Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 261 180 287 42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3 628 -2 754 -825 -641
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 679 -3 444 -837 -801
Zysk (strata) brutto -3 450 -3 431 -785 -798
Zysk (strata) netto -3 454 -3 432 -786 -799
Łączne całkowite dochody -3 310 -3 416 -753 -795
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 138 048 4 465 048 4 138 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -0,77 -0,83 -0,18 -0,19
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -1 322 -2 342 -301 -545
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 3 080 -5 337 701 -1 242
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -122 10 056 -28 2 340
Przepływy pieniężne netto – razem 1 636 2 377 372 553
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 20 536 23 858 4 511 5 603
Aktywa trwałe 7 268 6 598 1 597 1 549
Aktywa obrotowe 13 268 17 260 2 915 4 053
Kapitał własny 17 656 20 966 3 878 4 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 880 2 892 633 679
Zobowiązania długoterminowe 83 153 18 36
Zobowiązania krótkoterminowe 2 797 2 740 614 643
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 717 180 163 42
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 737 -2 792 -395 -650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 789 -3 481 -407 -810
Zysk (strata) brutto -1 431 -3 456 -325 -804
Zysk (strata) netto -1 431 -3 456 -325 -804
Łączne całkowite dochody -1 431 -3 456 -325 -804
Liczba akcji (w szt.) 4 465 048 4 138 048 4 465 048 4 138 048
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,84 -0,07 -0,19
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -245 -2 301 -56 -535
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 1 802 -5 331 410 -1 240
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -122 10 056 -28 2 340
Przepływy pieniężne netto – razem 1 434 2 424 326 564
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem 21 687 22 988 4 764 5 398
Aktywa trwałe 9 732 7 776 2 138 1 826
Aktywa obrotowe 11 955 15 212 2 626 3 572
Kapitał własny 19 208 20 638 4 219 4 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 479 2 350 545 552
Zobowiązania długoterminowe 83 153 18 36
Zobowiązania krótkoterminowe 2 396 2 197 526 516
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X