Zasady korzystania

Zasady korzystania

Poniżej znajduja się warunku umowy prawnej zawartej pomiędzy PiLab a Użytkownikiem.  Korzystanie z dostępu do niniejszego serwisu www (www.pilab.pl), przeglądanie go lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał I zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z serwisu www.

Wszelkie prawa do seriwsu www zastrzeżone są na rzecz PiLab. PiLab udzielna niewyłącznego, nieprzenoszonego, ograniczonego zezwolenia na korzystanie z dostępu do serwisu www. Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach interentowych oraz  korzystanie z serwisu www i  wszelkich treści w nim zawartych do tworzenia prac pochodnych bez wcześniejszej zgodny PiLab jest zabronione.

PiLab nie składa jakichkolwiek przyrzeczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do poprawności, aktualności I kompletności informacji zawartych w serwisie www. W serwisie tym mogą pojawić się nieścisłości techniczne I błędy typograficzne (pisarskich).  PiLab nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w serwisie. PiLab nie gwarantuje że rozwiąże jakikolwiek problem lub błąd nawet jeśli zdecyduje się na dostarczenie informacji w celu jego rozwiązania.

Przesyłając do PiLab informacje lub materiały (np. poprzez zamieszczenie komentarza na blogu), Użytkownik jest świadomy że informacje te mogą być widoczne dla innych Użytkowników. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w serwisie www informacji poufnych PiLab ani wszelkich materiałów i informacji, które mogą zostać uznane przez PiLab jako poufne.

Przesyłając do PiLab informacje lub materiały, Użytkownik udziela PiLab nieograniczonej I nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie tychże informacji oraz materiałów, a także tworzenia prac pochodnych lub inne swobodne wykorzystanie.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez PiLab z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do PiLab, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Jednakże PiLab nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) PiLab uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) PiLab uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) PiLab zostanie zmuszony do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do PiLab w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad w PiLab zawiera zakładka "Ochrona prywatności".

Informacje publikowane przez PiLab w serwisie www mogą zawierać odniesienia do produktów, programów I usług, które zostały wprowadzone na dany rynek I nie są dostępne w kraju Użytkownika. Prosimy o kontakt z PiLab w sprawie uzyskania informacji o produktach, programach I usługach w danym kraju.

W serwisie www mogą znajdować się odsyłacze I odniesienia do stron lub źródeł dotyczących produktów lub usług stron trzecich. PiLab nie składa zapewnień, nie udziela gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań w zakresie serwisu www  stron trzecich lub zasobów informacyjnych należących do takich stron trzecich, które mogą być przywoływane lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych prowadzonych przez PiLab (w tym za pośrednictwem odsyłaczy). Umieszczenie odsyłacza do serwisu www strony trzeciej nie oznacza, że PiLab popiera zawartość takiego serwisu lub korzystanie z niego ani że udziela poparcia właścicielowi takiego serwisu. Ponadto PiLab nie jest stroną w jakichkolwiek transakcjach, które Użytkownik może zawierać z innymi podmiotami, ani też nie ponosi za takie transakcje odpowiedzialności, nawet jeśli Użytkownik uzyskał informacje na temat innych podmiotów lub został do nich odesłany za pośrednictwem stron internetowych PiLab. Zgodnie z tymi zasadami Użytkownik, poprzez korzystanie z serwisu www, potwierdza i wyraża zgodę na fakt, iż PiLab  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności do takich zewnętrznych stron lub źródeł informacji ani też za ich treść, usługi, produkty oraz inne materiały dostępne za pośrednictwem takich stron.

W momencie uzyskania dostępu do serwisu WWW prowadzonego przez stronę trzecią, Użytkownik winien zdawać sobie sprawę, iż PiLab nie kontroluje treści tam zamieszczonych, nawet jeśli serwis taki zawiera logo PiLab.

Użytkownik korzysta z niniejszego serwisu na własne ryzyko. Wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("as is"), bez jakichkolwiek gwarancji, w tym także rękojmi. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo PiLab nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych, domniemanych ani ustawowych, nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń, a w szczególności nie udziela gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej. PiLab nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), że niniejszy serwis www będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny.

Użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się z tym, że pobierając materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i korzystając z usług niniejszego serwisu www czyni to według własnego uznania i na własne ryzyko; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, które w związku z tym mogą powstać, a w szczególności za utratę danych lub uszkodzenie własnego systemu komputerowego.

Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają wyłączenia gwarancji. W związku z tym powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do niektórych użytkowników.

W żadnym przypadku PiLab nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody (w tym szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, powodujące naruszenie dóbr osobistych oraz za szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy), mające związek lub wynikające z korzystania z serwisu www lub z innych serwisów bądź zasobów dostępnych za jego pośrednictwem lub w nim przywołanych, za używanie, pobieranie czy korzystanie z dostępu do jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów czy usług. W szczególności PiLab nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenie działalności gospodarczej, utratę oszczędności, programów lub innych danych, nawet jeśli PiLab został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Zastrzeżenie to i zrzeczenie się odszkodowania ma zastosowanie we wszystkich przypadkach stanowiących podstawę do zgłaszania roszczeń, bez względu na fakt, czy wynikają one z warunków umowy, gwarancji, odpowiedzialności deliktowej czy innych uwarunkowań prawnych.

PiLab zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników serwisu www z chwilą ich opublikowania. Użytkownik seriwsu www zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

 

Zapisz się na newsletter

Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

X