Raporty ESPI

15 stycznia 2019 | 1/2019 | Zawarcie umowy z Klientem z sektora ubezpieczeniowego. Signing agreement with the insurance Customer.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie (“Klient”), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych (“Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Spółka rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand.

Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information about the conclusion of an Agreement (“Agreement”) with a Customer registered in Warsaw (“Customer”), to execute the sale and implementation of the DataWalk analytical platform (“System”) for anti-fraud applications.

Objectives of the Agreement include: (i) granting of a license and (ii) defining the terms of the maintenance services, all with open-ended contractual arrangements.

The Customer is one of the several largest insurance Groups in the world and another insurance customer of DataWalk, as well as this is a first agreement based on a long term subscription fee. Cooperation with the Customer in Poland is an important milestone for the relationship of the Issuer with the Customer Group, as a part of the Issuer’s land&expand strategy.

Decision about purchasing the DataWalk system were preceded by pilot implementations in Customer Group companies, where the system was tested in fraud detection, targeting organized crime groups and analysis of the claim liquidation process. Due to the international sales context and developing character of the relationship the name of the Customer will remain unpublished for now.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Agreement is important information, as there are indications that the cooperation with this Customer can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

17 października 2018 | 15/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 października 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) na wynalazek pn. “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Uzyskana ochrona patentowa w USPTO dotyczy wynalazku Emitenta, który uzyskał już ochronę w European Patent Office, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 03/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Trzeci patent uzyskany w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta zarówno na najbardziej konkurencyjnym, amerykańskim rynku IT, jak i w Europie.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 17th of October 2018 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer-Implemented Method For Improving Query Execution In Relational Databases Normalized At Level 4 And Above”.

Obtained US patent applies to the same area of invention which was already covered by its equivalent patent in European Patent Office (as per report ESPI 3/2017). Thus third patent is another recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of DataWalk S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

6 października 2018 | 14/2018 | Zawarcie memorandum z HIDTA, kluczową instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with HIDTA, key law enforcement agency, US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”), informuje, iż w dniu 5 października 2018 r. powziął informację, że w dniu 5 października 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) instytucją bezpieczeństwa publicznego operującą w stanach Pennsylvania, New Jersey i Delaware w USA na potrzeby sprzedaży i wdrożenia rocznej licencji platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do kolejnego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. on 5th of October 2018 concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with Liberty Mid Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (“HIDTA”) a key law enforcement agency operating in Pennsylvania, New Jersey and Delaware, confirming intent to execute sale and an implementation of a one-year license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the another production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

5 października 2018 | 13/2018 | Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Signing agreement with NCBR for refunding a project.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącego wyboru projektu Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1, zawarta przez Emitenta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Podpisana umowa formalizuje zasady przyznanego dofinansowania, które wynieść ma łącznie 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na znaczącą wartość podpisanej umowy, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Referring to the ESPI report number 10/2018 published on 26th of July 2018 in regards to refund of development costs, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 5th of October 2018 the Company obtained hardcopy of agreement for financing of Issuer’s development project as part of Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1 with The National Center for Research and Development based in Warsaw.

As a result Company will receive partial refund of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. Agreement formalizes refund for the Company’s expenses in regards to this project where overall costs are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by NCBR.

The value of the contract exceeds the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, therefore the Executive Board of DataWalk S.A. determined that obtaining signed hardcopies of the agreement is an important information.

15 września 2018 | 12/2018 | Zawarcie memorandum z NVGTF instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with NVGTF law enforcement agency in US.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 15 września 2018 r. powziął informację, że w dniu 14 września 2018 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. zawarła memorandum of understanding (“Memorandum”) z The Northern Virginia Gang Task Force, instytucją bezpieczeństwa publicznego w stanie Wirginia w USA, na potrzeby sprzedaży i wdrożenia licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk (“System”). Zawarcie Memorandum to kolejny milowy krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do pierwszego produkcyjnego wykorzystania Systemu w Stanach Zjednoczonych. Tym samym Emitent realizuje kluczowe założenia strategii zakładającej m.in. pozyskanie pierwszych referencji w sektorze bezpieczeństwa publicznego w USA.

Wartość projektu, którego dotyczy Memorandum nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Memorandum za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of September 2018 the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. concluded a memorandum of understanding (“Memorandum”) with The Northern Virginia Gang Task Force a key law enforcement agency in the US state of Virginia, confirming intent to execute sale and implementation of a perpetual license of the DataWalk analytical platform (“System”). Signing this Memorandum is an important milestone for the Capital Group, as it is expected to lead to the first production installation of System in the United States of America. Therefore Company’s Capital Group is achieving vital milestone of the strategy concentrated around building a portfolio of first references for the DataWalk product in law enforcement and public security applications in the USA.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Memorandum is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

6 sierpnia 2018 | 11/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.08.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu

31035652_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_NWZ_20180806

26 lipca 2018 | 10/2018 | Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR. Announcement: PiLab selected by NCBR to receive refund.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. powziął informację, iż złożony przez Emitenta wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” spełnił kryteria w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”) rekomendacji do dofinansowania.

Wnioskowana kwota dofinansowania ww. projektu Spółki wynosi 4.169.516,28 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100). Całkowity koszt projektu oszacowany został na 6.549.630,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 90/100), tak więc rekomendowana przez NCBR kwota dofinansowania projektu stanowi ok. 64% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of July 2018 the Company obtained information about approval of our project “Development of analytical system utilizing advanced methods of big data integration and analytics aimed at identification of chosen categories of organized crime networks threatening the public safety”. This means that Company costs for the software development were approved to be co-financed as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 – 1.1.1.

Company’s expense in regards to this project are estimated at 6.549.630,90 PLN (six million five hundred forty nine thousand six hundred thirty and 90/100 zloty) with a refund via above program of 4.169.516,28 PLN (four million one hundred sixty nine thousand five hundred sixteen and 28/100 zloty). This reflects that approximately 64% of Company costs for this activity will effectively be paid for by the Smart Growth Operational Program. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreement can positively influence the Company’s financial situation. We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

10 lipca 2018 | 9/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

29 czerwca 2018 | 8/2018 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Uzyskanie kolejnego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania kolejnego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 29th of June 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for storing unlimited amount of data as a mind map in relational database systems”.

Obtaining next patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of next US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

29 czerwca 2018 | 7/2018 | Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektów. Signing agreement with PARP for refunding of projects.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dotyczącego wyboru projektów Emitenta do dofinansowania, Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynęły cztery umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR, zawarte przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (“PARP”). Pozyskane przez Spółkę środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Na realizacje każdego z czterech projektów Spółka otrzymała 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), co oznacza, iż Emitent pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów wynosi 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc otrzymana od PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A.

Reffering to the ESPI report number 3/2018 published on 1st of March 2018 in regards to refund of patenting costs, the Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 29th of June 2018 the Company obtained hardcopies of all four (4) agreements for financing of Issuer’s patenting projects with The Polish Agency for Enterprise Development based in Warsaw (“PARP”). As a results, Company will receive partial refund of costs connected with patenting its intellectual property internationally.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

29 czerwca 2018 | 6/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

30761491_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20180628

1 czerwca 2018 | 5/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

16 kwietnia 2018 | 4/2018 | Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Ministerstwie Finansów RP. Signing agreement for implementation of DataWalk in Ministry of Finance in Poland.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa w ramach współpracy Emitenta z firmami Symmetry sp. z o.o. i Comp S.A. której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk w Ministerstwie Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Zawarcie umowy to milowy krok w rozwoju Spółki, ze względu na charakter wykorzystania platformy analitycznej DataWalk – jest to jeden z kluczowych obszarów, w którym Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoją działalność. Platforma zostanie wdrożona na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, do którego zadań należy m. in. zapobieganie praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt przystąpienia do realizacji projektu w Ministerstwie Finansów za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisana umowa jest w dotychczasowej historii Spółki największym wartościowo kontraktem na sprzedaż oprogramowania Emitenta. Uczestnictwo w projekcie na rzecz centralnego organu administracji państwowej jest dla Emitenta kluczową referencją, na tym etapie rozwoju, ponadto projekt posiada duży potencjał rozwojowy.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 16th of April 2018 the Company concluded an agreement for cooperation with companies Symmetry sp. z o.o. and Comp S.A., in order to execute sale and implementation of a perpetual license of DataWalk software at the Ministry of Finance, Poland. Signing the agreement is an important milestone for the Company and its Capital Group, as installing DataWalk for usage as defined in this agreement reinforces our efforts concentrated around building a best in class product for law enforcement, intelligence and financial crimes. The DataWalk platform will be implemented for use by The General Inspector of Financial Information, a part of the Ministry of Finance, with an objective to tackle money laundering, address counter-terrorism and identify and investigate financial crimes.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A. determined that signing this agreement to implement DataWalk at the Ministry of Finance is important information, as there are indications that the cooperation with this Client can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

The agreement signed and hereby reported is the largest contract in the Company’s history. Participation in this project for the central government is a critical reference for our Company at this stage of development and enables production usage of the system for the strategically important use-cases such as anti-money laundering. Furthermore, the project presents significant development potential within the Ministry of Finance, where DataWalk usage can be significantly enhanced.

1 marca 2018 | 3/2018 | Informacja o wyborze projektów Emitenta do dofinansowania z PARP. Announcement: PiLab selected by PARP to receive refund

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”,) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. powziął informację, iż wszystkie z 4 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów Emitenta spełniły kryteria w ramach poddziałania 2.3.4 POIR – Etap IV konkurs nr 1/2017 uzyskując tym samym wymaganą liczbę punktów dla wydania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (“PARP”) rekomendacji do dofinansowania. Przeznaczeniem dofinansowania ma być częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem uzyskania ochrony praw własności przemysłowej w trybie międzynarodowym (patenty) dla wynalazków Emitenta.

Maksymalna rekomendowana kwota dofinansowania dla każdego z czterech projektów Spółki wynosi 361.150,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. łącznie Emitent może uzyskać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.444.600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych). Całkowity koszt każdego z projektów oszacowany został na nie więcej niż 860.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), tak więc maksymalna rekomendowana przez PARP kwota dofinansowania dla każdego z projektów stanowi ok. 42% całkowitej jego wartości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższe wartości mają charakter szacunkowy, a dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane przez Spółkę w oddzielnych raportach.

Łączna kwota rekomendowanego przez PARP dofinansowania dla projektów Emitenta nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał informację za istotną, ponieważ w wypadku podpisania umów dotacyjnych, zdarzenie takie może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki pozwalając kontynuować prace związane z zabezpieczeniem wartości intelektualnych należących do Emitenta, co stanowi element strategii PiLab S.A. O dalszych działaniach w ramach procesu dotacyjnego Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Issuer”, “Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 1st of March 2018 the Company obtained information about approval of all four (4) of our projects connected with the international patenting process. This means that Company costs for the patenting process for these 4 patents will be refunded as part of the program named 2.3.4 POIR – stage IV 1/2017.

Each of the projects assumes our Company’s expense to be up to 860 400 PLN (eight hundred sixty thousand and four hundred zlotys) with a potential refund of up to 361 150 PLN (three hundred sixty one thousand and one hundred fifty zloty), resulting in a total refund of up to 1 444 600 PLN (one million four hundred forty four thousand and six hundred zlotys). The resulting refund ratio is therefore expected to be 42% of Company costs. The estimates will be further confirmed and reported separately.

The value of the potential refunds does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity as reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that this information is significant because the signing of the refund agreements will positively influence the Company’s financial situation as well as allow us to continue securing IP rights, which is a significant part of our strategy.

We will issue additional information about further developments in this matter as they occur.

25 stycznia 2018 | 2/2018 | Zawarcie umowy z HDI Sigorta A.S., Grupa Talanx. Agreement with HDI Sigorta A.S., Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a HDI Sigorta A.S. należącym do Grupy Talanx (“Klient”).

Współpraca określona w kontrakcie ma mieć długoterminowy charakter i zakłada sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk. Zawarcie umowy stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami w 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25th of January 2018 the Company concluded an agreement between the Issuer and HDI Sigorta A.S. belonging to the Talanx Group (“Client”), continuing cooperation reported in ESPI 5/2017 dated on 14th June 2017. The agreement formalizes the long-term cooperation plan between parties and sale of a perpetual license for full production usage of DataWalk system.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with the Client is important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

2 stycznia 2018 | 1/2018 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs on receiving on 2nd of January, 2018 pursuant to Article 70 point 1 of the Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading and on public companies, notification from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych located in Warsaw, of exceeding the exposure level of votes at the General Shareholder’s Meeting over the level of 5%.

 

29321621_Pilab_S.A._AIFIO_AIPTFI_powyzej_5%_02.01.2018

28 grudnia 2017 | 16/2017 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło od FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

28 grudnia 2017 | 15/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Wojciecha Dyszy, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301564_PIL_zaw_art._19_MAR_WD_20171228

28 grudnia 2017 | 14/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301529_PIL_zaw_art._19_MAR_KP_20171228

28 grudnia 2017 | 13/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301482_PIL_zaw_art._19_MAR_PW_20171228

28 grudnia 2017 | 12/2017 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółk

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

 

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29301428_PIL_zaw_art._19_MAR_SB_20171228

9 listopada 2017 | Raport bieżący 11/2017 | Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty prywatnej akcji. Decision about intention of executing private subscription

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem emisji akcji serii L w liczbie nie większej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy), które zaoferowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej, z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii L w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, z uwzględnieniem rekomendacji oferującego oraz z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tą cenę emisyjną przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zamiarze emisji akcji serii K w liczbie nie większej niż 320 000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) które z zastrzeżeniem udzielenia przez Radę Nadzorcza zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, uczestnikom programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników i współpracowników Spółki.

Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję akcji serii K w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej.

Akcje serii K i L emitowane będą na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego w §6a Statutu Emitenta.

O dalszych krokach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 9th of November 2017 the Company has decided to initiate the process of book building in order to prepare issuance of shares series L in a quantity not greater than 355,000 (three hundred fifty five thousand) shares, which will be offered in the form of private subscription, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of L series shares by 31st of December 2017.

The price of L series shares will be fixed upon finalization of the book building process and will include recommendation of offerer share price and its approval by the Supervisory Board.

Simultaneously, the Executive Board informs about the intent of issuing K series shares in a number not greater than 320,000 (three hundred twenty thousand), which will be offered in the form of a private subscription to participants of the Stock Options Motivating Program – Executive Board, Supervisory Board Members, coworkers and employees of the Company, with the Supervisory Board reserving the right to turn off priority issue rights for current shareholders. The Executive Board plans to execute subscription of K series shares by 31st of December 2017.

The price of K series shares will be fixed upon the Executive Board decision and approval by the Supervisory Board.

Shares of K and L series will be issued upon the Executive Board Resolution in terms of the capital increase within the authorized capital acting pursuant to paragraph § 6a of the Articles of Association of the Company.

Next steps with the above process will be reported in due course.

6 września 2017 | 10/2017 | Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 06.09.2017 r. Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Uzyskanie pierwszego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok milowy w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego amerykańskiego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej.

———————————

Patent obtaining in US

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces that on 6th of September 2017 it received information about obtaining a patent in the United States Patent and Trademark Office. The title of the Patent is “Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system”.

Obtaining the first patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.

Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that the receiving of the first US patent is significant information because it could have a positive impact on the Issuer’s Capital Group future financial condition. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP).

2 września 2017 | Raport bieżący 9/2017 | Chris Westphal obejmuje kluczowe stanowisko w Zarządzie DataWalk Inc. Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Pan Chris Westphal w dniu 01.09.2017 roku dołączył do zespołu DataWalk Inc., spółki zależnej od Emitenta, obejmując stanowisko World Wide Vice-President of Sales and Chief Analytics Officer w Zarządzie DataWalk Inc.

Docelowo pozycja Pana Chrisa Westphala w Grupie Kapitałowej Emitenta przewiduje zaangażowanie w globalny rozwój biznesu. Obecnie celem jest penetracja rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uzyskanie pierwszych referencji, a następnie skalowanie obecności Grupy Kapitałowej Emitenta na rynkach globalnych.Pan Chris Westphal zadeklarował zaangażowanie kapitałowe w Spółkę poprzez nabycie 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji PiLab S.A.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kluczowego członka zespołu i inwestora za istotną informację, która może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Do chwili obecnej, Pan Chris Westphal pełnił rolę konsultanta i eksperta we współpracy z DataWalk Inc. Dotychczasowe zaangażowanie pozwoliło Panu Westphalowi zweryfikować przewagi konkurencyjne technologii Emitenta oraz jej globalny potencjał, w związku z tym podjął decyzję o niezwłocznym zaangażowaniu operacyjnym w pełnym wymiarze. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie globalnego produktu w sektorze analitycznym.


Krótkie dossier.

Chris Westphal jest przedsiębiorcą i naukowcem w obszarze analityki, autorem kilku książek w tematyce data mining, wizualizacji danych i pattern discovery. Współzałożyciel i prezes zarządu spółki Visual Analytics, która została przejęta w drodze akwizycji przez koncern Raytheon Company w 2013 roku. Rozwijając Visual Analytics współpracował z federalnymi oraz stanowymi agencjami rządowymi z obszaru bezpieczeństwa, wszystkimi głównymi służbami wywiadowczymi, Departamentem Obrony USA, agencjami cywilnymi, międzynarodowymi służbami wywiadu finansowego (FIU – Financial Intelligence Units) oraz dużymi korporacjami.

Jako reprezentant Visual Analytics Chris Westphal zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) i Maryland Muscle Award oraz finał Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Mr. Chris Westphal on 1st of September 2017 joined DataWalk Inc. as World Wide Vice President of Sales and Chief Analytics Officer. Mr. Chris is also being appointed to the Board of Directors of DataWalk.

Given his World Wide role, Mr. Chris will be instrumental to the development and growth of Company’s Capital Group. Mr. Westphal will be engaged in the development of Company’s solutions and penetration in the North America market, with gaining a foothold in North America as a first objective and driving the scaling of Company’s Capital Group presence in the World Wide marketplace as a second objective.

In addition to joining as a key executive, Mr. Chris will also become an investor in PiLab by purchasing 25 000 (twenty-five thousand) shares of PiLab S.A.

This hire might have a positive impact on the Issuer’s Capital Group financial prospects. Mr. Westphal was already active in the Company because he has been serving as an important consultant and expert. Thus he became familiar with Company’s technology and its advantages as well as global potential and offered his full time engagement. The Executive Board of Issuer perceives this hire as major step in executing the Company’s objective of becoming a global vendor of analytics software product.

Short dossier:

Chris Westphal is an entrepreneur, computer/data scientist, and is the author of several books on data mining, visualization, and pattern discovery. He was the co-founder and CEO of data-mining software company Visual Analytics before its sale to Raytheon Company in 2013. While at Visual Analytics he worked with federal and state/local law enforcement, all major intelligence agencies, the Department of Defense, civilian agencies, international Financial Intelligence Units (FIUs), and large corporations.

While at Visual Analytics, Chris garnered industry recognition and accolades, including Deloitte’s Technology Fast 50 (Maryland), Maryland’s International Leadership Award (2003) and Maryland Muscle Award and was named a finalist for the Ernst and Young Maryland Entrepreneur of the Year (2003).

31 lipca 2017 | Raport bieżący 8/2017 | Pierwsza ewaluacja DataWalk w USA. First customer evaluation of DataWalk in USA

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. spółka zależna od Emitenta DataWalk Inc. rozpoczęła na terenie Stanów Zjednoczonych pierwsze testy w procesie ewaluacji systemu DataWalk (“Projekt”). Projekt realizowany w siedzibie korporacji z listy Fortune100 (“Klient”) ma na celu zweryfikowanie systemu DataWalk w kontekście zastosowań w środowisku i infrastrukturze wewnętrznej Klienta.

Projekt ma charakter próbny i może potencjalnie prowadzić do dalszych kroków biznesowych z Klientem, jak również może w znaczący sposób powiększyć wiedzę o przewagach i zastosowaniach systemu DataWalk w najbardziej zaawansowanych, globalnych środowiskach korporacyjnych. Pierwsza ewaluacja systemu z amerykańskim podmiotem stanowi ważny krok milowy w rozwoju firmy high-tech i odnosi się bezpośrednio do strategii Grupy Kapitałowej Emitenta, wskazując na postęp w jej realizacji. Analogiczne działania z sukcesem Emitent prowadził w ostatnich latach na rynku krajowym.

Zarząd PiLab S.A. zdecydował, że rozpoczęcie Projektu stanowi istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem i realizacja Projektu mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 31st of July 2017 DataWalk, Inc., wholly owned subsidiary of Issuer, initiated first customer test and evaluation (“Project”) with a Fortune100 corporation (“Customer”) in United States. The project is intended to test DataWalk software solution against different use-cases within Customer’s environment and infrastructure.

Described Project has an intended trial character and could possibly led to further engagements with Customer, as well as can significantly increase knowledge about possible advantages and applications of DataWalk solution in most advanced corporate environments globally. First customer evaluation with an US entity is an important milestone in the development of a high-tech company and refers directly to Company and its Capital Group strategy, proving progress in its execution analogical to similar milestones achieved in Poland in the past few years.

The Executive Board of PiLab S.A decided that initiation of Project is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s Capital Group financial condition in the future.

30 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 7/2017 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20170629 

22 czerwca 2017 | Raport bieżący 6/2017 | Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta. Lock-up agreement conclusion.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “FGPV”, “Akcjonariusz”). Umowa dotyczy czasowego ograniczenia zbywalności akcji Emitenta. Tym samym wszystkie wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcje będące w posiadaniu FGPV zostały objęte zobowiązaniem o charakterze lock-up.

Akcjonariusz zobowiązał się, iż w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie będzie oferował, sprzedawał lub w inny sposób rozporządzał przedmiotowymi akcjami. Zawarcie umowy typu lock-up potwierdza po raz kolejny intencję długoterminowego zaangażowania kluczowych akcjonariuszy będących jednocześnie założycielami i członkami Zarządu Spółki.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 22th of June 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and FGP Venture sp. z o.o. registered in Wrocław (“FGPV”, “Shareholder”). The agreement is limiting timeframe of Issuer’s shares sales availability. All of the shares traded on NewConnect Alternative Trading System and owned by FGP Venture are subject to a lock-up obligation.

Without prior written consent of the Company, the Shareholder has pledged not to offer, sell or otherwise dispose of the owned shares within 24 months from the date of conclusion of the agreement. This agreement confirms once again the intention of long-term commitment of the key shareholders who are both founders and members of the Company’s Management Board.

14 czerwca 2017 | Raport bieżący 5/2017 | Zawarcie umowy z podmiotem z Grupy Talanx. Agreement with a company from Talanx Group

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Emitentem a zagranicznym podmiotem z sektora ubezpieczeń z Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk. Na podstawie zawartej umowy ustalone zostały założenia dotyczące dwóch pierwszych etapów współpracy przewidujących pełne wdrożenie systemu oraz zakres współpracy w bieżącym roku.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta. Umowa handlowa z podmiotem zagranicznym stanowi milowy krok w rozwoju spółki high-tech, gdyż pokazuje uzyskanie trakcji sprzedażowej, jak również potwierdza, iż przewagi konkurencyjne produktu technologicznego z Polski (pomimo braku referencji zagranicą, wsparcia sprzedaży w obcym języku, zasobów wdrożeniowych na lokalnym rynku Klienta) mogą zostać dostrzeżone w rywalizacji z liczną, światową konkurencją, poza rodzimym rynkiem.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, gdyż wartość umowy oraz kolejne związane z nią zamówienia z Grupy Talanx mogą znacząco rosnąć.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of June 2017 the Company received hardcopy of an agreement concluded between the Issuer and a foreign entity from insurance sector from Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution. The contract relates to first two phases of cooperation – full implementation of the system and cooperation in the current year with the possibility of extending the scope of cooperation.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, but will have a relatively significant impact on the Issuer’s results. First trade agreement with a foreign entity is an important milestone in the development of a high-tech company. It demonstrates sales traction and confirms that the competitive advantage of a high-tech product from Poland (despite lack of foreign references, language support and implementation engineers available locally) can be noticed despite high competition in the foreign market.

The Executive Board of PiLab S.A decided that cooperation with Client is an important information due to indications that the outcome of this project can have positive impact on the Company’s financial condition in the future. It is possible that value of the agreement and further orders from Talanx Group could significantly increase.

2 czerwca 2017 | Raport bieżący z plikiem 4/2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

11 maja 2017 | Raport bieżący 3/2017 | Uzyskanie patentu. Patent obtaining

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 39/2013 z dnia 1 września 2013 r. niniejszym informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. powziął informację o uzyskaniu patentu procedowanego od 2013 roku w European Patent Office (Europejskim Urzędzie Patentowym). Ochrona prawna dotyczy wynalazku pn. “Computer-implemented method for improving query execution in relational databases normalized at level 4 and above” jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych.

Uzyskanie pierwszego patentu z kilku procedowanych zgłoszeń w Unii Europejskiej i USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta oraz nowatorskiego podejścia do wprowadzanych na rynek informatyczny rozwiązań. Jednocześnie pokazuje, że nakłady inwestycyjne na B+R ponoszone przez Emitenta są celowe oraz budują wartość Emitenta.

Patentowanie rozwiązań informatycznych jest kosztownym, długotrwałym i wymagającym procesem, zazwyczaj tylko międzynarodowe korporacje realizują tego rodzaju działania. W Polsce w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich najbardziej aktywne w patentowaniu są nadal ośrodki badawcze, tym bardziej uzyskanie przez Emitenta patentu z obszaru IT jest przełomowym wydarzeniem.

Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zgłoszenia patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

 

———————————

Patent obtaining

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the report EBI 39/2013 published on 31st of August 2013, hereby informs that on 10th of May 2017 has received information about obtaining a patent as a result of a process started in 2013 in European Patent Office. Legal protection concerns the invention “Computer-implemented method for improving query execution in normalized relational databases at level 4 and above” – it is one of the few Polish software patents and the first one that concerns relational databases.

Obtaining the first patent from several applications filed in the European Union and USA confirms the innovation of the Issuer’s technology and innovative approach to the IT solutions introduced by the Company. At the same time, it shows that Issuer’s investment in R&D are intentional and creating value added to the Issuer.

Patenting IT solutions is an expensive, long-lasting and demanding process, executed usually by international corporations. In Poland, unlike most other European countries, the most active in patenting efforts are scientific research centres. From this perspective obtaining IT patent by the Issuer is a groundbreaking event.

The Executive Board of PiLab S.A. decided that receiving of the first patent is a significant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Patent is securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP) so that it would become a source of revenue in the process of its commercialization.

27 kwietnia 2017 | 2/2017 | Złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku patentowego. Submitting the patent application to the European Patent Organization

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka złożyła do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego) zgłoszenie patentowe w międzynarodowej procedurze PCT, na podstawie którego Emitent ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. “Systems and methods for querying databases”. Przedmiotem złożonego wniosku patentowego są nowatorskie sposoby oraz metody Emitenta w zakresie budowania zapytań do baz danych.

Zarząd Spółki uznał fakt złożenia kolejnego wniosku patentowego za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Złożenie wniosku patentowego ma na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej (“IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.

Submitting the patent application

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 26th of April 2016 the Company submitted a patent application to the European Patent Organization under the international PCT procedure for “Systems and methods for querying databases”, which aims to secure rights to innovative and unique techniques of building database queries.

The Executive Board of PiLab S.A decided, that submitting this patent application is a relevant information, because it could have a positive impact on the Issuer’s future financial condition. Submission of a patent application aims at securing the key interests of the Company, and is part of the Issuer’s development strategy, which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (“IP” – Intellectual Property) so that they would become a source of revenue in the process of commercialization of IP rights.

15 marca 2017 | 1/2017 | Zawarcie umowy z TUiR WARTA S.A. Agreement with TUiR WARTA S.A.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. należącym do Grupy Talanx (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

 

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy z Klientem za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

 

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 14th of March 2017 the Company concluded an agreement between the Issuer and WARTA S.A. Insurance and Reinsurance Company belonging to the Talanx Group (“Client”). The agreement is for the realisation of commercial analytical project, through implementation of DataWalk software solution.

 

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with Client is an important information, because there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Issuer’s financial condition in the future.

23 grudnia 2016 | 7/2016 | Zawarcie umowy z klientem z sektora finansowego. Agreement with a customer from financial sector.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 14 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a jednym z liderów sektora windykacji (“Klient”). Umowa dotyczy realizacji komercyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym, natomiast będzie miała relatywnie istotny wpływ na wyniki Emitenta.

Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania kolejnego klienta z branży windykacyjnej za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez rozwiązania Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu w sektorze windykacyjnym. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 23.12.2016 the Company received a hardcopy agreement dated on 14.12.2016 concluded between the Issuer and one of the leaders from debt collection sector (“Client”). The agreement objectives include realisation of commercial analytical project, through implementation DataWalk software solution.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, however it will have a relatively significant impact on Issuer’s revenue.

The Executive Board of PiLab S.A decided that signing agreement with new client from debt collection sector is an important information. It confirms, introduced by Issuer’s solution value added to the effectivity improvement, for the entities from debt collection sector. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have further, positive impact on the Company’s financial condition in the future.

8 grudnia 2016 | 6/2016 | Otrzymanie zamówienia na poszerzanie zakresu działania systemu PiLab | Order for the extension of Pilab solution.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zamówienie od podmiotu z sektora windykacji (“Klient”) na poszerzenie zakresu działania platformy analitycznej zakupionej od Emitenta w 2015 roku. Przedmiotowe zamówienie stanowi kontynuację współpracy z Klientem, o której podjęciu Emitent komunikował w raporcie bieżącym EBI nr 40/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Wartość zamówienia przekracza 30% wartości inicjalnego zakupu, przy czym kwota ta może dodatkowo wzrosnąć w przyszłości z tytułu świadczenia przez Emitenta usług wsparcia oprogramowania (maintenance).

Zarząd Emitenta zaznacza, iż wartość otrzymanego zamówienia, jak i sumaryczna wartość aktualnego oraz inicjalnego zamówienia, nie spełniają kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał jednak fakt pozyskania kolejnego zamówienia za istotną informację, ponieważ stanowi to potwierdzenie wnoszonej przez Emitenta wartości do poprawy efektywności biznesu Klienta. Ponadto istnieją przesłanki, że współpraca z Klientem może mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of December 2016 the Company received an order from a company (“Client”) from the debt collection sector, for the expansion of analytical solution bought by the Client in 2015. This order is incremental to the agreement, which was communicated by Issuer in EBI 40/2015 report issued on 3th of November 2015.

Value of this order is over 30% of the value of initial one and it could further increase due to maintenances services provided by the Issuer.

Although value of this order and combined agreement are not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that acquiring this order is an important information, because it confirms, introduced by Issuer’s solution, value added to the Client’s effectivity improvement. Additionally, there are indications that the cooperation with the Client can have impact on the Company’s financial condition in the future.

25 listopada 2016 | Raport bieżący 5/2016 | Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa | Agreement with State Treasury.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”,) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 17 listopada 2016 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa (“Strony”). Umowa dotyczy realizacji projektu pilotażowego wdrożenia środowiska analitycznego z wykorzystaniem oprogramowania DataWalk.

Projekt ma charakter płatnego wdrożenia, którego celem jest opracowanie szeregu istotnych analiz i ewaluacja określonych obszarów merytorycznych. Podjęty przez Strony projekt stanowi weryfikację praktycznego zastosowania nowatorskiego rozwiązania polskiej spółki technologicznej w sektorze administracji publicznej na poziomie centralnym.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Emitenta uznał jednak fakt podpisania ww. umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że wyniki tego projektu mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

The Executive Board of PiLab S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 25.11.2016 the Company received a hardcopy agreement of 17.11.2016 concluded between the Issuer and State Treasury. The agreement is for the realisation pilot project, regarding initial introduction of data analysis platform DataWalk.

The aim of this paid implementation is to develop a number of essential analyses and evaluations of specific areas, providing also a validation of a practical usage of an innovative solution developed by Polish high-tech company within public administration at the central level.

Although value of this agreement is not exceeding 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement, the Executive Board of PiLab S.A decided, that signing this agreement is an important information due to indications that the outcome of this project can have impact on the Company’s financial condition in the future.

28 lipca 2016 | Raport bieżący 4/2016 | Objęcie udziałów w spółce prawa amerykańskiego – DataWalk Inc. | Purchase of shares in DataWalk Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. Spółka objęła 100 udziałów stanowiących 100,00% kapitału zakładowego w spółce prawa amerykańskiego DataWalk Inc. z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware, za cenę w łącznej wysokości 5.000,00 USD (słownie: pięć tysięcy dolarów amerykańskich). W związku z powyższym DataWalk Inc. stał się podmiotem zależnym od Emitenta.

Funkcja Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) DataWalk Inc. powierzona została Panu Gaborowi Gotthardowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

The Management Board of PiLab S.A. with its registered office in Wrocław, Poland (“The Issuer”) hereby informs that on July, 27 2016 The Issuer purchased 100 shares in DataWalk Inc. with its registered office in Wilmington, Delaware, which represents 100,00% of its share capital for a total purchase price of USD 5,000.00 (five thousand US dolars). Therefore DataWalk Inc. has become a wholly owned subsidiary of The Issuer.

Gabor Gotthard, former member of the Supervisory Board of the Issuer was appointed Chief Executive Officer of DataWalk Inc.

30 czerwca 2016 | 3/2016 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załącznik: pilab_sa_-_wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_2016_06_29.pdf

2 czerwca 2016 | nr 1/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
PIL – projekty uchwał ZWZ 2016.pdf  
PIL – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2016.pdf    
PIL – ogłoszenie ZWZ 2016.pdf

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 18/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_JSwiderski 20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 17/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL_-_ESPI__-_zawiadomienie_z_art._69_ASokolowski_20150916

16 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 16/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: PIL – ESPI – zawiadomienie z art. 69_Investors TFI SA 20150916

10 września 2015 | Raport bieżący z plikiem 15/2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik PIL-zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

3 lipca 2015 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. List of Shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd PiLab S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2015 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, informs about Shareholders holding at least 5% of votes present at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

Załącznik: PIL – wykaz akcjonariuszy powyzej 5% ZWZ 2015 06 29

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Panów Pawła Wieczyńskiego, Sergiusza Borysławskiego i Krystiana Piećko, Członków Zarządu PiLab S.A. (Osoby zobowiązane), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Panowie Paweł Wieczyński, Sergiusz Borysławski i Krystian Piećko, Członkowie Zarządu PiLab S.A., wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art_160_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Sergiusza Borysławskiego, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Krystiana Piećko, Członka Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Krystian Piećko, Członek Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, otrzymał od Pana Pawła Wieczyńskiego, Prezesa Zarządu PiLab S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych PiLab S.A.

Pan Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._160_PW.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_FGP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Sergiusza Borysławskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:
PIL-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_SB.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: 
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_KP.jpg

12 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna    
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Pawła Wieczyńskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
PIL_-_RB_ESPI_Zawiadomienie_z_art._69_PW.jpg

3 czerwca 2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:
Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu

 

PIL – Ogłoszenie – ZWZ

PIL – Projekty uchwał

PIL – Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

1 czerwca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii H oraz I.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik – zawiadomienie art. 69 ESPI

9 kwietnia 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki PiLab S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji nowych akcji serii G.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

6 marca 2015 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport nr: 1/2015

Data sporządzenia: 2015-03-06

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 05 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu  powyżej progu  5%  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA (spółka notowana na rynku NewConnect). Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA zostało spowodowane nabyciem w dniu 27.02.2015 r. 3180 akcji PILAB S.A. po średniej cenie 40,14 zł za jedna akcję, za pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, na sesji zwykłej organizowanej przez GPW w Warszawie.

Przed powyżej dokonaną zmianą wraz z osobą blisko powiązaną posiadałem 124475 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stanowiło 6,97% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do 124475 głosów z tych akcji stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku powyższej zmiany posiadam wraz z osobą blisko powiązaną 127655 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stawni 7,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 127655 głosów z tych akcji stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia zawiadamiania nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.

Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy

10 lipca 2014 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Numer: 6/2014

Data sporządzenia: 10-07-2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd PILAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5proc_glosow_na_ZWZ

13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Świderskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

 

  1. Jerzy Świderski na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że przekroczyłem 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB SA.
  2. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PILAB SA, o czym informowała spółka PILAB SA raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 06.06.2014r., posiadam 191.471 akcji PILAB SA, które stanowią 10,71% w kapitale zakładowym PILAB SA i uprawniają do 191.471 głosów, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów.
  3. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy
  4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy
  5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy
13 czerwca 2014 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014.06.13

 

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki PILAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

  1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów nie została spowodowana zbyciem przeze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i jednocześnie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB S.A. w związku z powzięciem informacji w dniu 6 czerwca 2014 r. o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 22 maja 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  2. W wyniku powyższej zmiany posiadam 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 40,57% w kapitale zakładowym oraz 57,72% w ogólnej liczbie głosów w spółce PILAB S.A.
  3. Przed wyżej wymienioną zmianą posiadałem 725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki piLAB S.A., co stanowiło 44,75% w kapitale zakładowym oraz 61,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB  S.A.
  4. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A.
5 czerwca 2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 2/2014

Data sporządzenia: 3-06-2014

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

 

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL-ogłoszenie-ZWZ1

PIL-Wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania1

PIL-projekty-uchwał1

31 stycznia 2014 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 1/2014

Data sporządzenia: 30-01-2014
Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej, informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._160_201401302

17 lipca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr: 13/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Temat:   Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki (do 3 czerwca 2013 r.), zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski (Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A. do 3 czerwca 2013 r.), wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

17 lipca 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 12/ 2013

Data sporządzenia: 2013.07.17

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z ich sprzedażą.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_A.Sokolowski

4 lipca 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Numer: 11/2013

Data sporządzenia: 04-07-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_ZWZ

31 maja 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 9/2013

Data sporządzenia: 31-05-2013

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PIL_-_ogloszenie_Zarzadu_spolki_piLAB_Spolka_Akcyjna

PIL_-_projekty_uchwal

PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

14 maja 2013 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013.05.14

Temat:   Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji serii E.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zalacznik_8_2013

13 kwietnia 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2013

Data sporządzenia: 13-04-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PILAB_art.160

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3 kwietnia 2013 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Numer: 5/2013

Data sporządzenia: 29-03-2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 marca 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL-akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 4/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Sokolowski

27 marca 2013 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 3/2013

Data sporządzenia: 26-03-2013

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2013 roku, otrzymał od Pana Adama Bijasa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_do_piLAB_SA_-_Adam_Bijas

1 marca 2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A. wraz z projektami uchwał

Numer: 1/2013

Data sporządzenia: 01-03-2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB-ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB-projekty_uchwal_NWZ

piLAB-wzor_pelnomocnictwa

6 grudnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący: 12/2012

Data sporządzenia: 06.12.2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku, otrzymał od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A.

Pan Adam Sokołowski, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art160_A_Sokolowski-1

22 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 10 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.22

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_art._69_ASokolowski

18 października 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący nr: 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012.10.18

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_-_zawiadomienie_z_tyt._69_KPiecko

19 września 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Numer: 7/2012

Data sporządzenia: 19-09-2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku, w związku z nie dojściem do skutku transakcji, o której informował zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokonanym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Raport Bieżący ESPI nr 4/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.), otrzymał od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), ponowną informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. wraz z listem przewodnim wyjaśniającym zaistniałą sytuację.

Pan Przemysław Jura, były Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie oraz list przewodni wyjaśniający zaistniałą sytuację stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art.160_+_list_przewodni_PJura

19 września 2012 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 8/2012

Data sporządzenia: 2012.09.19

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Przemysława Jury, byłego Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PIL_zawiadomienie_art._69_PJura

6 września 2012 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu piLAB S.A. w dniu 5 września 2012 r.

Numer: 6/2012

Data sporządzenia: 06-09-2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd piLAB S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 5 września 2012 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

PIL_-_akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ

21 sierpnia 2012 | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr:  4/2012

Data sporządzenia: 2012-08-21

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Przemysława Jury, Członka Rady Nadzorczej piLAB S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych piLAB S.A. Pan Przemysław Jura, Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_art_160_PJura

10 sierpnia 2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia piLAB S.A.

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 10-08-2012

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

piLAB_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

piLAB_-_projekty_uchwal_NWZ

piLAB_-_Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania

30 lipca 2012 | Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr: 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012.07.30 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krystiana Piećko, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki piLAB S.A.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

ESPI_02.2012

11 lipca 2012 | Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr: 1 / 2012

Data sporządzenia: 05-07-2012

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki piLAB S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 05 lipca 2012 r. piLAB S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X