

Depriving existing shareholders of pre-emptive rights is in the interest of the Company as it aims to optimize the process of obtaining financing for the Company’s operations and the effective development of its current and future projects, providing the Company with the necessary flexibility in the scope of raising additional capital. Depriving shareholders of pre-emptive rights has full economic justification and appears to be desirable from the point of view of the best interest of the Company, and thus also its shareholders. The above will enable efficient raising of funds from new investors.

The Shares will be offered by private subscription in accordance with art. 431 § 2 item 1 of the Code of Commercial Companies without the need to prepare and approve the prospectus and information memorandum by the Polish Financial Supervision Authority. The number of Shares offered to investors will be at the discretion of the Company’s Executive Board. Prior to notification of the share capital increase to the court register, the Issuer’s Executive Board will submit, pursuant to art. 310 § 2 in connection with art. 431 § 7 of the Code of Commercial Companies, a statement on the amount of the Company’s share capital taken up and specification of the amount of the share capital in the Company’s Articles of Association.

Pursuant to the provisions of this Resolution, the Share subscription agreement will be concluded until October 4th, 2019. Shares may be taken up only for cash contributions made before the registration of the share capital increase.

At the same time, in connection with the Resolution, the Company’s Executive Board adopted a resolution regarding the decision to apply for admission and introduction to the trading on the main market operated by the Warsaw Stock Exchange N series shares and dematerialization of N series shares. It is the Company’s intention that the Shares be dematerialized, introduced and admitted to public trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange.

The conclusion of the share subscription agreement and the resulting amount of the subscribed share capital of the Company will be notified by the Issuer’s Executive Board in a separate report.

25 września 2019 | 38/2019 | Zawarcie memorandum z Washington State Gambling Commission w USA. Signing memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission in the USA.

Raport bieżący 38/2019 | 25.09.2019 | 8:26

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. memorandum of understanding (“Memorandum”) z Washington State Gambling Commission w USA (“Klient”) na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji Klienta. Zawarcie Memorandum definiuje kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 33/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission, USA (“Customer”) for license sale and production usage of DataWalk analytical platform in support of the agency’s mission which regulates and investigates the gambling industry doing business within their jurisdiction. The memorandum defines the cooperation plan between parties continuing cooperation reported in ESPI 33/2019 dated on 27th August 2019.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

23 września 2019 | 37/2019 | Pilotażowy projekt z Federalną Agencją w USA. Pilot project with Federal Agency in the USA.

Raport bieżący 37/2019 | 23.09.2019 | 15:57

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z Federalną Agencją w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją podejrzanych operacji dotyczących importu dóbr oraz nielegalnego wprowadzania do obrotu w USA zakazanych produktów.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a US Federal Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk in support of the client’s mission to investigate criminal behavior and illegal import of goods and black market sales of prohibited items to the USA.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

23 września 2019 | 36/2019 | Zawarcie memorandum z Anderson Police Department w USA. Signing memorandum of understanding with Anderson Police Department in the USA.

Raport bieżący 36/2019 | 23.09.2019 | 8:25

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. memorandum of understanding (“Memorandum”) z Anderson Police Department w USA (“Klient”) na sprzedaż licencji i produkcyjne wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zakresie integracji danych oraz uruchomienia środowiska analityczno-inwestygacyjnego wspierającego zadania operacyjne Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed memorandum of understanding with the Anderson Police Department, USA (“Customer”) for license sale and production usage of the DataWalk analytical platform for integration of data and setting up an analytical and investigational environment to support the Customer’s operations.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

20 września 2019 | 35/2019 | Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Policyjną w USA. Pilot project with State Police Agency in the USA.

Raport bieżący 35/2019 | 20.09.2019 | 16:53

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) ze Stanową Agencją Policyjną w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją kryminalną, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwem publicznym na obszarze jurysdykcji Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with US State Police Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk in support of the client’s mission to investigate criminal behavior, terrorist threats and preserve the peace for the citizens within their jurisdiction.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

28 sierpnia 2019 | 34/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący 34/2019 | 28.08.2019 | 17:41

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku od Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wieczyńskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 28th of August 2019 Company obtained notification from the President of the Management Board – Mr. Paweł Wieczyński, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_PW_art.19_MAR

27 sierpnia 2019 | 33/2019 | Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA. Pilot project with State Regulatory Agency in the USA.

Raport bieżący 33/2019 | 27.08.2019 | 22:41

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z nadzorem regulacyjnym oraz inwestygacją przemysłu hazardowego zlokalizowanego w obszarze jurysdykcji Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. initiated execution of a pilot project (“Pilot”) with US State Regulatory Agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which regulates and investigates the gambling industry doing business within their jurisdiction.

The Executive Board of the Company recognized the fact of initiating the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

 

27 sierpnia 2019 | 32/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący 32/2019 | 27.08.2019 | 22:17

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2019 roku od Beyondream Investments Ltd – osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej – Panem Rafałem Wasilewskim powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 27th of August 2019 Company obtained notification from Beyondream Investments Ltd – entity closely related with Supervisory Board Member of the Issuer – Mr. Rafał Wasilewski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RW_art.19_MAR

19 sierpnia 2019 | 31/2019 l Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 31/2019 | 19.08.2019 | 16:27

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 sierpnia 2019 roku od Członka Zarządu – Pana Krystiana Piećko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 19th of August 2019 Company obtained notification from a Member of Executive Board – Mr. Krystian Piećko, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_KP_art.19_MAR

14 sierpnia 2019 | 30/2019 l Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 30/2019 | 14.08.2019 | 9:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z inwestygacjami nadużyć na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the client’s mission to investigate fraud on behalf of their insurance company customers.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

9 sierpnia 2019 | 29/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 29/2019 | 9.08.2019 | godz. 15:10

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 sierpnia 2019 roku od Członka Zarządu – Pana Sergiusza Borysławskiego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th of August 2019 Company obtained notification from a Member of Executive Board – Mr. Sergiusz Borysławski, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_SB_art.19_MAR

6 sierpnia 2019 | 28/2019 | Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019. Correction of Q1 2019 report.

Raport bieżący z plikiem 28/2019 | 6.08.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędem rachunkowym znajdującymi się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym DataWalk S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 roku, dokonuje korekty Raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku (“Raport”) poprzez aktualizację jego treści.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 r.

W wyniku dokonania korekty błędów:

1) błąd rachunkowy – o kwotę 378,7 tys. PLN zwiększył się kapitał zapasowy (pozycja bilansowa “Pozostałe kapitały”) Spółki, z kolei o kwotę 378,7 tys. PLN zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe (pozycja bilansowa “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”). Jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta.

2) omyłka pisarska – w tabeli “Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” (str. 13) w wierszu “Przeliczenie jednostek zagranicznych” kolumna “Kapitały razem” poprawiono sumę, która wynosi 16,2 tys. PLN.

3) omyłka pisarska – w tabeli “Wartość aktywów netto na jedną akcję” (str. 80) w wierszach “Rozwodniona liczba akcji (w szt.)” oraz “Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich ilość i wartość.

4) omyłka pisarska – w tabeli “Zysk (strata) netto na jedną akcję” (str. 81) w wierszach “Rozwodniona ilość akcji (w szt.)” oraz w “Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję” poprawiono odpowiednio ich liczbę i wartość.

Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany został w załączniku do niniejszego raportu.

Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that due to typographical error and accounting error in the interim condensed separate financial statement of the DataWalk and in the interim condensed consolidated financial statement of DataWalk Capital Group for the I quarter of 2019, it makes an adjustment of the Quarterly report for the period of 3 months ended 31st March 2019 (“Report”) by updating its content.

The Executive Board of the Issuer informs that the correction has no effect on total assets and the financial results of the Company and the Group DataWalk in the first quarter of 2019.

As a result of the correction of errors:

1) accounting error – by PLN 378,7 thousand PLN increased the supplementary capital (balance sheet item “Other capitals”) of the Company and in turn decrease by PLN 378,7 thousand PLN of the short-term liabilities (balance sheet item “Trade liabilities”). At the same time, the areas of the Report affected by the correction were updated.

2) typographical error – in the table “Interim condensed consolidated statement on changes in consolidated equity” (page 13) in the line “Conversion of foreign operations” column “Total capitals”, the amount was adjusted to 16,2 thousand PLN.

3) typographical error – in the table “Net asset value per share” (page 80) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and “Diluted net asset value per share”, their amount and value have been corrected accordingly.

4) typographical error – in the table “Net profit (loss) per share” (page 81) in the lines “Diluted number of shares (in pcs)” and in “Diluted net profit (loss) per share”, their number and value have been corrected accordingly.

Detailed scope of correction is presented in the attachment to this report.

Other settlements of the Financial Statement are not subject to change, and the revised Report will be published today.

Zalacznik_do_raportu_biezacego_1Q2019_korekta
Attachment_to_current_report_1Q_2019_corrected

2 sierpnia 2019 | 27/2019 | Pilotażowy projekt z towarzystwem ubezpieczeniowym w USA. Pilot project with insurance company in the USA.

Raport bieżący 27/2019 | 2.08.2019 | godz.16:06

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z towarzystwem ubezpieczeniowym (Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z inwestygacją zastrzeżeń do licencjonowanych brokerów (sieć dystrybucji) produktów Klienta.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with Customer (“Customer”), a commercial insurance company. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the client’s mission to investigate complaints against licensed brokers (distribution channel) of their products.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

2 lipca 2019 | 26/2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 28th June 2019.

Raport bieżący 26/2019 | 2.07.2019 | godz.20:45

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku (“ZWZ”):

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.900.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 39,07
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 120.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 120.000
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,47
Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów za ZWZ [%]: 5,92

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, announces the list of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General Meeting (“AGM”) on 28th June 2019.

FGP VENTURE SP. Z O.O.
Number of shares registered at AGM: 1.175.000
Number of votes registered at AGM: 1.900.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 39,07
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 93,78

GOVERNMENT OF NORWAY
Number of shares registered at AGM: 120.000
Number of votes registered at AGM: 120.000
Share of votes from registered shares in the total number of votes [%]: 2,47
Share of votes from registered shares in the number of votes at AGM [%]: 5,92

28 czerwca 2019 | 25/2019 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new of Member of the Supervisory Board.

Raport bieżący z plikiem 25/2019 | 28.06.2019 | godz.17:40

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Bindas do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, 3-letniej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

– Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

– Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,

– Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,

– Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,

– Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,

– Piotr Bindas – Członek Rady Nadzorczej.

W załączniku Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z pozostałymi oświadczeniami nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that on 28th June 2019, basing on resolution number 20, the General Meeting appointed Mr Piotr Bindas as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.

The Supervisory Board of DataWalk S.A. thus comprises of the following members:

– Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,

– Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,

– Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,

– Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,

– Wojciech Szymon Kowalski – Member of the Supervisory Board,

– Piotr Bindas – Member of the Supervisory Board.

In the attachment, the Issuer presents information on education, professional experience and positions held previously with other statements of the newly appointed Member of the Supervisory Board.

Formularz_osobowy_Piotr_Bindas

28 czerwca 2019 | 24/2019 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 28 czerwca 2019r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2019.

Raport bieżący z plikiem 24/2019 | 28.06.2019 | godz.17:24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (“ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ ani nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2019.

Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_28.06.2019

26 czerwca 2019 | 23/2019 | Pilotażowy projekt z dostawcą analiz i informacji biznesowych w USA. Pilot project with a commercial data and analytics company in the USA.

Raport bieżący 23/2019 | 26.06.2019 | godz.12:19

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy na realizację przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z dostawcą analiz i informacji biznesowych w USA (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z działalnością Klienta, który dostarcza przedsiębiorstwom z wielu branż informacje wspierające procesy analityczne i compliance.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a commercial data and analytics company in the USA (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the company’s mission which offers compliance and monitoring, and data solutions for clients in a wide range of industries.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Agreement as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in US.

6 czerwca 2019 | 22/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Raport bieżący z plikiem 22/2019 | 06.06.2019 | godz. 16:17

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“the Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 6th of June 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

Zawiadomienie_RP_art19_MAR

4 czerwca 2019 | 21/2019 | Zawarcie memorandum z RII w ramach konsorcjum na realizację projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA. Signing memorandum with RII within consortium to address projects in the US Department of Justice award.

Raport bieżący 21/2019 | 04.06.2019 | godz. 18:52

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. Memorandum of Understanding (“Memorandum”) z Research Innovation Inc. (“RII”), integratorem technologii będącym liderem konsorcjum ofertowego (“Konsorcjum”) na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA (“DOJ”).

W związku z rozstrzygnięciem przetargu DOJ wybrał Konsorcjum do współpracy w okresie 5 lat w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych (“Projekty”). Memorandum potwierdza gotowość RII do realizacji Projektów z wykorzystaniem platformy DataWalk.

Zakłada się, że Projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza iż Konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach Projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do Projektów. Oprócz spółki zależnej Emitenta oraz RII w Konsorcjum uczestniczą: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

Szacowana przez DOJ wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 milionów USD.

Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów DOJ w celu obsługi złożonych zadań analitycznych na danych o dużej skali. System powinien być skalowany do setek terabajtów i petabajtów danych i obejmować funkcje wyszukiwania, zarządzania wiedzą, analizy i analizy powiązań, musi również zapewniać kompatybilność z otwartymi interfejsami API, połączeniami z bazą danych JDBC / ODBC, przeszukiwaniem sieci i narzędziami e-discovery, jak również wspierać zasilanie różnymi formatami danych oraz modelowanie danych w kierunku określonych inwestygacji.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“the Company”, “Issuer”) informs that today it received information that the Issuer’s subsidiary DataWalk Inc. signed a Memorandum of Understanding (“Memorandum”) with Research Innovation Inc. (“RII”), a technology integrator leading a consortium (“Consortium”) eligible to deliver solutions to the US Department of Justice (“DOJ”).

The DOJ selected the Consortium to bid on data analysis projects over the next 5 years (“Projects”). The Memorandum confirms RII’s readiness to implement such Projects using the DataWalk platform.

It is assumed that the Projects will be implemented under a Blanket Purchase Agreement (BPA), which means that the Consortium will bid for Projects posted by DOJ. In addition to the Company and RII, other members of this Consortium are: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group.

The RII consortium is one of 6 selected by DOJ, and the total 5-year value of projects that will be made available under this BPA is roughly $500M.

BPA requirements include an IT solution consisting of a platform, software tools, and support to DOJ components in order to support complex analytic tasks on large-scale data. This system must scale to hundreds of terabytes to petabytes of data, and include search, knowledge management, analytics, and link analysis capabilities. It must be also compatible with a variety of data formats and should support data modeling to enable new formats in support of specific investigations. Finally, it must be compatible with open APIs, JDBC/ODBC database connections, web crawling, and DOJ e-discovery tools.

The Executive Board of the Company recognized the fact of signing the Memorandum as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future financial, economic and competitive position of the Issuer’s Capital Group.

31 maja 2019 | 20/2019 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący z plikiem 20/2019 | 31.05.2019 | godz. 11:03

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ
Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_uzasadnieniami

23 maja 2019 | 19/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 19/2019 | 23.05.2019 | godz. 11:33

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniach związanych z realizacjami globalnych dochodzeń korporacyjnych, monitoringu i analiz compliance, jak również doradztwa w obszarach bezpieczeństwa i technologii dla klientów z szerokiego zakresu branż.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

Dla uniknięcia wątpliwości, wynikających z niepodawania nazwy Klienta, Zarząd wyjaśnia, iż w niniejszym raporcie przekazuje informację o odrębnej współpracy względem raportu bieżącego nr 18/2019.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed an agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with a private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which offers global investigations, compliance and monitoring, as well as security and technology consulting solutions for clients in a wide range of industries.

The Executive Board of the Company recognized the fact of starting the Pilot as confidential information, as there are indications that the cooperation may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in the United States.

For the avoidance of doubts resulting from not naming the Customer’s name, the Executive Board explains that in this report it provides information about separate project in relation to current report number 18/2019.

21 maja 2019 | 18/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

Raport bieżący 18/2019 | 21.05.2019 | godz. 15:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z prywatną instytucją inwestygacyjną (“Klient”). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w zastosowaniu związanym z realizacją korporacyjnych dochodzeń i analiz Klienta na rzecz kontrahentów z listy Fortune 500.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Stanach Zjednoczonych.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. signed agreement for execution of a pilot project (“Pilot”) with private investigation agency (“Customer”). The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in support of the agency’s mission which is to provide corporate investigations and analysis for their clients who include Fortune 500 companies.

3 kwietnia 2019 | 17/2019 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.

Raport bieżący 17/2019 | 03.04.2019 | godz. 15:13

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2019 r. potwierdzenia przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Database Hierarchy-Independent Data Drilling”.

Uzyskanie czwartego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that Company obtained information about earning a patent in the United States Patent and Trademark Office on 2nd of April 2019. The title of the Patent is “Database Hierarchy-Independent Data Drilling”.

Obtaining fourth patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of DataWalk S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

28 marca 2019 | 16/2019 | Wypowiedzenie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Termination of the contract with the NCBR for co-financing of the project.

Raport bieżący 16/2019 | 28.03.2019 | godz. 16:03

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 13/2018 z dnia 5 października 2018 r. dotyczącego zawarcia umowy z NCBR o dofinansowanie projektu, Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. Emitent podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (“NCBR”).

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konieczność odstąpienia od realizacji projektu została spowodowana wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania założeń projektu okoliczności, mających istotny wpływ na zakres i wykonanie zadań przewidzianych w ramach poszczególnych etapów. Biorąc pod uwagę zaistniałe czynniki Zarząd Spółki podjął decyzję o nie realizacji rzeczonej inwestycji w kształcie wskazanym we wniosku i wypowiedzeniu przedmiotowej umowy.

W związku z odstąpieniem od realizacji projektu wg pierwotnych założeń, Spółka może koncentrować działania związane z rozwijaniem systemu w kierunku wskazanym we wniosku w sposób bardziej efektywny, wykorzystując aktualną wiedzę uzyskiwaną w trakcie realizacji przez Grupę projektów w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż w trakcie obowiązywania umowy Emitent nie otrzymał żadnych płatności wynikających z dofinansowania z NCBR, rozwiązanie umowy nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, iż czynniki będące podstawą wypowiedzenia umowy nie mają wpływu na realizowane projekty w ramach Grupy Emitenta lub projekty mogące rozpocząć się w przyszłości.

With reference the current report ESPI 13/2018 of 5th October, 2018 regarding the conclusion of a contract with the NCBR for co-financing of the project, the Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Issuer”, “Company”) informs that on 28th March 2019, the Issuer decided to terminate the contract for co-financing the project under the Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1 concluded with The National Center for Research and Development based in Warsaw (“NCBR”).

Co-financing was granted for the implementation of the project titled “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. The need to withdraw from the project was caused by the occurrence of circumstances unforeseeable at the stage of preparing project assumptions, having a significant impact on the scope and execution of the tasks envisaged within the individual stages. Taking into account these factors, the Executive Board of the Company decided not to implement the above investment in the form indicated in the application and to terminate the mentioned contract.

Due to the withdrawal from the project according to the original assumptions, the Company may concentrate activities related to developing the system in the direction indicated in the application in a more effective manner, using the current knowledge obtained during the execution of projects by the Group in this area. Bearing in mind the above, as well as the fact that during the term of the agreement the Issuer did not receive any payments resulting from co-financing from the NCBR, the termination of the contract will not have a significant impact on the financial position of the Company.

The Executive Board of the Company explains at the same time that the factors being the basis for terminating the agreement do not affect the projects implemented within the Issuer’s Group or projects that may start in the future.

20 marca 2019 | 15/2019 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series M shares.

Raport bieżący 15/2019 | 20.03.2019 | godz. 19:34 

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, Emitent”) informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 131/2019 z dnia 14 marca 2019 r., w dniu 25 marca 2019 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 457.548 akcji serii M i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw informs that on 20th March 2019 it received a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) , which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 131/2019 of 14th March 2019, on 25th March 2019, 457 548 series M shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

20 marca 2019 | 14/2019 | Wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii M. Introduction of series M shares to stock exchange trading and determination of the last trading day of rights to series

Raport bieżący 14/2019 | 20.03.2019 |  godz. 9:32

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 181/2019 z dnia 19 marca 2019 r. postanowił wprowadzić z dniem 25 marca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa powyżej, nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 marca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLPILAB00012”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zarząd GPW na podstawie Uchwały nr 180/2019 z dnia 19 marca 2019 r. wyznaczył na 22 marca 2019 r. dzień ostatniego notowania 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00046”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“the Company”, “Issuer”) informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 181/2019 of 19th March 2019, decided to introduce, as of 25th of March 2019, to exchange trading on the main market 457 548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) Company’s series M ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

The introduction of the shares referred to above to stock exchange trading will take place provided that the National Central Securities Depository of Poland S.A. on 25th March 2019, registers these shares and marks them with the code “PLPILAB00012”.

At the same time, the Issuer’s Executive Board informs that the Executive Board of the WSE pursuant to Resolution No. 180/2019 of 19th March 2019 designated the date of the last listing of 457 558 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to Company’s series M ordinary bearer shares for 22nd March 2019 with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, designated by the National Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00046”.

14 marca 2019 | 13/2019 | Rejestracja akcji serii M w KDPW. Registration of series M shares in KDPW.

Raport bieżący 13/2019 | 14.03.2019 |  godz. 15:30

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2019 roku otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie rejestracji w KDPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLPILAB00046, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th March 2019 the Company received a statement from the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) dated 14 March 2019 regarding registration of 457 548 series M ordinary bearer shares in KDPW with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with ISIN code PLPILAB00012, subject to the introduction of these shares to the trading on a regulated market to which other shares of the Issuer were introduced and marked with the above-mentioned ISIN code.

The registration will take place in connection with the closure of accounts for transferable rights to shares marked with the code PLPILAB00046, within 3 days of receipt by KDPW of the decision to introduce the abovementioned shares for trading on the regulated market, for which other shares of the Issuer were introduced and marked with abovementioned ISIN code, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introducing these shares to trading on this regulated market.

11 marca 2019 | 12/2019 | Powołanie na stanowisko VP of Sales w DataWalk Inc. Appointment to the position of VP of Sales in DataWalk Inc.

Raport bieżący 12/2019 | 11.03.2019 |  godz. 15:59

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11.03.2019 r. Pan Mark Massop został powołany na stanowisko Vice President of Sales w spółce zależnej Emitenta – DataWalk Inc.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania do współpracy Pana Marka Massopa za istotną informację, ze względu na jego planowaną rolę w organizacji, w której będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na rynku Ameryki Północnej, istotnie przyczyniając się do wzrostu wartości Grupy.

Pan Mark Massop jest ekspertem w obszarze analityki sieci powiązań, posiada imponujące osiągnięcia w sprzedaży systemów analitycznych. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie wiodącego, globalnego produktu w sektorze analitycznym, jest również potwierdzeniem konsekwentnej realizacji celów emisyjnych Emitenta.

Informacje na temat kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej:

Mark Massop rozpoczął swoją karierę w organach ścigania w 1988 roku w Independence Missouri Police Department, gdzie służył z honorami przez 16 lat. Podczas jego służby, uzyskał dwa odznaczenia za Odwagę od Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. Był również wyróżniony przez Drug Enforcement Administration za Nadzwyczajne Efekty w obszarze inwestygacji narkotykowych, jak również przez National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program, gdzie uzyskał tytuł Analityka Wywiadowczego Roku.

Po udanej karierze w służbach, Mark dołączył do firmy i2, dostawcy systemów analitycznych dla organów ścigania i innych podmiotów zainteresowanych analityką śledczą. Po przejęciu i2 przez IBM, Mark został odpowiedzialny za sprzedaż w Ameryce, na stanowisku North America Technical Sales Leader. Podczas jego kadencji, zespół konsekwentnie uzyskiwał wyniki ponad 100% celów sprzedażowych.

Po 11 latach w IBM, Mark dołączył do firmy Sintelix w 2017 roku jako Vice President of the Americas, celem wprowadzenia systemów przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji tekstu do działań śledczych i operacji organów ścigania. Mark szybko zbudował sprzedaż w USA, m.in. budując pipeline (strumień) projektów o wartości ponad 10 mln USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Mr. Mark Massop has joined DataWalk Inc. (Issuer’s subsidiary) as Vice President of Sales, effective March 11, 2019.

Given his US role and experience, Mr. Massop will be instrumental to the development and growth of the Company’s Capital Group and execution of issue objectives. Mr. Massop will be responsible for expanding sales in the North America market.

Mr. Massop is an expert in the field of link analytics with a successful track record of selling analytical systems. The Executive Board of Issuer perceives this hire as major step in executing the Company’s strategy and objective of becoming a leading global vendor of link analytics software products.

Short dossier:

Mark Massop began his career in law enforcement in 1988 with the Independence Missouri Police Department, where he served with honor for 16 years. During his tenure with the Police Department, he received two awards for Valor from the Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. He was also recognized by the Drug Enforcement Administration for Outstanding Contributions in the Field of Drug Investigations, and by the National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program where he was named the Intelligence Analyst of the Year.

After his career in Law Enforcement, Mark joined i2, a supplier of data visualization and analysis software for law enforcement and other markets. After acquisition of i2 by IBM, Mark was the North America Technical Sales Leader. During his tenure, his team consistently attained over 100% of target revenue.

After 11 years with IBM, Mark joined Sintelix in 2017 as Vice President of the Americas to bring natural language processing and text extraction to the investigation and law enforcement communities. Mark quickly scaled the US business, creating over $10M in pipeline within the first six months of joining the company.

7 marca 2019 | 11/2019 | Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 7 marca 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – FGP Venture Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”) informs about the receipt by the Company on 7th March 2019 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of 29th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, from a shareholder – FGP Venture Sp. z o.o. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Zawiadomienie_FGP_VENTURE

6 marca 2019 | 10/2019 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii M oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series M shares and amendments to the Articles of Association.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 6 marca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. Treść uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 413.804,80 zł (czterysta trzynaście tysięcy osiemset cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.138.048 (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy,

b) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L

m) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 4.863.048 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki została opisana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”) informs about registration on 6th March 2019, by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association adopted by Resolutions 9 and 10 of the Company’s Extraordinary General Meeting of 6th August 2018. The content of the resolutions was disclosed by the Company to the public in the current report EBI number 17/2018 dated 6th August 2018.

The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said changes in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 413 804.80 (four hundred thirteen thousand eight hundred four zlotys and eighty groszy) and is divided into 4 138 048 (four million one hundred thirty eight thousand forty eight) shares. with a nominal value of PLN 0.10 each.

After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:

a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,

b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,

c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,

d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,

e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,

f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,

g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,

h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,

i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,

j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,

k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,

l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,

m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,

After registration, the total number of votes in the Company is 4 863 048 (four million eight hundred and sixty three thousand and forty eight) votes.

The content of the amended provisions of the Company’s Articles of Association is attached to this report.

Załącznik – rejestracja podwyższenia

4 marca 2019 | 9/2019 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w związku ze zmianą rynku notowań, przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 30 września 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 30 maja 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 listopada 2019 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2019;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., zgodny z regulacjami ASO NewConnect i przedstawiony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., przestaje obowiązywać.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.datawalk.pl) w zakładce Raporty.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the change in the quotation market, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – 30th April, 2019,

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2019 to 30th June 2019 – 30th September 2019.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 30th May 2019.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 29th November, 2019.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for the second and last quarter of the financial year 2019;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2019 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

At the same time, the Executive Board of the Company informs that the schedule for the publication of periodic reports in 2019, in accordance with the regulations of NewConnect and presented in the current report EBI 1/2019 dated 31st January 2019, ceases to apply.

All periodic reports will be posted on the Company’s website (www.datawalk.pl) in the Reports tab.

25 lutego 2019 | 8/2019 | Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Introduction of securities to trading on the main market of the WSE

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 112/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L

– oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00012”;

2) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

b) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K

– pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLPILAB00012”;

3) notować akcje DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “DataWalk” i oznaczeniem “DAT”.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 113/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPILAB00046”;

2) notować prawa do akcji DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “DataWalk-PDA” i oznaczeniem “DATA”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) based on Resolution No. 112/2019 of February 25th 2019, decided:

1) to introduce the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, as of February 28th 2019, to the stock exchange trading on the main market:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 71.500 (seventy one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares

– marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00012”;

2) to introduce from February 28th 2019 to public trading on the main market the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 250.000 (two hundred fifty thousand) series H shares,

b) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares

– provided that the Central Securities Depository of Poland S.A. on February 28th 2019, registers these shares and marks them with the code “PLPILAB00012”;

3) to list the shares of DataWalk S.A., referred to in points 1) and 2), in the continuous trading system under the abbreviated name “DataWalk” and the code “DAT”.

At the same time, the WSE Management Board Resolution No. 113/2019 of 25th February 2019 decided:

1) to introduce as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market 457.548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer shares of the series M DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code “PLPILAB00046”;

2) to list the rights to shares of DataWalk S.A., referred to in point 1), in the continuous trading system under the abbreviated name “DataWalk-PDA” and the code “DATA”.

25 lutego 2019 | 7/2019 | Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz wykluczenie akcji z obrotu w ASO NewConnect. Admission of securities to trading on the main market of the WSE and exclusion of shares from trading on NewConne

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) na podstawie Uchwały nr 111/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił dopuścić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K,

k) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L,

l) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii M, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. l), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A. w wyniku emisji tych akcji.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 110/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., w związku ze zmianą rynku notowań, postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L DataWalk S.A., oznaczone kodem “PLPILAB00012” – z dniem 28 lutego 2019 r.

W uchwale wskazano, iż zlecenia maklerskie na akcje DataWalk S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (“WSE”) on the basis of Resolution No. 111/2019 of February 25th 2019, decided to admit as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market:

1) the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A,, with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares,

k) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares,

l) 457.548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) series M shares, subject to paragraph 2;

2) 457,548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer series M shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

2. The admission to exchange trading of series M shares, referred to in paragraph 1 point 1) l), is subject to the registration of the increase in the share capital of DataWalk S.A. as a result of issuing these shares.

At the same time, the Executive Board of the WSE Resolution No. 110/2019 of February 25th 2019, in connection with the change in the quotation market, decided to exclude on February 28th 2019 from the alternative trading system of the NewConnect market ordinary bearer shares of series B, C, D, E, F, G, H , I, J and L of DataWalk SA, marked with the code “PLPILAB00012”.

The resolution indicates that broker’s orders for DataWalk S.A. shares transferred to the alternative trading system on the NewConnect market, and not executed until February 27th 2019 (inclusive), expire after the end of that trading day.

15 lutego 2019 | 6/2019 | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem oferty publicznej akcji serii M, podtrzymanie Strategii Grupy oraz realizacji celów emisji zgodnie z prospektem emisyjnym. Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii M Spółki (“Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2018 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 27 grudnia 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.datawalk.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii M wyemitowane zostały w trybie oferty publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019, zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2019.

2) data przydziału papierów wartościowych;

Data przydziału akcji serii M: 5 lutego 2019 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Oferta publiczna obejmowała do 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Przy emisji akcji serii M nie wystąpiła redukcja.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy łącznie na 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało łącznie 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej równej 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), za jedną akcję. Akcje serii M zostały w całości opłacone gotówką.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii M zapis złożyło łącznie 110 podmiotów, w tym:

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii M przydzielone zostały łącznie 110 podmiotom.

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość objętych akcji serii M wyniosła 10.066.056,00 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych wyniosły 1.022.104,61 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 524.782,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 406.628,11 zł;

d) promocji oferty – 90.694,44 zł.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii M w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii M wyniósł 2,23 zł (dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Objęcie (nabycie) akcji nie było przeprowadzone w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd oświadcza, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków Oferty, zamierza konsekwentnie realizować Strategię Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany Strategii Grupy, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.

Jedocześnie Zarząd oświadcza, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku, nie zmieniając jednocześnie istotnie ani Strategii Grupy, ani opisanych w Prospekcie celów emisyjnych. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na okres 2020 roku. Powyższe scenariusze zakładają:

• konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow;

• przesunięcie na 2020 rok inwestycji nie związanych z bieżącymi operacjami, takich jak: kolejne procesy patentowe w USA i UE, zakup dodatkowych bibliotek programistycznych, udział w konferencjach branżowych poza USA i Polską, usługi eksperckie, zakup dodatkowych środków trwałych (sprzęt komputerowy).

W związku z powyższym, kwota środków z emisji zostanie przeznaczona w następujący sposób: (i) cel nr 1. Działalność w Stanach Zjednoczonych – do 3,90 mln zł, (ii) cel nr 2. Rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 1,95 mln zł, (iii) cel nr 3. Ochrona wartości intelektualnych – do 0,35 mln zł, (iv) cel nr. 4 Działalność operacyjna DataWalk S.A. – do 3,80 mln zł.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020, co przekłada się na scenariusz, w którym Spółka nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs about completion of shares series M public offering (“Shares Offered”).

All of the terms starting with capital letter and not defined in below report, have a meaning given to them in Company Prospectus approved by Polish Financial Supervision Authority on 21st of December 2018 and published for public review electronically on 27th December 2018 on Issuer website (www.datawalk.pl) and BOŚ Stockbroker House website (www.bossa.pl).

1) Start and end date of subscription or sale;

M series shares were issued as part of the public offering. Subscription phase opened on 24th of January 2019 and closed on 1st of February 2019.

2) Date of assignment of securities;

Date of assignment of subscription shares series M: 5th of February 2019.

3) Number of shares for subscription or sale;

Public offering included up to 1.350.000 ordinary M series bearer shares, with a nominal value of PLN 0,10 (1/10 of zloty) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches;

Reduction did not occur with respect to M series shares.

5) The number of securities that have been subscribed for under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were subscribed for, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were allocated, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

7) The price at which the securities were purchased (acquired);

Purchase price of M series shares was PLN 22,00 (twenty-two) per share and were paid for in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in each tranche;

M series shares were subscribed for by total 110 entities, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche;

M series shares were allocated to total 110 investors, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements;

M series shares have not been subject of an underwriting agreement.

11) Value of the subscription or sales of shares;

Total value of shares series M subscribed for was PLN 10.066.056,00 (ten million sixty-six thousand and fifty-six zloty).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles;

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the public offer of Offered Shares amounted to PLN 1,022,104.61 (one million twenty-two thousand one hundred and four zloty 61/100), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 524,782.06;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – PLN 406,628,11;

d) promotion of the offer – PLN 90,694.44.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series M shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

The amount of the issue costs was estimated and included in the issue costs in line with the best knowledge of the Company. If as a result of the final settlement of the costs of the issue, a correction of the data provided in this report is necessary, the Company will provide information in this regard in the form of a current report.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale;

The average cost incurred by the Company per one series M share was PLN 2.23 (two zloty 23/100).

14) The method of payment of acquired (purchased) securities, with the indication of detailed information covering: a) if the acquisition (purchase) was made by offsetting the receivables: – the date of the claim, – the subject of the claim, – the value of the claim together with the inclusion of its valuation , – a description of the transaction in which the receivables arose, – entities that acquired (purchased) the issuer’s securities, indicating their number, b) when the acquisition (purchase) occurred in exchange for non-cash contributions: – the subject of non-cash contributions, – value of non-cash contributions with the inclusion of their valuation, – entities that have taken (purchased) the issuer’s securities, indicating their number;

Acquisition (purchase) of shares was not carried out by offsetting receivables or in exchange for non-cash contributions. The shares were covered only with cash contributions.

The Executive Board declares that despite the lack of obtaining the maximum amount resulting from the terms of the Offer, it intends to consistently implement the Group Strategy and sees no grounds to change the intended use of the issue or change the Group’s Strategy. The Issuer does not rule out that the deadlines adopted for the implementation of individual issue objectives can be extended.

Simultaneously the Executive Board declares that during the subsequent twelve months there is no shortage of working capital in scenarios in which the Issuer implements only part of the initially planned investments in the Group in 2019, without significantly altering either the Group’s Strategy or the issue objectives described in the Prospectus. Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and shifting some parts of the investments planned for the period of 2020. The above scenarios assume:

• a conservative approach to recruitment in example of the sales staff, especially in the USA. In an extreme case, it is assumed that the recruitment of some sales teams will be postponed until 2020 or until additional financing or operating revenues not included in the conservative cash-flow plan are obtained;

• shifting to 2020 investments not related to current operations, such as: subsequent patent processes in the US and the EU, purchase of additional programming libraries, participation in industry conferences outside the US and Poland, expert consulting services, purchase of additional fixed assets (computer hardware).

In regards with the above, the amount of funds from the issue will be allocated in the following way: (i) goal No. 1. Operations in the United States – up to PLN 3.90 million, (ii) goal No. 2. Development of DataWalk analytical platform – up to 1.95 PLN million, (iii) Objective 3. Intellectual property protection – up to PLN 0.35 million, (iv) goal no. 4 Operational activity of DataWalk S.A. – up to PLN 3.80 million.

Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and moving part of the investments for 2020, which translates into a scenario in which the Company does not anticipate a shortage of capital in the next twelve months.

In order to implement the Group’s strategy in the longer horizon and satisfy the capital needs, the Issuer will seek to raise additional funds through another – public or private – issue of shares, or through other financial instruments.

Legal basis: §16 point 1 Regulation of the Minister of Finance dated March 29th, 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

7 lutego 2019 | 5/2019 | Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lutego 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of February 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

32457608_RP_DW_art19_MAR

5 lutego 2019 | 4/2019 | Przydział akcji serii M. Allocation of series M shares.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej;

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję serii M.

Łączna wartość wpłat wyniosła 10.066.056,00 zł.

Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii M doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that basing on authorization granted in Resolution no 9 of General Meeting from 6th of August 2018, the Executive Board has allocated shares series M that were offered publicly.

Executive Board allocated a total of 457.548 ordinary bearer shares series M, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

Issue price of Offered Shares was set up at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share of series M offered.

Total value of deposits amounted to 10.066.056,00 zł.

Considering the above, the public offering of ordinary bearer shares series M materializes. Executive Board will thus take steps enabling introduction of ordinary bearer shares series M to the trading on the main market of Warsaw Stock Exchange.

25 stycznia 2019 | 3/2019 | Pilotażowy projekt z prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Pilot project with a private public safety agency in the USA.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego (“Pilot”) z Praesidium Partners LLC. (“Praesidium”), prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk (“System”) w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. began execution of a pilot project (“Pilot”) with Praesidium Partners LLC. (“Praesidium”), a private law enforcement agency. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk (“System”) in applications targeted at countering human trafficking and coordination of information and investigations between different private and government agencies fighting against human trafficking. Executing the Pilot is an important milestone for the Capital Group and is part of our strategy to build a market position in the United States of America.

The Executive Board of DataWalk S.A. determined that executing the Pilot is an important information, as there are indications that the cooperation with Praesidium can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

23 stycznia 2019 | 2/2019 | Ustalenie ceny emisyjnej oraz liczby oferowanych akcji serii M. Determination of the issue price and number of offered shares series M.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M (“Akcje Oferowane”) oraz liczby Akcji Oferowanych, a także o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.

Zarząd Spółki, w porozumieniu z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (“Oferujący”), ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym przedmiotem Oferty Publicznej objętych jest łącznie 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oferowanych przez Emitenta w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 200.000 Akcji serii M,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1.150.000 Akcji serii M.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”) registered in Wroclaw, Poland pursuant to article 54 point 3 of Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Public Trading and Public Companies act, hereby informs about setting up a final issue price for shares series M (“Offered Shares”) and defining amount of Offered Shares, along with information about resignation of the Executive Board from mandate to specify the final amount that will increase the share capital.

Executive Board, in coordination with Bank Ochrony Środowiska S.A. Stockbroker House (“Offerer”), has set up an issue price of Offered Shares at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share offered.

Executive Board informs that it will not use the mandate to specify the final amount that will increase the share capital, pursuant to article 432 § 4 of Commercial Companies Code. Therefore the Offered Shares number offered publicly consists of total of 1.350.000 ordinary bearer shares series M, including:

a) within the Retail Tranche: 200.000 shares series M,

b) within Institutional Investors Tranche: 1.150.000 shares series M.

15 stycznia 2019 | 1/2019 | Zawarcie umowy z Klientem z sektora ubezpieczeniowego. Signing agreement with the insurance Customer.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie (“Klient”), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych (“Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Spółka rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand.

Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information about the conclusion of an Agreement (“Agreement”) with a Customer registered in Warsaw (“Customer”), to execute the sale and implementation of the DataWalk analytical platform (“System”) for anti-fraud applications.

Objectives of the Agreement include: (i) granting of a license and (ii) defining the terms of the maintenance services, all with open-ended contractual arrangements.

The Customer is one of the several largest insurance Groups in the world and another insurance customer of DataWalk, as well as this is a first agreement based on a long term subscription fee. Cooperation with the Customer in Poland is an important milestone for the relationship of the Issuer with the Customer Group, as a part of the Issuer’s land&expand strategy.

Decision about purchasing the DataWalk system were preceded by pilot implementations in Customer Group companies, where the system was tested in fraud detection, targeting organized crime groups and analysis of the claim liquidation process. Due to the international sales context and developing character of the relationship the name of the Customer will remain unpublished for now.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Agreement is important information, as there are indications that the cooperation with this Customer can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

17 października 2018 | 15/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 października 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) na wynalazek pn. “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Uzyskana ochrona patentowa w USPTO dotyczy wynalazku Emitenta, który uzyskał już ochronę w European Patent Office, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 03/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Trzeci patent uzyskany w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta zarówno na najbardziej konkurencyjnym, amerykańskim rynku IT, jak i w Europie.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 17th of October 2018 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Obtained US patent applies to the same area of invention which was already covered by its equivalent patent in European Patent Office (as per report ESPI 3/2017). Thus third patent is another recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of DataWalk S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

6 października 2018 | 14/2018 | Zawarcie memorandum z HIDTA, kluczową instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with HIDTA, key law enforcement agency, US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”), informuje, iż w dniu 5 października 2018 r. powziął informację, że w dniu 5 października 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) instytucją bezpieczeństwa publicznego operującą w stanach Pennsylvania, New Jersey i Delaware w USA na potrzeby sprzedaży i wdrożenia rocznej licencji platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do kolejnego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. on 5th of October 2018 concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) a key law enforcement agency operating in Pennsylvania, New Jersey and Delaware, confirming intent to execute sale and an implementation of a one-year license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the another production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

5 października 2018 | 13/2018 | Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Signing agreement with NCBR for refunding a project.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącego wyboru projektu Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1, zawarta przez Emitenta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Podpisana umowa formalizuje zasady przyznanego dofinansowania, które wynieść ma łącznie 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na znaczącą wartość podpisanej umowy, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Referring to the ESPI report number 10/2018 published on 26th of July 2018 in regards to refund of development costs, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained hardcopy of agreement for financing of Issuer’s development project as part of Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1 with The National Center for Research and Development based in Warsaw.

As a result Company will receive partial refund of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. Agreement formalizes refund for the Company’s expenses in regards to this project where overall costs are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by NCBR.

The value of the contract exceeds the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, therefore the Executive Board of DataWalk S.A. determined that obtaining signed hardcopies of the agreement is an important information.

15 września 2018 | 12/2018 | Zawarcie memorandum z NVGTF instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with NVGTF law enforcement agency in US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2018 r. powziął informację, że w dniu 14 września 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z The Northern Virginia Gang Task Force, instytucją bezpieczeństwa publicznego w stanie Wirginia w USA, na potrzeby sprzedaży i wdrożenia licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to kolejny milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do pierwszego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of September 2018 the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with The Northern Virginia Gang Task Force a key law enforcement agency in the US state of Virginia, confirming intent to execute sale and implementation of a perpetual license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the first production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

6 sierpnia 2018 | 11/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.08.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu

31035652_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_NWZ_20180806

26 lipca 2018 | 10/2018 | Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR. Announcement: PiLab selected by NCBR to receive refund.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. powziął informację, iż złożony przez Emitenta wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” spełnił kryteria w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”) rekomendacji do dofinansowania.

Wnioskowana kwota dofinansowania ww. projektu Spółki wynosi 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc rekomendowana przez NCBR kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of July 2018 the Company obtained information about approval of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. This means that Company costs for the software development were approved to be co-financed as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1.

Company’s expense in regards to this project are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by the Smart Growth Operational Program. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreement can positively influence the Company’s financial situation. We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

10 lipca 2018 | 9/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

29 czerwca 2018 | 8/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Uzyskanie kolejnego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 29th of June 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Obtaining next patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

29 czerwca 2018 | 7/2018 | Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektów. Signing agreement with PARP for refunding of projects.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dotyczącego wyboru projektów Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęły cztery umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR, zawarte przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (“PARP”). Pozyskane przez Spółkę środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Na realizacje każdego z czterech projektów Spółka otrzymała 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), co oznacza, iż Emitent pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów wynosi 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc otrzymana od PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A.

Reffering to the ESPI report number 3/2018 published on 1st of March 2018 in regards to refund of patenting costs, the Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 29th of June 2018 the Company obtained hardcopies of all four (4) agreements for financing of Issuer’s patenting projects with The Polish Agency for Enterprise Development based in Warsaw (“PARP”). As a results, Company will receive partial refund of costs connected with patenting its intellectual property internationally.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

29 czerwca 2018 | 6/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

30761491_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20180628

1 czerwca 2018 | 5/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

16 kwietnia 2018 | 4/2018 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Ministerstwie Finansów RP. Signing agreement for implementation of DataWalk in Ministry of Finance in Poland.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa w ramach współpracy Emitenta z firmami Symmetry sp. z o.o. i Comp S.A. której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Zawarcie umowy to milowy krok w rozwoju Spółki, ze względu na charakter wykorzystania platformy analitycznej DataWalk – jest to jeden z kluczowych obszarów, w którym Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoją działalność. Platforma zostanie wdrożona na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, do którego zadań należy m. in. zapobieganie praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt przystąpienia do realizacji projektu w Ministerstwie Finansów za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisana umowa jest w dotychczasowej historii Spółki największym wartościowo kontraktem na sprzedaż oprogramowania Emitenta. Uczestnictwo w projekcie na rzecz centralnego organu administracji państwowej jest dla Emitenta kluczową referencją, na tym etapie rozwoju, ponadto projekt posiada duży potencjał rozwojowy.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 16th of April 2018 the Company concluded an agreement for cooperation with companies Symmetry sp. z o.o. and Comp S.A., in order to execute sale and implementation of a perpetual license of DataWalk software at the Ministry of Finance, Poland. Signing the agreement is an important milestone for the Company and its Capital Group, as installing DataWalk for usage as defined in this agreement reinforces our efforts concentrated around building a best in class product for law enforcement, intelligence and financial crimes. The DataWalk platform will be implemented for use by The General Inspector of Financial Information, a part of the Ministry of Finance, with an objective to tackle money laundering, address counter-terrorism and identify and investigate financial crimes.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A. determined that signing this agreement to implement DataWalk at the Ministry of Finance is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

The agreement signed and hereby reported is the largest contract in the Company’s history. Participation in this project for the central government is a critical reference for our Company at this stage of development and enables production usage of the system for the strategically important use-cases such as anti-money laundering. Furthermore, the project presents significant development potential within the Ministry of Finance, where DataWalk usage can be significantly enhanced.

1 marca 2018 | 3/2018 | Informacja o wyborze projektów Emitenta do dofinansowania z PARP. Announcement: PiLab selected by PARP to receive refund

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. powziął informację, iż wszystkie z 4 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów Emitenta spełniły kryteria w ramach poddziałania 2.3.4 POIR – Etap IV konkurs nr 1/2017 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (“PARP”) rekomendacji do dofinansowania. Przeznaczeniem dofinansowania ma być częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Maksymalna rekomendowana kwota dofinansowania dla każdego z czterech projektów Spółki wynosi 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. łącznie Emitent może uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów oszacowany został na nie więcej niż 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc maksymalna rekomendowana przez PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 1st of March 2018 the Company obtained information about approval of all four (4) of our projects connected with the international patenting process. This means that Company costs for the patenting process for these 4 patents will be refunded as part of the program named 2.3.4 POIR – stage IV 1/2017.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

25 stycznia 2018 | 2/2018 | Zawarcie umowy z HDI Sigorta A.S., Grupa Talanx. Agreement with HDI Sigorta A.S., Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a HDI Sigorta A.S. należącym do Grupy Talanx (“Klient”).

Współpraca określona w kontrakcie ma mieć długoterminowy charakter i zakłada sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk. Zawarcie umowy stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami w 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25th of January 2018 the Company concluded an agreement between the Issuer and HDI Sigorta A.S. belonging to the Talanx Group (“Client”), continuing cooperation reported in ESPI 5/2017 dated on 14th June 2017. The agreement formalizes the long-term cooperation plan between parties and sale of a perpetual license for full production usage of DataWalk system.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with the Client is important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

2 stycznia 2018 | 1/2018 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs on receiving on 2nd of January, 2018 pursuant to Article 70 point 1 of the Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading and on public companies, notification from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych located in Warsaw, of exceeding the exposure level of votes at the General Shareholder’s Meeting over the level of 5%.

 

29321621_Pilab_S.A._AIFIO_AIPTFI_powyzej_5%_02.01.2018

28 grudnia 2017 | 16/2017 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło od FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

28 grudnia 2017 | 15/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Wojciecha Dyszy, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301564_PIL_zaw_art._19_MAR_WD_20171228

28 grudnia 2017 | 14/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301529_PIL_zaw_art._19_MAR_KP_20171228

28 grudnia 2017 | 13/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301482_PIL_zaw_art._19_MAR_PW_20171228

28 grudnia 2017 | 12/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301428_PIL_zaw_art._19_MAR_SB_20171228

9 listopada 2017 | Raport bieżący 11/2017 | Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty prywatnej akcji. Decision about intention of executing private subscription

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem emisji akcji serii L w liczbie nie większej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy), które zaoferowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej, z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii L w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, z uwzględnieniem rekomendacji oferującego oraz z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tą cenę emisyjną przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zamiarze emisji akcji serii K w liczbie nie większej niż 320 000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) które z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, uczestnikom programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników i współpracowników Spółki.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii K w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej.

Akcje serii K i L emitowane będą na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego w §6a Statutu Emitenta.

O dalszych krokach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th of November 2017 the Company has decided to initiate the process of book building in order to prepare issuance of shares series L in a quantity not greater than 355,000 (three hundred fifty five thousand) shares, which will be offered in the form of private subscription, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of L series shares by 31st of December 2017.

The price of L series shares will be fixed upon finalization of the book building process and will include recommendation of offerer share price and its approval by the Supervisory Board.

Simultaneously, the Executive Board informs about the intent of issuing K series shares in a number not greater than 320,000 (three hundred twenty thousand), which will be offered in the form of a private subscription to participants of the Stock Options Motivating Program – Executive Board, Supervisory Board Members, coworkers and employees of the Company, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of K series shares by 31st of December 2017.

The price of K series shares will be fixed upon the Executive Board decision and approval by the Supervisory Board.

Shares of K and L series will be issued upon the Executive Board Resolution in terms of the capital increase within the authorized capital acting pursuant to paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company.

Next steps with the above process will be reported in due course.

6 września 2017 | 10/2017 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 06.09.2017 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Uzyskanie pierwszego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

Patent obtaining in US

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 6th of September 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Obtaining the first patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of the first US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

2 września 2017 | Raport bieżący 9/2017 | Chris Westphal obejmuje kluczowe stanowisko w Zarządzie DataWalk Inc. Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Pan Chris Westphal w dniu 01.09.2017 roku dołączył do zespołu DataWalk Inc., spółki zależnej od Emitenta, obejmując stanowisko World Wide Vice-President of Sales and Chief Analytics Officer w Zarządzie DataWalk Inc.

Docelowo pozycja Pana Chrisa Westphala w Grupie Kapitałowej Emitenta przewiduje zaangażowanie w globalny rozwój biznesu. Obecnie celem jest penetracja rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uzyskanie pierwszych referencji, a następnie skalowanie obecności Grupy Kapitałowej Emitenta na rynkach globalnych.Pan Chris Westphal zadeklarował zaangażowanie kapitałowe w Spółkę poprzez nabycie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji PiLab S.A.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kluczowego członka zespołu i inwestora za istotną informację, która może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Do chwili obecnej, Pan Chris Westphal pełnił rolę konsultanta i eksperta we współpracy z DataWalk Inc. Dotychczasowe zaangażowanie pozwoliło Panu Westphalowi zweryfikować przewagi konkurencyjne technologii Emitenta oraz jej globalny potencjał, w związku z tym podjął decyzję o niezwłocznym zaangażowaniu operacyjnym w pełnym wymiarze. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie globalnego produktu w sektorze analitycznym.


Krótkie dossier.

Chris Westphal jest przedsiębiorcą i naukowcem w obszarze analityki, autorem kilku książek w tematyce data mining, wizualizacji danych i pattern discovery. Współzałożyciel i prezes zarządu spółki Visual Analytics, która została przejęta w drodze akwizycji przez koncern Raytheon Company w 2013 roku. Rozwijając Visual Analytics współpracował z federalnymi oraz stanowymi agencjami rządowymi z obszaru bezpieczeństwa, wszystkimi głównymi służbami wywiadowczymi, Departamentem Obrony USA, agencjami cywilnymi, międzynarodowymi służbami wywiadu finansowego (FIU – Financial Intelligence Units) oraz dużymi korporacjami.

Jako reprezentant Visual Analytics Chris Westphal zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) i Maryland Muscle Award oraz finał Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Mr. Chris Westphal on 1st of September 2017 joined DataWalk Inc. as World Wide Vice President of Sales and Chief Analytics Officer. Mr. Chris is also being appointed to the Board of Directors of DataWalk.

Given his World Wide role, Mr. Chris will be instrumental to the development and growth of Company’s Capital Group. Mr. Westphal will be engaged in the development of Company’s solutions and penetration in the North America market, with gaining a foothold in North America as a first objective and driving the scaling of Company’s Capital Group presence in the World Wide marketplace as a second objective.

In addition to joining as a key executive, Mr. Chris will also become an investor in PiLab by purchasing 25 000 (twenty-five thousand) shares of PiLab S.A.

This hire might have a positive impact on the Issuer’s Capital Group financial prospects. Mr. Westphal was already active in the Company because he has been serving as an important consultant and expert. Thus he became familiar with Company’s technology and its advantages as well as global potential and offered his full time engagement. The Executive Board of Issuer perceives this hire as major step in executing the Company’s objective of becoming a global vendor of analytics software product.

Short dossier:

Chris Westphal is an entrepreneur, computer/data scientist, and is the author of several books on data mining, visualization, and pattern discovery. He was the co-founder and CEO of data-mining software company Visual Analytics before its sale to Raytheon Company in 2013. While at Visual Analytics he worked with federal and state/local law enforcement, all major intelligence agencies, the Department of Defense, civilian agencies, international Financial Intelligence Units (FIUs), and large corporations.

While at Visual Analytics, Chris garnered industry recognition and accolades, including Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) and Maryland Muscle Award and was named a finalist for the Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

31 lipca 2017 | Raport bieżący 8/2017 | Pierwsza ewaluacja DataWalk w USA. First customer evaluation of DataWalk in USA

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. rozpoczęła na terenie Stanów Zjednoczonych pierwsze testy w procesie ewaluacji systemu DataWalk (“Projekt”). Projekt realizowany w siedzibie korporacji z listy Fortune100 (“Klient”) ma na celu zweryfikowanie systemu DataWalk w kontekście zastosowań w środowisku i infrastrukturze wewnętrznej Klienta.

Projekt ma charakter próbny i może potencjalnie prowadzić do dalszych kroków biznesowych z Klientem, jak również może w znaczący sposób powiększyć wiedzę o przewagach i zastosowaniach systemu DataWalk w najbardziej zaawansowanych, globalnych środowiskach korporacyjnych. Pierwsza ewaluacja systemu z amerykańskim podmiotem stanowi ważny krok milowy w rozwoju firmy high-tech i odnosi się bezpośrednio do strategii Grupy Kapitałowej Emitenta, wskazując na postęp w jej realizacji. Analogiczne działania z sukcesem Emitent prowadził w ostatnich latach na rynku krajowym.

Zarząd PiLab S.A. zdecydował, że rozpoczęcie Projektu stanowi istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem i realizacja Projektu mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 31st of July 2017 DataWalk, Inc., wholly owned subsidiary of Issuer, initiated first customer test and evaluation (“Project”) with a Fortune100 corporation (“Customer”) in United States. The project is intended to test DataWalk software solution against different use-cases within Customer’s environment and infrastructure.

Described Project has an intended trial character and could possibly led to further engagements with Customer, as well as can significantly increase knowledge about possible advantages and applications of DataWalk solution in most advanced corporate environments globally. First customer evaluation with an US entity is an important milestone in the development of a high-tech company and refers directly to Company and its Capital Group strategy, proving progress in its execution analogical to similar milestones achieved in Poland in the past few years.

The Executive Board of PiLab S.A decided that initiation of Project is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s Capital Group financial condition in the future.

30 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 7/2017 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20170629 

22 czerwca 2017 | Raport bieżący 6/2017 | Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta. Lock-up agreement conclusion.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “FGPV”, “Akcjonariusz”). Umowa dotyczy czasowego ograniczenia zbywalności akcji Emitenta. Tym samym wszystkie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcje będące w posiadaniu FGPV zostały objęte zobowiązaniem o charakterze lock-up.

Akcjonariusz zobowiązał się, iż w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie będzie oferował, sprzedawał lub w inny sposób rozporządzał przedmiotowymi akcjami. Zawarcie umowy typu lock-up potwierdza po raz kolejny intencję długoterminowego zaangażowania kluczowych akcjonariuszy będących jednocześnie założycielami i członkami Zarządu Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 22th of June 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and FGP Venture sp. z o.o. registered in Wrocław (“FGPV”, “Shareholder”). The agreement is limiting timeframe of Issuer’s shares sales availability. All of the shares traded on NewConnect Alternative Trading System and owned by FGP Venture are subject to a lock-up obligation.

Without prior written consent of the Company, the Shareholder has pledged not to offer, sell or otherwise dispose of the owned shares within 24 months from the date of conclusion of the agreement. This agreement confirms once again the intention of long-term commitment of the key shareholders who are both founders and members of the Company’s Management Board.

14 czerwca 2017 | Raport bieżący 5/2017 | Zawarcie umowy z podmiotem z Grupy Talanx. Agreement with a company from Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Emitentem a zagranicznym podmiotem z sektora ubezpieczeń z Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk. Na podstawie zawartej umowy ustalone zostały założenia dotyczące dwóch pierwszych etapów współpracy przewidujących pełne wdrożenie systemu oraz zakres współpracy w bieżącym roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta. Umowa handlowa z podmiotem zagranicznym stanowi milowy krok w rozwoju spółki high-tech, gdyż pokazuje uzyskanie trakcji sprzedażowej, jak również potwierdza, iż przewagi konkurencyjne produktu technologicznego z Polski (pomimo braku referencji zagranicą, wsparcia sprzedaży w obcym języku, zasobów wdrożeniowych na lokalnym rynku Klienta) mogą zostać dostrzeżone w rywalizacji z liczną, światową konkurencją, poza rodzimym rynkiem.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, gdyż wartość umowy oraz kolejne związane z nią zamówienia z Grupy Talanx mogą znacząco rosnąć.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of June 2017 the Company received hardcopy of an agreement concluded between the Issuer and a foreign entity from insurance sector from Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution. The contract relates to first two phases of cooperation – full implementation of the system and cooperation in the current year with the possibility of extending the scope of cooperation.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, but will have a relatively significant impact on the Issuer’s results. First trade agreement with a foreign entity is an important milestone in the development of a high-tech company. It demonstrates sales traction and confirms that the competitive advantage of a high-tech product from Poland (despite lack of foreign references, language support and implementation engineers available locally) can be noticed despite high competition in the foreign market.

The Executive Board of PiLab S.A decided that cooperation with Client is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s financial condition in the future. It is possible that value of the agreement and further orders from Talanx Group could significantly increase.

2 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 4/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

11 maja 2017 | Raport bieżący 3/2017 | Uzyskanie patentu. Patent obtaining

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 39/2013 z dnia 1 września 2013 r. niniejszym informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. powziął informację o uzyskaniu patentu procedowanego od 2013 roku w European Patent Office (Europejskim Urzędzie Patentowym). Ochrona prawna dotyczy wynalazku pn. “Computer-implemented method for improving query execution in relational databases normalized at level 4 and above” jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych.

Uzyskanie pierwszego patentu z kilku procedowanych zgłoszeń w Unii Europejskiej i USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta oraz nowatorskiego podejścia do wprowadzanych na rynek informatyczny rozwiązań. Jednocześnie pokazuje, że nakłady inwestycyjne na B+R ponoszone przez Emitenta są celowe oraz budują wartość Emitenta.

Patentowanie rozwiązań informatycznych jest kosztownym, długotrwałym i wymagającym procesem, zazwyczaj tylko międzynarodowe korporacje realizują tego rodzaju działania. W Polsce w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich najbardziej aktywne w patentowaniu są nadal ośrodki badawcze, tym bardziej uzyskanie przez Emitenta patentu z obszaru IT jest przełomowym wydarzeniem.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zgłoszenia patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

 

———————————

Patent obtaining

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report EBI 39/2013 published on 31st of August 2013, hereby informs that on 10th of May 2017 has received information about obtaining a patent as a result of a process started in 2013 in European Patent Office. Legal protection concerns the invention “Computer-implemented method for improving query execution in normalized relational databases at level 4 and above” – it is one of the few Polish software patents and the first one that concerns relational databases.

Obtaining the first patent from several applications filed in the European Union and USA confirms the innovation of the Issuer’s technology and innovative approach to the IT solutions introduced by the Company. At the same time, it shows that Issuer’s investment in R&D are intentional and creating value added to the Issuer.

Patenting IT solutions is an expensive, long-lasting and demanding process, executed usually by international corporations. In Poland, unlike most other European countries, the most active in patenting efforts are scientific research centres. From this perspective obtaining IT patent by the Issuer is a groundbreaking event.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that receiving of the first patent is a significant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Patent is securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP) so that it would become a source of revenue in the process of its commercialization.

27 kwietnia 2017 | 2/2017 | Złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku patentowego. Submitting the patent application to the European Patent Organization

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka złożyła do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego) zgłoszenie patentowe w międzynarodowej procedurze PCT, na podstawie którego Emitent ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. “Systems and methods for querying databases”. Przedmiotem złożonego wniosku patentowego są nowatorskie sposoby oraz metody Emitenta w zakresie budowania zapytań do baz danych.

Zarząd Spółki uznał fakt złożenia kolejnego wniosku patentowego za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Złożenie wniosku patentowego ma na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

Submitting the patent application

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of April 2016 the Company submitted a patent application to the European Patent Organization under the international PCT procedure for “Systems and methods for querying databases”, which aims to secure rights to innovative and unique techniques of building database queries.

The Executive Board of PiLab S.A decided, that submitting this patent application is a relevant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Submission of a patent application aims at securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (“IP” – Intellectual Property) so that they would become a source of revenue in the process of commercialization of IP rights.

15 marca 2017 | 1/2017 | Zawarcie umowy z TUiR WARTA S.A. Agreement with TUiR WARTA S.A.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. należącym do Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

 

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of March 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and WARTA S.A. Insurance and Reinsurance Company belonging to the Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution.

 

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with Client is an important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s financial condition in the future.

23 grudnia 2016 | 7/2016 | Zawarcie umowy z klientem z sektora finansowego. Agreement with a customer from financial sector.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 14 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a jednym z liderów sektora windykacji (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kolejnego klienta z branży windykacyjnej za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez rozwiązania Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu w sektorze windykacyjnym. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 23.12.2016 the Company received a hardcopy agreement dated on 14.12.2016 concluded between the Issuer and one of the leaders from debt collection sector (“Client”). The agreement objectives include realisation of commercial analytical project, through implementation DataWalk software solution.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, however it will have a relatively significant impact on Issuer’s revenue.

The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with new client from debt collection sector is an important information. It confirms, introduced by Issuer’s solution value added to the effectivity improvement, for the entities from debt collection sector. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have further, positive impact on the Company’s financial condition in the future.

8 grudnia 2016 | 6/2016 | Otrzymanie zamówienia na poszerzanie zakresu działania systemu PiLab | Order for the extension of Pilab solution.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zamówienie od podmiotu z sektora windykacji (“Klient”) na poszerzenie zakresu działania platformy analitycznej zakupionej od Emitenta w 2015 roku. Przedmiotowe zamówienie stanowi kontynuację współpracy z Klientem, o której podjęciu Emitent komunikował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Wartość zamówienia przekracza 30% wartości inicjalnego zakupu, przy czym kwota ta może dodatkowo wzrosnąć w przyszłości z tytułu świadczenia przez Emitenta usług wsparcia oprogramowania (maintenance).

Zarząd Emitenta zaznacza, iż wartość otrzymanego zamówienia, jak i sumaryczna wartość aktualnego oraz inicjalnego zamówienia, nie spełniają kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał jednak fakt pozyskania kolejnego zamówienia za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu Klienta. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of December 2016 the Company received an order from a company (“Client”) from the debt collection sector, for the expansion of analytical solution bought by the Client in 2015. This order is incremental to the agreement, which was communicated by Issuer in EBI 40/2015 report issued on 3th of November 2015.

Value of this order is over 30% of the value of initial one and it could further increase due to maintenances services provided by the Issuer.

Although value of this order and combined agreement are not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that acquiring this order is an important information, because it confirms, introduced by Issuer’s solution, value added to the Client’s effectivity improvement. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Company’s financial condition in the future.

25 listopada 2016 | Raport bieżący 5/2016 | Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa | Agreement with State Treasury.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”,) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 17 listopada 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa (“Strony”). Umowa dotyczy realizacji projektu pilotażowego wdrożenia środowiska analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Projekt ma charakter płatnego wdrożenia, którego celem jest opracowanie szeregu istotnych analiz i ewaluacja określonych obszarów merytorycznych. Podjęty przez Strony projekt stanowi weryfikację praktycznego zastosowania nowatorskiego rozwiązania polskiej spółki technologicznej w sektorze administracji publicznej na poziomie centralnym.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Emitenta uznał jednak fakt podpisania ww. umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że wyniki tego projektu mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25.11.2016 the Company received a hardcopy agreement of 17.11.2016 concluded between the Issuer and State Treasury. The agreement is for the realisation pilot project, regarding initial introduction of data analysis platform DataWalk.

The aim of this paid implementation is to develop a number of essential analyses and evaluations of specific areas, providing also a validation of a practical usage of an innovative solution developed by Polish high-tech company within public administration at the central level.

Although value of this agreement is not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that signing this agreement is an important information due to indications that the outcome of this project can have impact on the Company’s financial condition in the future.

28 lipca 2016 | Raport bieżący 4/2016 | Objęcie udziałów w spółce prawa amerykańskiego – DataWalk Inc. | Purchase of shares in DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100,00% kapitału zakładowego w spółce prawa amerykańskiego DataWalk Inc. z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware, za cenę w łącznej wysokości 5.000,00 USD (słownie: pięć tysięcy dolarów amerykańskich). W związku z powyższym DataWalk Inc. stał się podmiotem zależnym od Emitenta.

Funkcja Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) DataWalk Inc. powierzona została Panu Gaborowi Gotthardowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

The Management Board of PiLab S.A. with its registered office in Wrocław, Poland (“The Issuer”) hereby informs that on July, 27 2016 The Issuer purchased 100 shares in DataWalk Inc. with its registered office in Wilmington, Delaware, which represents 100,00% of its share capital for a total purchase price of USD 5,000.00 (five thousand US dolars). Therefore DataWalk Inc. has become a wholly owned subsidiary of The Issuer.

Gabor Gotthard, former member of the Supervisory Board of the Issuer was appointed Chief Executive Officer of DataWalk Inc.

30 czerwca 2016 | 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik: pilab_sa_-_wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_2016_06_29.pdf

2 czerwca 2016 | nr 1/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
PIL – projekty uchwał ZWZ 2016.pdf  
PIL – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2016.pdf    
PIL – ogłoszenie ZWZ 2016.pdf

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 18/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_JSwiderski 20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 17/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL_-_ESPI__-_zawiadomienie_z_art._69_ASokolowski_20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 16/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_Investors TFI SA 20150916

10 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 15/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik PIL-zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

3 lipca 2015 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. List of Shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd PiLab S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs about Shareholders holding at least 5% of votes present at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Załącznik: PIL – wykaz akcjonariuszy powyzej 5% ZWZ 2015 06 29

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Panów Pawła Wieczyńskiego, Sergiusza Borysławskiego i Krystiana Piećko, Członków Zarządu PiLab S.A. (Osoby zobowiązane), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Panowie Paweł Wieczyński, Sergiusz Borysławski i Krystian Piećko, Członkowie Zarządu PiLab S.A., wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art_160_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Krystian Piećko, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_PW.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Sergiusza Borysławskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: 
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna    
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Pawła Wieczyńskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_PW.jpg

3 czerwca 2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu

 

PIL – Ogłoszenie – ZWZ

PIL – Projekty uchwał

PIL – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

1 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii H oraz I.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik – zawiadomienie art. 69 ESPI

9 kwietnia 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii G.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

6 marca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport nr: 1/2015

Data sporządzenia: 2015-03-06

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 05 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu  powyżej progu  5%  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA (spółka notowana na rynku NewConnect). Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA zostało spowodowane nabyciem w dniu 27.02.2015 r. 3180 akcji PILAB S.A. po średniej cenie 40,14 zł za jedna akcję, za pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, na sesji zwykłej organizowanej przez GPW w Warszawie.

Przed powyżej dokonaną zmianą wraz z osobą blisko powiązaną posiadałem 124475 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stanowiło 6,97% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do 124475 głosów z tych akcji stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku powyższej zmiany posiadam wraz z osobą blisko powiązaną 127655 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stawni 7,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 127655 głosów z tych akcji stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia zawiadamiania nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.

Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy

10 lipca 2014 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Numer: 6/2014

Data sporządzenia: 10-07-2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd PILAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5proc_glosow_na_ZWZ

13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

 

  1. Jerzy Świderski na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że przekroczyłem 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB SA.
  2. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PILAB SA, o czym informowała spółka PILAB SA raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 06.06.2014r., posiadam 191.471 akcji PILAB SA, które stanowią 10,71% w kapitale zakładowym PILAB SA i uprawniają do 191.471 głosów, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów.
  3. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy
  4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy
  5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy
13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki PILAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

  1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów nie została spowodowana zbyciem przeze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i jednocześnie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. w związku z powzięciem informacji w dniu 6 czerwca 2014 r. o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  2. W wyniku powyższej zmiany posiadam 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 40,57% w kapitale zakładowym oraz 57,72% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB S.A.
  3. Przed wyżej wymienioną zmianą posiadałem 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., co stanowiło 44,75% w kapitale zakładowym oraz 61,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB  S.A.
  4. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.
5 czerwca 2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 2/2014

Data sporządzenia: 3-06-2014

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL-ogłoszenie-ZWZ1

PIL-Wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania1

PIL-projekty-uchwał1

31 stycznia 2014 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 1/2014

Data sporządzenia: 30-01-2014
Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._160_201401302

17 lipca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr: 13/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Temat:   Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki (do 3 czerwca 2013 r.), zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski (Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A. do 3 czerwca 2013 r.), wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

17 lipca 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 12/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

4 lipca 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Numer: 11/2013

Data sporządzenia: 04-07-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_ZWZ

31 maja 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 9/2013

Data sporządzenia: 31-05-2013

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL_-_ogloszenie_Zarzadu_spolki_piLAB_Spolka_Akcyjna

PIL_-_projekty_uchwal

PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

14 maja 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013.05.14

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji serii E.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zalacznik_8_2013

13 kwietnia 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2013

Data sporządzenia: 13-04-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PILAB_art.160

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3 kwietnia 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Numer: 5/2013

Data sporządzenia: 29-03-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 marca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 4/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Sokolowski

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 3/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Bijasa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Bijas

1 marca 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 1/2013

Data sporządzenia: 01-03-2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB-ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB-projekty_uchwal_NWZ

piLAB-wzor_pelnomocnictwa

6 grudnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący: 12/2012

Data sporządzenia: 06.12.2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art160_A_Sokolowski-1

22 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 10 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.22

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._69_ASokolowski

18 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr: 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.18

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_z_tyt._69_KPiecko

19 września 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2012

Data sporządzenia: 19-09-2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku, w związku z nie dojściem do skutku transakcji, o której informował zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokonanym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Raport Bieżący ESPI nr 4/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.), otrzymał od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), ponowną informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. wraz z listem przewodnim wyjaśniającym zaistniałą sytuację.

Pan Przemysław Jura, były Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie oraz list przewodni wyjaśniający zaistniałą sytuację stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art.160_+_list_przewodni_PJura

19 września 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8/2012

Data sporządzenia: 2012.09.19

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_art._69_PJura

6 września 2012 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 5 września 2012 r.

Numer: 6/2012

Data sporządzenia: 06-09-2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 5 września 2012 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

21 sierpnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr:  4/2012

Data sporządzenia: 2012-08-21

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Przemysława Jury, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. Pan Przemysław Jura, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_art_160_PJura

10 sierpnia 2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 10-08-2012

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB_-_projekty_uchwal_NWZ

piLAB_-_Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

30 lipca 2012 | Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012.07.30 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI_02.2012

11 lipca 2012 | Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr: 1 / 2012

Data sporządzenia: 05-07-2012

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 05 lipca 2012 r. piLAB S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X