Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01
do 2018-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01
do 2019-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01
do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 875 1 179 435 277
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8 359 -8 961 -1 940 -2 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 440 -10 884 -2 423 -2 559
Zysk (strata) brutto -10 394 -10 742 -2 412 -2 526
Zysk (strata) netto -10 397 -10 770 -2 413 -2 532
Łączne całkowite dochody -10 343 -10 729 -2 401 -2 522
Liczba akcji (w szt.) 4 030 784 3 680 500 4 030 784 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,58 -2,93 -0,60 -0,69
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -7 788 -9 323 -1 808 -2 192
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 887 9 387 -438 2 207
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 041 -31 2 330 -7
Przepływy pieniężne netto – razem 366 33 85 8
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 10 835 9 324 2 477 2 168
Aktywa trwałe 5 437 4 113 1 243 957
Aktywa obrotowe 5 399 5 211 1 234 1 212
Kapitał własny 8 825 8 011 2 018 1 863
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 011 1 313 460 305
Zobowiązania długoterminowe 8 11 2 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 003 1 302 458 303
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 875 1 179 435 277
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8 514 -9 045 -1 976 -2 126
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 557 -10 968 -2 450 -2 578
Zysk (strata) brutto -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Zysk (strata) netto -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Łączne całkowite dochody -10 474 -10 791 -2 431 -2 537
Liczba akcji (w szt.) 4 030 784 3 680 500 4 030 784 3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) -2,60 -2,93 -0,60 -0,69
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -7 798 -9 274 -1 810 -2 180
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 880 9 182 -436 2 159
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 10 041 -31 2 330 -7
Przepływy pieniężne netto – razem 363 -124 84 -29
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa / Pasywa razem 10 702 9 354 2 447 2 175
Aktywa trwałe 6 051 4 695 1 384 1 092
Aktywa obrotowe 4 651 4 659 1 063 1 084
Kapitał własny 8 505 7 822 1 945 1 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 197 1 533 502 356
Zobowiązania długoterminowe 8 11 2 3
Zobowiązania krótkoterminowe 2 189 1 522 500 354
Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X